Nord Pool International AS gis midlertidig dispensasjon til å eie samtlige aksjer i Nord Pool Clearing ASA og OMX Nordic Exchange Stockholm AB gis tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge

Finansdepartementet har 17. oktober 2008 gitt Nord Pool International AS midlertidig dispensasjon til å eie samtlige aksjer i Nord Pool Clearing ASA. Dispensasjonen gjelder frem til 1. januar 2010. Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 sjette ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at OMX Nordic Exchange Stockholm AB kan drive oppgjørsvirksomhet i Norge.

Thommessen Krefting Greve Lund AS
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

 

 


       
Deres ref                                                   Vår ref                                        Dato
                                                               08/1410 FM ALB                           17.10.2008


 

Søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge og om midlertidig unntak fra eierbegrensningregler for oppgjørssentralerFinansdepartementet viser til brev av 29. februar 2008 fra OMX AB ved advokatfirma Thommessen med søknad om tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge, og søknad om midlertidig unntak fra eierbegrensningsreglene for oppgjørssentral. Videre viser departementet til Kredittilsynets tilråding i saken i brev 27. august 2008, samt til den korrespondanse mellom søker og Kredittilsynet som ligger til grunn for Kredittilsynets tilråding.

 1. Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 syvende ledd annet punktum gir Finansdepartementet Nord Pool International AS midlertidig dispensasjon til å eie samtlige aksjer i Nord Pool Clearing ASA. Dispensasjonen gjelder frem til 1. januar 2010, og er betinget av at det ikke skjer vesentlige endringer i forutsetningen for dispensasjonen, herunder at det ikke gjøres endringer i den aktuelle eierstruktur som er beskrevet av søker i forbindelse med søknaden.

  Som ledd i vurderingen av om det skal gis dispensasjon har departementet lagt særlig vekt på at dispensasjonen er midlertidig og at det er opplyst at verken Nord Pool International AS eller dennes eiere vil handle for egen eller kunders regning i det norske eller nordiske varederivatmarkedet, og at det derfor ikke vil innebære fare for interessekonflikter mellom disse foretakene som eiere og brukere av oppgjørssentralens tjenester.
 2. Med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 29 om verdipapirhandel § 13-1 sjette ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at OMX Nordic Exchange Stockholm AB kan drive oppgjørsvirksomhet i Norge. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:
 • Det kan ikke inntreffe vesentlige endringer i forutsetningene for tillatelsen før denne tas i bruk. OMX Nordic Exchange Stockholm AB skal i god tid på forhånd varsle Kredittilsynet om tidspunktet for når tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk.
 • Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk, skal OMX Nordic Exchange Stockholm ABs tillatelse fra Finansinspektionen til å drive oppgjørsvirksomhet gi rett til å foreta oppgjør av de finansielle instrumenter som omfattes av tillatelsen til Nord Pool Clearing ASA.
 • Senest innen tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge tas i bruk skal OMX Nordic Exchange Stockholm AB ha tilstrekkelig kapital og god nok likviditet til å møte sine forpliktelser overfor Nord Pool ASA, sine clearingmedlemmer og andre markedsaktører.
 • I henhold til avtale mellom Nord Pool ASA og Nord Pool Clearing ASA om oppgjørstjenester, har Nord Pool Clearing ASA, i forbindelse med den planlagte overføringen av virksomhet til OMX Nordic Exchange Stockholm AB, en rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter avtalen til OMX Nordic Exchange Stockholm AB. For å sikre Nord Pool ASA tilgang til oppgjørstjenester kan Kredittilsynet i forbindelse med den planlagte overføringen av virksomhet fra Nord Pool Clearing ASA til OMX Nordic Exchange Stockholm AB, gi pålegg om slik overdragelse av rettigheter og forpliktelser etter avtalen. 
 • Nord Pool Clearing ASA og senere OMX Nordic Exchange Stockholm AB plikter på en effektiv måte å utlevere data vedrørende marked og oppgjør, herunder data for tilhørende OTC-marked og eventuelt det fysiske markedet, til markedsovervåkingen i Nord Pool ASA, slik at overvåkingen kan utføres effektivt og hensiktsmessig.
 • OMX Nordic Exchange Stockholm AB og Nord Pool ASA skal etablere hensiktsmessige og effektive regler for taushetsplikt og informasjonshåndtering, herunder informasjonssperrer mellom oppgjørsvirksomheten og markedsplassen. Reglene for taushetsplikt og informasjonshåndtering forelegges Kredittilsynet. 
 • Forut for overføringen av virksomheten i Nord Pool Clearing ASA til OMX Nordic Exchange Stockholm AB skal Kredittilsynet ha etablert et tilfredsstillende tilsynssamarbeid med Finansinspektionen. Dersom slikt samarbeid enda ikke er kommet på plass på tidspunktet for overføringen av virksomheten, må OMX Nordic Exchange Stockholm AB ha forpliktet seg til å gi Kredittilsynet de opplysninger som Kredittilsynet ber om, og som etter Kredittilsynets oppfatning er nødvendige for å kunne utføre et effektivt tilsyn med den oppgjørsvirksomheten som overføres fra Nord Pool Clearing ASA. OMX Nordic Exchange Stockholm AB skal i samme periode, frem til et tilfredsstillende tilsynssamarbeid er etablert, oversende til Kredittilsynet kopi av all rapportering til Finansinspektionen som har å gjøre med den overførte oppgjørsvirksomheten. Kredittilsynet skal også ha rett til å foreta stedlig tilsyn i den norske filialen av OMX Nordic Exchange Stockholm AB.
 • OMX Nordic Exchange Stockholm AB plikter til en hver tid å opplyse om eventuelle nye, vesentlige forhold av betydning for tillatelsen til å drive oppgjørsvirksomhet i Norge.

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages innen tre uker, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Eventuell klage fremsettes for Finansdepartementet

 

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Erling G. Rikheim
                                                                                     avdelingsdirektør


Gjenpart: Nord Pool ASA
               Kredittilsynet