NOU 2013: 6

God handelsskikk i dagligvarekjeden

Til innholdsfortegnelse

15 Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalgets forslag vil, om det etterleves, ikke legge nevneverdige byrder på foretak. De regler som foreslås må anses som temmelig selvsagte utslag av et prinsipp om god handelsskikk, som lovgivningen allerede langt på vei knesetter. Utvalgets forslag om å tilby en varslingskanal og et håndhevelsesregime på områder som tradisjonelt har blitt ansett å ligge innenfor kontraktsretten og privatrettslig lovgivning ellers, vil bare representere merkostnader i den utstrekning det skjer en økt håndhevelse i forhold til dagens situasjon.

Opprettelsen av en tilsynsmyndighet vil imidlertid kreve en del ressurser. Utvalget foreslår, for å minimere ressursbruken, at Handelstilsynet legges til Konkurransetilsynet (dvs. samlokaliseres), slik at man unngår at det bygges opp parallelle strukturer. Alternativet vil være å bygge opp et eget organ med egen kompetanse i alle ledd, noe utvalget anslår vil kreve i størrelsesorden 15-20 årsverk.

Selv med den løsningen utvalget foreslår, vil det være behov for å tilføre Handelstilsynet ressurser, både til ansatte og til handelsdirektørstillingen. Utvalget antar at ca. 4-6 årsverk bør allokeres til Handelstilsynet slik det er foreslått opprettet. I tillegg vil det være nødvendig å tilføre Konkurransetilsynet ressurser for at tilsynet skal kunne gi Handelstilsynet den bistand som forutsettes etter utvalgets forslag.

Utvalget fremhever at i den utstrekning det foreslåtte Handelstilsynet skulle få uforholdsmessig mange henvendelser vil organet ha skjønnsmessig frihet til å prioritere saker.

Til forsiden