NOU 2006: 12

Fellespensjonskasser— Utredning nr. 14 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 14, NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser, med utkast til endringer i forsikrings­loven. I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 68 (2004-2005) om forsikringsloven og endringer i innskuddspensjonsloven, traff Stortinget et anmodningsvedtak hvor Regjeringen ble bedt om å legge frem lovforslag om fellespensjonskasse for flere private foretak etter mønster av en interkommunal pensjonskasse. På denne bakgrunn ba Finansdepartementet i brev av 26. august 2005 Banklovkommisjonen utrede spørsmålet, herunder lovforslag, om fellespensjonskasse for flere private foretak innen 1. mai 2006. I sitt lovforslag foreslår Banklovkommisjonen endringer i forsikringsloven kapittel 7 som innebærer at det åpnes for at flere uavhengige foretak kan gå sammen om å etablere en fellespensjonskasse for foretakenes pensjonsordninger. Samarbeidet mellom foretakene og således etableringen av en fellespensjonskasse, vil være basert på en samarbeidsavtale som omfattes av alle foretakene som inngår i fellespensjonskassen. Det er videre forslått en del særlige regler vedrørende utforming av vedtektene, fellespensjonskassens øverste organ og særlige forhold knyttet til endringer i samarbeidet som ligger til grunn for fellespensjonskassen. Banklovkommisjonen har ikke sett behov for at det gjøres endringer i annen lovgivning enn forsikringsloven kapittel 7. Banklovkommisjonens forslag er med unntak av ett punkt, enstemmig.

Oslo, 19. april 2006

Erling Selvig

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Jo Gjedrem

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Per Melsom

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erling G. Rikheim

Rolf A. Skomsvold

Kristin Skrede

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Olav Vannebo

Lise Ljungmann

Kristin Schjønsby

Kari Lærum

Til dokumentets forside