NOU 1996: 22

Lærerutdannning— Mellom krav og ideal

Til innholdsfortegnelse

5

Fagplananalyse. 24 fagplaner i allmennlærerutdanningen. Helhet? FoU-arbeid? Satsningsområder? Bergem, Trygve, Geir K. Gjerdrum, Dag Roness og Olav Tangvald-Pedersen.

Utrykt vedlegg som kan rekvireres i kopi ved å kontakte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Universitets- og høgskoleavdelingen Pb. 8119 Dep, 0032 Oslo. Fagplananalysen er tilgjengelig på internett, hos http://www.nla.no/lu-98.

Referanser

Albertsen, Trine (1995): Lærerarbeid og lærerutdanning. Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Trondheim

Bergem, Trygve (1994): Tjener - aldri herre. Om lærerutdanning og yrkesetiske holdninger. NLA-Forlaget, Bergen

Birkeland, Narve F og Madssen, Kjell-Arild (1993): Læreplan og lærars arbeid. Delrapport 1. Begynnaropplæringsprosjekt. Volda lærarhøgskule/Møreforsking. Volda

Dimmen, Åsmund (1996): Organisasjonsforståelse og faglig ledelse ved de nye høgskolene. Høgskolen i Buskerud

Dok nr 8:8 (1993-94) Framlegg frå stortingsrepresentant Jan Simonsen om lovfesta rett for hørselhemma barn til undervisning på døveskular

Dok nr 8:18 (1993-94) Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om tiltak for å styrke læreres undervisningskompetanse

Ervik, Audun (1995): Lederkompetanse ved de nye statlige høgskolene. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo

Fibæk Laursen, Per (1993): En ny ydmyghed over for praksis? Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr 1 (1993)

Gabrielsen, Egil (1993): Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen. Rapport nr 2/1993, Stavanger lærerhøgskole

Gran, Astrid (1994): En kartlegging av kompetansegivende studietilbud på universitets- og høgskolenivå - med utgangspunkt i opplæringsbehov blant medarbeidere i voksenopplæringen, Voksenopplæringsforbundet

Holm, Gerd (1989): Lærer - hvorfor II. Oppfølgingsundersøkelse om motivasjon for læreryrket. Nesna lærerhøgskoles skriftserie

Høgskolen i Agder (1996): Foreløpig rapport fra en undersøkelse av studentenes oppfatning av lærerutdanningen ved Høgskolen i Agder. Lærerutdanningsseksjonen, Høgskolen i Agder

Høien, Torleiv, Lundberg, Ingvar og Tønnessen, Finn Egil (1994) Kor godt les norske barn? Senter for leseforskning, Stavanger

Högskoleverket (1995): Grundskolelärarutbildningen 1995. Högskoleverkets rapportserie 1996:I R

Innovasjonsutvalget (1996): Utfordringen. Forskning og innovasjon for ny vekst. Nærings- og energidepartementet

Innst O nr 40 (1994-95) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler

Innst O nr 56 (1995-96) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Innst S nr 323 (1984-85) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om visse sider ved spesialundervisninga og den pedagogisk-psykologiske tenesta

Innst S nr 160 (1990-91) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om visse sider ved spesialundervisning og den pedagogisk-psykologiske tenesta

Innst S nr 230 (1990-91) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om høgre utdanning. Fra visjon til virke

Innst S nr 200 (1991-92) Innstilling fra kirke- og undervisningskomiteen om kunnskap og kyndighet. Om visse sider ved videregående opplæring

Innst S nr 234 (1992-93) Innstilling fra kirke- undervisningskomiteen om ...vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen - konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold

Innst S nr 66 (1993-94) Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskningskomiteen om framlegg frå stortingsrepresentant Jan Simonsen om lovfesta rett for hørselhemma barn til undervisning på døveskolar

Innst S nr 135 (1993-94) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiten om informasjonsteknologi i utdanningen

Innst S nr 101 (1994-95) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiten om forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om tiltak for å styrke læreres undervisningskompetanse

Innst S nr 15 (1995-96) Innstilling fra kirke-, utdannings og forskningskomiten om prinsipper og retningslinjer for tiårig grunnskole - ny læreplan.

Innst S nr 103 (1995-96) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Innst S nr 105 (1995-96) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiten om fag og timefordeling i den 10-årige grunnskolen

Innst S nr 133 (1995-96): Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskningskomiteen om framlegg frå stortingsrepresentant Øystein Djupedal om lovfesta rett til etter- og vidareutdanning

Jordell, Karl Øyvind (1989): Lærerlæring. I Jordell, Karl Øyvind og Aamodt, Per Olav (red.): Lærere fra kall til lønnskamp. Tano

Jordell, Karl Øyvind (1991): Er lærere utilfredse? Utdanning og arbeid. Rapport 13/91. NAVFs Utredningsinstitutt

Kirke- og undervisningsdepartementet (1987): Rundskriv F-88/87. Forskrift om lærer-, adjunkt og lektorutdanning for skoleslag som omfattes av § 1 nr 1 i Lov av 8. juni 1973 om lærerutdanning

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1990): Rundskriv F-21/90. Kommentar til forskrift om lærer-, adjunkt og lektorutdanning nr 669 gjengitt i rundskriv F-88/87

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1992a): Rundskriv F-62/92 Oversikt over aktuell lærerutdanning og praksis for fag/fagområder i videregående skole

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1992b): Egenandel for kursdeltaker, rundskriv F-39-92

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1994a): Rundskriv F-68/94 Reform 94 Supplement til Rundskriv F-62/92 Oversikt over aktuell lærerutdanning og praksis for fag/fagområder i videregående skole.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1994b): Rundskriv F-97/94 Rett og plikt til opplæring for hørselhemma.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1995a): Rundskriv F-65-95 Tilbudsstrukturen i Reform 94

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1995b): Rundskriv F-69-95 Forskrift om eksamen, fag-/svenneprøve, vurdering, dokumentasjon og klage over karakter og prøvebedømmelse i videregående opplæring

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1995c) : Sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94, fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet juli 1995

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1995d): Omstrukturering av spesialundervisning

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1995e): Rundskriv F-14-95 Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskningsstillinger ved høgskoler og universiteter. Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1995f): IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996a): Nasjonal evaluering av matematikk

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996b): IT i allmennlærerutdanningen, midlertidig tillegg til rammeplan. Skriv av 29.03.96 til høgskoler som gir allmennlærerutdanning

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996c): F-1-96. Forskrift om godkjenning av lærebedrift og om fylkeskommunalt tilskudd til lærebedrift.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996d): Revisjon av reglement om betaling. Oppdragsvirksomhet ved universiteter og høgskoler, 04.03.1996

Kokkersvold, Erling og Mjelde, Liv (1982): Yrkesskolen som forsvant. Gyldendal Norsk forlag

Lærerutdanningsrådet (1994): Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen. Innstilling fra et utvalg nedsatt av Lærerutdanningsrådet

Lærerutdanningsrådet (1995): Muligheter for faglig-ansatte i lærerutdanningen til avgrenset ansettelse/hospitering i skole og barnehage. Høring. Brev av 20.07.95

Lærerutdanningsrådet (1996a): Fagtilbud og fagvalg i lærerutdanningen, LR-publikasjon nr 3 1996

Lærerutdanningsrådet (1996b): Spørreundersøkelse om vurderingsformer. Upublisert rapport.

Lærerutdanningsrådet (1996c): FoU-virksomheten ved institusjoner med lærerutdanning, Del I og II, LR-publikasjon nr 1 og nr 2, 1996

MISS (1996): Lærerutdanning-97. Brev fra Matematikk i Skole og Samfunn til Utredningsgruppen for LU-97, 29.03.96.

Naturfagutredningen (1994): Rapport 1: Naturfag i grunnskole og lærerutdanning, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Naturfagutredningen (1995) Rapport 2: Naturfagenes stilling i videregående skole og i lærerutdanning for dette nivået. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Norges forskningsråd, Kultur og samfunn (1994): Samfunnsrettet utdanningsforskning. Forslag til ny forskningsinnsats på utdanningssektoren

NOU 1983:2 Lærerutdanning til videregående skole

NOU 1986:23 Livslang læring

NOU 1988:28 Med viten og vilje

NOU 1988:32 For et lærerrikt samfunn

NOU 1991:4 Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle

NOU 1993:24 Lov om universiteter og høgskoler. Lov og rett i Norges-nett

NOU 1995: 9 Identitet og dialog

NOU 1995: 18 Ny lovgivning om opplæring, «...og for øvrig kan man gjøre som man vil»

NOU 1996: 13 Offentlige overføringer til barnefamilier

OECD (1990): Reviews of National Policies for Education. Norway.

Oppedal, Kjell (1992): Etter grunnskolen. Hva skjer med ungdommer i alderen 16-19 år?, Universitetet i Bergen

Oppedalutvalget (1994): Innstilling om utdanning av faglærere i yrkesfag. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 36 (1972-73) I. Om å trekkje attende Ot prp nr 51 (1971-72). II Om å fremje ny proposisjon om lov om lærarutdanning.

Ot prp nr 85 (1993-94) Om lov om høgre utdanning

Ot prop nr 40 (1995-96) Om lov om endringar i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Rammeplan for barnehagen, Barne- og familiedepartementet 1995

Samisk utdanningsråd (1992): Utredning av et samisk læremiddelsenter. Bakgrunn, oppgaver og organisering

Samordnet opptak (1996): Søkerstatistikk 1986 pr 29.05.96

Sentralt tjenestemannsregister for skoleverket (1980): Lønnsstatistikk for skoleverket, Administrasjonsdepartementet

Sentralt tjenestemannsregister for skoleverket (1995): Lønnsstatistikk for skoleverket, Administrasjonsdepartementet

SOU 1994:101 Höj Ribban! Lärarkompetens för yrkesutbildning.

SOU 1996:27 En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande

St meld nr 61 (1984-85) Om visse sider ved spesialundervisninga og den pedagogisk-psykologiske tenesta

St meld nr 54 (1989-90) Om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov

St meld nr 35 (1990-91) Tillegg til St meld nr 54 (1989-90) «Om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov»

St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke. Om høgre utdanning

St meld nr 33 (1991-92) Kunnskap og kyndighet. Om visse sider ved videregående opplæring

St meld nr 40 (1992-93) ... vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen - konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold

St meld nr 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningen. Rapport for handlingsprogrammet 1990-93 og strategi for videre arbeid

St meld nr 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for tiårig grunnskole - ny læreplan

St meld nr 15 (1995-96) Om fag og timefordeling i den 10-årige grunnskolen

St meld nr 47 (1995-96) Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem

St prp nr 92 (1964-65) Om voksenopplæring

St prp nr 1 (1995-96) For budsjetterminen 1996

St prp nr 55 (1995-96) Om kommuneøkonomien i 1997 m.v.

Statens lærerkurs (1994): Lærarstoda i grunnskolen, utdanning i einskilde fag m v pr 1. januar 1994

Statens lærerkurs (1996a): Melding om virksomheten ved Statens lærerkurs 1995

Statens lærerkurs (1996b): Kartlegging av behov for vidareutdanning og yrkesteoretisk utdanning av lærarar i vidaregåande skole

Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane (1995). Rapport fra undersøkelse: Elevvurdering i grunnskulen

Statistisk sentralbyrå (1993): Naturressurser og miljø 1992. Rapporter 1993/1.

Statistisk sentralbyrå (1994): Tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft

Statistisk sentralbyrå (1995a): Økonomiske analyser 1/95

Statistisk sentralbyrå (1995b) Arbeidsmarkedsstatistikk

Statistisk sentralbyrå (1995c): Samfunnspeilet 2/95

Strømnes, Åsmund L (1996): Fagdidaktikken sin plass i fagplanane i lærarhøgskolane. I Arneberg, Per m fl (red): Reformer på rekordtid - Søkelys på lærerutdanningen. Bedre skole/Norsk Lærerlag 1996.

Studiekvalitetsutvalget (1990): Innstilling avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 9. juli 1990

Utbildningsdepartementet (1996): Lärarutbildning i förändring. Innstilling fra et utvalg. Ds 1996:16

Til dokumentets forside