NOU 2008: 9

Med barnet i fokus— – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Til innholdsfortegnelse

Litteratur, offentlige publikasjoner og forkortelser

Litteratur:

Andenæs 2001

Andenæs, Agnes: Delt bosted for barn etter skilsmisse – en gjennomgang av relevant forskning. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo 26. april 2001.

Backer 1982

Backer, Inge Lorange: Barneloven. Kommentarutgave. Oslo 1982.

Bauserman 2002

Bauserman, Robert: Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review. Journal of Family Psychology 2002, Vol. 16, No. 1, s. 91-102.

Boele-Woelki m.fl. 2007

Boele-Woelki, Katharina, Ferrand, Frédérique, González Beilfuss, Cristina, Jänterä-Jareborg, Maarit, Lowe, Nigel, Martiny, Dieter and Pintens, Walter: Principle of European Family Law Regarding Parental Responibilities. Intersentia, Antwerpen. Oxford 2007.

Brækhus 2004

Brækhus, Hege: Kjønnsroller i den rettslige reguleringen av foreldreskap. Jubileumsskrift til Universitetet i Tromsø; Fra Driftssentralen til Teorifagbygget skriftserie nr. 61. Tromsø 2004.

Dalseide 2002

Dalseide, Nils: Barnefordelingssaker i retten – noen synspunkter på hvordan også avgjørelsesprosessen kan bli til barnets beste. Festskrift til Peter Lødrup, s. 191-207, Oslo 2002.

Danielsen 2003

Danielsen, Svend: Nordisk børneret II. Nordisk ministerråd, København 2003.

Ekeland og Myklebust 1997

Ekeland, Tor-Johan og Myklebust, Vidar: Foreldremekling, brukarperspektivet. Forskningsrapport nr. 23, Volda 1997.

Eriksson 2001

Eriksson, Maria: Om vårdnad, boende och umgänge. I Barbro Metell (red.): Barn som ser pappa slå, s. 104-137, Stockholm 2001.

Eriksson 2003

Eriksson, Maria: I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld. Uppsala 2003.

Haaland 1988

Haaland, K. R.: Familien etter skilsmissen. Oslo 1988.

Haga m.fl. 2006

Haga, Finn Olav, Sømme Hammer, Mari, Håøy Nygård, Reidunn, Østgaard Pettersen, Kaja og Strandhagen, Inger Johanne: Får far lov? Barneloven og omsorgsdeling i et likestillingsperspektiv. Utarbeidet på oppdrag fra Reform (Ressurssenter for menn) våren 2006.

Haugli 1993

Haugli, Trude: Samværsrett – samværsplikt? Retfærd nr. 60 1993 s. 76-87.

Haugli 1994

Haugli, Trude: Delt omsorg for felles barn ved samlivsbrudd. Institutt for rettsvitenskap, universitetet i Tromsø, skriftserie nr. 26. Tromsø 1994.

Haugli 2007

Haugli, Trude: Lov om barn og foreldre. Jussens Venner 2007 nr. 6 s. 325-388.

Holgersen 2008

Holgersen, Gudrun: Barnerett. Bergen 2008.

Kitterød 2005

Kitterød, Ragni Hege: Når mor og barn bor hver for seg. Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. SSB rapport 2005:22.

Koch 2000

Koch, Katrin: Når mor og far møtes i retten – barnefordeling og samvær. NOVA-rapport 13/00.

Larsen og Lassen 2005

Larsen, Mette Yvonne og Lassen, Rikke: Domstolsbehandling av barnefordelingssaker – er forlik det samme som forsoning? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005 nr. 2 s. 77-86.

Lindboe 2003

Lindboe, Knut: Barnevernrett. Oslo 2003.

Mossige og Stefansen 2007

Mossige, Svein og Stefansen, Kari: Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA-rapport 20/07.

Moxnes og Winge 2000

Moxnes, Kari og Winge, Asgeir: Foreldresamarbeid etter skilsmisse. Allforsk. Trondheim 2000.

Norsk Lovkommentar 2005

Lødrup, Peter, Kaasen, Knut, Tjomsland, Steinar m.fl.: Norsk Lovkommentar. Oslo 2005.

Rønbeck 2004

Rønbeck, Knut: Fra konflikt til forsoning barnefordeling i et rettsbasert forsøksprosjekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2004 nr. 4 s. 275-281.

Rønbeck 2006

Rønbeck, Knut: Foreldre i konflikt: Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 nr. 4 s. 338-346.

Rønbeck og Hagen 2007

Rønbeck, Knut og Hagen, Tore: Dommerrollen i barnefordelingssaker. Lov og rett 2007 nr. 9 s. 533-544.

Rønbeck og Lilleberg 2006

Rønbeck, Knut og Lilleberg, Ragnhild Kverneland: Advokatrollen i barnefordelingssaker. Lov og rett 2006 nr. 3 s. 170-180.

Sandberg 1990

Sandberg, Kirsten: Barnets beste. Om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet. Oslo 1990.

Sandbæk 2004

Sandbæk, Mona: Barns levekår. Hva betyr familiens inntekt? NOVA-rapport 11/04.

Sinding Aasen 2008

Sinding Aasen, Henriette: Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008 nr. 1 s. 16-29.

Skevik og Hyggen 2002

Skevik, Anne og Hyggen, Christer: Samværsfedrenes situasjon. Rapport fra en spørreundersøkelse. NOVA-rapport 15/02.

Skjørten 2004

Skjørten, Kristin: Forståelse av overgrep i Barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004 nr. 3-4 s. 150-171

Skjørten 2005

Skjørten, Kristin: Samlivsbrudd og Barnefordeling. Oslo 2005.

Skjørten m.fl. 2006

Skjørten, Kristin, Barlindhaug, Rolf og Lidén, Hilde: Delt bosted for barn. Oslo 2006.

Smith og Lødrup 2006

Smith, Lucy og Lødrup, Peter: Barn og foreldre. 7. utgave. Oslo 2006.

Strandbakken 2008

Strandbakken, Asbjørn: Uskyldspresumsjonen og barneretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008 nr. 1 s. 1-3.

Søvig 2005

Søvig, Karl Harald: Arve- og familierettslig diskriminering av barn utenfor ekteskap og deres fedre, og høring av barn i familierettstvister. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005 nr. 3 s. 198-214.

Thuen 2004

Thuen, Frode: Livet som deltidsforeldre. Bergen 2004.

Watts McCray 2006

Watts McCray Lawyers: A Layman’s Guide to the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006. Australia 2007.

Øberg og Øberg 1987

Øberg, B. & Øberg G.: Skiljas men inte från barnen. Stockholm 1987.

Øberg og Øberg 2002

Øberg, Gunnar og Øberg, Bente: Vuxna skilsmässobarn berättar. Stockholm 2002.

Østberg 2006

Øivind Østberg: Lovregulering på tvers av barnets beste – forbudet mot delt omsorg i lys av barnekonvensjonen artikkel 3. Lov og Rett 2006 nr. 1-2 s. 117-119.

Offentlige publikasjoner

Betænkning nr. 1475/2006

Barnets perspektiv – Forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og tvangsfullbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forelædremyndighed og Samvær.

Ds 1999:57

Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar.

Innst. S. nr. 53 (2003-2004)

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om familien – forpliktende samliv og foreldreskap.

NOU 1977: 35

Lov om barn og foreldre (barneloven).

NOU 1987: 30

Innstilling til ny ekteskapslov del II.

NOU 1998: 17

Barnefordelingssaker – avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted.

NOU 2001: 32 Bind B

Rett på sak – lov om tvisteløsning (tvisteloven).

Ot.prp. nr. 62 (1979-1980)

Barn og foreldre (barneloven).

Ot.prp. nr. 65 (1990-1991)

Tvangsfullbyrding og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdingsloven).

Ot.prp. nr. 56 (1996-1997)

Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr 7 om Barn og foreldre (barnelova).

Ot.prp. nr. 29 (2002-2003)

Om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.).

Ot.prp. nr. 82 (2003-2004)

Om lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre).

Ot.prp. nr. 103 (2004-2005)

Om lov om endringer i barnelova mv.(omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.).

Prop. 1997/98:7

Vårdnad, boende och umgänge.

Prop. 2005/06:99

Nya vårdnadsregler.

Rapport av 15. juni 2007

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet – rapport utarbeidet av arbeidsgruppe for utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet, nedsatt av Finans- og Fornyingsdepartementet.

Socialstyrelsen 2004/110/14

Växelvis boende – att bo hos både mamma og pappa fast de inte bor tillsammans. Socialstyrelsens kunskapsöversikter, artikkel nr. 2004/110/14, reviderad version. Sverige 2004.

SOU 1995:79

Vårdnad, boende, umgänge. Vårdnadstvistutredningen. Stockholm 1995.

SOU 2005:43

Vårdnad - Boende - Umgänge: Barnets bästa, föräldrars ansvar. Stockholm 2005.

SOU 2007:52

Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. Stockholm 2007.

St.meld. nr. 29 (2002-2003)

Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap.

St.meld. nr. 19 (2006-2007)

Evalueringer av nytt regelverk for barnebidrag.

Forkortelser:

CEFL

Commission on European Family Law.

Ds

Departementsserien.

EMD

Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

EMK

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

NOU

Norges offentlige utredninger.

Ot.prp.

Odelstingsproposisjon.

Prop.

Proposition.

Rt.

Norsk Retstidende.

St.meld.

Stortingsmelding.

SOU

Statens offentliga utredningar.

Til dokumentets forside