Netfonds Livsforsikring AS gis utvidet konsesjon

Med hjemmel i forsikringsloven § 2-1 gis Netfonds Livsforsikring AS tillatelse til å overta individuell livrenteforsikring og individuell pensjonsforsikring som angitt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 I bokstav b.

Wiersholm Mellbye & Bech
Postboks 1400 Vika
0115  OSLO

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

07/1683 FM TME

28.05.2008

 

Utvidelse av konsesjon til livsforsikringsvirksomhet


Det vises til Finansdepartementets vedtak 17. juli 2007, hvor Netfonds Livsforsikring AS med hjemmel i forsikringsloven § 2-1 fikk tillatelse til å tilby individuell kapitalforsikring med investeringsvalg som angitt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 III første ledd bokstav a. Videre vises det til Deres brev 14. august 2007 hvor det på vegne av Netfonds Livsforsikring AS søkes om at konsesjonen til livsforsikringsvirksomhet som ble gitt 17. juli 2007 utvides til å omfatte individuelle livrente- og pensjonsforsikringer som nevnt i § 1 I bokstav b. Kredittilsynet ga tilrådning i saken 29. januar 2008.

På denne bakgrunn har Finansdepartementet truffet følgende vedtak:

Med hjemmel i forsikringsloven § 2-1 gis Netfonds Livsforsikring AS tillatelse til å overta individuell livrenteforsikring og individuell pensjonsforsikring som angitt i forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1 I bokstav b.

Tillatelsen til å overta individuelle livrente- og pensjonsforsikringer gjelder individuelle livrente- og pensjonsforsikringskontrakter som overtas fra andre forsikringsselskaper i forbindelse med overtakelse av portefølje av individuelle kapitalforsikringskontrakter med investeringsvalg. Dette innebærer at Netfonds Livsforsikring AS ikke har adgang til å markedsføre eller tilby individuelle pensjonsforsikringer eller individuelle livrenter som angitt i forskriften § 1 I bokstav b.

Med hilsen 

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

                                                                  Erling G. Rikheim
                                                                  avdelingsdirektør

 

Gjenpart:  Kredittilsynet. Ref. 06/12523