Til Kommunal- og regionaldepartementet

Lovutvalget for ny utlendingslov (Utlendingslovutvalget) legger med dette fram sin innstilling. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 14. desember 2001.

Utvalget ble bedt om å utrede og utarbeide forslag til ny utlendingslov.

I forhold til spørsmål om hvor lang botid som skal kreves for at en utlending skal kunne innvilges permanent oppholdstillatelse, har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall.

Innstillingen er ellers enstemmig.

Oslo 19. oktober 2004

Bjørn Solbakken

Grete Brochmann

Henrik Bull

Ronald L. Craig

Ketil Haukaas

Selma Ilyas

Kristine Ryssdal

Vigdis Vevstad

Kenneth Adale Baklund

Øyvind Havnevik

Til dokumentets forside