NOU 2008: 9

Med barnet i fokus— – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Til innholdsfortegnelse

15 Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget

De forslag som utvalget har fremlagt, omhandler først og fremst rettsforholdet mellom private. Umiddelbart har ikke forslagene noen direkte økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Unntak kan imidlertid tenkes for forslaget om økning i timerammen for offentlig tilsyn ved samvær.

Det kan ikke utelukkes at enkelte av forslagene kan medføre økte omkostninger for det offentlige i form av en økning av antall saker for domstolene. For eksempel vil adgangen til å bringe spørsmålet om flytting inn for retten, kunne medføre økt arbeidsbelastning. På den andre siden kan det tenkes at saker som i dag fremmes for å oppheve en ordning med delt bosted eller felles foreldreansvar for å kunne foreta en flytting med barnet, i fremtiden blir fremmet med sikte på å få avgjort om en flytting kan gjennomføres. Dette kan medføre en innsnevring av tvistetemaet, slik at en eventuell økning i saksmengden hva gjelder saker om flytting, kan oppveies av en tilsvarende nedgang av bredere anlagte saker om delt bosted eller opphevelse av felles foreldreansvar.

Også flertallets forslag om at domstolene kan idømme delt bosted, kan medføre at flere saker fremmes til doms. I så fall vil man få en økt belastning på domstolsapparatet. På den andre siden kan man ikke utelukke at man gjennom meklingsapparatet også i fremtiden vil kunne finne løsninger utenom rettapparatet, selv om man gir domstolene mulighet for å idømme delt bosted.

I alle tilfeller er det vanskelig å foreta noen konkrete overslag av og i tilfelle i hvilket omfang forslagene vil føre til økte omkostninger. Noen konkrete strukturelle endringer i meklings- eller domstolsapparatet vil det uansett ikke bli tale om. En eventuell økning i antall saker vil bli kanalisert inn i et etablert apparat.

Hva gjelder forslaget om økning i timerammen ved tilsyn under samvær, vil det som nevnt kunne bli tale om økte omkostninger. Dette skyldes at ordningen kommer inn i budsjettvurderingen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet overfor familievernkontorene, samtidig som utvalget foreslår at anvendelseområdet for reglene blir noe utvidet. Det er en forutsetning for å vedta den aktuelle endringen at familievernkontorene får tilført økte ressurser til å møte de pålegg som domstolene måtte gi mht. tilsyn.

Til dokumentets forside