NOU 2015: 9

Finanspolitikk i en oljeøkonomi — Praktisering av handlingsregelen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ekspertutvalget for å vurdere praktiseringen av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter ble opprettet ved kongelig resolusjon 17. oktober 2014. Utvalget har hatt som mandat å vurdere praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene for norsk økonomi på kort og lang sikt og hensynet til kommende generasjoner. Utvalget skal vurdere om det er behov for å supplere dagens retningslinjer for finanspolitikken med tilleggsregler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt i en situasjon med stor avstand til 4-prosentbanen og muligheter for betydelige endringer i anslag for nivået på banen fra ett år til det neste. Utvalget skal også vurdere hvordan det innenfor rammene av retningslinjene i større grad kan tas hensyn til behovet for å fremme vekstevnen i fastlandsøkonomien. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 18. juni 2015

Øystein Thøgersen leder
Ida Wolden BacheHilde C. BjørnlandKnut Anton Mork
Silje OnesStein ReegårdKjetil Storesletten
Arent Skjæveland
Simen Bjørnerud
Yngvar Dyvi
Espen Erlandsen
Per Mathis Kongsrud
Pål Sletten
Kyrre Stensnes
Til forsiden