NOU 2016: 2

Endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering— Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Til innholdsfortegnelse

10 Forslag til lov- og forskriftsendringer

I lov 29. juni 2007 Nr. 75 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer:

I § 4-3 gjøres følgende endringer:

Overskriften skal lyde:

§ 4-3 Flagging av aksjer og stemmeretter

Første ledd skal lyde:

(1) Hvis en aksjeeiers andel av aksjer med tilknyttet stemmerettnår, overstiger eller faller under 5 prosent, 10 prosent, 15 prosent, 20 prosent, 25 prosent, 1/3, 50 prosent, 2/3 og 90 prosent som følge av erverv eller avhendelse, skalaksjeeieren gi melding til utstederen og Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker.

Annet ledd oppheves.

Nytt annet ledd skal lyde:

(2) Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse for aksjeeiers andel av aksjekapitalen.

Tredje ledd skal lyde:

(3) Utlån og innlån av aksjer, tilbakelevering og mottak av utlånte aksjer, skal regnes som erverv og avhendelse etter denne bestemmelsen.

Fjerde ledd oppheves.

Nytt fjerde ledd skal lyde:

(4)Bestemmelsene i dette kapittelet, og forskrifter fastsatt i medhold av bestemmelser i dette kapittelet, gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis.

Femte ledd oppheves.

Nytt femte ledd skal lyde:

(5) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om flagging etter denne bestemmelsen.

Sjette til niende ledd oppheves.

§ 4-4 blir ny § 4-9.

Ny § 4-4 skal lyde:

§ 4-4 Flagging av andre finansielle instrumenter

(1) Plikten til å sende melding etter § 4-3(1) får tilsvarende anvendelse på den som direkte eller indirekte innehar, erverver eller avhender

 • a) finansielle instrumenter som ved forfall gir innehaveren en ubetinget rett eller rett til etter eget skjønn å erverve allerede utstedte aksjer som det er knyttet stemmerett til,

 • b) finansielle instrumenter som ikke er omfattet av bokstav a), men som er knyttet til aksjer nevnt i bokstav a), og har lignende økonomisk virkning som finansielle instrumenter nevnt i bokstav a), uansett om de gir rett til fysisk eller finansielt oppgjør.

(2) Antallet stemmeretter skal beregnes ut fra det totale nominelle antallet aksjer som er underliggende for det finansielle instrumentet. Dersom det finansielle instrumentet utelukkende gir mulighet for finansielt oppgjør, skal antallet stemmeretter beregnes på deltajustert grunnlag ved å multiplisere det nominelle antallet underliggende aksjer med instrumentets deltaverdi. Alle finansielle instrumenter som er knyttet til samme underliggende utsteder skal legges sammen og meldes. Bare lange posisjoner skal tas i betraktning ved beregning av stemmeretter. Lange posisjoner skal ikke avregnes mot korte posisjoner knyttet til samme underliggende utsteder.

(3) Dersom det er gitt flaggemelding i henhold til første ledd, skal det gis melding på nytt dersom vedkommende har ervervet de underliggende aksjene, og et slikt erverv fører til at det samlede antall stemmeretter når eller overstiger tersklene fastsatt i § 4-3(1).

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om flagging etter denne bestemmelsen, herunder beregningen etter annet ledd.

Ny § 4-5 skal lyde:

§ 4-5 Flagging som følge av annen omstendighet

(1) Plikten til å sende melding etter § 4-3 (1) får tilsvarende anvendelse for stemmeretter som den flaggepliktige innehar i følgende situasjoner:

 • a) stemmeretter som innehas av en tredjeperson og som den flaggepliktige i henhold til avtale har forpliktet seg til å føre en langsiktig, felles strategi med, ved samordnet utøvelse av stemmeretter,

 • b) midlertidig overdragelse av stemmerett til den flaggepliktige mot vederlag,

 • c) aksjer med stemmeretter som den flaggepliktige mottar som sikkerhet og hvor den flaggepliktige kan utøve stemmerett etter eget skjønn og erklærer at vedkommende har til hensikt å stemme for aksjene,

 • d) aksjer med stemmerett som den flaggepliktige har fått evigvarende rettigheter til,

 • e) aksjer med stemmerett som den flaggepliktige mottar for deponering og der den flaggepliktige i mangel av instruks kan stemme for aksjene etter eget skjønn,

 • f) aksjer med stemmerett som en tredjeperson oppbevarer i eget navn på vegne av den flaggepliktige, og/eller

 • g) tildeling eller tilbakekall av fullmakt uten instruks til den flaggepliktige.

Innehav av aksjer skal beregnes både ved inngåelse og opphør av slike avtaler, herunder ved tildeling og tilbakekall av fullmakt.

(2) Plikten til å sende melding etter § 4-3(1) og (2) samt § 4-4(1) får også anvendelse på en fysisk eller juridisk person når denne har rett til å erverve, avhende eller utøve stemmeretter som innehas eller kan utøves etter første ledd bokstav a) til d), av et foretak som nevnte person kontrollerer.

(3) Med kontrollert foretak menes foretak der en fysisk eller juridisk person

 • a) sitter med flertallet av stemmerettene,

 • b) har rett til å utnevne eller avsette flertallet av medlemmene i administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet og samtidig er aksjeeier eller deltaker i foretaket,

 • c) er aksjeeier eller deltaker og alene kontrollerer flertallet av aksjeeiernes og deltakernes stemmeretter, i henhold til en avtale inngått med andre aksjeeiere eller deltakere i foretaket, eller

 • d) har rett til å øve, eller faktisk øver, dominerende innflytelse eller kontroll.

Rett til å utnevne og avsette som nevnt i bokstav b) skal omfatte rettigheter som innehas av ethvert annet foretak som kontrolleres av aksjeeieren, og rettigheter som innehas av en fysisk eller juridisk person som opptrer på vegne av aksjeeieren, eller på vegne av annet foretak som kontrolleres av aksjeeieren, selv om vedkommende opptrer i eget navn.

(4) Meldeplikten etter § 4-3(1) gjelder også for fysiske eller juridiske personer som direkte eller indirekte innehar aksjer på vegne av andre i eget navn.

(5) Bestemmelsen i § 4-3(1) og (2) gjelder tilsvarende ved endringer som følge av selskapsbegivenheter.

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om flagging som følge av annen omstendighet, herunder konsolidering.

Ny § 4-6 skal lyde:

§ 4-6 Unntak fra flaggeplikten

(1) Plikten til å sende melding etter §§ 4-3 og 4-4 gjelder ikke

 • a) erverv utelukkende for å sikre avvikling av oppgjør innen en periode på to handelsdager etter at handelen er utført,

 • b) prisstillers erverv eller avhending av en betydelig eierandel som når eller overstiger terskelverdien på 5 %, når denne opptrer som prisstiller, forutsatt at prisstilleren ikke påvirker forvaltningen av selskapet eller øver innflytelse på utstederen for at denne skal kjøpe slike aksjer eller rettigheter eller støtte aksjekursen,

 • c) aksjer eller eksponeringer som nevnt i § 4-4(1) i handelsporteføljen til et verdipapirforetak eller kredittinstitusjon skal ikke medregnes i institusjonens beholdning dersom denne ikke utøver stemmerettene eller på annen måte benytter disse til å påvirke forvaltningen av selskapet, og aksjene eller eksponeringen i handelsporteføljen hver for seg ikke overstiger 5 prosent grensen.

(2) Prisstiller som handler aksjer eller rettigheter til aksjer i en utsteder med Norge som hjemstat, skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet dersom vedkommende vil benytte unntaket i første ledd bokstav b). Prisstilleren skal opplyse om hvilke utstedere dette gjelder. Tilsvarende melding skal gis ved opphør av prisstillingsaktiviteten.

(3) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om unntak fra flaggeplikten i §§ 4-3 og 4-4.

Ny § 4-7 skal lyde:

§ 4-7 Aggregering

(1) Plikten til å sende melding etter §§ 4-3 til 4-5 får tilsvarende anvendelse når antallet stemmeretter som direkte eller indirekte innehas av en fysisk eller juridisk person etter §§ 4-3 og 4-5, sammenlagt med antallet stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter som direkte eller indirekte innehas etter § 4-4, når, overstiger eller faller under tersklene fastsatt i § 4-3 (1).

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om aggregering.

Ny § 4-8 skal lyde:

§ 4-8 Frist for melding

(1) Meldingen skal gis straks etter at avtale om erverv eller avhendelse er inngått, eller vedkommende blir kjent med eller burde ha blitt kjent med erverv, avhendelse eller annen omstendighet som fører til at vedkommende når, passerer eller faller under en terskel som nevnt i § 4-3 (1).

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om frist for melding.

§ 4-4 blir ny § 4-9 og skal lyde:

§ 4-9Krav til melding

(1) Melding etter § 4-2 skal inneholde opplysninger om:

 • 1. navn på den meldepliktige,

 • 2. bakgrunn for meldingen,

 • 3. navn på utsteder,

 • 4. beskrivelse av det finansielle instrumentet,

 • 5. type transaksjon,

 • 6. tidspunkt og marked for transaksjonen,

 • 7. kurs og volum på transaksjonen og

 • 8. beholdning etter transaksjonen.

(2) Melding etter §§ 4-3 til 4-8 skal inneholde opplysninger som fastsatt av departementet i forskrift.

(3) Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker skal offentliggjøre meldinger som nevnt i denne bestemmelse på en måte som angitt i § 5-12.

(4) Melding etter dette kapittel kan gis på norsk eller engelsk.

I § 5-4 gjøres følgende endringer:

Første ledd skal lyde:

(1) §§ 5-5 til 5-10 gjelder for utstedere med Norge som hjemstat hvis omsettelige verdipapirer er opptatt til handel på regulert marked.

Tredje ledd skal lyde:

(3) Norge er hjemstat for utsteder fra land utenfor EØS som har utstedt omsettelige verdipapirer som nevnt i annet ledd nr. 1 eller 2, dersom verdipapirene er opptatt til handel på norsk regulert marked og utsteder har valgt Norge som hjemstat.

Fjerde ledd skal lyde:

(4) Norge er hjemstat for utsteder som ikke er omfattet av annet og tredje ledd, dersom utsteder har valgt Norge som hjemstat. Slik utsteder må enten ha forretningskontor i Norge eller ha sine omsettelige verdipapirer opptatt til handel på norsk regulert marked. Valget av Norge som hjemstat etter denne bestemmelsen skal gjelde i minst tre år, med mindre de omsettelige verdipapirene ikke lenger er opptatt til handel på regulert marked i EØS.

Femte ledd skal lyde:

(5) Utsteder som nevnt i tredje og fjerde ledd som ikke lenger har verdipapirer tatt opp til notering på norsk regulert marked, men som har sine verdipapirer tatt opp til notering på regulert marked i en eller flere andre stater i EØS, kan velge ny hjemstat blant en av disse statene eller den staten der utsteder har sitt forretningskontor i EØS.

Sjette ledd skal lyde:

(6) Utsteder skal offentliggjøre sin hjemstat etter annet til femte ledd på samme måte som nevnt i § 5-12. I tillegg skal utsteder opplyse om sin hjemstat til tilsynsmyndighetene i hjemstaten, vertsstaten(e) og staten der utsteder har sitt forretningskontor i EØS.

Syvende ledd skal lyde:

(7) Dersom utsteder som nevnt i annet ledd nr. 1 og 2, ikke offentliggjør sin hjemstat innen en frist på tre måneder fra datoen da utsteders omsettelige verdipapirer første gang blir opptatt til notering på et regulert marked i EØS, skal utsteder ha Norge som hjemstat hvis verdipapirene er notert på norsk regulert marked.

Femte ledd blir nytt åttende ledd

Sjette ledd blir nytt niende ledd og skal lyde:

§§ 5-5 til 5-10 gjelder ikke for stat, regional eller lokal myndighet i stat, internasjonalt offentlig organ eller organisasjon som minst en EØS-stat er medlem i, EØS-sentralbank og Den europeiske sentralbank, samt Det europeiske finansielle stabiliseringsfond (EFSF) og tilsvarende ordninger opprettet for å tilby midlertidig finansiell bistand til stater som har euro som valuta. §§ 5-5 til 5-10 gjelder heller ikke for utsteder som bare utsteder gjeldsinstrumenter hvis pålydende er minst 100 000 euro eller tilsvarende beløp i annen valuta, eller for utstedere av verdipapirfondsandeler. Departementet kan i forskrift gjøre ytterligere unntak fra §§ 5-5 til 5-10, samt gi regler om lovens anvendelse for verdipapirfond.

Syvende og åttende ledd blir nytt tiende og ellevte ledd.

I § 5-5 gjøres følgende endringer:

Første ledd skal lyde:

(1) Utsteder skal utarbeide årsrapport i henhold til bestemmelser fastsatt i og i medhold av denne lov. Årsrapporten skal offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Utstederen skal sørge for at årsrapporten forblir offentlig i minst ti år.

Åttende ledd skal lyde:

(8) Departementet kan i forskrift fastsette regler om innhold, utarbeidelse, offentliggjøringog rapporteringsformatfor årsrapport og om ansvarlige personer som nevnt i annet ledd nr. 3.

Nytt § 5-5a første ledd:

Utstedere som driver virksomhet innen utvinningsindustrien, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport med opplysninger om sine betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå. Det samme gjelder utstedere som driver skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Det skal i årsberetningen opplyses om hvor rapporten er offentliggjort. Utsteder skal sørge for at rapporten forblir offentlig i minst ti år.

I § 5-6 gjøres følgende endringer:

Første ledd skal lyde:

(1) Utsteder skal utarbeide halvårsrapport for regnskapsårets første seks måneder i henhold til bestemmelser fastsatt i og i medhold av denne lov. Halvårsrapporten skal offentliggjøres så raskt som mulig og senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Utsteder skal sørge for at halvårsårsrapport forblir offentlig i minst ti år.

Sjette ledd skal lyde:

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om innhold, avleggelse og offentliggjøring av halvårsrapport og om ansvarlige personer som nevnt i annet ledd nr. 3. Departementet kan i forskrift fastsette krav om ytterligere delårsrapportering, inkludert delårsregnskaper, samt om innhold, avleggelse og offentliggjøring av delårsregnskaper.

I § 5-8 gjøres følgende endringer:

Fjerde og sjette ledd oppheves.

Femte ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 5-12 femte ledd skal lyde:

(5) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om offentliggjøring og oppbevaring av opplysninger, herunder at offentliggjøring og oppbevaring skal skje på annen måte enn angitt i bestemmelsen her. Departementet kan fastsette forskrifter om tilknytning til et felles europeisk tilknytningspunkt for offisielt utpekte lagringsmekanismer for lagringspliktig informasjon.

§ 7-7 sjette ledd skal lyde:

(8) § 5-4 femte og sjette ledd gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 15-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Finanstilsynet fører kontroll med at årsregnskap, årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering, samt rapportering om betaling til myndigheter, fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrifter. Departementet kan fastsette forskrifter om slik kontroll og tiltak for å sikre at det blir gitt korrekt informasjon i tilfeller der den finansielle rapporteringen ikke er i samsvar med lov eller forskrifter. Departementet kan også delegere Finanstilsynets myndighet etter dette ledd eller bestemmelser fastsatt i medhold av dette ledd til regulert marked. Kontroll etter dette ledd føres med den finansielle rapporteringen til utstedere som har Norge som hjemstat.

§ 15-7 niende ledd skal lyde:

Ved grove brudd på §§ 4-3 til 4-5, § 4-7 og § 4-9 kan Finanstilsynet gi pålegg om at stemmerettene til aksjene fra og med terskelen den manglende eller mangelfulle flaggemeldingen gjelder, ikke kan utøves før forholdet er brakt til opphør eller for en nærmere angitt periode. Det skal legges vekt på overtredelsens omfang og på om pålegget er nødvendig for å beskytte andre markedsdeltakeres interesser eller markedets integritet.

I § 17-4 gjøres følgende endringer:

Første ledd skal lyde:

(1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 3-6 tredje, fjerde og sjette ledd, §§ 4-2 til 4-5, § 4-7, § 4-9 og § 5-8 første og tredje ledd, eller forskrift gitt i medhold av disse bestemmelsene, kan Finanstilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Medvirkning kan sanksjoneres på samme måte. Det samme gjelder forsøkshandlinger, jf. straffeloven § 16.

Fjerde til syvende ledd skal lyde:

(4)Når overtredelsesgebyr kan ilegges foretak for brudd på §§ 4-3 til 4-5, § 4-7, § 4-9 og § 5-8 første og tredje ledd, samt etter denne bestemmelsens annet ledd, som følge av alvorlige overtredelser av regelverket, kan overtredelsesgebyr i tillegg ilegges personer som tilhører ledelsesorganet som er ansvarlig for forholdet som medførte at overtredelsesgebyr ble ilagt, dersom vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

(5)For juridiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 82 millioner kroner, eller opptil 5 % av den samlede årsomsetningen i henhold til siste godkjente årsregnskap. For et morselskap eller et datterselskap av et morselskap som skal utarbeide konsernregnskap etter direktiv 2013/34 EU, skal den samlede omsetningen være den totale årsomsetningen, eller tilvarende inntekt etter relevante regnskapsdirektiver, etter siste tilgjengelige konsoliderte årsregnskap godkjent av ledelsen i det overordnede morforetaket.

(6) Alternativt kan overtredelsesgebyret fastsettes til to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, dersom dette gir høyere gebyr enn utmålingen etter foregående ledd.

(7) For fysiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 16 millioner kroner, eller opptil to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen dersom overtredelsesgebyret ved denne beregningen blir høyere.

Tredje og fjerde ledd blir nye åttende og niende ledd.

Femte ledd blir nytt tiende ledd og skal lyde:

(10) Ved utmåling av overtredelsesgebyr skal det særlig legges vekt på overtredelsens grovhet og varighet, graden av utvist skyld, overtreders finansielle stilling, den fortjeneste som er oppnådd eller det tap som er unngått, tap påført tredjemann som følge av overtredelsen og overtrederens vilje til å samarbeide med myndighetene. Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.

Sjette til åttende ledd blir nye ellevte til trettende ledd.

I forskrift til verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr. 876 gjøres følgende endringer:

I § 4-1 gjøres følgende endringer

Første ledd skal lyde:

(1) Melding som nevnt i verdipapirhandelloven §§ 4-3 til 4-5 skal inneholde opplysninger om:

 • a) navn på utsteder av aksjene,

 • b) dato da andelen nådde opp til, oversteg eller falt under grensene fastsatt i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd,

 • c) navn på den flaggpliktige, herunder navn på aksjeeieren,

 • d) antall aksjer meldingen omfatter,

 • e) den etterfølgende situasjonen hva gjelder stemmeretter, herunder hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar,

 • f) hvor stor prosentandel av aksjene og stemmene i selskapet vedkommende innehar i form av rettigheter til aksjer,

 • g) omstendigheten som utløste flaggeplikten, og om denne gjaldt vedkommende selv eller annen som omfattes av flaggeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-5,

 • h) rekken av kontrollerte foretak aksjene eller rettighetene eies gjennom, og

 • i) dersom meldingen gjelder rettigheter til aksjer som nevnt i verdipapirhandelloven § 4-4 første ledd, skal meldingen i tillegg inneholde en beskrivelse av rettighetene, herunder opplysninger om på hvilket tidspunkt rettighetene vil eller kan bli utøvet og tidspunktet de forfaller.

Annet ledd blir nytt fjerde ledd.

Nytt annet ledd skal lyde:

(2) Melding etter verdipapirhandelloven § 4-4 (1) skal omfatte en oppdeling etter type finansielle instrumenter som innehas etter bestemmelsens første ledd bokstav a) og b), og skille mellom finansielle instrumenter som gir rett til fysisk oppgjør og finansielle instrumenter som gir rett til finansielt oppgjør.

Tredje ledd blir nytt femte ledd.

Nytt tredje ledd skal lyde:

(3) Melding som kreves etter verdipapirhandelloven § 4-7 skal omfatte en oppdeling av antallet stemmeretter knyttet til aksjer som innehas i samsvar med §§ 4-3 og 4-5, og stemmeretter knyttet til finansielle instrumenter etter § 4-4.

Fjerde ledd skal lyde:

(4) Dersom plikten til å sende melding etter denne bestemmelsen påhviler flere personer, kan det sendes en felles melding. Bruk av felles melding fritar ikke den enkelte person fra ansvaret etter verdipapirhandelloven §§ 4-3 til 4-5, og denne bestemmelsen.

§ 4-2 oppheves.

Ny § 4-2 skal lyde:

§ 4-2 Unntak

(1) Et forvaltningsselskaps morforetak er ikke forpliktet til å legge sammen sine eierandeler etter verdipapirhandelloven § 4-5 annet ledd med eierandeler som forvaltningsselskapet forvalter etter verdipapirfondloven eller annet regelverk som gjennomfører direktiv 2009/65/EF, forutsatt at forvaltningsselskapet utøver sin stemmerett etter eget skjønn, uavhengig av morselskapet og annet kontrollert foretak under morforetaket.

(2) Morforetaket til verdipapirforetak er ikke forpliktet til å legge sammen sine eiendeler etter verdipapirhandelloven § 4-5 annet ledd med de eierandeler som verdipapirforetaket forvalter for den enkelte kunde som ledd i ytelse av aktiv forvaltning, forutsatt at verdipapirforetaket kun kan utøve stemmerett knyttet til slike aksjer etter skriftlig eller elektronisk instruks, eller det sørges for at den aktive forvaltningen utøves uavhengig av andre tjenester på vilkår som tilsvarer vilkårene i verdipapirfondloven eller annet regelverk som gjennomfører direktiv 2009/65/EF ved at det etableres hensiktsmessige ordninger, og verdipapirforetaket utøver sin stemmerett etter eget skjønn, uavhengig av morselskapet og annet kontrollert foretak under morforetaket.

(3) Morforetak som ønsker å benytte unntakene i første eller annet ledd skal uten ugrunnet opphold gi melding til Finanstilsynet dersom det vil benytte unntakene. Morforetaket skal opplyse om forvaltningsselskapenes og verdipapirforetakenes navn og hvilke tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakene. Morforetaket skal avgi en erklæring om at vilkårene i første og annet ledd er oppfylt. Morforetaket skal opplyse Finanstilsynet ved endringer i meldingen.

(4) Foretak med forretningskontor i en tredjestat som ville ha krevd tillatelse etter regelverk som gjennomfører direktiv 2009/65/EF, eller, for aktiv forvaltning etter regelverk som gjennomfører 2004/39/EF, dersom det hadde hatt sitt forretningskontor eller, bare når det gjelder et verdipapirforetak, sitt hovedkontor i EØS, fritas også for forpliktelsen til å legge sammen sine eierandeler med morforetakets eierandeler etter første og annet ledd, forutsatt at de oppfyller tilsvarende vilkår for uavhengighet som forvaltningsselskaper eller verdipapirforetak.

(5) Plikten etter verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd gjelder ikke stemmeretter knyttet til aksjer som er ervervet for stabiliseringsformål etter § 3-12 med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle instrumenter, forutsatt at stemmerettene som er knyttet til disse aksjene ikke utøves eller på annen måte anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse.

(6) Bestemmelsene i verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd og § 4-5 første ledd bokstav c) gjelder ikke for aksjer som stilles til rådighet for medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker når de utfører sine oppgaver som monetære myndigheter, herunder aksjer som stilles til rådighet for eller av medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker i henhold til en avtale om pant eller gjenkjøp, eller lignende likviditetsavtale for pengepolitiske formål eller innenfor et betalingssystem.

(7) Flaggeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-3 første ledd gjelder ikke aksjer som besittes som ledd i forvalterregistrering, såfremt forvalteren kun kan utøve stemmerettene etter nærmere instruks fra aksjeeieren, og instruksen foreligger skriftlig eller elektronisk.

§§ 4-3, 4-4, 4-5 og 4-6 oppheves.

§ 4-7 blir ny § 4-3 og skal lyde:

§ 4-3 Egenkapitalbevis

Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis og rettigheter til egenkapitalbevis.

Ny § 4-4 skal lyde:

§ 4-4 Utfyllende bestemmelser

(1) Nærmere regler for beregning av flaggepliktig beholdning etter verdipapirhandelloven § 4-4 annet ledd følger av § 4-5, jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 2015/761 artikkel 4 og 5.

(2) Nærmere regler for beregning av terskelverdien på 5 % i verdipapirhandelloven § 4-6 første ledd bokstav b) og c) følger av § 4-5, jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 2015/761 artikkel 2 og 3.

(3) Nærmere regler for hva som anses som et verdipapirforetaks handelsportefølje i § 4-6 første ledd bokstav c) følger av § 4-5, jf. kommisjonsforordning (EF) nr. 2015/761 artikkel 6.

Ny § 4-5 skal lyde:

§ 4-5 Utregning av flaggepliktige beholdninger – gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2015/761

EØS-avtalen vedlegg IX nr. [YY] (forordning (EF) nr. 2015/761 om utfyllende regler om utregning av flaggepliktige beholdninger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5-5 Oppheves.

Ny § 5-9 syvende ledd skal lyde:

(7) Utsteder skal offentliggjøre rapport som nevnt i verdipapirhandelloven § 5-5a på sin internettside.

§ 5-10 oppheves.

Til forsiden