NOU 1996: 22

Lærerutdannning— Mellom krav og ideal

Til innholdsfortegnelse

2 «Lærerutdanning 98» endring av mandat

Etter mandatet for Utredningsgruppen og Utdanningsgruppene skulle arbeidet resultere i en offentlig utredning samt forslag til rammeplaner for ulike typer lærerutdanning innen 01.09.96. Rammeplanene var tenkt iverksatt fra høsten 1997. Departementet har etter nærmere vurdering besluttet at nye rammeplaner ikke skal settes i verk før høsten 1998.

Departementet har i brev til Utredningsgruppen bedt om at arbeidet med den offentlige utredningen blir fullført innen den fastsatte tidsfristen 01.09.96. Utredningen skal imidlertid ikke omfatte konkrete forslag til rammeplaner for fag i de ulike lærerutdanningene. Departementet planlegger i stedet å starte arbeidet med slike rammeplaner etter at den offentlige utredningen har vært til høring. Det vil derfor ikke bli oppnevnt faggrupper nå.

Slik utredningsarbeidet nå blir, regner departementet med at de tre utdanningsgruppene i hovedsak har fullført sine oppgaver. Det arbeidet som er utført i utdanningsgruppene, utgjør et grunnlag for det videre arbeid i Utredningsgruppen. Det vil bli tatt kontakt med utdanningsgruppene dersom det er behov for det.

Departementet takker medlemmene i Utdanningsgruppe 1, 2 og 3 for det verdifulle arbeidet som er utført.

Til orientering vedlegges endringer i mandatet.

ENDRINGER I MANDAT FOR UTREDNINGSGRUPPEN

Følgende erstatter avsnittet «Utredningsgruppen skalfremme forslag om:» på s. 7-8 i tidligere versjon:

Utredninsgruppen skal utarbeide:

 1. A)

  Forslag til tekst til felles innledende, prinsipiell del til rammeplaner for alle grunnutdanningene ( kap 1) og eksempel på prinsipiell del ( kap 2) for en av grunnutdanningene.

 2. B)

  Forslag til:

  • oppbygging og organisering av lærerutdanningen slik at den medvirker til at den enkelte både som barn, ung og voksen møter et opplæringssystem preget av grunnleggende fellestrekk og indre sammenheng. mål, innhold,arbeidsmåter og kvalitetssikringstiltak som bør være felles for all lærerutdanning - og som bør være spesielle for de enkelte delene av lærerutdanningen.

  • endringer i organisering av og innholdet i ulike typer lærerutdanning, bl a med tanke på systematisk og forpliktende sammenheng mellom skole/opplæring og lærerutdanning, og på større grad av fellesskap i lærerutdanningen mellom ulike typer studenter som senere skal arbeide sammen som lærere og som skal motta elever fra eller sende elever til hverandre. Gruppen er ikke bundet til de nåværende lærerutdanningskategoriene.

  • styrking av samrnenhengen mellom fag, fagdidaktikk og pedagogisk teori og praksis i ulike typer lærerutdanning.

  • videreutdanning som gir kompetanse innen nye fag eller arbeidsområder som følge av R94 og Gr97, herunder videreutdanning innsiktet mot arbeidsmåter på småskoletrinnet.

  • samarbeid mellom de ulike partene i lærerutdanningen.

  • organisering og bruk av praksis: øvingslæremes tilknytning til utdanningsinstitusjonen og øvingslærerens rolle i teori og praksisopplæringen.

  • veiledning av studenter og vurdering i lærerutdanningen, bl a vurdering av skikkethet for læreryrket. bruk av informasjonsteknologi i all lærerutdanning både som faglig og pedagogisk hjelpemiddel.

 3. C)

  hvordan utdanningsinstitusjonene kan være ressurssentra for utvikling i barnehage, skole og annen opplæring i regionen

Det faglige personalet må i tillegg til høy faglig kompetanse og FoU-kompetanse ha god kjennskap til læreryrket og de skoleslag studentene skal arbeide i. De må også kjenne andre opplæringsinstitusjoner for å formidle kunnskap om bamehage, grunnskole og videregående opplæring og arbeidsliv for å kunne fremme sammenheng og gode overganger mellom opplæringsnivåene. Utredningsgruppen skal foreslå tiltak for å sikre at personalet i høgskoler og universitet får den nødvendige skolebaserte oppdatering f eks gjennom etterutdanning, skolerettet FoU arbeid og eventuelt praksis i de skoleslag eller bedrifter de utdanner for.

Til dokumentets forside