Forskrift om motorferdsel på Svalbard

Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 24. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 80, § 81, § 82 og § 83.

Denne forskrift har til formål å regulere bruk av motorkjøretøy og luftfartøy ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, herunder allmennhetens opplevelse av Svalbards villmark, med sikte på å verne om Svalbards naturmiljø.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov