NOU 2016: 15

Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk

Til innholdsfortegnelse

1 Utvalgets mandat og sammensetning

Ved kongelig resolusjon av 11. mars 2016 satte regjeringen Solberg ned et ekspertutvalg som skulle vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget leverte sin rapport i desember 2013. Utvalget ble gitt følgende mandat:

«Norsk arbeids- og næringsliv er inne i en krevende tid. Norsk økonomi møter utfordringer både som følge av lavere oljepris og at flere mennesker søker asyl i Norge og i våre naboland. Fremover må arbeidstakere finne ny jobb, bedrifter vri seg mot nye markeder og innvandrere inkluderes i samfunns- og arbeidsliv. I denne situasjonen er det viktig at lønnsdannelsen fungerer best mulig.

I Holden III-utvalget, NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, utredet myndighetene og partene blant annet betydningen av arbeidsinnvandring for norsk lønnsdannelse og hvordan lavere aktivitet i oljevirksomheten burde møtes i den økonomiske politikken og i lønnsdannelsen. Utvalget la fram innstillingen sin i desember 2013, før oljeprisen begynte å falle og før tilstrømmingen av asylsøkere til Europa begynte å tilta.

Mye har skjedd i norsk økonomi siden utvalget avsluttet sitt arbeid. På denne bakgrunn har LO og NHO i brev av 18. desember 2015 bedt om en forenklet oppdatering av utvalgsarbeidet.

I samsvar med dette oppnevnes et utvalg for å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av de nye utviklingstrekkene. Det skal i utgangspunktet ikke foretas en ny vurdering av hovedkonklusjonene fra Holden III-utvalget, men en gjennomgang av forløpet for norsk økonomi holdt opp mot utvalgets sentrale forutsetninger. Dersom analysen vurderes å ha vesentlig betydning for konklusjonene som Holden III-utvalget trakk opp, bør dette påpekes og mulige implikasjoner for lønnsdannelsen eventuelt skisseres.»

Holden III-utvalget la fram NOU 2013: 13 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i desember 2013. Utvalgets mandat var å vurdere erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de tolv årene som var gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget ble også bedt om å drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kunne skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen fremover. Rapporten drøftet i den forbindelse det høye og økende kostnadsnivået, petroleumsvirksomhetens økende betydning i norsk økonomi, økt arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området, og fall i produktivitetsveksten.

Utvalget har, i samsvar med mandatet, tatt utgangspunkt i konklusjonene i Holden III-utvalgets rapport, og har sett på konsekvenser av at utviklingen etter 2013 på noen områder har avveket markert fra det utvalget la til grunn. Det hypotetiske fallet i oljeprisen har faktisk inntruffet, og det har kommet mange asylsøkere til Norge. Konsekvensene for norsk økonomi og lønnsdannelse kan være ulike ved økt tilstrømming av flyktninger enn ved økt arbeidsinnvandring, som Holden III-utvalget så på. I de neste kapitlene ser rapporten på hvordan fallet i petroleumspriser og den økte tilstrømmingen av flyktninger utfordrer norsk økonomi og lønnsdannelsen.

Utvalget fikk frist til å levere sin innstilling til Finansdepartementet innen 20. september 2016. Utvalget fikk følgende sammensetning:

 • Forsker Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå (utvalgsleder)

 • Sjeføkonom Stein Reegård, LO

 • Sjeføkonom Erik Orskaug, Unio

 • Sjeføkonom Helle Stensbak, YS

 • Utredningssjef Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne

 • Fagdirektør Torill Lødemel, NHO

 • Sjeføkonom Per Richard Johansen, KS

 • Direktør Lars Haartveit, Virke

 • Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl, Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Seniorrådgiver Synnøve Nymo, Arbeids- og sosialdepartementet

 • Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Finansdepartementet

Sekretariatet har vært ledet av avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund, Finansdepartementet. Følgende har deltatt i sekretariatet: Seniorrådgiver Karsten Marshall Elseth Rieck, rådgiver Manav Frohde, rådgiver Alma Kajtaz, rådgiver Merethe Eriksrud Lund (alle Finansdepartementet), fagdirektør Morten Søndergaard Henningsen (Arbeids- og sosialdepartementet), seniorrådgiver Ragnar Ihle Bøhn (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og forsker Torbjørn Eika (Statistisk sentralbyrå).

Utvalget har hatt 5 møter og møtt følgende personer: Forskningsleder Anne Britt Djuve (Forskningsstiftelsen Fafo), seniorforsker Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt (Arbeids- og velferdsdirektoratet), direktør for HMS og samfunnsansvar Colin Campbell (Posten Norge) og leder ved seksjon for likeverdig helsetjeneste Hege Linnestad (Oslo universitetssykehus).

Til forsiden