NOU 1996: 22

Lærerutdannning— Mellom krav og ideal

Til innholdsfortegnelse

3 «Lærerutdanning-98» endring av mandat

Vi viser til brev 12.12.95 med fastsetting av mandat for «Lærerutdanning -98« og brev 08.05.96 som gir endringer av mandatet. Departementet har nå fastsatt følgende tilleggsendring av mandatet

«Utredningsgruppen kan fremme flere forslag, der minst ett av forslagene må holdes innenfor eksisterende økonomiske rammer for lærerutdanning. Utredningsgruppen må legge vekt på å presentere et alternativ innenfor dagens økonomiske rammer som gruppen anser som praktisk gjennomførbart i lys av endringene i skole og opplæring som følge av Reform 94 og grunnskolereformen. Økonomiske og administrative konsekvenser skal utredes.»

Til dokumentets forside