NOU 1999: 15

Hvor nært skal det være?— Tilknytningsformer for offentlige sykehus

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Stortingsmelding nr 35 (1991-92) Om statens forvaltnings- og personalpolitikk

Stortingsmelding nr 50 (1993-94) Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste.

Stortingsmelding nr 44 (1995-96) Ventetidsgarantien - kriterier og finansiering (Ventetidsgarantien/Finansiering av sykehus)

Stortingsmelding nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet - Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste

Stortingsmelding nr 25 (1996.97) Åpenhet og helhet - Om psykiske lidelser og tjenestetilbudet

Stortingsmelding nr 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet

Ot prp nr 32 (1990-91) Om lov om statsforetak

Ot prp nr 48 (1997-98) Om endringer i sykehusloven og lov om psykisk helsevern.

Ot prp nr 53 (1997-98) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer ikommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak)

Ot prp nr 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m m

Ot prp nr 11 (1998-99) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Ot prp nr 12 (1998-99) Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Ot prp nr 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven)

Ot prp nr 20 (1998-99) Om lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven) m m

Stortingsproposisjon nr 87 (1989-90) Om videreutvikling av statens organisasjons- og budsjettsystemStortingsproposisjon nr 65 (1990-91) Om endringer i statens budsjettsystemStortingsproposisjon nr 61 (1996-97) Om kommuneøkonomien 1998 m.v.

Stortingsproposisjon nr 1 (1998-99) Sosial- og helsedepartementets fagproposisjonInnst O nr 67 (1991-92) Om lov om statsforetakInnst O nr 14 (1998-99) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretakInnst S nr 243 (1996-97) Reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettetInnst S nr 226 (1997-98) Innstilling fra sosialkomiteen om Nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehusBesl.O.nr.8 (1998-99) Endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m. (kommunalt og fylkeskommunalt foretak).NOU 1991: 8 Lov om statsforetakRiksrevisjonens Dokument 3.8 (1997-98)

AAD 1991: Hovedspørsmål knyttet til styring og organisering av fire store forvaltningsbedrifter. Utredning i regi av et statssekretærutvalg.

Kjekshus & Tjora (1999): «Er legemangel bare et spørsmål om antall leger?» Artikkel i Tidsskrift for den norske lægeforening4/1999.

Norges forskningsråd (1997): «Fakta og myter - om medisinsk og helsefaglig forskning.». NFR/Medisin og helseNovember 1997.

OECD 1998: OECD Economic Survey 1997-98. Norway. IV. The health care system.

SHD 1998: Slåttebrekkgruppens rapport: Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av regionsykehustilskuddet, 1998 Sosial- og helsedepartementet

Statskonsult 1998: 18 Fakta, former og fristilling. Statlige virksomheter med ulike tilknytningsformer.

Statskonsult 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis.

Sundnes og Mørland (1997): NIFU skriftserie8/97 «Forskningsforholdene ved universitetssykehusene 1996.»

Weigård, Jarle: Kommunal selskapsorganisering. Om bruk av fristilte organisasjonsformer i kommunesektoren. NORUT-rapport 1993

Rapporter og notater utarbeidet for utvalget:

Hagen, Terje P. (1999): Sykehusene organisert som etater. Problemer og reformønsker. Arbeidsnotat 1999:3, Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo. (Vedlegg 2 til rapporten.)

Haugli Nilsen, Terje (1999): Kartlegging og vurdering av tilknytningsform for Rikshospitalet og Det norske Radiumhospital. Upublisert rapport til utvalget. (Vedlegg 3 er en kortversjon av denne rapporten.)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1999) Sikring av praksisplasser ved sykehusene. Notat.

Mørkrid, Alf (1999): Tilknytningsformer for sykehus - spørreundersøkelse til avdelingsledere.Upublisert notat til utvalget.

Rønningen, Lars: Utvikling i produktivitet 1991-97. Upublisert NIS-arbeidsnotat 1999-03-12

Vareide, Per Kristian (1999) : Sykehus - utviklingstrekk og særtrekk. Upublisert NIS-arbeidsnotat.

Til forsiden