NOU 2015: 16

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Til innholdsfortegnelse

1 Resultater fra utvalgets kommuneundersøkelse

Formålet med spørreundersøkelsen var å gi en oversikt over hvor bevisst norske kommuner er på klimaendringer og overvannshåndtering i dag, og kartlegge hvordan kommunene jobber med overvannshåndtering og hvilke virkemidler som brukes aktivt. Undersøkelsen gikk ut til 222 kommuner, i desember 2014. Av de 222 responderte 108 kommuner og det gir en svarprosent på 49. Av kommunene som svarte på undersøkelsen, var 20 prosent fra små kommuner (færre enn 5000 innbyggere), 44 prosent fra mellomstore kommuner (5000 til 20000 innbyggere) og 34 prosent fra store kommuner (over 20 000 innbyggere). 2 prosent av respondentene oppga ikke kommunestørrelse.

De aller fleste av respondentene arbeider innen vann og avløp (96 prosent). Særlig i de små og mellomstore kommunene viser undersøkelsen at respondentene arbeider innen flere fagfelt, som planlegging (15 prosent), byggesak (5 prosent), samferdsel (33 prosent) og grøntanlegg og bymiljø (22 prosent).

Nedenfor presenteres et utvalg av resultatene fra spørreundersøkelsen.

Figur 1.1 Kommunenes bevissthet på overvannsutfordringer

Figur 1.1 Kommunenes bevissthet på overvannsutfordringer

Kommunenes svar på spørsmål 1-9 gradert ut fra hvor enige de er i utsagnene, der 1 og 2 er ikke enig, 3 er hverken/eller, og 4 og 5 er enig. Antall respondenter: 106.

Figur 1.2 Kommunens bevissthet på og kunnskap om lokale overvannsutfordringer fordelt på kommunestørrelse

Figur 1.2 Kommunens bevissthet på og kunnskap om lokale overvannsutfordringer fordelt på kommunestørrelse

Andel av kommunene (liten, mellomstor, stor) som svarer at bevisstheten rundt lokale overvannsutfordringer er stor. Antall respondenter: 105.

Figur 1.3 Kommunenes faglige kunnskap om overvann

Figur 1.3 Kommunenes faglige kunnskap om overvann

Andel av kommunene (liten, mellomstor, stor) som svarer at den faglige kunnskapen rundt overvannshåndtering er stor. Antall respondenter: 106.

Figur 1.4 Barrierer som vanskeliggjør overvannshåndteringen i kommunene

Figur 1.4 Barrierer som vanskeliggjør overvannshåndteringen i kommunene

Andel kommuner som har svart 4 eller 5, dvs. at de er enig på spørsmål om hvilke barrierer som vanskeliggjør overvannshåndteringen i kommunene. Antall respondenter: 107.

Figur 1.5 Kommunenes tilnærming til samarbeid om overvannshåndtering

Figur 1.5 Kommunenes tilnærming til samarbeid om overvannshåndtering

Antall respondenter: 107.

Figur 1.6 Andel av kommunene som har prinsipper for vann, avløp og overvann i planverket for utbyggingsområder

Figur 1.6 Andel av kommunene som har prinsipper for vann, avløp og overvann i planverket for utbyggingsområder

Antall respondenter: 101.

Figur 1.7 Andel av kommunene som har prinsipper i planverket for hvordan anlegg for vann, avløp og overvann skal innrettes i etablert bebyggelse

Figur 1.7 Andel av kommunene som har prinsipper i planverket for hvordan anlegg for vann, avløp og overvann skal innrettes i etablert bebyggelse

Antall respondenter: 90.

Figur 1.8 Plantyper med prinsipper for overvannshåndtering

Figur 1.8 Plantyper med prinsipper for overvannshåndtering

Planer med prinsipper for overvannshåndtering (infiltrasjon, fordrøying, trygge flomveier, sammenhengende grønnstruktur, separering av fellesledning, utforming av terreng osv. 1) for utbyggingsområder og 2) for eksisterende bebyggelser/byer. Antall respondenter: 107 respektive 103.

Figur 1.9 Oversikt over hvem som etablerer lokale overvannsanlegg utover ledningsnettet

Figur 1.9 Oversikt over hvem som etablerer lokale overvannsanlegg utover ledningsnettet

Lokale overvannsanlegg inkluderer infiltrasjonsanlegg og fordrøyningsanlegg som regnbed og grønne tak mv. Det er skilt på utbyggingsområder og eksisterende bebyggelse. Antall respondenter: 104 respektive 98.

Figur 1.10 Oversikt over hvem som drifter og vedlikeholder lokale overvannsanlegg utover ledningsnettet

Figur 1.10 Oversikt over hvem som drifter og vedlikeholder lokale overvannsanlegg utover ledningsnettet

Lokale overvannsanlegg inkluderer infiltrasjonsanlegg og fordrøyningsanlegg som regnbed og grønne tak mv. Antall respondenter: 104.

Figur 1.11 Andel av kommuner som bruker vann og avløpsgebyrer for å finansiere forskjellige overvannstiltak

Figur 1.11 Andel av kommuner som bruker vann og avløpsgebyrer for å finansiere forskjellige overvannstiltak

Antall respondenter: 96.

Til forsiden