Del 5
Konkret forslag til ny struktur

25 Forslag til struktur for anneninstans

25.1 Innledning

En samlet Domstolkommisjon anbefaler å opprettholde den overordnede strukturen i anneninstans. Det gjelder både antall lagmannsretter og lokalisering av hovedkontor.

En samlet kommisjon foreslår enkelte justeringer av rettskretsinndelingen på anneninstansnivå, ved at deler av rettskretsen til Borgarting overføres til Eidsivating.

I spørsmålet om hvorvidt rettskretsen til Borgarting bør reduseres ytterligere, har kommisjonen delt seg i et flertall og mindretall. Kommisjonens flertall, som består av medlemmene Askim, Bjørneset, Hagen, Juel, Moe, Otterstad, Sperre, Sunde og Aarli foreslår også å overføre deler av Borgarting lagdømme til Agder, se punkt 24.7.2. Mindretallet, som består av kommisjonens leder Svendsen og medlemmene Engstad, Katteland, Krokan, Røed Larsen, Urke og Østensen Berglund, foreslår ingen justering av rettskretsene mellom Borgarting lagmannsrett og Agder lagmannsrett, se punkt 24.7.3.

Forslag til rettskretser er angitt ved å vise til hvilke førsteinstansdomstoler som hører under de seks lagmannsrettene. De må derfor ses i sammenheng med kommisjonens forslag til nye tingretter og jordskifteretter, se kapittel 26–28.

25.2 Hålogaland lagmannsrett

Rettskrets:

 • Ytre Finnmark tingrett

 • Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett

 • Troms tingrett

 • Midtre Hålogaland tingrett

 • Salten tingrett

 • Helgeland tingrett

 • Troms og Finnmark jordskifterett

 • Nordland jordskifterett

Lokalisering: Tromsø

Særskilte bemerkninger:

Medlemmet Engstad fratrådte under behandlingen av Hålogaland lagmannsrett.

25.3 Frostating lagmannsrett

Rettskrets:

 • Trøndelag tingrett

 • Møre og Romsdal tingrett

 • Trøndelag jordskifterett

 • Møre og Romsdal jordskifterett

Lokalisering: Trondheim

Særskilte bemerkninger: Ingen

25.4 Gulating lagmannsrett

Rettskrets:

 • Sogn og Fjordane tingrett

 • Hordaland tingrett

 • Haugaland og Sunnhordland tingrett

 • Rogaland tingrett

 • Sogn og Fjordane jordskifterett

 • Hordaland jordskifterett

 • Haugaland og Sunnhordland jordskifterett

 • Rogaland jordskifterett

Lokalisering: Bergen

Særskilte bemerkninger: Ingen

25.5 Agder lagmannsrett

Rettskrets:

 • Agder tingrett

 • Telemark tingrett

 • Vestfold tingrett

 • Buskerud tingrett

 • Agder jordskifterett

 • Telemark jordskifterett

 • Vestre Viken jordskifterett

Lokalisering: Skien

Særskilte bemerkninger:

Kommisjonens flertall foreslår å utvide rettskretsen til Agder lagmannsrett med Buskerud tingrett og deler av Vestre Viken jordskifterett, se punkt 25.7.

Mindretallet foreslår at Buskerud tingrett skal tilhøre rettskretsen til Borgarting, og at Eidsivating lagmannsrett skal behandle sakene fra Vestre Viken jordskifterett, se punkt 25.7.

25.6 Eidsivating lagmannsrett

Rettskrets:

 • Innlandet tingrett

 • Romerike tingrett

 • Follo tingrett

 • Østfold tingrett

 • Innlandet jordskifterett

 • Østre Viken jordskifterett

Lokalisering: Hamar

Særskilte bemerkninger:

Kommisjonen foreslår å utvide rettskretsen til Eidsivating lagmannsrett med Østfold tingrett, Follo tingrett og deler av Østre Viken jordskifterett, se punkt 25.7.

Kommisjonens mindretall foreslår at Eidsivating lagmannsrett skal behandle sakene som kommer fra Vestre Viken jordskifterett, se punkt 25.7.

25.7 Borgarting lagmannsrett

Rettskrets:

 • Oslo tingrett

 • Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Lokalisering: Oslo

Særskilte bemerkninger:

En samlet kommisjon anbefaler at Follo tingrett og Østfold tingrett overføres til Eidsivating lagdømme. Et flertall i kommisjonen anbefaler at Buskerud tingrett overføres til Agder lagdømme, mens mindretallet foreslår at Buskerud tingrett skal tilhøre Borgarting lagmannsrett.

Som en følge av forslaget om justeringen av rettskretsen til Borgarting anbefaler en samlet kommisjon at Borgarting ikke skal behandle anker fra jordskifterettene. Kommisjonen foreslår at hele Østre Viken jordskifterett skal tilordnes Eidsivating lagmannsrett. Forslag til tilordning av Vestre Viken jordskifterett til anneninstans følger flertallets og mindretallets ulike syn på rettskretsjusteringen. Som følge av dette mener flertallet at den delen av Vestre Viken jordskifterett som i dag tilhører Borgarting, skal overføres til Agder lagdømme. Mindretallet mener den delen av Vestre Viken jordskifterett som i dag hører til Borgarting, skal overføres til Eidsivating lagdømme.

26 Flertallets forslag til nye tingretter

26.1 Innledning

Ved utarbeidelsen av det konkrete strukturforslaget for tingrettene har Domstolkommisjonen delt seg i et flertall og et mindretall. Kommisjonens flertall, som består av kommisjonens leder Svendsen og medlemmene Bjørneset, Engstad, Juel, Katteland, Krokan, Moe, Otterstad, Røed Larsen, Sperre, Sunde, Urke, Østensen Berglund og Aarli, foreslår en tingrettsstruktur med totalt 22 rettskretser og 30 bemannede rettssteder. Nedenfor gis en oversikt over flertallets foreslåtte tingretter. Strukturforslaget fra kommisjonens mindretall, som består av medlemmene Askim og Hagen, fremgår av kapittel 28.

Opplysninger om hvilke lagmannsretter tingrettene hører til, må ses i sammenheng med kommisjonens forslag til justeringer av rettskretsinndeling på anneninstansnivå, se kapittel 24 og 25.

Skjæringstidspunktet 1. januar 2020 er benyttet for angivelsen av hvilke fylker tingrettene tilhører, og hvilke kommuner som inngår i den enkelte rettskrets. Det er dermed tatt utgangspunkt i nye fylkes- og kommunenavn som følger av regionreformen og kommunereformen.1

Opplysninger om innbyggertall er hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) nyeste befolkningsfremskrivinger, som strekker seg fram til 2040.2 I tillegg til det totale innbyggertallet er antall innbyggere mellom 16 og 66 år angitt for hver rettskrets. Aldersintervallet er ment å fange opp at personer under 16 år og over 66 år i mindre grad besøker domstolene.

Informasjon om ansatte baserer seg på disponeringsskrivet for 2019. Tallene omfatter dommere, dommerfullmektiger og administrativt ansatte.3 Tallene er rundet av til nærmeste heltall. Angivelsen av ansatte er ikke normgivende, men et uttrykk for antall ansatte i de domstolene som foreslås sammenslått. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle justeringer i bemanningen som følge av at enkelte kommuner overføres fra en rettskrets til en annen, men dette er kommentert for noen mindre domstoler. Det er også grunn til å påpeke at bemanningstallene stadig endrer seg, og at de over tid antakelig vil bli lavere, se kapittel 31.

For hver tingrett er det anbefalt lokalisering for ett eller flere bemannede rettssteder. For nærmere informasjon vises det til redegjørelsene i punkt 18.3.8 og 18.3.9.

Forslagene til nye navn på tingrettene er ment å reflektere rettskretsenes geografiske utstrekning. Det er hentet inspirasjon fra både tidligere og nye fylkesnavn, selv om de ikke fullt ut sammenfaller med rettskretsgrensene. Slik er det imidlertid også for flere av dagens tingretter.

26.2 Ytre Finnmark tingrett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Troms og Finnmark/Romsa ja Finnmárku/Tromssa ja Finnmarkku

Politidistrikt: Finnmark

Sammenslåing av: Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest/Hámmerfeasta, Hasvik, Kvænangen, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Vadsø, Vardø.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 53 970 / 35 794 (16–66 år)

2040: 56 970 / 34 518 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 5

Dommerfullmektiger: 4

Administrativt personale: 12

Lokalisering: Alta og Vadsø

Særskilte bemerkninger:

Alta foreslås som hovedrettssted. For å sikre lokal tilstedeværelse flere steder i Finnmark anbefales det å opprettholde en avdeling i Vadsø. Forslaget om å samle fagmiljøet i Alta og Vadsø er ikke til hinder for at tingretten også disponerer lokaler i Hammerfest ved behov.

Sør-Varanger kommune, som i dag tilhører Øst-Finnmark tingrett, foreslås innlemmet i Indre Finnmark tingretts rettskrets, se punkt 26.3. Kvænangen kommune, som i dag tilhører Nord-Troms tingrett, foreslås overført til Ytre Finnmark tingrett.

26.3 Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Troms og Finnmark/Romsa ja Finnmárku/Tromssa ja Finnmarkku

Politidistrikt: Finnmark

Rettskrets (kommuner):

Deatnu/Tana, Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Porsáŋgu/Porsanki/Porsanger, Unjárga/Nesseby, Sør-Varanger.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 23 369 / 15 479 (16–66 år)

2040: 21 942 / 12 711 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 1

Dommerfullmektiger: 2

Administrativt personale: 4

Lokalisering: Deatnu/Tana

Særskilte bemerkninger:

For å styrke den samiske dimensjonen i domstolene bør Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett bestå som en egen domstol og utvikles som en ressursdomstol for samiske saker, se punkt 17.7. Sør-Varanger kommune foreslås innlemmet i rettskretsen. Dette er hensiktsmessig både av geografiske hensyn og fordi det vil bidra til at domstolen blir noe større. Domstolen bør kunne sette rett i Kirkenes. Som ressursdomstol og med den foreslåtte rettskretsinndelingen vil domstolen kunne ha behov for en noe økt bemanning.

26.4 Troms tingrett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Troms og Finnmark/Romsa ja Finnmárku/Tromssa ja Finnmarkku

Politidistrikt: Troms

Sammenslåing av: Nord-Troms tingrett og Senja tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono, Karlsøy, Lyngen, Målselv, Nordreisa/Ráisa/Raisin, Senja, Skjervøy, Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono, Sørreisa, Tromsø.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 130 194 / 87 218 (16–66 år)

2040: 137 465 / 83 803 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 12

Dommerfullmektiger: 3

Administrativt personale: 19

Lokalisering: Tromsø

Særskilte bemerkninger:

Det er vurdert å opprettholde Senja tingrett og utvide rettskretsen med enkelte tilgrensende kommuner. Ut fra sakstall og samlede dommerårsverk i Senja og Nord-Troms tingrett, anses det som en bedre løsning å slå sammen disse to tingrettene. Midtre Hålogaland tingrett, som nå omfatter tidligere Ofoten tingrett, er heller ikke større enn nødvendig (se punkt 26.5) slik at den rettskretsen ikke bør reduseres.

Kvænangen kommune, som i dag tilhører Nord-Troms tingrett, foreslås overført til Ytre Finnmark tingrett, se punkt 26.2.

26.5 Midtre Hålogaland tingrett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Nordland og Troms og Finnmark/Romsa ja Finnmárku/Tromssa ja Finnmarkku

Politidistrikt: Nordland og Troms

Sammenslåing av: Trondenes tingrett, Ofoten tingrett og Vesterålen tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Andøy, Bø (Nordland), Evenes, Gratangen, Hadsel, Harstad/Hárstták, Ibestad, Kvæfjord, Loabák/Lavangen, Lødingen, Narvik, Salangen, Sortland/Suortá, Tjeldsund/Dielddanuorri, Øksnes.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 96 252 / 60 091 (16–66 år)

2040: 98 462 / 55 760 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 5

Dommerfullmektiger: 4

Administrativt personale: 13

Lokalisering: Harstad

Særskilte bemerkninger:

Det er vurdert om Lofoten og Vesterålen bør tilhøre samme rettskrets. Av geografiske hensyn og for å sikre tilstrekkelig størrelse på begge domstolene foreslås det at Vesterålen blir en del av rettskretsen til Midtre Hålogaland tingrett, mens Lofoten blir en del av rettskretsen til Salten tingrett, se også punkt 26.6.

Hamarøy kommune, som i dag tilhører Ofoten tingrett, foreslås overført til Salten tingrett, se punkt 26.6.

26.6 Salten tingrett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Nordland

Politidistrikt: Nordland

Sammenslåing av: Salten tingrett og Lofoten tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Beiarn, Bodø, Fauske/Fuossko, Flakstad, Gildeskål, Hamarøy/Hábmer, Meløy, Moskenes, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Vestvågøy, Værøy, Vågan.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 105 708 / 69 082 (16–66 år)

2040: 112 508 / 67 083 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 6

Dommerfullmektiger: 5

Administrativt personale: 13

Lokalisering: Bodø og Svolvær

Særskilte bemerkninger:

Det er vurdert om Lofoten og Vesterålen bør tilhøre samme rettskrets. Av geografiske hensyn og for å sikre tilstrekkelig størrelse på begge domstolene foreslås det en deling, slik at Lofoten blir en del av Salten tingretts rettskrets. Lofoten tingrett og Salten tingrett har fra før av gode erfaringer med felles ledelse, og tingrettsdommeren i Lofoten er også dommer i Salten tingrett.

Bodø foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til de geografiske forholdene foreslås det i tillegg å opprettholde en avdeling i Svolvær.

Hamarøy kommune, som i dag tilhører Ofoten tingrett, foreslås overført til Salten tingretts rettskrets.

26.7 Helgeland tingrett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Nordland

Politidistrikt: Nordland og Trøndelag

Sammenslåing av: Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Alstahaug, Aarborte/Hattfjelldal, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hemnes, Herøy (Nordland), Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 78 892 / 50 304 (16–66 år)

2040: 81 286 / 46 836 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 4

Dommerfullmektiger: 5

Administrativt personale: 15

Lokalisering: Mo i Rana

Særskilte bemerkninger:

Tingrettene i Helgeland foreslås sammenslått til én domstol. Det er ikke til hinder for at tingretten disponerer lokaler i Brønnøysund/Sandnessjøen og/eller Mosjøen ved behov.

26.8 Trøndelag tingrett

Lagdømme: Frostating

Fylke: Trøndelag/Trööndelage

Politidistrikt: Trøndelag

Sammenslåing av: Sør-Trøndelag tingrett, Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Osen, Overhalla, Raarvihke/Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Snåase/Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland, Åfjord.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 467 521 / 304 853 (16–66 år)

2040: 520 948 / 314 754 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 23

Dommerfullmektiger: 8

Administrativt personale: 46

Lokalisering: Trondheim og Steinkjer

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en felles rettskrets for Trøndelag, med hovedrettssted i Trondheim. Av hensyn til de geografiske avstandene nord i rettskretsen foreslås det en avdeling i Steinkjer. Avdelingen vil bli av en slik størrelse at den isolert sett oppfyller kravene til et sterkt fagmiljø.

Rindal kommune, som i dag tilhører Nordmøre tingrett, foreslås overført til Trøndelag tingrett ettersom Rindal blir en del av Trøndelag fylke.

26.9 Møre og Romsdal tingrett

Lagdømme: Frostating

Fylke: Møre og Romsdal

Politidistrikt: Møre og Romsdal

Sammenslåing av: Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy (Møre og Romsdal), Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Sande (Møre og Romsdal), Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta, Ålesund.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 267 584 / 170 120 (16–66 år)

2040: 287 757 / 167 763 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 13

Dommerfullmektiger: 6

Administrativt personale: 28

Lokalisering: Ålesund og Kristiansund

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en felles rettskrets for Møre og Romsdal, med Ålesund som hovedrettssted. Både Kristiansund og Molde er vurdert som aktuelle alternativer for en avdeling. For å sikre geografisk spredning av rettssteder anbefales det at avdelingen lokaliseres i Kristiansund.

Rindal kommune, som i dag tilhører Nordmøre tingrett, foreslås overført til Trøndelag tingrett, se punkt 26.8.

Medlemmet Bjørneset fratrådte under behandlingen av Møre og Romsdal tingrett.

26.10 Sogn og Fjordane tingrett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Vestland

Politidistrikt: Vest

Rettskrets (kommuner):

Askvoll, Aurland, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Luster, Lærdal, Sogndal, Solund, Stad, Stryn, Sunnfjord, Vik, Årdal.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 108 973 / 68 880 (16–66 år)

2040: 112 435 / 64 085 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 6

Dommerfullmektiger: 3

Administrativt personale: 10

Lokalisering: Førde

Særskilte bemerkninger:

For å styrke Sogn og Fjordane tingrett anbefales Gulen kommune overført fra tidligere Bergen tingrett. Det foreslås å samle domstolen i Førde. Det er ikke til hinder for at tingretten disponerer lokaler i Sogndal og/eller Nordfjordeid ved behov.

Medlemmene Otterstad og Urke fratrådte under behandlingen av Sogn og Fjordane tingrett.

26.11 Hordaland tingrett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Vestland

Politidistrikt: Vest

Sammenslåing av: Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 456 799 / 303 472 (16–66 år)

2040: 521 248 / 323 177 (16–66 år)

Antall ansatte: 4

Dommere: 33

Dommerfullmektiger: 13

Administrativt personale: 59

Lokalisering: Bergen

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en deling av rettskretsen til Hardanger tingrett, slik at kommunene Kvam, Ulvik og Eidfjord blir en del av rettskretsen til Hordaland tingrett, mens Ullensvang kommune blir en del av rettskretsen til Haugaland og Sunnhordland tingrett. Videre anbefales Gulen kommune overført til Sogn og Fjordane tingretts rettskrets, se punkt 26.10.

Anbefalingen om å samle fagmiljøet i Bergen er ikke til hinder for at tingretten disponerer lokaler på Voss og/eller i Hardanger ved behov.

26.12 Haugaland og Sunnhordland tingrett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Rogaland og Vestland

Politidistrikt: Sør-Vest og Vest

Sammenslåing av: Haugaland tingrett, Sunnhordland tingrett og deler av Hardanger tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Ullensvang, Utsira, Vindafjord.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 179 758 / 114 752 (16–66 år)

2040: 196 007 / 115 406 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 9

Dommerfullmektiger: 5

Administrativt personale: 19

Lokalisering: Haugesund

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en deling av rettskretsen til Hardanger tingrett, slik at nye Ullensvang kommune blir en del av rettskretsen til Haugaland og Sunnhordland tingrett, mens de øvrige kommunene blir en del av Hordaland tingretts rettskrets, se punkt 26.11.

26.13 Rogaland tingrett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Rogaland og Agder

Politidistrikt: Sør-Vest

Sammenslåing av: Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sirdal, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Time.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 368 394 / 244 217 (16–66 år)

2040: 420 050 / 258 613 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 26

Dommerfullmektiger: 6

Administrativt personale: 42

Lokalisering: Stavanger

Særskilte bemerkninger:

Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett bør slås sammen til én domstol. Domstolen foreslås lokalisert i Stavanger, men det gjøres oppmerksom på at også Sandnes har vært vurdert som alternativt rettssted. Strukturendringsspørsmålet er for øvrig allerede under behandling i Rogaland, etter initiativ fra domstolene selv.

26.14 Agder tingrett

Lagdømme: Agder

Fylke: Agder

Politidistrikt: Agder

Sammenslåing av: Lister tingrett, Kristiansand tingrett og Aust-Agder tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli, Åseral.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 308 111 / 200 643 (16–66 år)

2040: 353 582 / 212 898 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 20

Dommerfullmektiger: 7

Administrativt personale: 38

Lokalisering: Kristiansand og Arendal

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en felles rettskrets for Agder, med Kristiansand som hovedrettssted. Geografiske forhold er i utgangspunktet ikke til hinder for å samle domstolen i ett tinghus. Domstolens størrelse målt etter dømmende årsverk tilsier likevel at det er mulig å opprettholde avdelinger på to rettssteder. Det foreslås derfor en avdeling i Arendal. Denne vil bli av en slik størrelse at den isolert sett oppfyller kravene til et sterkt fagmiljø.

26.15 Telemark tingrett

Lagdømme: Agder

Fylke: Vestfold og Telemark

Politidistrikt: Sør-Øst

Sammenslåing av: Vest-Telemark tingrett, Aust-Telemark tingrett og Nedre Telemark tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Bamble, Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kragerø, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn, Seljord, Siljan, Skien, Tinn, Tokke, Vinje.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 174 269 / 112 267 (16–66 år)

2040: 186 256 / 109 461 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 11

Dommerfullmektiger: 4

Administrativt personale: 23

Lokalisering: Skien

Særskilte bemerkninger: Ingen

26.16 Vestfold tingrett

Lagdømme: Agder

Fylke: Vestfold og Telemark

Politidistrikt: Sør-Øst

Rettskrets (kommuner):

Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Tønsberg.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 246 217 / 159 605 (16–66 år)

2040: 280 385 / 166 686 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 13

Dommerfullmektiger: 8

Administrativt personale: 28

Særskilte bemerkninger:

Vestfold tingrett ble etablert fra årsskiftet 2018/2019. Den består av de tidligere tingrettene i Larvik, Horten, Sandefjord og Tønsberg. Inntil videre fortsetter domstolen med fire bemannede rettssteder, men målet på sikt er at domstolen skal samlokaliseres i ett tinghus. Ettersom lokale prosesser for å bestemme lokalisering allerede er igangsatt, anbefales det her ikke noe sted for den nye tingretten. Ut fra hensyn til kommunikasjon, befolkningstetthet mv. er det heller ingen av de aktuelle byene som peker seg spesielt ut.

26.17 Buskerud tingrett

Lagdømme: Agder

Fylke: Viken og Innlandet

Politidistrikt: Sør-Øst og Innlandet

Sammenslåing av: Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Drammen, Etnedal, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nes (Buskerud), Nord-Aurdal, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øvre Eiker, Øystre Slidre, Ål.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 222 548 / 145 290 (16–66 år)

2040: 252 703 / 153 548 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 16

Dommerfullmektiger: 10

Administrativt personale: 33

Lokalisering: Drammen, Nesbyen

Særskilte bemerkninger:

Drammen foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til tilgjengelighet og reiseavstand foreslås det å opprettholde en avdeling i Nesbyen. Kommunene Etnedal, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang og Øystre Slidre, som i dag utgjør Valdres tingretts rettskrets, foreslås innlemmet i rettskretsen til Buskerud tingrett med tilhørighet til avdelingen på Nesbyen.

Valget av Nesbyen skyldes blant annet at jordskifterettene i Valdres og Hallingdal foreslås samlet i en rettskrets, lokalisert i Nesbyen, se punkt 27.12. Det er da naturlig at tingrettene fra de samme områdene samles der, slik at tingretten og jordskifteretten har sammenfallende rettskretser. Løsningen vil skape et sterkt fagmiljø ved avdelingen i Nesbyen.

Domstolen foreslås overført fra Borgarting lagmannsrett til Agder lagmannsrett. Det er dissens på dette punktet, se punkt 24.7.

26.18 Innlandet tingrett

Lagdømme: Eidsivating

Fylke: Innlandet

Politidistrikt: Innlandet

Sammenslåing av: Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik tingrett og Hedmarken tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Alvdal, Dovre, Elverum, Engerdal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Hamar, Lesja, Lillehammer, Lom, Løten, Nord-Fron, Nordre Land, Os (Hedmark), Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Fron, Tolga, Trysil, Tynset, Vestre Toten, Vågå, Våler (Hedmark), Østre Toten, Øyer, Åmot, Åsnes.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 341 176 / 218 705 (16–66 år)

2040: 368 390 / 216 511 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 15

Dommerfullmektiger: 9

Administrativt personale: 36

Lokalisering: Hamar, Gjøvik og Tynset

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en felles rettskrets for Innlandet fylke, med avdelinger på flere rettssteder. Hovedrettsstedet foreslås lagt til Hamar. Av hensyn til tilgjengelighet og reisetid foreslås det å opprettholde en avdeling på Tynset. Domstolens størrelse målt etter dømmende årsverk tilsier videre at det er mulig å opprettholde en avdeling på Gjøvik. Avdelingen på Gjøvik vil bli av en slik størrelse at den isolert sett oppfyller kravene til et sterkt fagmiljø. Det gjøres oppmerksom på at Lillehammer har vært vurdert som alternativt rettssted for en avdeling.

Kommunene Etnedal, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang og Øystre Slidre, som i dag utgjør Valdres tingretts rettskrets, anbefales innlemmet i Buskerud tingrett, se punkt 26.17. Det foreslås videre at Lunner kommune, som i dag tilhører Gjøvik tingrett, overføres til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, ettersom Lunner blir en del av Viken fylke.

26.19 Romerike tingrett

Lagdømme: Eidsivating

Fylke: Viken og Innlandet

Politidistrikt: Øst og Innlandet

Sammenslåing av: Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes (Akershus), Nittedal, Nord-Odal, Rælingen, Sør-Odal, Ullensaker.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 339 991 / 224 980 (16–66 år)

2040: 413 010 / 253 370 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 18

Dommerfullmektiger: 10

Administrativt personale: 31

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås at Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett slås sammen til en domstol.

Et forslag om sammenslåing av Nedre Romerike og Øvre Romerike tingretter ble sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet den 24. juni 2019. Ettersom spørsmålet om et felles tinghus skal behandles i en egen prosess på et senere tidspunkt, foreslås det ikke her noen lokalisering.

26.20 Follo tingrett

Lagdømme: Eidsivating

Fylke: Viken

Politidistrikt: Øst

Sammenslåing av: Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Marker, Nesodden, Nordre Follo, Skiptvet, Vestby, Ås.

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 197 343 / 128 396 (16–66 år)

2040: 230 620 / 138 575 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 10

Dommerfullmektiger: 5

Administrativt personale: 19

Lokalisering: Ski

Særskilte bemerkninger:

Follo tingrett og de fem tingrettene i Østfold er vurdert sammenslått til én domstol. Av hensyn til befolkningsvekst og beliggenhet foreslås det i stedet at Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett slås sammen til én domstol, med tinghus på Ski.

Domstolen foreslås overført fra Borgarting lagmannsrett til Eidsivating lagmannsrett, jf. punkt 25.6.

26.21 Østfold tingrett

Lagdømme: Eidsivating

Fylke: Viken

Politidistrikt: Øst

Sammenslåing av: Moss tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett og Fredrikstad tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Våler (Østfold).

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 247 619 / 161 017 (16–66 år)

2040: 285 460 / 171 191 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 15

Dommerfullmektiger: 8

Administrativt personale: 30

Særskilte bemerkninger:

Det er vurdert om det bør være én felles rettskrets for de fem tingrettene i Østfold og Follo tingrett. Av hensyn til befolkningsvekst og beliggenhet foreslås det likevel at tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg slås sammen til én domstol, og at Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett slås sammen til én domstol, se punkt 26.20.

Et forslag om sammenslåing av tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg ble sendt på høring av Justis- og beredskapsdepartementet den 27. mai 2019. Ettersom spørsmålet om et felles tinghus for den nye domstolen skal behandles i en egen prosess på et senere tidspunkt, foreslås det ikke her noen lokalisering. Ut fra hensyn til kommunikasjon, befolkningstetthet mv. er det heller ingen av de aktuelle byene som peker seg spesielt ut.

Domstolen foreslås overført fra Borgarting lagmannsrett til Eidsivating lagmannsrett, jf. punkt 25.6.

26.22 Oslo tingrett

Lagdømme: Borgarting

Fylke: Oslo

Politidistrikt: Oslo

Sammenslåing av: Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

Rettskrets (kommuner): Oslo

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 687 326 / 490 595 (16–66 år)

2040: 815 514 / 553 626 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 97

Dommerfullmektiger: 28

Administrativt personale: 123

Tinghusservice: 21

Lokalisering: Oslo

Særskilte bemerkninger:

Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen til en fullfaglig tingrett, se punkt 12.5.

Kommisjonens leder Svendsen fratrådte under behandlingen av Oslo tingrett.

26.23 Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Lagdømme: Borgarting

Fylke: Viken

Politidistrikt: Oslo og Sør-Øst

Sammenslåing av: Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett.

Rettskrets (kommuner):

Asker, Bærum, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Innbyggertall i rettskretsen:

2020: 265 637 / 171 884 (16–66 år)

2040: 303 246 / 182 365 (16–66 år)

Antall ansatte:

Dommere: 15

Dommerfullmektiger: 2

Administrativt personale: 23

Lokalisering: Sandvika

Særskilte bemerkninger:

Lunner kommune, som i dag tilhører Gjøvik tingrett, foreslås overført til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, se punkt 26.18.

26.24 Oversikt over eksisterende og foreslått tingrettsstruktur

Figur 26.1 Strukturspeil tingretter

Figur 26.1 Strukturspeil tingretter

Figur 26.2 Strukturspeil tingretter (fortsettelse)

Figur 26.2 Strukturspeil tingretter (fortsettelse)

Figur 26.3 Historisk og forespeilet saksinngang

Figur 26.3 Historisk og forespeilet saksinngang

1 Saksveksten til Indre Finnmark tingrett skyldes at Sør-Varanger kommune overføres til domstolen.

2 Saksmengden til Hardanger tingrett er proporsjonalfordelt til kommuner på bakgrunn av innbyggertall, og deretter fordelt til de nye rettskretsene.

Figur 26.4 Historisk og forespeilet saksinngang (fortsettelse)

Figur 26.4 Historisk og forespeilet saksinngang (fortsettelse)

1 Nedre Eiker kommune blir en del av Drammen kommune, og Hurum og Røyken kommuner blir en del av Asker kommune i 2020. Kommunesammenslåingene har betydning for den anslåtte saksveksten til Kongsberg og Eiker tingrett, Drammen tingrett og Asker og Bærum tingrett.

2 Kommunesammenslåinger har betydning for den anslåtte saksveksten til Asker og Bærum tingrett.

27 Flertallets forslag til nye jordskifteretter

27.1 Innledning

Kommisjonen har delt seg i et flertall og et mindretall også ved utarbeidelsen av forslag til ny struktur for jordskifterettene. Kommisjonens flertall, som består av kommisjonens leder Svendsen og medlemmene Bjørneset, Engstad, Juel, Katteland, Krokan, Moe, Otterstad, Røed Larsen, Sperre, Sunde, Urke, Østensen Berglund og Aarli, foreslår en jordskifterettsstruktur med totalt 13 rettskretser og 20 bemannede rettssteder. Nedenfor gis en oversikt over flertallets foreslåtte jordskifteretter.

Blant flertallet har medlemmet Otterstad et noe annet syn enn resten på spørsmålet om lokalisering av enkelte avdelinger og på hvordan grensen mellom noen av rettskretsene bør trekkes. Særmerknaden fremgår av punkt 27.15. Strukturforslaget fra kommisjonens mindretall, som består av medlemmene Askim og Hagen, fremgår av kapittel 28.

Opplysninger om hvilke lagmannsretter jordskifterettene tilhører, må ses i sammenheng med kommisjonens forslag til justeringer av rettskretsinndeling på anneninstansnivå, se kapittel 24 og 25.

Skjæringstidspunktet 1. januar 2020 er benyttet for angivelsen av hvilke fylker jordskifterettene tilhører. Det er dermed tatt utgangspunkt i den nye fylkesinndelingen som følge av regionreformen. Angivelsen av rettskretser må ses i sammenheng med kriteriet om sammenfallende rettskretser med tingrettene. For informasjon om hvilke kommuner som inngår i den enkelte rettskrets, vises det til forslaget til nye tingretter i kapittel 26.

Informasjon om antall ansatte baserer seg på disponeringsskriv for 2019.5 Angivelsen av ansatte er ikke normgivende, men et uttrykk for antall ansatte i de jordskifterettene som foreslås sammenslått. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle justeringer i bemanningen som følge av at enkelte kommuner overføres fra en rettskrets til en annen. Det er også grunn til å påpeke at bemanningstallene stadig endrer seg, og at de er gitt for dagens struktur.

Når det gjelder forslag til nye navn på jordskifterettene, vises det til punkt 26.1 ovenfor.

27.2 Troms og Finnmark jordskifterett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Troms og Finnmark/Romsa ja Finnmárku/Tromssa ja Finnmarkku og Nordland

Rettskrets: Dekker rettskretsen til Indre Finnmark tingrett, Ytre Finnmark tingrett, Troms tingrett, Midtre Hålogaland tingrett og deler av Salten tingrett (kommunene Vågan, Flakstad, Vestvågøy og Moskenes).

Antall ansatte:

Dommere: 7

Dommerfullmektiger: 2

Ingeniører: 8

Saksbehandlere: 7

Lokalisering: Tromsø, Harstad og Vadsø

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en felles rettskrets for Troms og Finnmark fylke samt deler av Nordland fylke. Tromsø foreslås som hovedrettssted. Av geografiske forhold bør det opprettholdes avdelinger i både Vadsø og Harstad.

En felles rettskrets vil gi større fagmiljø, mulighet for en viss spesialisering og bedre fleksibilitet i avviklingen av sakene. Det er omfattende reindrift både i Troms og Finnmark, og hensynet til den samiske dimensjonen gjør seg gjeldende i hele den nye regionen. Reiseavstanden fra det foreslåtte hovedrettsstedet i Tromsø til eksempelvis Alta og Kautokeino er bare marginalt lengre enn fra avdelingen i Vadsø, noe som reduserer sårbarheten ved å ha en liten avdeling. I Vadsø blir avdelingen samlokalisert med avdelingen til Ytre Finnmark tingrett.

For å sikre et sterkt fagmiljø ved avdelingen i Harstad foreslås det et unntak fra kriteriet om sammenfallende rettskretser mellom tingretter og jordskifteretter. Det innebærer at hele Lofoten og Vesterålen blir en del av rettskretsen til Troms og Finnmark jordskifterett, selv om Lofoten inngår i Salten tingretts rettskrets, se punkt 26.6. Bakgrunnen for dette er at det for jordskifterettens ingeniører er mer hensiktsmessig å bruke bil til oppdragene enn fly, som vil være alternativet dersom det skal reises ut fra Bodø. Forslaget er ikke til hinder for at Troms og Finnmark jordskifterett disponerer lokaler i Svolvær ved behov.

27.3 Nordland jordskifterett

Lagdømme: Hålogaland

Fylke: Nordland

Rettskrets:

Dekker rettskretsen til Helgeland tingrett og Salten tingrett, bortsett fra kommunene Vågan, Flakstad, Vestvågøy og Moskenes (som dekkes av Troms og Finnmark jordskifterett).

Antall ansatte:

Dommere: 4

Dommerfullmektiger: 0

Ingeniører: 5

Saksbehandlere: 2

Lokalisering: Bodø og Mo i Rana

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås en felles rettskrets for det meste av Nordland fylke. Dette vil gi økt fleksibilitet i avviklingen av sakene. Bodø foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til geografiske forhold bør det opprettholdes en avdeling på Helgeland. Denne foreslås samlokalisert med Helgeland tingrett i Mo i Rana, se punkt 26.7. Forslaget er ikke til hinder for at Nordland jordskifterett disponerer lokaler i Mosjøen/et annet sted på Helgeland ved behov.

27.4 Trøndelag jordskifterett

Lagdømme: Frostating

Fylke: Trøndelag/Trööndelage

Rettskrets: Dekker Trøndelag tingretts rettskrets.

Antall ansatte:

Dommere: 7

Dommerfullmektiger: 2

Ingeniører: 5

Saksbehandlere: 5

Lokalisering: Trondheim og Steinkjer

Særskilte bemerkninger:

Geografiske forhold tilsier at det bør være to bemannede rettssteder i Trøndelag fylke. Det foreslås likevel én rettskrets, med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer, samlokalisert med Trøndelag tingrett, se punkt 26.8.

27.5 Møre og Romsdal jordskifterett

Lagdømme: Frostating

Fylke: Møre og Romsdal

Rettskrets: Dekker rettskretsen til Møre og Romsdal tingrett.

Antall ansatte:

Dommere: 6

Dommerfullmektiger: 1

Ingeniører: 7

Saksbehandlere: 4

Lokalisering: Ålesund og Kristiansund

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås én jordskifterett for Møre og Romsdal fylke, med hovedrettssted i Ålesund. Både Kristiansund og Molde er vurdert som aktuelle alternativer for en avdeling. For å sikre geografisk spredning av rettssteder anbefales det at en avdeling lokaliseres i Kristiansund, samlokalisert med Møre og Romsdal tingrett, se punkt 26.9.

Medlemmet Bjørneset fratrådte under behandlingen av Møre og Romsdal jordskifterett.

27.6 Sogn og Fjordane jordskifterett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Vestland

Rettskrets: Dekker rettskretsen til Sogn og Fjordane tingrett.

Antall ansatte:

Dommere: 7

Dommerfullmektiger: 0

Ingeniører: 7

Saksbehandlere: 6

Lokalisering: Førde

Særskilte bemerkninger:

Jordskifterettene i Sogn og Fjordane foreslås sammenslått til én domstol i Førde, samlokalisert med Sogn og Fjordane tingrett. Forslaget er ikke til hinder for at jordskifteretten disponerer lokaler i Sogndal og/eller Nordfjordeid ved behov, se også punkt 26.10.

Medlemmene Otterstad og Urke fratrådte under behandlingen av Sogn og Fjordane jordskifterett.

27.7 Hordaland jordskifterett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Vestland

Rettskrets: Dekker rettskretsen til Hordaland tingrett.

Antall ansatte:

Dommere: 5

Dommerfullmektiger: 0

Ingeniører: 5

Saksbehandlere: 3

Lokalisering: Bergen

Særskilte bemerkninger:

Det foreslås at Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett sammenslås til en domstol i Bergen, samlokalisert med Hordaland tingrett. Forslaget er ikke til hinder for at jordskifteretten disponerer lokaler på Voss og/eller i Hardanger ved behov.

27.8 Haugaland og Sunnhordland jordskifterett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Rogaland og Vestland

Rettskrets: Dekker rettskretsen til Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Antall ansatte:

Dommere: 2

Dommerfullmektiger: 2

Ingeniører: 3

Saksbehandlere: 2

Lokalisering: Haugesund

Særskilte bemerkninger:

I dag ligger Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett i Leirvik. Jordskifteretten foreslås samlokalisert med Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund, se punkt 26.12. Utvidelsen av rettskretsen vil kunne innebære et behov for en noe økt bemanning.

27.9 Rogaland jordskifterett

Lagdømme: Gulating

Fylke: Rogaland og Agder

Rettskrets: Dekker Rogaland tingretts rettskrets.

Antall ansatte:

Dommere: 2

Dommerfullmektiger: 0

Ingeniører: 2

Saksbehandlere: 2

Lokalisering: Stavanger

Særskilte bemerkninger:

Rettskretsen blir noe større enn tidligere, ettersom grensene sammenfaller med rettskretsen til Rogaland tingrett. Utvidelsen av rettskretsen vil kunne innebære et behov for en noe økt bemanning.

27.10 Agder jordskifterett

Lagdømme: Agder

Fylke: Agder

Rettskrets: Dekker Agder tingretts rettskrets.

Antall ansatte:

Dommere: 9

Dommerfullmektiger: 0

Ingeniører: 4

Saksbehandlere: 4

Lokalisering: Kristiansand

Særskilte bemerkninger: Ingen

27.11 Telemark jordskifterett

Lagdømme: Agder

Fylke: Vestfold og Telemark

Rettskrets: Dekker Telemark tingretts rettskrets.

Antall ansatte:

Dommere: 5

Dommerfullmektiger: 1

Ingeniører: 5

Saksbehandlere: 3

Lokalisering: Skien

Særskilte bemerkninger:

Som følge av flertallets og mindretallets ulike syn på rettskretsjusteringene på anneninstansnivå, mener mindretallet at den delen av rettskretsen til Vestre Viken jordskifterett som dekker Vestfold tingrett, skal inngå i Telemark jordskifterett, se punkt 27.12.

27.12 Vestre Viken jordskifterett

Lagdømme: Agder

Fylke: Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark

Rettskrets:

Dekker rettskretsen til Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett og Vestfold tingrett.

Antall ansatte:

Dommere: 9

Dommerfullmektiger: 1

Ingeniører: 8

Saksbehandlere: 5

Lokalisering: Drammen og Nesbyen

Særskilte bemerkninger:

Drammen foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til reiseavstand og tilgjengelighet bør det opprettholdes en avdeling i Nesbyen, samlokalisert med Buskerud tingretts avdelingskontor der, se punkt 26.17.

Jordskifteretten foreslås overført fra Borgarting lagmannsrett til Agder lagmannsrett. Det er dissens på dette punktet, se punkt 24.7. Som følge av flertallets og mindretallets ulike syn på rettskretsjusteringene på anneninstansnivå, mener mindretallet at den delen av rettskretsen til Vestre Viken jordskifterett som dekker Vestfold tingrett, skal inngå i Telemark jordskifterett i stedet.

27.13 Innlandet jordskifterett

Lagdømme: Eidsivating

Fylke: Innlandet

Rettskrets: Dekker Innlandet tingretts rettskrets.

Antall ansatte:

Dommere: 12

Dommerfullmektiger: 0

Ingeniører: 11

Saksbehandlere: 9

Lokalisering: Hamar og Tynset

Særskilte bemerkninger:

Hamar foreslås som hovedrettssted. Av hensyn til reiseavstand og tilgjengelighet bør det opprettholdes en avdeling på Tynset, samlokalisert med Innlandet tingretts avdelingskontor, se punkt 26.18. Det gjøres oppmerksom på at Lillehammer har vært vurdert som rettssted for en jordskifterett i Oppland unntatt Valdres og som alternativt rettssted for en avdeling.

27.14 Østre Viken jordskifterett

Lagdømme: Eidsivating

Fylke: Innlandet, Oslo og Viken

Rettskrets:

Dekker rettskretsen til Romerike tingrett, Oslo tingrett, Follo tingrett og Østfold tingrett.

Antall ansatte:

Dommere: 7

Dommerfullmektiger: 1

Ingeniører: 9

Saksbehandlere: 4

Særskilte bemerkninger:

Av hensyn til å skape et sterkt jordskiftefaglig miljø med tilstrekkelig saksinngang foreslås Østre Viken jordskifterett etablert. Jordskifteretten bør dekke rettskretsen til Romerike tingrett, Oslo tingrett, Follo tingrett og Østfold tingrett. Hensynet til tilgjengelighet er ikke til hinder for dette. Jordskifteretten bør kunne disponere lokaler i alle tingrettene i rettskretsen ved behov.

Østre Viken jordskifterett foreslås i første omgang videreført i Lillestrøm. For øvrig må lokaliseringsspørsmålet ses i sammenheng med de lokale prosessene knyttet til tingrettene i rettskretsen. Jordskifteretten bør i alle tilfelle lokaliseres utenfor Oslo.

27.15 Særmerknad fra medlemmet Otterstad

Medlemmet Otterstad ønsker å presisere at han opprinnelig hadde følgende forslag til jordskifterettsstrukturen:

 • Finnmark jordskifterett i Vadsø, samlokalisert med Ytre Finnmark tingretts avdeling.

 • Troms jordskifterett i Tromsø, samlokalisert med Troms tingrett.

 • Midtre Hålogaland jordskifterett i Harstad, samlokalisert med Midtre Hålogaland tingrett.

 • Jordskifterettsavdeling og tingrettsavdeling i Voss, henholdsvis under Hordaland jordskifterett og Hordaland tingrett, og slik at hele rettskretsen til nåværende Hardanger tingrett skal inngå i rettskretsene til de to nevnte domstolene. Det forutsettes at avdelingene i Voss samlokaliseres.

 • Jordskifterettsavdeling i Arendal under Agder jordskifterett, samlokalisert med tingrettsavdelingen under Agder tingrett.

 • Jordskifterettsavdeling i Østfold under Østre Viken jordskifterett, samlokalisert med Østfold tingrett.

Siden forslaget ikke støttes av noen andre av medlemmene som utgjør flertallet, har medlemmet Otterstad valgt å ikke følge opp forslaget formelt i form av dissens.

Medlemmet Otterstad viser til de kriteriene for rettskretsinndeling og lokalisering i en ny jordskiftestruktur som fremgår av kapittel 23. Det er særlig grunn til å fremheve rekrutteringssituasjonen. Det har over tid vært lav søknad både til jordskiftedommerembeter og ingeniørstillinger, se punkt 22.2. I noen tilfeller har embeter/stillinger ikke fått søkere eller stått uten kvalifiserte søkere. Der de geografiske forholdene tillater det, bør det etableres større og mer attraktive jordskiftemiljø, noe som etter dette medlemmets mening lettest lar seg gjøre på Østlandet, jf. flertallets forslag om å bygge opp større miljø i Vestre Viken, Østre Viken og Innlandet.

27.16 Oversikt over eksisterende og foreslått jordskifterettsstruktur

Figur 27.1 Strukturspeil jordskifteretter

Figur 27.1 Strukturspeil jordskifteretter

28 Mindretallets forslag til struktur for førsteinstans

28.1 Innledning

Mindretallet, som består av medlemmene Askim og Hagen, foreslår en struktur med seks tingretter og 41 tingrettsavdelinger.

28.2 Hålogaland tingrett

Hålogaland tingrett bør ha hovedkontor og en rettsavdeling i Tromsø. Tingrettsavdelinger legges også til Alta, Tana, Harstad, Bodø og Mo i Rana. I tillegg kommer en jordskifteavdeling, lokalisert ved hovedkontoret eller ved en av de øvrige avdelingene. Til sammen får Hålogaland tingrett syv avdelinger.

28.3 Frostating tingrett

Frostating tingrett bør ha hovedkontor og en rettsavdeling i Trondheim. Tingrettsavdelinger legges også til Steinkjer og Ålesund. I tillegg kommer en jordskifteavdeling, lokalisert ved hovedkontoret eller ved en av de øvrige avdelingene. Til sammen får Frostating tingrett fire avdelinger.

28.4 Gulating tingrett

Gulating tingrett bør ha hovedkontor i Bergen. Domstolen bør ha flere tingrettsavdelinger i Bergen og dessuten tingrettsavdelinger lagt til Førde, Haugesund og Stavanger. I tillegg kommer en jordskifteavdeling, lokalisert ved hovedkontoret eller ved en av de øvrige avdelingene. Til sammen får Gulating tingrett åtte avdelinger, forutsatt at dagens fire rettsavdelinger i Bergen tingrett videreføres.

28.5 Agder tingrett

Agder tingrett bør ha hovedkontor og en rettsavdeling i Kristiansand. Tingrettsavdelinger legges også til Skien, Vestfold og Drammen. I tillegg kommer en jordskifteavdeling, lokalisert ved hovedkontoret eller ved en av de øvrige avdelingene. Til sammen får Agder tingrett fem avdelinger.

28.6 Eidsivating tingrett

Eidsivating tingrett bør ha hovedkontor og en rettsavdeling på Hamar. Tingrettsavdelinger legges også til Østfold, Ski, Lillestrøm og Gjøvik. I tillegg kommer en jordskifteavdeling, lokalisert ved hovedkontoret eller ved en av de øvrige avdelingene. Til sammen får Eidsivating tingrett seks avdelinger.

28.7 Borgarting tingrett

Borgarting tingrett bør ha sitt hovedkontor i Oslo. Dagens løsning med flere rettsavdelinger i Oslo bør videreføres. Nåværende Oslo byfogdembete inngår som ny avdeling i Borgarting tingrett. I tillegg kommer en tingrettsavdeling i Sandvika og en jordskifteavdeling. Jordskifteavdelingen lokaliseres ved hovedkontoret eller ved avdelingen i Sandvika. Til sammen får Borgarting tingrett elleve avdelinger, forutsatt at dagens åtte rettsavdelinger i Oslo tingrett videreføres.

Fotnoter

1.

Fra 1. januar 2020 vil det være 11 fylker og 356 kommuner i Norge.

2.

Befolkningsfremskrivingene til SSB foreligger i flere alternativer. Innbyggertallene som presenteres her, er basert på hovedalternativet, det vil si befolkningsutviklingen SSB anser som mest sannsynlig.

3.

Ressursgruppedommere fremgår ikke av oversikten, ettersom det varierer om disse i praksis inngår som en del av den enkelte tingretts bemanning.

4.

De som i dag er tilsatt ved Hardanger tingrett, inngår i Hordaland tingrett i oversikten.

5.

Landskonsulenter er ikke oppgitt, ettersom de har en støttefunksjon for alle jordskifterettene.

Til dokumentets forside