NOU 2019: 12

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Til innholdsfortegnelse

3 Beregninger til kapittel 14.2

Her vises utregningene som ligger til grunn for å beregne samlede utgifter for utprøving av tilskuddsordningene for å redusere kostnader som barriere for deltagelse. Det er tatt utgangspunkt i at deltagelsen i formell utdanning er 6 prosent for den utvalgte populasjonen. Som beskrevet i kapittel 17.5.2 antar vi videre at deltagelsen øker med 0,75 prosentpoeng som følge av støtte til skolepenger og med 2 prosentpoeng som følge av lønnsrefusjon.

Til grunn for beregningene ligger det at den avgrensede gruppen det trekkes innenfor består av 80 000 personer. Forsøksgruppe 1 og 3 består av 6 000 personer, mens forsøksgruppene 2 og 4 består av 5 000 personer. De resterende vil utgjøre kontrollgruppen i forsøket.

Kostnad pr. tilskuddsmottager er skjønnsmessig valgt. Til grunn for modell 1 og 3 ligger det en antagelse om at man bruker noe mindre enn den øvre grensen for støtte på 25 000 kroner for 15 studiepoeng. Trolig vil ikke alle velge så stor studiebelastning. I beregningene har vi antatt en støtte på 17 000 kroner pr. deltager i snitt. Vi antar også at man i snitt velger noe lavere studiebelastning enn 15 studiepoeng i modell 2 og 4. Her er støtten i tillegg knyttet til inntekt. Til grunn for beregningene har vi tatt utgangspunkt i en inntekt på 650 000 kroner og en studiebelastning på 10 studiepoeng som skissert i tabell 14.3 og 14.4 i kapittel 14.2.

Tabell 3.1 Beregninger for modell 1–4 og tilhørende kostnader

Individ

Bedrift

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Skolepenger

Lønnsrefusjon

Skolepenger

Lønnsrefusjon

Antatt effekt

0,0075

0,0200

0,0075

0,0200

Andel behandlet

0,0675

0,0800

0,0675

0,0800

Antall i forsøksgruppe

6 000

5 000

6 000

5 000

Antall mottagere

405

400

405

400

Kostnad pr. mottager

17 000

17 875

17 000

25 025

Total kostnad u/administrasjon

6 885 000

7 150 000

6 885 000

10 010 000

Kostnader per forsøksperson

1 148

1 430

1 148

2 002

Samlet kostnad for utprøving av modell 1–4 anslås til 30 930 000 kroner med utgangspunkt i antagelsene skissert over.

Til forsiden