NOU 2016: 2

Endringer i verdipapirhandelloven – flagging og periodisk rapportering— Gjennomføring av endringer i rapporteringsdirektivet

Til innholdsfortegnelse

5 Nye regler om innsending av lagringspliktige opplysninger til ESMA

5.1 Gjeldende rett

Verdipapirhandelloven § 5-12 gir regler om offentliggjøring og lagring av informasjonspliktige opplysninger. Bestemmelsen fastslår at utsteder, eller annen person som har søkt om opptak til handel uten utsteders samtykke,1 skal offentliggjøre informasjonspliktige opplysninger på en effektiv og ikke-diskriminerende måte, samtidig som de sendes elektronisk til vedkommende regulerte marked som skal oppbevare opplysningene på betryggende vis.

Reglene om offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger gjelder både for utstedere med Norge som hjem- og vertsstat. Det er imidlertid bare utstedere med Norge som hjemstat som skal sende lagringspliktige opplysninger til norsk regulert marked. Utsteder med Norge som vertsstat skal sende opplysningene til hjemstatens offisielle lagringsmekanisme, se vphl. § 5-12 fjerde ledd.

Bestemmelsen gjennomfører rapporteringsdirektivet artikkel 21 som fastslår at «regulated information», det vil si informasjon som er gjenstand for informasjonsplikt etter rapporteringsdirektivet og markedsmisbruksdirektivet, skal offentliggjøres på en effektiv og ikke diskriminerende måte, samt sendes til en «officially appointed mechanism» (heretter OAM) hvor slik informasjon skal lagres.

I forbindelse med gjennomføring av rapporteringsdirektivet ble det vurdert hvem som skulle utpekes som OAM i Norge. I Ot.prp. nr. 34 (2006–2007) under punkt 17.5 uttalte departementet at det er hensiktsmessig at det regulerte markedet mottar informasjonspliktige opplysninger og er lagringssystem for opplysningene. Denne løsningen innebærer minst kostnader totalt sett fordi systemer for mottak og oppbevaring av opplysninger allerede eksisterer på markedsplassen. Finanstilsynet fører tilsyn med regulerte markeder og kan således kontrollere at ordningen fungerer tilfredsstillende. Det er gitt hjemmel for å gi nærmere regler om offentliggjøring og oppbevaring av informasjonspliktige opplysninger i forskrift.

Det finnes enkelte utstedere som etter rapporteringsdirektivet har Norge som hjemstat, men som ikke er notert på norsk regulert marked. For disse utstederne fungerer Oslo Børs som OAM fordi de ellers vil stå uten. Etter det utvalget kjenner til, har denne ordningen ikke budt på problemer i praksis.

Nærmere regler om offentliggjøring av informasjon er gitt i verdipapirforskriften § 5-9. Det er imidlertid ikke gitt nærmere regler om lagring av informasjon.

5.2 EØS- rett

Det gjøres ingen endringer i rapporteringsdirektivets regler om offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger. Det legges imidlertid opp til omfattende endring av reglene om spredning og lagring av informasjonen. I ny artikkel 21a gis det således regler om et felles europeisk tilknytningspunkt for nasjonale OAMer. Etter bestemmelsen skal det innen 1. januar 2018 opprettes en nettportal som skal fungere som et felles europeisk tilknytningspunkt for alle OAMene i Unionen. Denne lagringsmekanismen skal opprettes og drives av ESMA.

Bakgrunnen for endringene er nærmere omtalt i fortalen til direktivet. Her fremheves det at investorer enkelt bør få tilgang til informasjonspliktige opplysninger for alle selskaper notert på regulert marked i Unionen, fordi dette vil bidra til å fremme investering over landegrensene. Det påpekes at eksisterende nettverk av offisielt utpekte nasjonale OAMer ikke sikrer enkel søking etter informasjonspliktige opplysninger.

For å gjennomføre prosjektet innføres en rekke hjemler til å gi utfyllende rettsakter og tekniske standarder som skal fastsettes av kommisjonen. Disse er foreløpig ikke ferdig utarbeidet, men skal i henhold til ny artikkel 22 inneholde bestemmelser om tekniske krav til kommunikasjonsteknologi som skal benyttes av nasjonale OAMer, tekniske krav knyttet til drift av det elektroniske tilknytningspunktet, tekniske krav til identifikasjon av utstedere, felles format for levering av opplysninger samt felles regler om kategorisering av informasjonspliktige opplysninger. I tillegg til tekniske standarder utarbeidet i medhold av artikkel 22 kan kommisjonen gi utfyllende rettsakter etter ny artikkel 21 nr. 4, blant annet for å sikre interoperabilitet mellom nasjonale OAMer og det felles tilknytningspunktet hos ESMA.

5.3 Utvalgets vurderinger

Utvalget bemerker at gjennomføring av rapporteringsdirektivets nye bestemmelser om felles europeisk tilknytningspunkt krever endringer i verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. Idet direktivbestemmelsene kun fastslår at det skal utarbeides utfyllende rettsakter som skal gi nærmere regler, er det nå ikke mulig å utarbeide nødvendige regler. De utfyllende rettsaktene vil gis i form av tekniske standarder i forordningsform og vil være av svært teknisk karakter. Det vil ikke foreligge rom for nasjonale valg. Utvalget foreslår på denne bakgrunn at det utarbeides en forskriftshjemmel for å gi de nødvendige reglene, sammen med eksisterende forskriftshjemmel i vphl. § 5-12.

Fotnoter

1.

Se Ot.prp. nr. 34 (2006–2007) pkt. 10.1 om opptak til handel, på s. 207 flg. vedrørende opptak til handel uten utsteders samtykke.

Til forsiden