NOU 2019: 12

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Til innholdsfortegnelse

4 Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser

I dette kapitlet sammenfattes de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets foreslåtte tiltak, samt forutsetningene for kostnadsberegningene. Utvalget understreker at utvalgsarbeid ikke har gitt grunnlag for å fange opp den fulle bredden av økonomiske og administrative konsekvenser. Mange av forslagene kan innrettes på ulike måter og i ulikt omfang, og slike justeringer vil kunne få følger for de økonomiske og administrative kostnadene.

4.1 Forutsetninger og satser

I beregningene av økonomiske og administrative konsekvensene har utvalget brukt satsene i tabell 4.1.

Tabell 4.1 Satser til beregning av økonomiske og administrative konsekvenser

Sats

Kilde

Kommentar

Gjennomsnittslønn, alle ansatte, måned kr, 2018

45 610

(SSB, 2018c)

Kostnaden av et årsverk for arbeidsgiver, kr, 2018

802 154

(SSB, 2018b)

Kostnaden arbeidsgiver har av et årsverk. Det inkluderer kostnader utover lønn.

Kostnaden av et studiepoeng, alle utgifter, 2018, kr

3 343

(Reiling mfl., 2014)

Tallet er fra 2014, men justert for inflasjon. Det inkluderer alle kostnader i høyere utdanning unntatt arealkostnader.

Antall timer i et årsverk

1 695

(Wikipedia, 2017)

Arbeidstimer i året (7,5) multiplisert med arbeidsdager i året (226).

Antall i arbeidsstyrken, 15–74 år, 2018

2 802 000

(SSB, 2018a)

Kostnaden pr. elev i vgo, kr, 2018

160 200

(Utdanningsspeilet, 2018)

Administrativ kostnad for tilskuddsordninger, prosent

5

Noter: Tallene er i 2018-kr.

4.2 Oppsummering av estimerte kostnader

I tabell 4.2 oppsummerer vi kostnadene for tiltakene utvalget foreslår. Beregningene blir gjort i de respektive kapitlene om tiltakene, og refereres til i tabellen. Til sammen er tiltakene beregnet til å koste 1,5–1,6 milliarder kroner i året. Fordi mange av tiltakene ikke er kostnadsberegnet, er det grunn til å tro at det faktiske totalbeløpet er høyere. Det dyreste tiltaket er Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging på 700–800 millioner kroner. Deretter følger tilleggslån i Lånekassen på 224 millioner kroner og utvidet rett til videregående opplæring på 211 millioner kroner.

Anslagene er høyst usikre. I flere tilfeller er de basert på antagelser uten godt belegg. Vi har for eksempel ikke grunnlag for å si hvor mange på dagpenger som vil benytte seg av muligheten til å ta utdanning. De mest troverdige kostnadsanslagene er der vi foreslår en lukket ramme, slik som regionale utviklingsmidler og Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging. Med lukket ramme menes at kostnadene bestemmes forut for iverksetting av tiltaket. Åpen ramme innebærer at kostnadene for tiltaket vil avhenge av størrelsen på etterspørselen tiltaket genererer, produksjon eller lignende.

Det er også tiltak hvor vi har tallfestet noen av kostnadene tiltaket vil ha, men ikke alle. Når kostnaden av et tiltak ikke er tallfestet er det fordi vi ikke finner det hensiktsmessig å anta hvilke økonomiske følger tiltaket vil få. Uavhengig av om et tiltak er tallfestet drøfter vi potensielle kostnader i de respektive kapitlene.

Noen tiltak har kostnader som kan overlappe hverandre. Det gjelder for eksempel videregående på dagpenger og utvidet rett til videregående opplæring. Siden tiltakene har samme målgruppe vil tiltakene delvis overlappe hverandre. Det vil gjøre de totale kostnadene lavere enn beregnet.

Når det kommer til finansiering mener utvalget at flere departementer er aktuelle. Kunnskaps-, Arbeids- og sosial-, Nærings- og fiskeri-, Justis- og beredskaps- og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er strategipartnere i Nasjonal kompetansepolitisk strategi. I tillegg mener utvalget at Helse- og omsorgsdepartementet bør bidra på finansieringssiden. Utvalget mener det innebærer et felles ansvar for finansering av virkemidler rettet mot kompetansekartlegging, mobilisering, utvikling og gjennomføring, nasjonalt og regionalt. Flere av tiltakene som foreslås bør derfor finansieres i et spleiselag mellom flere departementer.

Tabell 4.2 Oppsummering av estimerte kostnader for foreslåtte tiltak

Tiltak

Kapittel

Lengde på tiltak

Årlig kostnad, mill. kr

Åpen/lukket ramme

Fylkeskommunale utviklingsmidler

8.4.5

Permanent

95

Lukket ramme

Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging

9

10 år

735–840

Lukket ramme

Insentiver for fleksibilitet i utdanningene

10.1

Permanent

Ingen tallfesting

Åpen ramme

Økt resultatfinansiering av betalingsstudier

10.2

Permanent

12

Åpen ramme

Regelverk for finansiering av livslang læring

10.3

Permanent

Ingen tallfesting

Åpen ramme

Kandidatindikatorens virkning for livslang læring

10.4

Permanent

Ingen tallfesting

Åpen ramme

Fagskoler for livslang læring

11

Permanent

Ingen tallfesting

Åpen ramme

Godkjenning av ikke-formell opplæring

12

Engangstiltak

5

Lukket ramme

Digitalisering av tilbud

13

4 år

37

Lukket ramme

Lånekasse for livslang læring

14.1

Permanent

224

Åpen ramme

Utprøving av tilskudd til studieavgift og lønnsrefusjon

14.2

1–3 år

34

Lukket ramme

Utdanning på dagpenger

15.1

Permanent

60

Åpen ramme

Utdanning på sykepenger

15.2

Permanent

45

Åpen ramme

Ny videregående opplæring på dagpenger

15.3

Permanent

38

Åpen ramme

Bedre system for realkompetansevurderinger

16.1

Engangstiltak/5 år

12

Lukket ramme

Opptak til enkeltemner uten å ha dokumentert studiekompetanse

16.2

Permanent

Ingen tallfesting

Åpen ramme

Utvidet rett til videregående opplæring

16.3

Permanent

211

Åpen ramme

Totalt

1 508–1 613

Til forsiden