Netfonds Livsforsikring AS gis tillatelse til livsforsikringsvirkomhet

Netfonds Livsforsikring AS fikk 17. juli 2007 tillatelse til livsforsikringsvirksomhet. Selskapet har fått tillatelse til å tilby individuell kapitalforsikring med investeringsvalg.

Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS

Ved: Kjersti Trøbråten

Postboks 1400 Vika

0115 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

KTT-63570

07/1683 FM TMe

17.07.2007

 

Tillatelse til etablering av livsforsikringsselskap


Det vises til søknad 6. desember 2006 om tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet. Det vises også til Kredittilsynet tilrådning 26. mars 2007. Kredittilsynet opplyser at fullstendig søknad anses mottatt 19. februar 2007. Finansdepartementet legger dette til grunn.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 2a-3 annet ledd gis det tillatelse til at Netfonds Livsforsikring AS etableres som datterselskap til Netfonds Holding ASA. Med hjemmel i finansvl. § 2a-7 annet ledd godkjennes endringer i konsernstrukturen som følge av etableringen av Netfonds Livsforsikring AS.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Netfonds Livsforsikring tillatelse til tilby kapitalforsikring med investeringsvalg som angitt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 (forskrift om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling) § 1 III første ledd bokstav a, dog slik at det bare kan tilbys individuell kapitalforsikring med investeringsvalg. Tillatelsen omfatter således ikke kollektive forsikringer etter forskriftens § 1 I bokstav a. Tillatelsen omfatter heller ikke livrente- eller pensjonsforsikringer i henhold til forskriftens § 1 I bokstav b (det er derfor ikke tillatt å tilby kollektive forsikringer etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon).

 

Finansdepartementet har satt følgende vilkår for tillatelsene:

 

1.    Netfonds Livsforsikring AS skal ha innbetalt aksjekapital på 40 millioner kroner

 

2.    Netfonds Livsforsikring AS kan ikke drive annen forsikringsvirksomhet enn å tilby kapitalforsikring med investeringsvalg.

 

3.    Netfonds Livsforsikring AS kan ikke yte kreditt til kunder dersom det foreligger særlige forhold som medfører risiko for at kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser.

 

4.    Netfonds Livsforsikring AS kan ikke inngå livsforsikringskontrakt med eller yte kreditt på bedre vilkår enn de alminnelige vilkår foretaket ellers benytter til styremedlem, person som alene eller sammen med andre avgjør foretakets kredittsaker, eller noen som er nærstående til person som nevnt foran iht. verdipapirhandelloven § 1-4 nr. 1 til 4.

 

5.    Netfonds Livsforsikring AS kan ikke inngå livsforsikringskontrakt med eller yte kreditt til:

 

a.         Netfonds Holding ASA

b.         Foretak hvor Netfonds Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse, og fysiske eller juridiske personer som Netfonds Holding ASA, eller foretak hvor Netfonds Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse har ytet kreditt til eller stilt garanti eller liknende overfor

c.          Eier(e) av Netfonds Holding ASA eller noen som er nærstående til eier(e) i henhold til verdipapirhandelloven § 1-4 nr. 1 til 4.

 

6.    Tillatelsen kan ikke tas i bruk før:

 

a.         Kredittilsynet har foretatt en egnethetsvurdering i henhold til forsikringsloven § 2-1 andre ledd av styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten

b.         Stiftelsesdokument, protokoll fra konstituerende generalforsamling og firmaattest for Netfonds Livsforsikring AS er fremlagt for Kredittilsynet

c.          Kredittilsynet har godkjent vedtekter for Netfonds Livsforsikring AS

d.         Kredittilsynet har godkjent ansvarshavende aktuar for Netfonds Livsforsikring AS

 

7.    Finansdepartementet kan endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta

 

Som det fremgår innebærer Finansdepartementets vedtak at Netfonds Holding ASA kan eie Netfonds Livsforsikring AS som datterselskap med den eierstruktur morselskapet i dag har. I vurderingen av om det bør settes vilkår om spredningssalg i Netfonds Holding ASA, har departementet lagt vekt på at livsforsikringsvirksomheten som det er gitt tillatelse til vil være av begrenset art sammenliknet med mer tradisjonell livsforsikringsvirksomhet. Netfonds Livsforsikring AS’ virksomhet vurderes i lys av dette å ikke ha de samme samfunnsmessige sider mot næringspolitikken som mer tradisjonell livsforsikringsvirksomhet vil kunne ha, og hensynene bak kravet om eierspredning gjør seg derfor ikke like sterkt gjeldende.

 

Departementet presiseres at vilkår om eierspredning fremdeles kan bli krevd på grunnlag av vilkår 6 b og 7 ovenfor. Departementet gjør for øvrig oppmerksom på at tillatelsen til å drive livsforsikringsvirksomhet kan tilbakekalles dersom den tillatte virksomheten ikke er påbegynt innen ett år fra tillatelsen ble gitt.

 

Transaksjoner og engasjementer mellom foretak i konsernet skal i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Departementet anser at vederlagsfri bruk av felles IT-systemer i konsernet vil være i strid med denne bestemmelse. Departementet legger derfor til grunn at tilgang til IT-systemer mv. avkreves vederlag i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet (Ref. 06/12523)