NOU 1995: 19

Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Ved kongelig resolusjon av 24. mars 1995 nedsatte Regjeringen en granskingskommisjon for å undersøke praktiseringen av de statlige tilskuddsordningene til barne- og ungdomsorganisasjoner. Granskingskommisjonen legger med dette frem sin rapport. Rapporten er enstemmig på alle punkt.

Oslo, 4. august 1995

Rune Fjeld

Brit Seim Jahre

Kjell Melhus

Tørres Sande

Hege Torp

Ole Johan Lund

Til forsiden