NOU 2002: 10

Førsteklasses fra første klasse— Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring

Til innholdsfortegnelse

Til Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 5. oktober 2001 et utvalg for å vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen. I brev av 4. desember 2001 ble mandat og utvalgssammensetning endret noe. I brev av 6. mars 2002 mottok utvalget en anmodning om å utarbeide en delinnstilling. I mandatet til delinnstillingen er utvalget bedt om å foreslå et rammeverk for en helhetlig tilnærming til kvalitetsvurdering i grunnopplæringen, herunder rapportering og oppfølging. Utvalget avgir med dette sin delinnstilling.

Oslo, 14. juni 2002

Astrid Søgnen

Anders Seim nestleder

Signe M. Natvig Andreassen

Trine-Lise W. Fossland

Solfrid Grøndahl

Ingvill Holden

Anniken Huitfeldt

Steinar Høgaas

Ragnar Johansen

Rolf Jørn Karlsen

Svein Lie

Ragnhild Lied

Martin Nielsen

Jan B. Ommundsen

Marit E. Totland

Tom Veierød

Petter Skarheim

sekretariatsleder

Jorunn H. Barka

Bjørn Berg

Kari Berg

Eli-Karin Flagtvedt

Elin Foss Pedersen

Tine Sophie Prøitz

Arne Otto Refsdal

Til forsiden