NOU 2013: 6

God handelsskikk i dagligvarekjeden

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser, ord og uttrykk

B2B

Business-to-business

Delisting

Varen faller ut av vareregisteret til innkjøpsavdelingen i dagligvarekjeden

D-pris

Prisen paraplykjeden setter ut til detaljist

D-prismodell

Prismodell der praplykjedene beregner enkelte rabatter eller bonuser av D-pris i motsetning til av leverandørenes grunnpris

DLF

Dagligvareleverandørenes Forening

ECN

European Competition Network

EMV

Paraplykjedene i handelen sine egne merkevarer. Produkter hvis resept og merke eies av en dagligvarevarekjede

EP

Europaparlamentet

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Forhandlingssystemet

Summen av forhandlinger knyttet til å få en vare inn i butikkenes sortiment

Franchise

En metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter. I utgangspunktet et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter, franchisegiver (her paraplykjeden) og franchisetaker

GSCOP

Groceries Supply Code of Practice. Britisk standard som oppstiller prinsipper for forretninger mellom leverandører og forhandlere (kjeder),

JM - Joint marketing

Felles markedsføringstiltak mellom leverandører og paraplykjeder

KBS

Kiosk, bensinstasjon og servicehandel

Makt over utfall

Makt der en aktør har kontroll over utfall eller resultater.

Monopol

En bedrift som er eneselger av et produkt det ikke finnes substitutter for.

Monopsoni

Kjøpermonopol. Markedsform med én stor, dominerende etterspørrer (kjøper) med stor markedsmakt og posisjon til å presse prisene i markedet

Oligopol

Et marked hvor bare få foretak konkurrerer, og hvor adgangen for nye foretak er sterkt begrenset.

Portvoktermakt

Makten til å avgjøre om andre skal få bringe sitt produkt ut i markedet

Pristransmisjon

Prisoverveltning mellom leddene i verdikjeden

Predatoradferd/predasjon

Aggressiv adferd der hensikten er å ta over eller ekskludere andre.

Regimakt

Situasjoner der en aktør har avgjørende innflytelse over de rammer andre markedsaktører gjør sine valg innenfor.

Rt

Norsk Retstidende

Samfunnsøkonomisk effektivitet

Fordeling av samfunnets knappe ressurser som gir den høyeste avkastningen sett fra samfunnets side. En tilstand hvor det, gitt teknologi og ressurstilgang, ikke er mulig å bedre situasjonen for ett individ uten at samtidig minst ett annet individ får det verre. Denne definisjonen av økonomisk effektivitet inneholder ingen betraktninger om hvilke goder som bør produseres, ei heller noe om fordelingen av disse godene.

TEUV/TFEU

Traktaten om den europeiske unions virkemåte /Treaty on the functioning of the European Union

TfR

Tidsskrift for Rettsvitenskap

Transaksjonsystemet

De samlede økonomiske transaksjonene knyttet til å få varer inn i butikkenes sortiment.

UTP

Unfair Trading Practices. Urimelig handelspraksis

Vertikal integrasjon

Eiermessig integrasjon eller samarbeid mellom aktører i ulike ledd i verdikjeden, f.eks. mellom distributører, leverandører og selgere.

Vannsengeffekten

En teori som beskriver hvordan en stor kjøper utnytter sin kjøpermakt til å få lavere priser fra sine leverandører og der dette fører til høyere priser for konkurrentene.

Til forsiden