NOU 2015: 16

Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs

Til innholdsfortegnelse

Ordliste

Ord/uttrykk

Definisjon

Kilde

Aktsomhetskart for overvann

Et kart som viser avrenningslinjer og områder hvor overvann kan fylle opp lavpunkter i terrenget.

Utvalget

Avløpsanlegg

Anlegg for transport og behandling av avløpsvann.

Forurensningsloven § 21 første ledd

Avløpsnett

Det samlede system av ledninger i et avløpsanlegg eller innen et avgrenset område.

RTT 38, Ordbok for vann og avløp

Avløpsvann

Med avløpsvann forstås både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Forurensningsloven § 21 annet ledd

Avrenningsfaktor

Forholdet mellom avrenningen fra et område og nedbøren over samme område. Avrenningsfaktoren er bl.a. avhengig av overflatenes permeabilitet, beskaffenhet og fallforhold i terrenget.

RTT 38, Ordbok for vann og avløp

Avrenningslinje

Linje i terrenget hvor overvann samles og renner videre. Sier ikke noe om vannmengde.

Utvalget

Drensvann

Vann som ledes bort fra grunnen under terrengoverflaten.

RTT 38, Ordbok for vann og avløp

Fellesledning

Ledning for samlet transport av sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Utvalget

Flomvei

Trasé som avleder overvann til en resipient. Kan være naturlig eller planlagt.

Utvalget

Fordrøyning

Tiltak som forsinker avrenning gjennom oppsamling.

Utvalget

Hovedledning

Med hovedledning menes offentlig ledning, allment tilgjengelig for tilknytning.

HO-2/2011 (veiledning til TEK10)

Infiltrasjon

Inntrengning av vann i løsmasser eller oppsprukket fjell.

Utvalget

Lokal overvanns- disponering

Tiltak som infiltrerer og/eller fordrøyer overvann.

Utvalget

Nedbørfelt

Arealet som leder vann til et bestemt punkt.

Utvalget

Offentlig overvannsanlegg

Overvannsanlegg som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Utvalget

Overvann

Overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann.

Utvalget

Overvannsanlegg

Med overvannsanlegg menes anlegg for oppsamling, avledning og eventuelt behandling av overvann.

Utvalget

Overvannshåndtering

Virkemidler og tiltak for å utnytte overvann som en ressurs, og for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann.

Utvalget

Overvannssystem

Flere overvannsanlegg som virker sammen slik at overvann infiltreres, fordrøyes og avledes på en trygg måte.

Utvalget

Overvannstiltak

Etablering av overvannsanlegg, eller andre fysiske tiltak for å forebygge skade som følge av overvann.

Utvalget

Spillvann

Sanitært og industrielt avløpsvann. Særlig benyttet om avløpsvann som ledes bort i egen ledning ved separatsystem.

Utvalget

Stikkledning

Med stikkledning menes forbindelsesledning mellom bygning og hovedavløpssystemet/hovedvannledningen for området, og denne er ikke allment tilgjengelig for tilknytning.

HO-2/2011 (veiledning til TEK10)

Treleddsstrategi

Kombinasjon av tiltak som infiltrerer, fordrøyer og avleder overvann til resipient på en trygg måte.

Utvalget

Vassdrag

Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.

Vannressursloven § 2 første ledd

Til forsiden