NOU 2008: 9

Med barnet i fokus— – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Til innholdsfortegnelse

1 Utvalgets oppnevning, sammensetning og mandat

Barnelovutvalget ble oppnevnt i statsråd 18. januar 2007. Utvalget ble gitt følgende mandat:

«Utvalget skal vurdere endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær og eventuelle konsekvensendringer i andre bestemmelser i loven i tråd med dette mandatet. Hovedmålsettingen med gjennomgangen er å vurdere endringer av barneloven i et perspektiv der begge foreldre ansees å være like viktige for barnet og der en søker å støtte opp under en samfunnsutvikling der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige sider ved barnets liv står sentralt. Utvalget skal vurdere begrepene bostedsforelder og samværsforelder i lys av et sidestilt foreldreskap også etter samlivsbrudd.

Utvalget skal ta utgangspunkt i at FNs barnekonvensjon er innarbeidet i norsk lov og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Utvalget bør se nærmere på innholdet i begrepet barnets beste. Utvalget skal i den forbindelse se nærmere på om barnets beste kan ivaretas bedre gjennom å legge forholdene til rette for en mer lik fordeling av omsorg og ansvar mellom foreldrene. Utvalget bør se særlig på om et mer likestilt utgangspunkt kan bidra til å dempe konflikter mellom foreldrene.

Utvalget skal i sin gjennomgang drøfte og komme med eventuelle lovforslag i forhold til problemstillinger som felles foreldreansvar uavhengig av om foreldrene har bodd sammen eller ikke, delt bosted og normering av samværets omfang. Utvalget skal også vurdere om det bør gjøres endringer i forhold til hvilken beslutningsmyndighet som skal ligge til det å inneha foreldreansvar, ev. enkeltbeføyelser inn under foreldreansvars- og bostedsmyndigheten. Utvalget skal særlig se på bostedsforelderens rett til å flytte innenlands med barnet uten den andre forelderens samtykke samt samværsforelderens mulighet til å benytte sitt foreldreansvar til å hindre at barnet undergis nødvendig undersøkelse og behandling.

Utvalget skal videre se nærmere på hvem av foreldrene som bør ha søksmålsbyrden og vurdere reglene om tvangsfullbyrdelse i et barneperspektiv.

Utvalget skal ivareta helhetsperspektivet også i forhold til de øvrige kapitlene i barneloven og gjøre en vurdering av hvordan fordelingen av omsorgen for barnet kan påvirkes av økonomiske betraktninger, både i forhold til trygdelovgivning og bidragsregelverk.

Utvalget skal i sitt arbeid ta i betraktning internasjonale konvensjoner, øvrige nordiske lands lovgivning og erfaringer, rettspraksis og forskning på området.

Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes i samsvar med utredningsinstruksens kapittel 2. Minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk.

Utvalget skal legge fram sitt arbeid for Barne- og likestillingsdepartementet i form av en NOU innen 1. mai 2008.»

Utvalget fikk følgende sammensetning:

 • Leder:

 • Asbjørn Strandbakken, professor dr. juris, Bergen

 • Medlemmer:

 • Sonja Cassidy, tidl. leder i Foreningen 2 Foreldre, Bergen

 • Anne Lise Ellingsæter, professor dr. philos, Oslo

 • Hanne Haavind, professor dr. philos og psykologspesialist, Oslo

 • Marianne Fallan Kristensen, tingrettsdommer, Trondheim

 • Jørgen Lorentzen, dr. art i litteraturvitenskap og kjønnsforsker, Oslo

 • Annette Janicke Musæus, advokat, Oslo

 • Tor-André Ribe-Anderssen, psykologspesialist, Oslo

 • Stig Rusten, leder i Aleneforeldreforeningen, Oslo

 • Frode Thuen, professor dr. philos, Bergen

 • Inge Unneberg, amanuensis, Tromsø

Rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, Henning A. Jakobsen, har vært utvalgets sekretær.

Utvalget hadde sitt første møte 12. april 2007. Det siste møtet ble holdt 13. mars 2008. Til sammen har utvalget hatt 12 møter, hvorav ett gikk over to dager.

Når det gjelder utvalgets arbeid for øvrig kan opplyses:

Den 4. mai 2007 fikk utvalget en orientering av Kristin Skjørten og Rolf Barlindhaug om deres undersøkelse av delt bosted, publisert i boken »Delt Bosted for Barn».

Utvalgsmedlemmet Sonja Cassidy holdt under utvalgsmøtet 4. mai 2007 et innlegg om Foreningen 2 Foreldres synspunkter og forslag til lovendringer.

Stig Rusten, også medlem av utvalget, holdt under utvalgsmøtet 22. august 2007 et innlegg om Aleneforeldreforeningens synspunkter og forslag til lovendringer.

Utvalgsmedlemmet Anne Lise Ellingsæter har utarbeidet et vedlegg om begrepet «barnets beste».

Førsteamanuensis dr. juris Karl Harald Søvig holdt under utvalgsmøtet 10. desember 2007 et foredrag om forholdet mellom norske regler og internasjonale konvensjoner på barnerettens område. På bakgrunn av utvalgets drøftelser og konklusjoner har Søvig utarbeidet et vedlegg om forholdet til de menneskerettslige forpliktelsene Norge er bundet av.

Etter invitasjon møtte utvalgets leder og sekretær hos Barneombudet 12. november 2007. Her fremla ombudet sine synspunkter på lovarbeidet.

Universitetslektor, master i rettsvitenskap, Erlend Baldersheim har bistått utvalget i utformingen av den delen av lovutkastet som er på nynorsk.

Utvalget har i tillegg mottatt en rekke skriftlige innspill fra privatpersoner og organisasjoner.

Til dokumentets forside