NOU 1996: 1

Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturvedlegg

 • Notater og rapporter fra utvalgets forsknings- og utredningsvirksomhet

 • Barstad, A. (1996): Regionale variasjoner i levekår, Notat, Statistisk sentralbyrå, Oslo.

 • Gaasland, I. og E. Kjerstad (1995): Evaluering av Agdermodellen. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Rapport 70/95.

 • Hervik, A., G. Rønnestad og J. Aarseth (1995): Inntektsoverføringsmodell for lokale bil og båtruter, Notat, Møreforskning.

 • Langørgen, A. (1995): Faktorer bak kommunale variasjoner i utgifter til sosialhjelp og barnevern, Notat, Statistisk Sentralbyrå.

 • Magnussen, J. (1995): Utgiftsbehov til helsetjenesten i fylkeskommunene: Oversikt over problemstillinger, Notat, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Pedersen, P. og M. Andersen (1995): Størrelsen på kommunale og fylkeskommunale utgifter til tjenesteproduksjon i Nord-Norge sammenlignet med landet for øvrig, Notat, NORUT samfunnsforskning.

 • Øvrige litteraturreferanser

 • Andersen, B. (1985): Objektive kriterier i tilskuddsfastsettelsen for lokale bil- og båtruter, grunnskoleskyss og fylkesvegferjer, Rapport, Møre og Romsdal Distriktshøgskole.

 • Andersen, B. (1986): Videreføring av arbeidet med objektive kriterier for lokale bil- og båtruter, grunnskoleskyss og fylkesvegferjer, Rapport, Møre og Romsdal Distriktshøgskole.

 • Bergsland, K.H. og Pedersen, P.B. (1994): Gjennomgang av Oslopsykiatrien, Prosjektrapport STF 81 A94021, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Brevik, I. og S.E. Clausen (1993): Eldres levekår, helse og tilgang på omsorg, i M. Bildeng og R. Fürst (red.), Levekår i sorby, Program for storbyrettet forskning.

 • Brevik,I. (1995): Sosialhjelp 1970-93. Vekst og endring. Kommunale variasjoner., Notat 1995:136, NIBR.

 • Buchanan, J.M. (1950): Federalism and fiscal equity, American Economic Review, Vol. 40, No. 4, 583-599.

 • Bukve, O. (1994): Lokal næringspolitikk? Kommunen som næringspolitisk aktør; samlaget, Oslo.

 • Dahl, E. (1995): Hvilken betydning har sosiale ulikheter for helseforhold i Norge?, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, Vol. 115, No. 9, 1101-1104.

 • Dalgård, O.S. (1980): Bomiljø og psykisk helse, Universitetsforlaget.

 • Djuve, A.B. og K. Hagen (1995): Skaff meg en jobb! Levekår blant flyktninger i Oslo. Rapport 184, FAFO, Oslo.

 • Elstad, J.I. (1991): Flere leger større bruk?, Rapport 91:11, Institutt for sosialforskning.

 • Falch, T. (1993): Lønnsdanning for kommunalt ansatte ingeniører, Norsk Økonomisk Tidsskrift, Vol. 107, 277-299.

 • Falch, T. og J. Rattsø (1995): The politics of resource use in high schools: Investigating the variation between Norwegian counties, Notat, Institutt for Sosialøkonomi, Universitetet i Trondheim.

 • Finnvold, J.E. (1994): Brukerkontakter i helsesøstertjenesten: En utvalgsundersøkelse, Rapporter 94/22, Statistisk Sentralbyrå.

 • Flaatten, E. (1983): Barnevernsklienter og sosial bakgrunn, Rapporter 83/14, Statistisk Sentralbyrå.

 • Forseth, U. (1984): Skjevfordeling innen sykehussektoren, Rapport 5/84, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Granheim, K. (1995): Utgiftsbehov i samferdselssektoren: En vurdering av tilskuddssystemet og noen forslag til endringer, Rapport, Asplan Analyse.

 • Grönqvist, E. og B.L. Andersson (1995), Sjukhusstruktur och kostnader, Rapport 410, Spris förlag.

 • Hagen, H. (1987): Hvem blir pasienter i psykiatriske institusjoner? En epidemologisk regiserstudie, Rapport 1/87, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Hagen, T.P. (1995): Agenda setting power and moral hazard in prinsipal agent relationships: Evidence from hospital budgeting in Norway, kommer i European Journal of Political Research.

 • Hagen, T.P. og R.J. Sørensen (1995): Somatiske sykehustjenester: Prioriteringer av somatiske sykehustjenester i fylkeskommunene 1980-1992, Samarbeidsrapport, Norsk Institutt for By- og Regionsforskning og Handelshøyskolen BI.

 • Halsteinli, V. (1994): Sykehustjenester i Oslo og Akershus: Ressursbruk og ressursbehov, Delrapport 4 i ROAR-prosjektet, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Hammervold, R. og S. Jørgensen (1989): Regionale variasjoner i bruk av sykehus, Rapport 5/89, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Hanssen, J.I. og L.I. Terum (1992): Samfunnsendring og sosialhjelpsvekst. En analyse av veksten i sosialhjelpsforbruket i norske kommuner på 1980-tallet., Rapport 92:7, INAS.

 • Heggestad, T. og P.B. Pedersen (1995): Samdata Psykiatri: Sammenligningsdata for psykiatrisk fylkeshelsetjeneste 1993, Rapport 1/95, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Helgesen, O. (1995): Administrasjonsutgifter i kommunene: Gir regnskapene et riktig bilde? Agenda utredning & utvikling, Oslo.

 • Hole, E. (1994): Lokal næringsutvikling: En studie av variasjoner i norske kommuners næringspolitiske satsing, Diplomoppgave, Handelshøyskolen BI.

 • Holmøy, A. (1995): Analyse av utgiftsvariasjon i barnevern, utkast til hovedoppgave, Institutt for sosialøkonomi, Universitet i Trondheim.

 • Holmøy, J. (1993): Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 1989, Rapport 93/3, Statistisk Sentralbyrå.

 • Hødnebø, P.E. og J. Lund (1994): Næringslivets favorittkommuner: En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene, Rapport 175, Forskningsstiftelsen FAFO, Oslo.

 • Kalseth, J. og J. Rattsø (1994): Kommunestørrelse og ressursbruk i kommunaladministrasjon: Vekst, forskjeller og effektiviseringspotensiale. Rapport, Senter for samfunnsforskning, Trondheim.

 • Kinseth, O. og T. Mathiesen (1993): Styringsdata for somatiske sykehus - Foreløpige resultater fra SAMDATA-arbeidet, Prosjektrapport STF81 A93018, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Kirke- og undervisningsdepartementet (1986): Driftsutgifter i grunnskoler og videregående opplæring i regnskapsåret 1986. Oslo.

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1992): Ressurser og resultater i norsk skole 1980-90. Oslo.

 • Kommunaldepartementet (1990): Personminutter: Nytt mål på befolkningens geografiske fordeling, Oslo.

 • Le Grand, J. (1975): Fiscal equity and central government grants to the local authorities, Economic Journal, Vol. 85, 531-547.

 • Magnussen, J. (1994): Hospital efficiency in Norway: A nonparametric analysis, Dissertations in economics no. 6, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

 • Nord, E. (1988): Sosiale variasjoner i helseforbruk, Helsetjenesten, 3-88.

 • Nyland, K., B. Kalseth og S. Petersen (1994): Aktivitet ved Innherred sykehus og Innherred sykehusområde, Prosjektrapport STF81 A94003, Norsk Institutt for Sykehusforskning.

 • Oakland, W. (1995): Fiscal equalization: An empty box?, National Tax Journal, Vol. 48, 199-209.

 • Rattsø, J (1989): Local Government Allocation of Labour and the Grant System: An Applied Model Analysis of Local Government Behaviour in Norway, Environment and Planning C: Government and Policy, 7, 273-284.

 • Robertsen, K og R. Helland Olsen (1987): Kostnadsmodell for grunnskolen. Kommunaløkonomisk forskning. Nytt inntektssystem for kommunene. Rapport nr. 2/87. Oslo: Norges råd for anvendt samfunnsforskning.

 • Rongen, G (1995): Effekter av øremerkede tilskudd til kommunene. Notat, Handelshøyskolen BI, Oslo.

 • Solstad, K. og K.H. Bergland (1994): Samdata Sykehus: Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 1993, Rapport 3/94, Norsk Institutt for sykehusforskning.

 • Strøm, B. (1995): Envy, fairness and political influence in local government wage determination: Evidence from Norway, kommer i Economica.

 • Sørensen, R. (1994): Kommunenes prioritering av grunnskolen. Lærerintensitet og klassestørrelse 1980-92, Forskningsrapport 1994/95. Oslo: Handelshøyskolen BI

 • Sørensen, R.J., G. Rongen og J. Grytten (1994): Local government decision making and access to primary physician services in Norway, Notat, Handelshøyskolen BI og Institutt for Samfunnsodontologi, Universitetet i Oslo.

 • Sørensen, T. (1979): Pendling, lokalmiljø og helse. En psykiatrisk befolkningsundersøkelse. Notat Norsk institutt for sykehusforskning og SIFF, Gruppe for helsetjenesteforskning.

 • Thorsvik, D. (1986): Primærhelsetjenesten og sykehusforbruket, Rapport 5/86, Statens Institutt for Folkehelse: Gruppe for helsetjenesteforskning.

 • Thurow, L.C. (1970): Aid to state and local governments, National Tax Journal, Vol. 23, No. 1, 23-35.

 • Toresen, J. (1993 a): Grunnskoleopplæring, kommunalt utgiftsbehov. Oslo: Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR-notat 1993:120).

 • Toresen, J. (1993 b): Økonomisk sosialhjelp - kommunalt utgiftsbehov., Delrapport 10, ROAR.

 • Toresen, J. (1994): Videregående opplæring: Fylkeskommunalt utgiftsbehov, Delrapport 7 i ROAR-prosjektet, Norsk Institutt for By- og Regionsforskning.

Til forsiden