NOU 2019: 12

Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abelia (2017). Statsbudsjettet for 2018 – Fagskoleutdanning. https://tinyurl.com/y3qnte6c

Abraham, K. G., Haltiwanger, J. C. & Dandusky, K. (2017). Measuring the Gig Economy: Current Knowledge and Open Issues. National Bureau of Economic Research.

Acemoglu, D. & Restrepo, P. (2018). Artificial intelligence, automation and work. National Bureau of Economic Research.

Akademikerne (2019). Innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Almeida, R. & Carneiro, P. (2009). Enforcement of labor regulation and firm size. Journal of Comparative Economics. 37 (1), ss. 28–46.

Andreassen, T. W. (2016). Slik blir den 4. industrielle revolusjon. Agenda Magasin. https://agendamagasin.no/kommentarer/ 4-industrielle-revolusjon/

Arbeids- og sosialdepartementet (2011). Pensjonsreformen. https://www.regjeringen.no/no/ tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/ pensjonsreform/id86731/

Arbeids- og sosialdepartementet (2018). Tildelingsbrev for 2018. (Til Arbeids- og velferdsdirektoratet).

Arbeidsmiljøloven (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (LOV-2005–06–17–62).

Arbeidstilsynet (2019). Minstelønn. https://www.arbeidstilsynet.no/ arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Arbeiterkammer (2018). Bildungskarenz (tysk). Portal Der Arbeiterkammern. https://www.arbeiterkammer.at/beratung/ bildung/bildungsfoerderungen/ Bildungskarenz.html

Aspøy, T. M. & Andersen, R. K. (2015). Digital kompetanse i arbeidslivet. Fafo-rapport 2015:28.

AUB (2017). Årsrapport. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Austlid, H. A. (2017). Mangel på digital kapasitet. IKT-Norge. https://www.ikt-norge.no/ kommentar/mangel-pa-digital-kapasitet/

BCA Academy (2019). I would like to know more about the SkillsFuture Study Award. https://bcaa.edu.sg/what-we-offer/courses/ skillsfuture-programmes/study-awards

BDO (2019). Kartlegging av etter- og videreutdanning i Norge. Bestilt av Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Bekkelund, A. S. (2018). Det teknologiske arbeidslivet. Civita.

Benedictow, A., Bjøru, E. C., Eggen, F. W., Norberg-Schulz, M., Rybalka, M. & Røtnes, R. (2018). Evaluation of SkatteFunn. Samfunnsøkonomisk Analyse. Report 18–2018.

Berg, S. L., Bjørnstad, R. & Mark, S. M. (2016). Den norske arbeidslivsmodellen med produktivitet i verdenstoppen. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 37–2016.

Berge, T. (2018). Kunnskapsoppsummering om markedet for etter- og videreutdanning. Kompetanse Norge.

Beskæftigelsesministeriet (2018). Trepart om voksen- og efteruddannelse. https://tinyurl.com/ ycmd2s77

Bettinger, E., Ludvigsen, S., Rege, M. & Solli, I. F. (2018). Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway. Journal of Economic Behaviour & Organization, 146, ss. 1–15.

Bhuller, M., Mogstad, M. & Salvanes, K. G. (2017). Life Cycle Earnings, Education Premiums, and Internal Rates of Return. Journal of Labor Economics. 35 (4), ss. 993–1030.

Bjørkeng, B. (2013). Ferdigheter i voksenbefolkningen. SSB Rapporter 42/2013.

Bjørnelykke, K. (2018). Fradragsrett for kostnader i virksomhet. Regnskap Norge. https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/fradragsrett-for-kostnader-i-virksomhet/

Bolvig, I., Kristensen, N. & Skipper, L. (2017). Effektevaluering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Brandt, E. (2002). Høgskolenes erfaringer med realkompetansestudenter fra forsøksordningene i 1999 og 2000. NIFU skriftserie; 2002–11.

Brandt, E., Thune, T. & Ure, O. B. (2009). Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill. NIFU STEP rapport; 2009–6.

Bratsberg, B., Nyen, T. & Raaum, O. (2016). Voksne som tar fagbrev. Fafo-notat 2016:11.

Buhl, M. & Andreasen, L. B. (2018). Learning potentials and educational challenges of massive open online courses (MOOCs) in lifelong learning. International Rewiev of Education. 64 (2), ss. 151–160.

Børing, P. & Skule, S. (2013). Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv: Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata. NIFU Arbeidsnotat 2/2013.

Card, D. (1999). The Casual Effect of Education on Earning. Handbook of Labor Economics. 3 (1), ss. 1801–1863.

Caspersen, J., Støren L. A. & Waagene, E. (2012). Fagskoleutdannede – hvem de er og hvor de går. NIFU-rapport 2012–31.

Cedefop (2008). Vocational education and training in France: Short description. Office for Official Publications of the European Communities.

Cedefop (2009a). Sectoral training funds in Europe. Cedefop Panorama series; 156. Office for Official Publications of the European Communities.

Cedefop (2009b). Using tax incentives to promote education and training. Cedefop Panorama series. Office for Official Publications of the European Communities.

Cedefop (2012a). Payback clauses in Europe: supporting company investment in training. Research paper No 23. Publications Office of the European Union.

Cedefop (2012b). Training leave: Policies and practice in Europe. Research paper No 28. Publication Office of the European Union.

Cedefop (2012c). Loans for vocational education and training in Europe. Research paper No 20. Publications Office of the European Union.

Cedefop (2017a). European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update. Synthesis report. Publications Office of the European Union.

Cedefop (2017b). The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Research paper 1. Publications Office of the European Union.

Cedefop (2018). Financing adult learning. https://tinyurl.com/y849lecn

Centrala studiestödsnämnden (2018). Statistikdatabas. https://statistik.csn.se/PXWeb/pxweb/sv/CSNstat/?rxid=f1d6ec32-f8e1–434a-b5d4–8fc3cdba715a

Centrala studiestödsnämnden (2019a). Högre bidrag för vissa studier. https://www.csn.se/ bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till- studiestodet/for-studier-med-studiemedel/ hogre-bidraget-for-vissa-studier.html

Centrala studiestödsnämnden (2019b). Tilläggslån. https://www.csn.se/bidrag-och-lan/ studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-studier-med-studiemedel/tillaggslan.html.

Council of the European Union (2012). Council recommendation on the validation of non-formal and informal learning. Council recommendation (2012/C 398/01). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF

Danmarks Akkrediteringsinstitution (2019). Koncept for niveauvurdering og indplacering i den nationale Kvalifikationsramme for Livslang Læring for private og offentlige uddannelser.

Danmarks Statistik (2018). Statistikbanken. https://tinyurl.com/ycp5cgz3

Dannelsesutvalget for høyere utdanning (2009). Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre.

Dansk industri (2018). Virksomhedernes bidrag til AUB. https://tinyurl.com/yc3ddr7g

DBH (2019a). Departementets finansieringskategorier: Kostnadskategoriene for 2019. https://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/ kategorier.action

DBH (2019b). Studiepoengproduksjon. https://tinyurl.com/y2ta6l94

Deming, D. J. (2015). The Growing Importanace of Social Skills in the Labor Market. NBER Working Paper No. 21473.

Den norske veterinærforening (2019). Innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Digital21 (2018). Digitale grep for norsk verdiskaping.

Diku (2018). Oppdragsbrev om forvaltning av driftstilskudd til fagskoler i 2019.

Diku (2019a). Diku lyser ut 300 millioner til kvalitetsutvikling. https://tinyurl.com/yyfab48w

Diku (2019b). Innspill til Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Dostie, B. (2015). Do Train – or – Pay Schemes Really Increase Training Levels?Industrial Relations. 54 (2), ss. 240–255.

Dweck, C. (2000). Self-Theories: Their Role in Motivation, Personality, and Development. (1. edn). New York: Psychology Press.

Dzamarija, M. T. (2018). Rekordfall i innvandringen i fjor. SSB. https://www.ssb.no/ befolkning/artikler-og-publikasjoner/ rekordfall-i-innvandringen-i-fjor

Dæhlen, M., Danielsen, K., Strandbu, Å. & Seippel, Ø. (2013). Voksne i grunnskole og videregående opplæring. NOVA-rapport 7/13.

Dølvik, J. E. & Steen, J. R. (2018). The Nordic future of work: Drivers, institutions, and politics. Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat, TemaNord, ISSN 0908–6692; 2018:555.

Døving, E., Ure, O. B., Tobiassen, A. & Hertzberg, D. (2006). Kompetanseutviklingsprogrammet 2000–2006: Sluttevaluering. Fafo-rapport 551.

Døving, E., Ure, O. B., Tobiassen, A. & Lund, M. (2005). Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet – Underveisrapport 2005. Fafo-notat 2005:25.

EDX (2018a). MicroMasters. https://www.edx.org/micromasters

EDX (2018b). Schools and Partners. https://www.edx.org/schools-partners

Egenbetalingsforskriften (2005). Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (FOR-2005–12–15–1506).

Eggen, F. W., Gyene, M. & Røtnes, R. &. (2018). Insentiver for investeringer i humankapital. Samfunnsøkonomisk Analyse. Rapport 30–2018.

Eggen, F. W., Røtnes, R., Steen, I. J. & Tofteng, M. (2018). Scenarioanalyse av framtidens tilbud av og etterspørsel etter kompetanse. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport 33–2108.

Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse (2017). Nye kompetencer hele livet.Fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelse.

Ellertsen., J. (2015). Innplassering av kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Kunnskapsdepartementet.

Emploi Quebec (2018). Loi sur les compétences (fransk). https://tinyurl.com/zrfsce3

Eurofound (2015). France: Employers obligation to provide skill development plans or training. European Monitoring Centre on Change. https://tinyurl.com/ybmwkyy4

European Commission (2015). Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. Eurydice Report. Publications Office of the European Union.

European Commission (2018a). European innovation scoreboard. https://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/ scoreboards_en

European Commission (2018b). Digital Economy and Society Index 2018. Country Report Norway.

Eurostat (2016). Adult education survey. https://tinyurl.com/ydewoxr5

Eurostat (2018). Use of computers and the internet by employees. http://appsso.eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do?dataset= isoc_ci_cm_pn2&lang=en

EVU-utvalget (2018). Effekter av EVU.

EVU-utvalget (2019). Deltakelse i videreutdanning.

Eyde Cluster (2018). Dette bør fremtidens operatører lære seg. https://www.eydecluster.com/ no/aktuelt/2018/dette-bor-fremtidens- operatorer-laere-seg/

Faggruppen for IA-avtalen (2018). Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2018.

Fagskoleloven (2018). Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (LOV-2018–06–08–28).

Fagskoletilsynsforskriften (2018). Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (FOR-2018–10–25–2254).

Falch, T. & Nyhus, O. H. (2011). Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting og inaktivitet blant unge voksne. Søkelys på arbeidslivet. 28 (4), ss. 285–301.

Fevolden, A.-M., Solberg, E. & Mark, M. S. (2018a). Kartlegging av arbeid med etter- og videreutdanning i andre land. NIFU Arbeidsnotat 2018:4.

Fevolden, A.-M., Tømte, C., Lyby, L. & Vaagland, K. (2018b) Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud og behov. NIFU Arbeidsnotat 2018:6.

Finansdepartementet (2011). Tolkningsuttalelse: § 6–25: Skattemessig behandling av kostnader til forskning og utvikling av dataprogrammer. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/skattemessig-behandling-av-kostnader-til/id661533/

Finanskomiteen (2015). Innst. 388 S. Representantforslag om opprettelse av en KompetanseFunn-ordning.

Flatnes, A. (2016). Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Sluttrapport fra følgeevaluering. Oxford Research.

Fleksibel utdanning Norge (2015). Utviklingsmidler til nettskoler – Fellesrapport 2014.

Fleksibel utdanning Norge (2019). Innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Flyktninghjelpen (2019). Statistikk – Europa. https://www.flyktninghjelpen.no/global/ statistikk/statistikk-europa

Folketrygdloven (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19)

Forskningsrådet (2014). Forskning og utvikling (FoU) ved høgskolene. Forskningsrådets policy for 2014–2018.

Forskrift om opptak til høgre utdanning (2017). Forskrift om opptak til høgre utdanning (FOR-2017–01–06–13).

Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova (FOR-2006–06–23–724).

Frey, C. B. & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, ss. 254–280.

Fuller, A., Leonard, P., Unwin, L. & Davey, G. (2015). Does apprenticeship work for adults? The experiences of adult apprentices in England. Project report. University of Southampton.

Furuberg, J. & Kolstø, Å. M. (2017). Hvem går ut dagpengeperioden? Arbeid og velferd nr 2, 2017. Nav.

Fölster, S. (2018). Norway’s new jobs in the wake of the digital revolution. Rapport utarbeidet til NHOs årskonferanse.

GHK Consulting (2011). Country report on the action plan on adult learning: Austria.

Gjerustad, C. & Ulriksen, R. (2018). Deltakerundersøkelsen for lærere 2018: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet». NIFU-rapport 2018:26.

Goos, M., Manning, A. & Salomons, A. (2014). Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring. American Economic Review, 104 (8), ss. 2509–2526.

Gov.uk (2018a). Education, training and skills – Further and higher eduaction, skills and vocational training – Apprenticeships, traineeships and internships. MS Excel spreadsheet, Apprenticeships by level and age participation 2002/03 to 2014/15. https://tinyurl.com/m9tzxp5

Gov.uk (2018b). Employing an apprentice. https://tinyurl.com/ybxg59ll

Gov.uk (2018c). Maximum loan amounts for advanced learner loans designated qualifications 2018 to 2019. Education & Skills Funding Agency.

Gravdahl, B. & Ianke, P. (2010). Deltakelse og motivasjon – opplæring blant voksne med kort utdanning. Vox.

Grimstvedt, L. (2017). Med kvalitet som kriterium – Gjennomgang av tilskuddsordningen for private høyskoler. Kunnskapsdepartementet.

Grünfeld, L., Salvanes, K. G., Hvide, H., Jensen, T. B. & Skogstrøm, J. F. (2016). Selvstendig næringsdrivende i Norge: Hvem er de og hva betyr de for fremtidens arbeidsmarked? Menon economics.

Grødem, A. S. & Aspøy, T. M. (2013). Konkurranseutsatt kompetanse. Fafo-rapport 2013:26.

Grødem, A. S., Orupabo, J. & West, A. P. (2015). Gradert sykmelding. Oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Rapport 2015:05. Institutt for samfunnsforskning.

Görlitz, K. & Tamm, M. (2016). The returns to voucher-financed training on wages, employment and job tasks. Economics of Education Review. 25, ss. 51–62.

Haakestad, H. & Sterri, E. B. (2015). Lærevilkår i norsk arbeidsliv: Utjevning eller mot nye kompetansegap? Fafo-rapport 2015:09.

Hagelia, M. (2013). Dannelse? Hva betyr det i dag? https://dataskole.wordpress.com/2013/02/10/dannelse-hva-betyr-det-i-dag/

Handelshøyskolen BI (2019). Executive – videreutdanning. https://www.bi.no/studier-og-kurs/ executive/

Hanushek, E. A., Schwerdt, G. & Woessmann, L. &. (2017). General Education, Vocational Education and Laour-Market Outcomes over the Lifecycle. Journal of Human Resources, 52 (1), ss. 48–87.

Hauge, M. S. & Øygarden, K. F. (2018). Studiebarometeret for fagskolestudenter. NOKUT.

Heckman, J.& Rubinstein, Y. (2001). The Importance of Noncognitive Skills: Lessons from the GED Testing Program. American Economic Association, 91 (2), ss. 145–149

Heljesen, L., Lahaug, V., Storli, R. & Svensrud, M. M. (2018). Fagbrev på jobb: Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011–14. Kompetanse Norge.

Helland, H. (2005). Realkompetansestudenteres bortvalg og studieprogresjon. NIFU Rapport 5/2005.

Helse- og omsorgsdepartementet (2016). Prop 1 S 2016–2017.

Helse- og omsorgsdepartementet (2018). Prop 1 S 2018–2019.

Helsedirektoratet (2018). Kompetanse og personell i helse- og omsorgstjenesten i kommunene i 2017 – Årsrapport 2017 for Kompetanseløft 2020.

Helsedirektoratet (2019). Årsrapport 2018.

Hernes, G. (2007). Med på laget: Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen. Fafo-rapport 2007:09.

Hidalgo, D., Oosterbeek, H. & Webbink, D. (2014). The impact of training vouchers on low-skilled workers. Labour Economics, 31, ss. 117–128.

Hipkins, H. C. (2018). New micro-credentials system a first for New Zealand. beehive.govt.nz. https://www.beehive.govt.nz/release/new- micro-credentials-system-first-new-zealand

Hoen, M. F., Markussen, S. & Røed, K. (2019). Immigration and Social Mobility. IZA DP No. 11904.

Holte, J. H. (2017). Norske virksomheters vurdering av tilgang til opplæringstilbud. Kompetanse Norge.

Hordaland fylkeskommune (2018). «Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i regionale arbeidsmarkeder» – delprosjekt 2 Felles rapport fra 16 fylkeskommuner. https://tinyurl.com/yd44j8md

Hvinden, E. C. & Nordbø, E. W. (2016). Oljeprisfallet og arbeidsmarkedet. Aktuell Kommentar Nr. 7. Norges Bank.

Hægeland, T. (2001). Experience and schooling: Substitutes or complements. Statistics Norway Discussion Papers no. 301.

Hægeland, T. (2015). Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill: Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet.

Högskolelag (1992). SFS nr 1992:1434.

Høst, H., Skjelbred, S.-E. & Røsdal, T. (2018). Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag. NIFU-rapport 2018:21.

Høyskolen Kristiania (2016). Høringssvar fra Høyskolen Kristiania. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/horing---forslag-til-felles- likestillings--og-diskrimineringslov/id2458435/?uid=d41a49e8-d287-45c7-9d9f-f609ec5f8fbe

Ianke, P. (2019). Livslang læring 2018: Sysselsatte som ikke deltar i opplæring. Kompetanse Norge.

Ianke, P., Berge, T., Holm, S., Jensen, S. A. & Størset, H. &. (2015). Vox-speilet 2015. Vox.

IA-avtalen (2019–2022). Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Et arbeidsliv med plass for alle. 1. januar 2019–31. desember 2022.

IKT-Norge (2017). IKT-Norges kompetanseundersøkelse 2017.

ILO (2019). Work for a brighter future: Global commission on the future of work. International Labour Organization.

IMDi (2018a). Innvandrerbefolkningen i Norge. https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/ innvandrerbefolkningen-i-norge/

IMDi (2018b). Årsrapport 2017.

Innovasjon Norge (2019). Omstillingsmotor: Digitalisering. https://www.innovasjonnorge.no/ no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/ samarbeid-klynger-nettverk/ omstillingsmotor-digitalisering/

Iversen, K. E., Aalen, P. & Jakobsen, E. W. (2017). Innvandrerarbeidskraftens innvirkning på produktivitet, lønnsnivå og lønnsomhet. Søkelys på arbeidslivet,34 (1/2), ss. 63–79.

Jacobsen, J. B. (2019). I Asia er livslang læring et konkurransefortrinn. Dagens Perspektiv. https://tinyurl.com/y3agwz2x

Jensen, R. S. & Lidahl, N. K. (2018). Realkompetanse i varehandelen – En følgeevaluering. Fafo-notat 2018:10.

Johanson, R. (2009). A review of National Training Funds. SP Discussion Paper No. 0299. Social Protection & Labour, The World Bank.

Katz, L. F. & Krueger, A. B. (2016). The rise and nature of alternative work arrangements in the United States, 1995–2015 (No. w22667). National Bureau of Economic Research.

Kela (2018). Student loan for adult students. https://tinyurl.com/y85cxc86

Keller, W. (2004). International Technology Diffusion. Journal of economic litterature. 42 (3), ss. 752–782.

Keute, A. & Drahus, K. M. (2017). Livslang læring 2008–2017. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren. SSB-rapporter 2017/23.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018a). Prop. 1 S (2018–2019).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018c). Regionale utviklingstrekk 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018d). Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2019: Grønt hefte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018e). Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Kompetanse Norge (2010). Høy deltakelse og stort utbytte av uformell læring. Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge (2016a). Norske virksomheter ønsker tilrettelegging og tilpassing av utdanning.

Kompetanse Norge (2016b). Statistikkbanken, voksne i formell utdanning, realkompetanse. http://status.vox.no/webview/?language=no

Kompetanse Norge (2016c). Statistikkbanken, voksne i formell utdanning, videregående opplæring. http://status.vox.no/webview/ ?language=no

Kompetanse Norge (2017a). Årsrapport 2017.

Kompetanse Norge (2017b). Statistikkbanken, Folkehøgskole, deltakere på langkurs. http://status.vox.no/webview/?language=no

Kompetanse Norge (2018a). Stadig flere benytter seg av karrieresentrene.

Kompetanse Norge (2018b). Vilkår for å bli godkjent kurstilbyder i Kompetansepluss arbeid. https://www.kompetansenorge.no/ Kompetansepluss/vilkar-for-a-bli-godkjent-kurstilbyder-i-kompetansepluss-arbeid/

Kompetanse Norge (2018c). Statistikkbanken, voksne i formell utdanning, grunnskoleopplæring. http://status.vox.no/webview/ ?language=no

Kompetanse Norge (2018d). Hva er Kompetansepluss? https://www.kompetansenorge.no/ Kompetansepluss/hva-er-kompetansepluss/

Kompetanse Norge (2018e). Modulstrukturerte læreplaner, kartlegging og vurdering. https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/testung/ modulstrukturerte-lareplaner-kartlegging-og-vurdering/

Kompetanse Norge (2018f). Årsrapport 2018.

Kompetanse Norge (2018g). Søk om tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. https://www.kompetansenorge.no/ nyheter/sok-om-tilskudd-til-fleksible- videreutdanningstilbud-i-digital-kompetanse/

Kompetanse Norge (2019a). Livslang læring 2018: Hovedtall om voksnes deltakelse i utdanning og opplæring.

Kompetanse Norge (2019b). Offentlig godkjente nettskoler. https://www.kompetansenorge.no/ Tilskudd-og-tilsyn/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/Offentlig-godkjente-nettskoler/

Kompetanse Norge (2019c). Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. https://www.kompetansenorge.no/Tilskudd-og-tilsyn/tilskudd-til-fleksible- videreutdanningstilbud-i-digital-kompetanse-2019/

Kompetanseforum Østfold (2018). Innspillsnotat fra Kompetanseforum Østfold: Tilbud og etterspørsel- utfordringer og løsninger.

Konings, J. & Vanormelingen, S. (2015). The impact of training on productivity and wages: firm-level evidence. Review of Economics and Statistics. 97 (2), ss. 458–497.

Kuczera, M. (2017). Striking the right balance: Costs and benefits of apprenticeships. OECD Education Working Papers, No. 153. OECD Publishing.

Kunnskapsdepartementet (2015). Kompetanse for kvalitet: Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025.

Kunnskapsdepartementet (2016a). Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) Prop. 81 L (2015–2016).

Kunnskapsdepartementet (2016b). Prop. 1 S (2016–2017).

Kunnskapsdepartementet (2016c). Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ krever-bruk-av-larlinger-ved-offentlige- innkjop/id2525635/

Kunnskapsdepartementet (2017a). Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2017–2021.

Kunnskapsdepartementet (2017b). Prop. 1 S (2017–2018).

Kunnskapsdepartementet (2017c). Referat Fellesmøte om utviklingsavtaler 5.april 2017. https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/ attachments/us2017-034.pdf

Kunnskapsdepartementet (2017d). Statsbudsjettet for 2018, kap. 260 – Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo.

Kunnskapsdepartementet (2018a). Prop. 1 S (2018–2019).

Kunnskapsdepartementet (2018b). Flere må ut i jobb og delta i samfunnet. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-ma-ut-i-jobb-og-delta-i-samfunnet/id2617268/

Kunnskapsdepartementet (2018c). Tildelingsbrev til Kompetanse Norge for budsjettåret 2018.

Kunnskapsdepartementet (2018d). Tilstandsrapport for Høyere Utdanning 2018.

Kunnskapsdepartementet (2018e). Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ fagskolene-kan-opprette-flere-studieplasser-fra-hosten/id2597967/

Kunnskapsdepartementet (2018f). Orientering om forslag til statsbudsjettet 2019 for universitet og høgskolar: Mål for universitet og høgskolar, budsjett og endringar i løyving og finansieringssystemet.

Kunnskapsdepartementet (2018g). Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2019. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2019/id2622008/

Kunnskapsdepartementet (2019). Statsbudsjettet 2019, Tillegg til tildelingsbrev 01/19 – Behovsanalyse for digital plattform for etter- og videreutdanning. Tildelingsbrev til Kompetanse Norge.

Kunnskapsparken Helgeland (2018). Kompetansemegler for utdanning. https://www.kph.no/ kompetansemegler/

Københavns Professionshøjskole & Uddannelses- og forsknings- ministeriet (2018). Strategisk rammekontrakt 2018–2021.

Langset, M. & Vinsand, G. (2015). Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte i små og mellomstore bedrifter – samarbeidsmodeller i mindre markeder. NIVI-rapport 2015:8.

Larsen, A. L., Berg, H. & Klingenberg, S. (2011). Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne. Proba samfunnsanalyse. Rapport 2011–04.

Larsen, B. B. (2015). Moores Lov. Store Norske Leksikon. https://snl.no/Moores_lov

Leirvik, M. S. &Stave, A. B. (2019). Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet? NIBR-rapport 2019:2.

Leknes, S., Løkken, S. A., Syse, A. & Tønnessen, M. (2018). Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater. SSB- rapport 2018/21.

Leuven, E. & Oosterbeek, H. (2008). An alternative approach to estimate the wage returns to private-sector training. Journal of applied econometrics. 23 (4), ss. 423–434.

LO (2017). Lære for livet – lære for arbeidslivet.

Lorenz, E. & Lundvall, B.-Å. (2010). Accounting for Creativity in the European Union A multi-level analysis of individual competence, labour market structure, and systems of education and training. Cambridge Journal of Economics. 35 (2), ss. 269–294.

Lund & Co. (2019). Finansiering av etter- og videreutdanning: Universitets- og høyskolesektorens muligheter innenfor statsstøtteregelverket.

Lunds Universitet (2019). Definition av uppdragsutbildning & regelverket. https://www.medarbetarwebben.lu.se/ forska-och-utbilda/uppdragsutbildning/policy-och-foreskrifter

Lånekassen (2017a). Data. Data tildelt Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning fra Lånekassen.

Lånekassen (2017b). Årsrapport 2017.

Lånekassen (2018a). Tall og faktaHøyere utdanning i Norge. https://data.lanekassen.no/ statistikk/temasider/hoeyere-utdanning-i-norge/

Lånekassen (2018b). Utdanninger du kan få støtte til. https://www.lanekassen.no/nb-NO/ Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/krav-og- vilkar-for-a-fa-stotte/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/

Lånekassen (2019). Utdanning på deltid. https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/Deltid/

Meld. St. 18 (2012–2013). Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 23 (2012–2013). Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Meld. St. 16 (2015–2016). Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 22 (2015–2016). Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 9 (2016–2017). Fagfolk for fremtiden. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 16 (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 27 (2016–2017). Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet.

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017. Finansdepartementet.

Meld. St. 6 (2018–2019). Oppgaver til nye regioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Meld. St. 9 (2018–2019). Handelsnæringen – når kunden alltid har nett. Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 13 (2018–2019) Muligheter for alle — Fordeling og sosial bærekraft. Finansdepartementet.

Mesterbrev.no (2018). Dette er Mesterbrevnemnda. http://www.mesterbrev.no/om-oss/ mesterbrevnemnda-2/

Mesterbrevloven (1986). Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (LOV-1986–06–20–35).

Michelsen, S. & Aamodt, P. O. (2007). Evaluering av kvalitetsreformen: Sluttrapport. Norges forskningsråd.

Moe, S. (2017). Vi er nødt til å gjøre enda mer. E24. https://tinyurl.com/y8rx8x5b

Moen, E. R. & Rosen, Å. (2004). Does poaching distort training? The Review of Economic Studies. 71 (4), ss 1143–809.

Moen, S. E. (2011). Kommunen som samfunnsutvikler: Drivere og hindringer for næringsutviklings og sysselsettingsarbeid. Fafo-rapport 2011:30.

Morgan, K., Morgan, M., Johansson, L. & Ruud, E. (2016). A systematic mapping of the effects of ICT on learning outcomes. Knowledge Center for Education.

Myndigheten för yrkeshögskolan (2018a). Yrkeshögskolan. https://www.myh.se/ Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/

Myndigheten för yrkeshögskolan (2018b). Kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan. https://tinyurl.com/yavrgtwa

National Audit Office (2002). Individual Learning Accounts. Report by the Comptroller and Auditor Genereal HC 1235 Session 2001–2002: 25

Nav (2017). Regnskap. Data tildelt Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Nav (2018a). Tiltaksdeltagere. https://tinyurl.com/ y27l888r

Nav (2018b). Fakta om Nav. https://www.nav.no/ no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Fakta+om+NAV

Nav (2018c). Nav i tall og fakta. https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/årsrapport/nav-i-tall-og-fakta--538333

Nav (2018d). NAVs bedriftsundersøkelse 2018.

Nedelkoska, L. & Quintini, G. (2018). Automation, skills use and training. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.202. OECD Publishing.

Nergaard, K. (2016). Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. FAFO-rapport 2016:07.

NHO (2018). Næringslivets perspektivmelding 2018.

NITO (2018). Innspill til Regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning.

NOKUT (2018a). Om NOKUT. https://www.nokut.no/om-nokut/

NOKUT (2018b). Videregående opplæring og opptakskrav til høyere utdanning i utvalgte land. Innspill til Liedutvalget.

NOKUT (2018c). Årsrapport (2017–2018).

NOKUT (2019a). Akkrediterte institusjonar. https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/ akkrediterte-institusjonar/

NOKUT (2019b). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. https://www.nokut.no/norsk-utdanning/ nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for- livslang-laring/

NOKUT (2019c). Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning: https://www.nokut.no/ tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/

Norgesuniversitetet (2018). Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning. Digital tilstand 1/2018.

Norsk sykepleierforbund (2014). Lønn under videreutdanning. https://www.nsf.no/vis-artikkel/ 1593878/1212785/Lonn-under- videreutdanning

Norsk sykepleierforbund (2017). Etter- og videreutdanning? Hva med lønn og stilling? https://tinyurl.com/y9n6gxu7

Norske utdanningssentre (2019). Innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Norwegian Innovation Clusters (2019). Om klyngeprogrammet. https://www.innovationclusters.no/om-nic/

NOU 1997: 25. Ny kompetanse – Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 1999: 14. Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999. Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2000: 14. Frihet med ansvar. Om høgre utdanning og forskning i Norge. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

NOU 2001: 25. Støtte til livsopphold ved utdanningspermisjon. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

NOU 2008: 18. Fagopplæring for framtida. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2010: 7. Mangfold og mestring – Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2011: 3. Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2013: 2. Hindre for digital verdiskaping. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

NOU 2014: 5. MOOC til Norge — Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2014: 14. Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2015: 1. Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd: Produktivitetskommisjonens første rapport. Finansdepartementet.

NOU 2015: 8. Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 3. Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport. Finansdepartementet.

NOU 2017: 2. Integrasjon og tillitt – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet.

NOU 2018: 2. Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 13. Voksne i grunnskole- og videregående opplæring: Finansiering av livsopphold. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 15. Kvalifisert, forberedt og motivert. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 2. Fremtidige kompetansebehov II – Utfordringer for kompetansepolitikken. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 7. Arbeid og inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting. Arbeids- og sosialdepartementet.

NTNU & HiST (2014). Realkompetansevurdering for fritak i UH – Sluttrapport fra pilotprosjekt.

NTNU (2016a). Forslag til framtidig rammefordelingsmodell (RFM). Sluttrapport arbeidsgruppe for ny RFM.

NTNU (2016b). Kort introduksjon til eksisterende fordelingsmodeller. Underlagsnotat 1. https://www.ntnu.no/documents/1262755726/1268954456/Notat1_ Introduksjon_fordelingsmodeller_UiO_UiB_ UiT_HiST_HiG_NTNU_og_fak.pdf/65629074–4bfb-49a1-b130–2eaa0648e120

NTNU (2018). Vil gi videreutdanning til 20.000 voksne hvert år. https://www.ntnu.no/aktuelt/ evu-satsing

NTNU (2019). Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. https://www.ntnu.no/studier/ ftforkurs/opptak

NZQA (2018a). Micro-credentials system launched. https://tinyurl.com/yb53djrd

NZQA (2018b). Micro-credential pilots. https://tinyurl.com/y9ruwzkj

NZQA (2018c). Recognising micro-credentials in New Zealand. https://tinyurl.com/y9t3tdau

Nærings- og fiskeridepartementet (2018). Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Rapport fra arbeidsgruppe.

Nærings- og fiskeridepartementet (2019). Det alminnelige gruppeunntaket (GBER). https://www.regjeringen.no/no/tema/ naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om- offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte- gruppeunntak/id430132/

Næsheim, H. (2018). Hvordan gikk det med dem som sluttet i petroleumsnæringene? SSB Analyse 2018/06 Petroleumsnæringene 2015–2016.

OECD (2008). Recognition of non-formal and informal learning. Country note for Norway.

OECD (2013). OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills.

OECD (2014). Skills strategy action report Norway.

OECD (2016). Education at a glance 2016 Norway.

OECD (2017a). Financial Incentives for Steering Education and Training. Getting Skills Right.

OECD (2017b). Educational attainment and labour-force status. Upper secondary education, 2017. OECD.Stat. https://stats.oecd.org/ viewhtml.aspxdatasetcode=EAG_NEAC&lang=en#

OECD (2018). EU-OECD Forum – Making Adult Learning Work for the Future. https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/news/eu-oecd-forum-–-making-adult- learning-work-future

Olberg, D. & Steen, J. R. (2017). Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken. Fafo-notat 2017:14.

Oljedirektoratet (2019). Sokkelåret 2018: Olje- og gasseventyret er knapt halvveis. https://www.npd.no/fakta/publikasjoner/sokkelaret/sokkelaret-2018/

Olofsson, J. (2011). Lära för livet – Hela livet. TECO Granskar #6/11.

Olsen, D. S., Bubikova-Moan, J., Aamodt, P. O., Skjelbred, S.-E., Elken, M., Waagene, E. & Larsen, E. H. (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. NIFU-rapport 2018:10.

Oppland fylkeskommune (2017). Prisliste for realkompetansevurdering og videregående opplæring for voksne i Karriere Oppland gjeldende fom. august 2017.

Opplæringslova (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998–07–17–61).

Orupabo, J. & Drange, I. (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet: Effekten av tiltak og stønader for arbeidsmarkedstilknytning Norges Forskningsråd.

Oslo børs (2019). Brent Oil. https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/C:PBROUSDBR%5CSP.IDCENE/overview

Ot.prp. nr.62 (1992–1993). Om lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløyse).

Pajarinen, M., Rouvinen, P. & Ekeland, A. (2014). Computerization Threatens OneThird of Finnish Employment. ETLA Brief No 22.

Pedersen, P. B. & Aagaard, K. (2016). Forskningspolitikk. Omdiskutert styringseftersyn af de danske universiteter: http://fpol.no/omdiskuteret-styringseftersyn-af-de-danske-universiteter/

Proba samfunnsanalyse (2014). Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene. Rapport 2014–09.

Rambøll (2010). Evaluering av BIO og AMO i bedrift. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Reegård, K. & Rogstad, J. (2016). De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Regeringen (2017). Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018–2021). https://www.regeringen.dk/ nyheder/trepartsaftale-2017/

Regeringskansliet (2018). Regeringen satsar 40 miljoner kronor på vidareutbildning inom AI. https://www.regeringen.se/ pressmeddelanden/2018/06/regeringen-satsar-40-miljoner-kronor-pa-vidareutbildning-inom-ai/

Regjeringen (2014). Utdanning av helsepersonell. https://tinyurl.com/y48gj65n

Regjeringen (2017a). Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021.

Regjeringen (2017b). Framtid, fornyelse og digitalisering: Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen 2017–2021.

Regjeringen (2018a). Jeløya-plattformen – Politisk plattform.

Regjeringen (2018b). Pressemelding nr 78–18: Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ fagbrev-pa-jobb/id2594833/

Regjeringen (2018c). Åtte prosjekter får 10 millioner til utvikling av videreutdanning i digitial kompetanse. https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/atte-prosjekter-far-10-millioner-til- utvikling-av-videreutdanning-i-digital- kompetanse/id2621105/

Regjeringen (2018d). Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb. https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/na-blir-det-mulig-a-ta-fagbrev-pa-jobb/id2602273/

Regjeringen (2018e). Lære hele livet. https://www.regjeringen.no/no/tema/ utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/innsiktsartikler/lare-hele-livet/id2600403/

Regjeringen (2018f). Vil trappe opp innsatsen for forskning og høyere utdanning med 1,5 milliarder. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ vil-trappe-opp-innsatsen-for-forskning-og- hoyere-utdanning-med-15-milliarder/id2613989/

Reiling, R. B., Snåre, M., Finnanger, E., Bjørnstad, S. & Aamodt, P. O. (2014). Hva koster en student?En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler. NIFU-rapport 2014:52.

Reitan, M. (2018). Framtidig utvikling og organisering av NTNUs EVU-virksomhet. Rapport fra Reitan-utvalget (EVU-arbeidsgruppe 1).

Revold, M. K. & Bye, S. L. (2017). Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016. SSB Notater 201/30.

Rundskriv Udir-2/2008. Voksnes rett til videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet.

Rundskriv Udir-3/2012. Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Utdanningsdirektoratet.

Rundskriv 6/2012. Krav til etterutdanning for eiendomsmeglere. Finanstilsynet.

Rundskriv F-7/2013. Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Kunnskapsdepartementet.

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & Carlsten, T. C. (2017). NHOs Kompetansebarometer 2017: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2017. NIFU Arbeidsnotat 2017:7.

Rørstad, K., Børing, P., Solberg, E. & Carlsten, T. C. (2018). NHOs Kompetansebarometer 2018: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018. NIFU-rapport 2018:23.

Salvenens, K. G. (2017). Inntektsforskjeller og sosial mobilitet i Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Samordna opptak (2018a). Statistikk, søker- og opptakstall. https://www.samordnaopptak.no/ info/om/sokertall/

Samordna opptak (2018b). Søkerstatistikk 2017 – sluttrapport. Samordna opptak, UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Samordna opptak (2019). Realkompetanse. https://www.samordnaopptak.no/info/ opptak/andre-veier-til-opptak/ realkompetanse/

Sandberg, F. (2016). Country report Sweden: 2016 update to the European inventory on validation of non-formal and informal learning. Cedefop.

Schulze-Marmeling, S. (2015). France: Occupational personal accounts planned for 2017. Eurofound. https://tinyurl.com/y73tmac8

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.

Schwab, K. (2018). Global competitiveness report. World Economic Forum.

Seip, Å. (2018). Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor. Fafo-rapport 2018:37.

Singapore Budget (2010). Government Spending on Higher Education. https://www.singaporebudget.gov.sg/ budget_2010/download/FY2010_Budget_Highlights_part5.pdf

SINTEF (2015). Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv.

Skatteetaten (2018a). Skatte-ABC 2018. Utdanning – tilskudd og kostnader. https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018/utdanning--tilskudd-og-kostnader/U-4.001/

Skatteetaten (2018b). Fradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU). https://www.skatteetaten.no/bedrift-og- organisasjon/skatt/skattemelding- naringsdrivende/fradrag/kostnader-til-forskning-og-utvikling/

SkillsFuture Singapore Agency (2019). Frequently Asked Questions. https://www.skillsfuture.sg/ Programmes-For-You/Initiatives/SkillsFuture-Credit-Help/FAQ#

Skjerve, T. & Simeou, E. (2018). Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet. Virke.

Solberg, E., Børing, P., Larsen, K. A. & Gleinsvik, A. O. (2013). Bedriftskultur for læring. En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter. NIFU-rapport 2013:27.

Sollien, T. H. & Båtsvik, T. (2009). Evaluering av Norgesuniversitetet. Asplan Viak.

SOU 2017: 18. En nationell strategi för validering. Utbildingsdepartementet.

SOU 2018: 24. Tid för utveckling. Arbetsmarknadsdepartementet.

SOU 2018: 29. Validerings i högskolan – för tilgodoräknande och livslångt lärande. Valideringsdelegationen. Utbildingsdepartementet.

SOU 2019: 3. Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för fremtidens arbetsmarknad. Arbetsmarknadsdepartementet.

SOU 2019: 5. Tid för trygghet. Arbetsmarknadsdepartementet.

SOU 2019: 6. En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Utbildningsdepartementet.

SSB (2016a). Tabell 08260:Studiepoeng og fullført høyere utdanning.

SSB (2016b). Tabell 10280:Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art 2011–2016.

SSB (2017a). Tabell 09400: Studenter i fagskoleutdanning, etter kjønn, statistikkvariabel og år.

SSB (2017b). Tabell10864: Studenter i fagskoleutdanning, etter alder, statistikkvariabel og år.

SSB (2017c). Tabell 06129: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000–2018.

SSB (2017d). Tabell 10864: Studenter i fagskoleutdanning, etter alder, kjønn, eierforhold, statistikkvariabel og år.

SSB (2017e). Registerdata. Bestilt av Ekspertutvalget for etter og -videreutdanningsutvalget.

SSB (2017f). Tabell 03814: Studenter i høyere utdanning i Norge etter region, kjønn, statistikkvariabel og år.

SSB (2018a). Tabell 05111: Personer, etter arbeidsstyrkestatus, kjønn, alder, statistikkvariabel og år.

SSB (2018b). Tabell 07685: Kostnaden av et årsverk for arbeidsgiver.

SSB (2018c). Tabell 11418: Månedslønn, etter statistikkmål, yrke, sektor, kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke, statistikkvariabel og år.

SSB (2018d). Tabell 11021: Registrerte arbeidsledige, etter region, utdanningsnivå, statistikkvariabel og måned.

SSB (2018e). Tabell 08947: Elever, lærlinger, lærekandidater og deltakere i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter kjønn, alder og skoleslag 2006–2017.

SSB (2018f). Tabell09684: Arbeidskraftundersøkelsen. Deltakere i formell og ikke-formell opplæring, etter kjønn, næring (SN2007), statistikkvariabel og år.

SSB (2018g). Tabell10808: Nye studenter, etter kjønn, fullført grad 8 år senere og foreldrenes utdanningsnivå 1995–2009.

SSB (2018h). Tabell 09430: Utdanningsnivå, etter innvandringskategori, fagfelt, alder og kjønn 1980–2017.

SSB (2018i). Tabell 09688: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus

SSB (2018j). Tabell 09713: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn og yrke.

SSB (2018k). Tabell 09014: Folkehøgskoler. Elever fra forrige skoleår, etter alder, kjønn og resultat.

SSB. (2019a). Tabell 09680: Arbeidskraftundersøkelsen: Deltakere i formell utdanning og ikke-formell opplæring, etter kjønn, alder, arbeidsstyrkestatus, statistikkvariabel og år.

SSB (2019b). Tabell 09012:Videregående opplæring og annen videregående utdanning.

St.meld. nr. 42 (1997–98). Kompetansereformen. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Statens Pensjonskasse (2018). Levealdersjustering. https://www.spk.no/Ord-og-uttrykk-om- pensjon/levealdersjustering/

Steen, J. R. (2018). Menneske mot roboter: Hva kan vi vente oss? Arbeidslivet.no. https://tinyurl.com/y737sopt

Stortinget (2017). Stortingsvedtak 2017–2018. https://www.stortinget.no/no/Saker-og- publikasjoner/Vedtak/Vedtak/?pid=2017–2018&m=all&dtid=ANMOD&page=5

Stoveland, P. H. (2015). Fradrag for FoU-kostnader. Magma Nr: 4–2015, ss.16–17.

Strut (2018). Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor. Utredningen om styrning och ansvarfulla lärosäten.

Strøm, T., Mamre, M. O. & Bredesen, L. (2018). Omstillingsbarometer 2018. Abelia & Nyanalyse.

Studietilsynsforskriften (2017). Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (FOR-2017–02–07–137).

Sveriges referensram för kvalifikationer (2019). Så funkar det: Sök kvalifikation. https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/ Sok-kvalifikation/

Sysselsättningsfonden (2019a). Sysselsättningsfonden. https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/ sysselsattningsfonden/

Sysselsättningsfonden (2019b). Vuxenutbildingstöd. https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/ vuxenstuderandes-formaner/

Sysselsättningsfonden (2019c). Utbildning som stöds. https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/ vuxenstuderandes-formaner/utbildning-som-stods/

Sønnesyn, J. (2014). Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) – en oppsummering av dokumenterte effekter. Vox.

Sønnesyn, J. (2016). Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse. Vox.

Talberg, N. (2019). Fra festtaler til realitet: Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor. Fafo-rapport 2019:07.

Tankesmien Agenda (2017). Robotene kommer – hva svarer offentlig sektor?. Perspektivnotat.

Tekna (2016). Teknas digitaliseringsbarometer. Tekna-rapport 2/2016.

Tekna (2019). Innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning.

Teknologirådet (2018). Teknologi for livslang læring: Fjernt, nært og simulert.

Tellmann, S. M., Aamodt, P. O., Elken, M. L. & Skule, S. (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet – En underveisevaluering. NIFU-rapport 2017:9.

Thoresen, S. B. (2016). Kunstig intelligens skal gjøre norsk kreftforskning og kreftbehandling enda bedre. Bioteknologirådet. https://tinyurl.com/y9dv9scl.

Thune, T., Olsen, D. S. & Solberg, E. (2011). Kompetanse for innovasjon. NIFU-rapport 45/2011.

Tronstad, K. R. (2017). Integrering av flyktninger. I K. K. Askim, & P. G. Røe, En smartere stat: veier til bedre politikk og styring. Oslo: Universitetsforlaget.

Tømte, C., Olsen, D. S., Waagene, E., Solberg, E., Børing, P. & Borlaug, S. B. (2015). Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge. NIFU-rapport 2015:39.

Uddanelses- og Forskningsministeriet (2018a). Genfastsættelse af grundtilskud på baggrund af de strategiske rammekontrakter. https://ufm.dk/uddannelse/videregaende- uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/strategiske-rammekontrakter/strategiske-rammekontrakter-1

Uddanelses- og Forskningsministeriet (2018b). Universiteternes strategiske rammekontrakter 2018–2021. https://ufm.dk/uddannelse/ videregaende-uddannelse/universiteter/ styring-og-ansvar/strategiske- rammekontrakter-universiteter

Uddannelses- og forskningsministeriet (2018c). Orienteringsbrev til uddannelsesinstitutionerne om forslag til finansloven for 2019. https://ufm.dk/uddannelse/videregaende- uddannelse/universiteter/okonomi/ finansloven-for-universitetsomradet

UN Refugee Agency (2018). Global trends: Forced Displacement in 2017. https://www.unhcr.org/globaltrends2017/

Undervisningsministeriet (2018a). VEU-godtgørelse. http://www.veug.dk/borger/ veu-godtgoerelse/satser/sats-for-veu- godtgoerelse

Undervisningsministeriet (2018b). The General Adult Education Programme. http://eng.uvm.dk/adult-education-and- continuing-training/the-general-adult- education-programme

Undervisningsministeriet (2018c). Råd og utvalg for AMU. https://uvm.dk/ arbejdsmarkedsuddannelser-amu/ansvar-og-aktoerer/raad-og-udvalg

Undervisningsministeriet (2018d). Adult vocational training. http://eng.uvm.dk/adult- education-and-continuing-training/adult- vocational-training

Undervisningsministeriet (2018e). Masteruddannelse som fleksibelt forløb. https://tinyurl.com/ yajml8cv

Unit (2019). Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Universitetet i Sørøst-Norge (2018). USN inn i Herøya industripark. https://www.usn.no/ aktuelt/nyhetsarkiv/usn-inn-i-heroya- industripark-article218787-7457.html

Universitets- og høgskolerådet (2011). Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning: På vei mot fremtiden! Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.

Universitets- og høgskolerådet (2018). Tolkning av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (EVU).

Universitets- og høgskolerådet (2019a). Regelverk for finansiering av etter- og videreutdanning. https://www.universitetsoghoyskolelovutvalget.no/files/2019/03/UHR-Regelverk-for- finansiering-av-etter-og- videreutdanning102429.docx

Universitets- og høgskolerådet (2019b). Universitets- og høgskolerådets innspill til statsbudsjett 2020.

Universitets- og høyskoleloven (2005). Universitets- og høyskoleloven (LOV-2005–04–01–15).

Ure, O. B. & Skule, S. (2003). Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? En evaluering av Norgesuniversitetets første virkeår. Fafo-notat 2003:02.

Utbildningsdepartementet (2002). Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2002-10-10). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2002760-om-uppdragsutbildning-vid_sfs-2002-760

Utbildningsdepartementet (2015). En samordnad utveckling av validering. Komittédirektiv Dir. 2015:120. http://www.valideringsdelegation.se/ wp-content/uploads/2016/04/Dir.-2015–120-En-samordnad-utveckling-av-validering.pdf

Utbildningsfonden (2018a). Vuxenutbildingstöd. https://tinyurl.com/y87ktd42

Utbildningsfonden (2018b). Nödvändiga studieprestationer. https://tinyurl.com/y7ypr689

Utbildningsfonden (2018c). The Education Fund. https://tinyurl.com/ybq8yjb7

Utdanning.no (2016). Y-veien. https://utdanning.no/tema/hjelp_og_ veiledning/y-veien

Utdanning.no (2018a). 23/5-regelen. https://utdanning.no/tema/nyttig_ informasjon/235-regelen

Utdanning.no (2018b). Interesseoversikt – Utdanninger. https://tinyurl.com/y7hbhzlo

Utdanning.no (2018c). Etter- og videreutdanning. https://tinyurl.com/y926njl3

Utdanning.no (2018d). Lærling. https://utdanning.no/tema/nyttig_ informasjon/laerling

Utdanning.no (2019). Fagbrev på jobb. https://utdanning.no/tema/nyttig_ informasjon/fagbrev_pa_jobb

Utdannings- og forskningsdepartementet (2002). Kompetansereformen – Handlingsplan 2000–2003.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2005). Høring – Utkast til forskrift om egenbetaling. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/horing-utkast-til-forskrift-om-egenbetal/id98000/?expand=horingsnotater

Utdanningsdirektoratet (2014). Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet (2016). Praksiskandidatordningen. https://www.udir.no/ regelverkstolkninger/opplaring/Fag--og- yrkesopplaring/Praksiskandidatordningen

Utdanningsdirektoratet (2017a). Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. https://tinyurl.com/y9wecqcz

Utdanningsdirektoratet (2017b). SRY. https://www.udir.no/utdanningslopet/ videregaende-opplaring/felles-for- fagopplaringen/sry/

Utdanningsdirektoratet (2017c). Årsrapport 2017.

Utdanningsdirektoratet (2017d). Utdanningsspeilet 2017.

Utdanningsdirektoratet (2018a). Utdanningsspeilet 2018.

Utdanningsdirektoratet (2018b). Digitalisering i lærerutdanningene. https://www.udir.no/ kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig- digital-kompetanse/digitalisering-i- larerutdanningene/

Utdanningsdirektoratet (2018c). Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2018.

Utdanningsdirektoratet (2018d). Vikarordning. https://tinyurl.com/y9vplb4m

Utdanningsdirektoratet (2018e). Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2. https://www.udir.no/utdanningslopet/ videregaende-opplaring/andre-varianter/ overgang-fra-vg1-studiespesialisering-til-alle-yrkesfag-pa-vg2/

Utdanningsdirektoratet (2019a). Innspill til EVU-utvalget.

Utdanningsdirektoratet (2019b). Satser lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb – 2019. https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og- prosjektmidler/tilskuddssatser/satser- larlinger-praksisbrevkandidater- larekandidater-og-kandidater-for-fagbrev-pa-jobb-2019/.

Utdanningsforbundet (2004). Kompetanseutviklingsprogrammet KUP. Faktaark 9/2004.

Vaage, O. F. (2017). Norsk mediebarometer. SSB Statistiske analyser.

Valmot, O. R. (2016). Slik kan 3D-printing endre industrien for alltid. Teknisk Ukeblad https://www.tu.no/artikler/industri-slik-kan-3d-printing-endre-industrien-for-alltid/232496

van den Berge, W., Jongen, E. & van der Wiel, K. (2017). Using Tax Deductions to Promote Lifelong Learning: Real and Shifting Responses. CPB Discussion paper 353.

Vareide, K., Svardal, S. & Miland, K. (2019). De gode hjelperne. Kommunenes samarbeidspartnere i næringsutvikling. Telemarksforskning, TF-notat nr. 9/2019.

VEU-center (2018). Deltagerbetaling AMU. https://tinyurl.com/ydxdlzag

Vidal-Gil, E. (2017). Endringer i arbeidsledigheten over tid. Arbeid og velferd nr. 1-2017.

Vilbli.no (2019a). Fagbrev på jobb. https://www.vilbli.no/nb/nb/no/fagbrev-pa-jobb/a/027437

Vilbli.no (2019b). Rett til omvalg. https://www.vilbli.no/nb/nb/no/rett-til- omvalg/a/027309

Vilbli.no (2019c). Ungdomsrett (lovfestet rett for ungdom). https://www.vilbli.no/nb/nb/no/ ungdomsrett-lovfestet-rett-for-ungdom/a/027308

Vilbli.no (2019d). Voksenrett (lovfestet rett for voksne). https://www.vilbli.no/nb/nb/no/ voksenrett-lovfestet-rett-for-voksne/a/027002

Vinnova (2018). Utveckling av lärosästenas samverkanskapacitet. https://tinyurl.com/ yah9kfxk

Virke (2016). Høringsuttalelse – utkast til forskrift om NKR.

Voksenopplæringsforbundet (2019). Innspill til Regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning.

Voksenopplæringsloven (2009). Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) (LOV-2009–06–19–95).

von Brasch, T., Hungnes, H. & Strøm, B. (2018). Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. SSB Rapporter 2018/18.

Waagene, E. & Støren, L. A. (2013). Fagskoleutdannedes studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon. Kandidatundersøkelse blant fagskoleutdannede uteksaminert våren 2012. NIFU-rapport 2013:40.

Williams, T. (2017). MicroMasters: The Bridge Between a Bachelor’s Degree and a Graduate Degree. ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/micromasters-degree-4149968

Workforce Singapore (2019). Workfare Training Support (WTS) Scheme for Individuals. http://www.wsg.gov.sg/programmes-and- initiatives/workfare-training-support- individuals.html

World Economic Forum (2018). The Future of Jobs Report 2018. Centre for the New Economy and Society.

Zachrisen, O. O. & Bjugstad, H. K. (2016). Livslang læring 2008–2016: Resultater fra Lærevilkårsmonitoren. SSB Rapporter 2016/29.

Til forsiden