Nord Pool får forlenget dispensasjonen etter eierbegrensningsreglene

Med hjemmel i børsloven § 35 første ledd tredje punktum gis Statnett SF og Affärsverket Svenska Kraftnät midlertidig dispensasjon til hver å eie 50 pst. av aksjene i Nord Pool ASA. Dispensasjonen gis frem til 31. desember 2008. I tillegg gis det med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 syvende ledd annet punktum midlertidig dispensasjon for Nord Pool ASA til å eie alle aksjene i Nord Pool Clearing ASA. Dispensasjonen gis frem til 31. desember 2008.

Nord Pool  ASA

Postboks 373

1326  LYSAKER

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

02/257 FM KRR

14.02.2008

 

Søknad om forlenget dispensasjon fra eierbegrensningsreglene i børsloven (2007) § 35 og verdipapirhandelloven (2007) § 13-1


Det vises til Deres brev 28. august 2007 med 1) søknad om forlengelse av dispensasjon fra eierbegrensningsreglene etter børsloven (2007) § 35 første ledd på vegne av Statnett SF og Affärsverket Svenska Kraftnät for deres eie av Nord-Pool, og 2) søknad om forlengelse av dispensasjon fra eierbegrensingsreglene etter verdipapirhandelloven (2007) § 13-1 syvende ledd for Nord Pools eie av Nord Pool Clearing ASA. Videre vises det til tilrådning fra Kredittilsynet 19. september 2007.

 

Finansdepartementet har nylig sendt på høring en rapport fra en arbeidsgruppe som har evaluert lovreglene om eierbegrensninger for norske børser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre. Høringsfristen er satt til 14. mars 2008. På denne bakgrunn treffer Finansdepartementet følgende vedtak:

 

1.       Med hjemmel i børsloven § 35 første ledd tredje punktum gis Statnett SF og Affärsverket Svenska Kraftnät midlertidig dispensasjon til hver å eie 50 pst. av aksjene i Nord Pool ASA. Dispensasjonen gis frem til 31. desember 2008 og er betinget av at det ikke skjer vesentlige endringer i forutsetningene for dispensasjonen, herunder at eierne ikke selv handler på børsen og at den aktuelle eierstrukturen ikke endres.

2.       Med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 syvende ledd annet punktum gis Nord Pool ASA midlertidig dispensasjon til å eie alle aksjene i Nord Pool Clearing ASA. Dispensasjonen gis frem til 31. desember 2008, og er betinget av at det ikke skjer vesentlige endringer i forutsetningene for dispensasjonen, herunder at den aktuelle eierstrukturen ikke endres.

 

Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. reglene i forvaltningsloven. Eventuell klage fremsettes for Finansdepartementet.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet (ref. 07/8207)

                   Affärsverket Svenska Kraftnät

                   Statnett SF

                   Nord Pool Clearing ASA