NOU 2015: 16

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

ABI (2015). Assocoation of British Insurer. Hentet fra https://www.abi.org.uk/Insurance-and-savings/Topics-and-issues/Flooding/Government-and-insurance-industry-flood-agreement/Flood-Re-explained

Andersen & Høgvold (2015). Klimatilpasning – fra forskning til praksis. Kart og plan 75: 79–89.

Aquateam COWI (2015). Storhaug, R. & Åstebøl, S. O. Avrenning av miljøgifter fra tette flater – Litteraturstudium. Rapportnummer: 15-001. Hentet fra http://www.indre-oslofjord.no/uploads/RapportO-14073Avrenningavmiljgifterfratetteflater.pdf

Aven (2007). Aven, T. Risikostyring. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024110.

Aven mfl. (2008). Aven, T., Røed, W. & Wiencke, H.S. Risikoanalyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011851.

BDO (2015). Vurdering av finansieringsmodeller for overvann. Oppdragsrapport M-317. Miljødirektoratet.

Bergen kommune (2005). Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen kommune. Hentet fra http://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00010/retningslinjer_for_o_10779a.pdf

Bergen kommune (2013). Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel. Revidert etter vedtak i miljøverndepartementet 24.04.2013. Hentet fra https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00184/Bestemmelser_og_ret_184189a.pdf

Bratlie(2015). Bratlie, R. Beregning av flomveier med eksempler på bruk i kommunal forvaltning. Kart og plan, 1-2015, 75: 24–34.

Brekken mfl. (2001). Vannressursloven, kommentarutgave: Lov om vassdrag og grunnvann Kommuneforlaget. ISBN 82-446-0674-6.

Brevik mfl. (2014). Brevik, R., Aall, C. & Røed, J.K. Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner. Vestlandsforskningsrapport nr. 7/2014. Hentet fra http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-7-2014-testing-av-skadedata.pdf

Bråthen (2014). Bråthen, C. Foredrag for overvannsutvalget 2014,11 19. Oslo kommunes overvannsstrategi.

City of Seattle Legislative Information Service. (2013, 7 22). Green Stormwater Infrastructure Resolution. Hentet fra Seattle City Council Resolution Index: http://clerk.seattle.gov/~scripts/nph-brs.exe?s1=&s3=31459&s2=&s4=&Sect4=AND&l=20&Sect5=RESNY&Sect6=HITOFF&d=RESF&p=1&u=%2F~public%2Fresny.htm&r=1&f=G

COWI (2012). Astebol, S. O., Kjolholt, J., Hvitved-Jacobsen, T., Berg, G. & Saunes, H. Beregning av forurensning fra overvann. Oppdragsrapport Klima- og forurensningsdirektoratet.

COWI (2013). Åstebøl, S. O., Robba, S., Stenvik, G., Kristoffersen, H. V. & Broch Olsen, S. På lag med regnet. Veileder for lokal overvannshåndtering. Rogaland fylkeskommune/Jæren vannområde.

COWI (2014a). Paus, K. H., Førland, E. J., Fleig, A., Lindholm, O. & Åstebøl, S. O. Metoder for beregning av klimafaktorer for fremtidig nedbørintnsitet. Oppdragsrapport M-292/2015. Miljødirektoratet.

COWI (2014b). Tellefsen, C. & Gjesdal, A. Kildekartlegging Nordnes fase 1 – sandfang, fagnotat. Bergen Kommune

COWI (2015a). Grønlund Magnussen, R. A. Gjennomgang av avrenningsfaktorer. Oppdragsrapport M-293/2015. Miljødirektoratet.

COWI (2015b). Paus, K. H., Brekke, A., Berge, Ø. & Åstebøl, S. O.Overvannsarbeid i utlandet. Virkemidler for å redusere nedbørbetinget oversvømmelse i urbane områder. Oppdragsrapport M-316/2015, Miljødirektoratet.

COWI (2015c). Forurensing i fasader og overvann på Nordnes.

COWI (2015d) Storhaug, R. & Magnussen, R. A. G. Tømming av sandfangkummer – system for oppfølgning og kostnader. Oppdragsrapport M-427/2015, Miljødirektoratet.

DiBK (2011). Veiledning i tekniske krav for byggverk. Direktoratet for byggekvalitet. Hentet fra http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/

DiBK (2015). Gjeldende byggeregler/Veiledning om tekniske krav til byggverk. Direktoratet for byggekvalitet. Hentet fra http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/2/

DSB (2011). Samfunnsikkerhet i arealplanleggingen – Kartlegging av risiko og sårbarhet. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. ISBN 978-82-7768-208-2.

DSB (2013). Sårbarhet i vannforsyningen. Rapport nr. 21.730081/R1, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hentet fra http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2004/Rapport/Sarbarhet-i-vannforsyningen/

DSB (2014). Nasjonalt risikobilde. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap. ISBN 978-82-7768-352-2.

DSB (2014). Veileder i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap. ISBN 978-82-7768-344-7. Hentet fra http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/ROS-analyser/Helhetlig-ROS/

DSB (2015). Kommuneundersøkelsen 2015. Direktoratet for samfunssikkerhet- og beredskap. ISBN 978-82-7768-361-4. Hentet fra http://www.dsb.no/no/toppmeny/Publikasjoner/2015/Rapport/Kommuneundersokelsen-2015/

EPA (1999). Storm Water. O & M Fact sheet «Catch Basing Cleaning». United States Environmental Protection Agency. EPA 832-F-99-11.

Falkanger & Haagesen (2002). Falkanger, T. & Haagesen, K. Vassdrags- og energirett, kapittel 3.3 Vannets løp i vassdrag og i grunnen. 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00280-3.

Falkanger (2011). Falkanger, T. Fast eiendoms rettsforhold (4 ed.). Oslo: Universitetsforlaget AS. ISBN 9788215018614.

Finans Norge (2015). NASK – naturskadestatistikk. Hentet fra http://nask.fno.no/

Finans Norge (2015). VASK – Vannskadestatistikk. Hentet fra https://vask.fno.no/

Finsland (2014). Finsland, W. Kartlegging av flomveier i Oslo. Dreneringslinjer fra digital terrengmodell. Foredrag for overvannsutvalget, Oslo 19.11.2014.

Fletcher mfl. (2015). Fletcher, T.D., Shuster, W., Hunt, W.F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., Trowsdale, S., Barraud, S., Semadeni-Davies, A., Bertrand-Krajewski, J., Mikkelsen, P.S., Rivard, G., Uhl, M., Dagenais, D. & Viklander, M. SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution. Urban Water Journal 12 (7): 525-542. Hentet fra http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1573062X.2014.916314

FN (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030. United Nations. Hentet fra http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf

Førland mfl. (2015). Dimensjonerende korrtidsnedbør. Under utarbeidelse.

Gjuvsland (2014). Gjuvsland, K. Verdas beste sovepute. Bergens Tidene. Hentet fra http://www.bt.no/meninger/kronikk/Verdas-beste-sovepute-3245864.html

Groven (2015). Groven, K. Handtering av overvatn i norske kommuner. Ei undersøkning om innføring av lokal overvasshandtering. Kart og plan 1-2015, 75: 8-21. ISSN 0047-3278.

Hanssen-Bauer mfl. (2015). Hanssen-Bauer, I., Førland, E. J., Haddeland, I., Hisdal, H., Mayer, S., Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Sandven, S., Sandø, A.B., Sorteberg, A. & Ådlandsvik, B. Klima i Norge 2100, kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. NCCS report no. 2/2015. ISSN 2387-3027.

HO-2/2011 Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10). Oslo: Direktoratet for byggkvalitet. Tilgjengelig på http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/

Hovik mfl. (2014). Hovik, S., Naustdalslid, J., Reitan, M. & Muthanna, T. Adaption to Climate Change: Professional networks and Reinforcing Institutional environments. Environment and Planning C: Government and Policy. doi:10.1068/c1230h.

Innst. 380 S (2014–2015). Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen. Hentet fra https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2014-2015/inns-201415-380.pdf

IPCC (2013). Climate change 2013. The Physical Science Basis. Contribution of Working group I to the Fifth Assessment Report og the Intergovernal Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781107415324.

Jacobsen (2010). Jacobsen, G. Vann og avløpsrett. Norsk Vann. ISBN 978-82-414-0317-0

Johannessen (2014). Johannessen, B.G. Overvannshåndtering i Trondheim – bruk av planverket. Oslo, 19.11.2014: Foredrag for overvannsutvalget.

Johansen (2001). Johansen, T. A. Under byens gater. Oslos vann- og avløpshistorie. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten.

Junker (2015a). Junker, E. Legal requirements for risk and vulnerability assessments in Norwegian land-use planning. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability 20 (4): 474-488. doi:10.1080/13549839.2013.852164.

Junker (2015b). Junker, E. Kommunens kontroll med eksterne utredninger av fare i planlegging og byggesak. Kart og plan 1-2015, 75: 51–63. ISSN 0047-3278.

Junker & Taubøll (2015). Junker, E., & Taubøll, S. Kravene til kommunens aktsomhet ved mulig naturfare – en kommentar til Nissegårddommen (Rt-2015-257). Kart og plan 2-2015, 75: 191–198. ISSN 0047-3278.

KS (2015). Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale veier – hva vil det koste å fjerne forfallet? Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Hentet fra http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/samferdsel-og-vei/vedlikeholdsetterslepet-langs-kommunale-veier-ks-fou-prosjekt-nr-154018.pdf?id=17773

København kommune. (2012). Skybruddsplan.

Lindholm (2015). Lindholm, O. Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang. Vann 1-2015.

Lindholm mfl. (2007). Lindholm, O., Nie, L. & Bjerholt, J. Klimaeffektenes betydning for oppstuvninger og forurensingsutslipp fra avløpssystemer i byer. Universitetet for miljø og biovitenskap, IMT-rapport nr. 16/2007

Lødrup (2009). Lødrup, P. Lærebok i erstatningrett. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205393486

Lødrup & Asland (2011). Lødrup, P., & Asland, J. Oversikt over erstatningsretten. Cappelen Damm AS. ISBN 9788250813441

Meld. St. 33 (2012–2013). Klimatilpasning i Norge. Miljøverndepartementet.

Mepex (2015). Sources of microplastic-pollution to the marine environment. Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2012). Prioriterte miljøgifter: Nasjonale utslipp – Status 2010.

Miljødirektoratet (2014). Brev fra Miljødirektoratet til fylkesmannen datert 6. mai 2014, angående fylkesmannens myndighet for håndtering av overvann etter forurensningsloven.

Miljøverndepartementet (2011). Veileder kommunal planstrategi. T-1494, ISBN 978-82-457-0451-8. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf

Miljøverndepartementet (2012). Veileder – kommuneplanens arealdel – utarbeidning og innhold. T-1491, ISBN 978-82-457-0448-8. Hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/kommuneplanens-arealdel/id676377/

Mosevoll (2014). Mosevoll, G. Dagens lovverk og rammer for overvannshåndtering – hva fungerer og hva mangler? Oslo, 19.11.2014: Foredrag for overvannsutvalget.

NS 5814 (2008). Standard Norge. Krav til risikovurderinger. Oslo Norge.

NS-EN 752 (2008). Standard Norge. Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer. Oslo, Norge.

Nedre Eiker Kommune (2013). Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6.-7. august 2012. Hentet fra www.nedre-eiker.kommune.no/getfile.php/2563950.903.fdbssxutce/Evaluering+Frida+2012.pdf

Nedre Eiker kommune (2014). Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026, høringsforslag. Vedtatt av kommuneplanutvalget 12. november 2014. Hentet fra http://www.nedre-eiker.kommune.no/getfile.php/3090808.903.drfsweywwt/H%C3%B8ringsutkast+arealdelen%2C+1.+h%C3%B8ring.pdf

NGI (2011). Utredning om flom og skredforvalting og akseptabel risiko. Rapport for delutredning 1 og 2. Olje og energidepartementet.

Nilsen mfl. (2011). Nilsen, V., Lier, J.A., Bjerkholt, J.T. & Lindholm, O. Analysing Urban Floods and Combined Sewer Overflows in a Changing Climate. Journal of Water and Climate Change, 2(4): 260–271.

NINA (2015). Aarrestad, P. A., Bjerke, J. W., Follestad, A., Jepsen, J. U., Nybø, S., Rusch, G. M. & Schartau, A. K. Naturtyper i klimatilpasningsarbeid. Effekter av klimaendringer og klimatilpasningsarbeid på naturmangfold og økosystemtjenester. Norsk Insititutt for Naturforskning. NINA Rapport 1157.

NIVA (2013). Berge, J., Ranneklev, S., Selvik, J. & Steen, A. Indre Oslofjord – Sammenstilling av data om miljøgifttilførsler og forekomst av miljøgifter i sediment. NIVA-rapport;6565, Norsk institutt for vannforskning.

Norrström (2005). Norrström, C. Metal Mobility by De-icingsalt From an Infiltration Trench for Highway Runoff. Applied Geochemistry 20(10): 1907–1919. DOI: 10.1016/j.apgeochem.2005.06.002

Norsk Naturskadepool (2015). naturskade.no. Hentet fra http://www.naturskade.no/no/Hoved/Naturskader/Skadearsaker/Flom1/

Norsk Vann & Finans Norge (2014). Felles rapport om håndtering av regresskrav mellom forsikringsselskap og kommuner.

Norsk Vann (2004). Hofshagen, T. Trenger Norge en VA-lov? Rapport nr. 141/2004.

Norsk Vann (2008). Lindholm, O., Endresen, S., Thorolfsson, S., Sægrov, S., Jakobsen, G. & Aaby, L. Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. Rapport nr. 162/2008.

Norsk Vann (2012). Lindholm, O., Endresen, S., Tønder Smith, B. & Thorolfsson, S. Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem. Rapport nr: 193 – 2012.

Norsk Vann (2013). Ødegård, J., Persson, M. & Baade-Mathiesen, T. (Norconsult). Investeringsbehov i Vann-og avløpssektoren. Rapport nr: B17/2013.

Norsk Vann (2014). Ræstad, C. Håndtering av overvann fra urbane veier. Rapport nr. 200/2014.

Norsk Vann (2015). Jakobsen, G. Forslag til sektorlov for vanntjenester. Rapport nr. 214/2015.

NOU 1974: 12. Kommunale vann- og kloakkavgifter. Miljøverndepartementet.

NOU 1982: 19. Generelle lovregler om erstatning for forurensningsskade.

NOU 1987: 33. Nytt hovedgrep på plan- og bygningslovgivningen. Justisdepartementet.

NOU 1994: 12. Lov om vassdrag og grunnvann. Nærings- og energidepartementet.

NOU 2003: 14. Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Miljøverndepartementet.

NOU 2005: 12. Mer effektiv bygningslovgivning. Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2010: 10. Tilpasning til eit klima i endring. Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpasning til konsekvensar av klimaendringane: Miljøverndepartemanget.

NVE (2012). Beldring, S., Sakshaug, H. & Eken, M. Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012. Rapport nr. 31 – 2012, Norges vassdrags- og energidirektorat. ISBN 978-82-410-0819-1.

NVE (2014). Interne retningslinjer. NVEs bistand til sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, og miljøtiltak i vassdrag. NVE 26.09.2014.

Nygaard (2000). Nygaard, N. Skade og ansvar. Bergen: Universitetsforlaget. ISBN 9788200129479.

Oslo kommune (2013). Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030.

Ot.prp. nr. 24 (1960–61). Om lov om rettshøve mellom grannar.

Ot.prp. nr. 58 (1972–73). Lov om kommunale vann – og kloakkavgifter m. m. Miljøverndepartementet.

Ot.prp. nr. 23 (1973–74). Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m.m.

Ot.prp. nr. 11 (1979–80). Om lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

Ot.prp. nr. 33 (1988–89). Om lov om endringer i lov 13 mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) m.v (Erstatningsansvar ved forurensningsskade).

Ot.prp. nr. 12 (1993–94). Om lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).

Ot.prp. nr. 39 (1993–94). Om lov om endringer i Plan- og bygningsloven.

Ot.prp. nr. 39 (1998–99). Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).

Ot.prp. nr. 32 (2007–2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven – plandelen). Miljøverndepartementet.

Ot.prp. nr. 36 (2007–2008). Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond).

Ot.prp. nr. 45 (2007–2008). Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). (byggesaksdelen).

Paus & Braskerud (2013). Paus, K. & Braskerud, B.C. Forslag til dimensjonering og utforming av regnbed for norske forhold. VANN 1-2013.

Pedersen mfl. (2010). Pedersen, O.J., Sandvik, P., Skaaraas, H. & Os, A. Plan- og bygningsrett. Del 1 Planlegging og ekspropriasjon. 2 utg. Universitetsforlaget.

Pedersen mfl. (2011). Pedresen, O.J., Sandvik, P., Skaaraas, H. & Os, A. Plan- og bygningsrett. Del 2 Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner. 2. utg. Universitetsforlaget.

Prop. 136 L (2010–2011). Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (2010 – 2011). Miljøverndepartementet.

Prop. 1 S (2013–2014). Miljøverndepartementet.

Prop. 80 L (2013–2014). (n.d.). Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven).

Prop. 121 L (2013–2014). Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen). Kommunal- og moderninseringsdepartementet.

Rambøll (2015a). Hanssen, S. D., Asmundsen, G., Nordeidet, B., Sørensen, S. & Nordmelan, R. Risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør. Oppdragsrapport M-318, Miljødirektoratet.

Rambøll (2015b). Overvannsflom. Planlegging og dimensjonering. Presentasjon på seminar 17. mars 2015.

Rambøll (2015c). Nordeidet, B., Sinkbæk Schow, C. & Killerich, T. Overvannsflom – metoder for kartlegging og analyser. Oppdragsrapport M-242/2015, Miljødirektoratet.

Regjeringen (2014). Nasjonale mål for vann og helse. Hentet fra http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/Protokoll_om_vann_og_helse/nasjonale_maal_for_vann_og_helse.15130/binary/Nasjonale%20m%C3%A5l%20for%20vann%20og%20helse

Reusch (2013). Reusch, M. Kommentarer til plan og byggningsloven. Hentet fra rettsdata.no

RTT 38 Ordbok for vann og avløp (1977). Utarbeidet av Rådet for teknisk terminologi. Oslo: Universitetsforlaget. Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007072601049

Sekse (2014). Sekse, M. Overvannshåndtering – en utfordring for mange sektorer og aktører. Oslo, 19.11.2014: Foredrag for overvannsutvalget.

SFT (1978). Retningslinjer for håndtering av overvann (TA-531) Statens forurensningstilsyn.

SFT (2007). Notat fra arbeidsgruppen 28.11.2007. Oversendt fra Statens forurensningstilsyn til Miljøverndepartementet 17.12.2007.

Siedler (2015). Siedler, C. E. Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013. Oslo: Naturfareprosjektet (NIFS): Delprosjekt 5 Håndtering av flom og vann på avveie.

Simpson mfl. (2015). Simpson, M.J.R., Nilsen, J.E.Ø., Ravndal, O.R., Breili, K., Sande, H., Kierulf, H.P., Steffen, H., Jansen, E., Carson, M. & Vestøl, O. Sea Level Change for Norway: Past and Present Observations and Projections to 2100. NCCS report no. 1/2015. Oslo: Norwegian Center for Climate Services.

Skedsmo kommune (2014). Reguleringsbestemmelser for Kjeller Nord. Alternativ B. Skedsmo kommune. Hentet fra https://www.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Kommunestyret/#moter/2015/1126

Skedsmo kommune (2015). Kommuneplan 2015 – 2026. Arealdelen. Skedsmo kommune. Hentet fra https://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Teknisk/Plansaker/Kommuneplan/Planbestemmelser_20150610.pdf

St.meld. nr. 31 (1992–93). Den regionale planleggingen og arealpolitikken. Miljøverndepartementet.

St.meld. nr. 39 (2003–2004). Samfunnsikkerhet og sivilt-militært samarbeid. Justis- og politidepartementet.

Statens vegvesen (2007). Rensing av overvann i byområder – kompakte renseløsninger. Rapport nr. UTB 2007/02. ISSN 1890-2472.

Statens vegvesen (2011). NORWAT Nordic Road Water – Veg og vannforurensning – en litteraturgjennomgang og identifisering av kunskapshull. VD rapport nr. 46. Henet fra http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Publikasjoner/VD+rapport/_attachment/285091?_ts=133cb1a9d98&fast_title=VDrapport46.pdf

Statens vegvesen (2014a). Håndbok R760 – Styring av vegprosjekter. ISBN: 978-82-7207-616-9. Hentet fra http://www.vegvesen.no/_attachment/61446/binary/980472?fast_title=H%C3%A5ndbok+R760+Styring+av+vegprosjekter.pdf

Statens vegvesen (2014b). Håndbok N200 Vegbygging.

Statens vegvesen (2014c). Håndbok N100 Veg og gateutforming. ISBN: 978-82-7207-663-3.

Statens vegvesen (2014d). Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. ISBN: 978-82-7207-655-8.

Statens vegvesen (2015a). R611 Trafikkberedskap, håndtering av uforutsette hendelser på veg. ISBN: 978-82-7207-679-4.

Statens vegvesen (2015b). Tiltak for bedre luft. Hentet fra http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Forurensning/Luft/Tiltak+for+bedre+luft

Statistisk Sentralbyrå (1999). Regionale inndelinger, NOS C513. Hentet fra http://ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/141/nb

Steffensen (2014). Steffensen, J. Overvannshåndtering og LOD-tiltak i Groruddalen og Ensjø. Oslo, 19.11.2014: Foredrag for overvannsutvalget.

Taubøll (2015). Taubøll, S. Sikkerhetskrav og kommunalt erstattningsansvar ved bygging i fareområder. Kart og plan 1-2015, 75: 35–50. ISSN 0047-3278.

Taubøll (2010). Taubøll, S. Virkeområdet for forurensningsloven § 24a om avløpsanlegg, særlig i forhold til overvann og veier. Kart og plan, 2010. 70: 166–173. ISSN 0047-3278.

Telemarksforskning (2011). Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer.

Vista Analyse (2015a). Magnussen, K., Reinvang, R. & Løset, F. Økosystemtjenester fra grønnstruktur i norske byer og tettsteder. Vista Analyse Rapport 2015/10.

Vista Analyse (2015b). Magnussen, K., Wingstedt, A., Rasmussen, I. & Reinvang, R. Kostnader og nytte ved overvannstiltak. Oppdragsrapport M-305, Miljødirektoratet.

Wang (2005). Wang, Ø. Forurensningsloven med kommentarer. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN 9788205459731.

Westerlund (2007). Westerlund, C. Road Runoff Quality in Cold Climates. Doctoral thesis. Departement of City, Mining and Environmental Engineering Lulea University of Technology. ISSN 1402-1544.

Ødegård mfl. (2013). Ødegård, I.M., Clewing, C.S. & Thoren, K.H. Urban overflatehåndtering. Erfaringer fra Institutt for Landskapsplanlegging. Kart og Plan.

Til forsiden