NOU 2021: 9

Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv — Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Til innholdsfortegnelse

Referanser og litteratur

Offentlige utredninger

NOU 1992: 20 Arbeidsmiljøutvalget. Oslo: Kommunal- og arbeidsdepartementet.

NOU 1996: 6 Konsernlovutvalget. Oslo: Kommunal- og arbeidsdepartementet.

NOU 1998: 15 Arbeidsformidling og arbeidsleie. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 1999: 34 Arbeidslivsutvalget. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr …? Innstilling fra utvalget for tarifforhandlingssystemet. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget – Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2010: 1 Medvirknings- og medbestemmelse i arbeidslivet. Oslo: Arbeidsdepartementet.

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon – den norske modellens framtid. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Europautredningen. Oslo: Utenriksdepartementet.

NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2016: 15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2017: 4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer. Utredning fra Delingsøkonomiutvalget. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I – Kunnskapsgrunnlaget. Kompetansebehovsutvalget. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II – Utfordringer for kompetansepolitikken. Kompetansebehovsutvalget. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring. Tiltak for økt sysselsetting. Utredning fra Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

NOU 2019: 22 Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring. Oslo: Samferdselsdepartementet.

NOU 2020: 2 Fremtidige kompetansebehov III – Læring og kompetanse i alle ledd. Kompetansebehovsutvalget. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NOU 2020: 8 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020. Rapport fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten. Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester. Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

NOU 2020: 15 Det handler om Norge. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring – Tiltak for økt sysselsetting. Utredning fra Sysselsettingsutvalget. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

NOU 2021: 4 Norge mot 2025. Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Oslo: Finansdepartementet.

NOU 2021: 5 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.

Lovproposisjoner:

Ot.prp. nr. 31 (1935) Om å utferdige en lov om tilsyn med arbeid.

Ot.prp. nr. 104 (1947) Om lov om ferie.

Ot.prp. nr. 8 (1956) Om lov om arbeidervern.

Ot.prp. nr. 53 (1970–71) Om lov om endringer i lov av 27. juni 1947 om tiltak til å fremme sysselsetting.

Ot.prp. nr. 19 (1974–75) Om lov om aksjeselskaper.

Ot.prp. nr. 3 (1975–76) Om lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 41 (1975–76) Om arbeidstid, oppsigelsesvern, arbeidstilsyn m.v. i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø.

Ot.prp. nr. 11 (1987–88) Om lov om lønnsplikt under permittering m.v.

Ot.prp. nr. 71 (1991–92) Om lov om endringer i lover på arbeidsmiljø og sikkerhetsområdet m.v. som følge av en EØS-avtale.

Ot.prp. nr. 50 (1993–94) Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 29 (1995–96) Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven).

Ot.prp. nr 70 (1998–99) Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., i lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak for å fremme sysselsetting.

Ot.prp. nr. 104 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet).

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr. 24 (2005–2006). Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Prop. 104 L (2009–2010) Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.).

Prop. 134 L (2010–2011) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven).

Prop. 74 L (2011–2012) Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.(likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.).

Prop. 83 L (2012–2013) Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid).

Prop. 39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven.

Prop. 94 L (2016–2017) Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven).

Prop. 73 L (2017–2018) Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak).

Prop. 98 L (2018–2019) Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel).

Prop. 61 LS (2019–2020) Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628.

Prop. 111 L (2020–2021) Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv.

Prop. 170 L (2020–2021) Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger).

Innstillinger:

Innst. O. nr. 100 (2004–2005) jf Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Innst. 208 L (2014–2015) jf. Prop. 39 L (2014–2015). Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven.

Innst. 355 L (2017–2018) jf. Prop. 73 L (2017–2018). Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak).

Innst. 294 L (2019–2020) jf. Prop. 61 LS (2019–2020). Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628.

Innst. 522 L (2020–2021), jf. Prop. 170 L (2020–2021). Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger).

Stortingsmeldinger:

St.meld. nr. 18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring.

Meld. St. 27 (2016–2017) Industrimeldingen.

Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017.

Meld. St. 14 (2019–2020) Lære hele livet.

Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030.

Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021.

Meld. St. 16 (2020–2021) Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Rettsavgjørelser:

Høyesterett

Rt. 1984 side 1044 (Tupperware)

Rt. 1985 side 1141

Rt. 1989 side 231 (Exploration Logging)

Rt. 1989 side 1116 (Statfjord-dommen)

Rt. 1990 side 903

Rt. 1990 side 1126 (Wärtsilä)

Rt. 1991 side 872

Rt. 1993 side 490 (Reksten)

Rt. 1993 side 954 (Back Stage)

Rt. 1997 side 623 (PPD-saken)

Rt. 2000 side 1602 (Nøkk)

Rt. 2000 side 2058 (Miljøtransport)

Rt. 2001 side 418 (Kårstø)

Rt. 2003 side 1071

Rt. 2005 side 826 (Kjell Braaten)

Rt. 2009 side 578 (Sykehuset innlandet)

Rt. 2011 side 74

Rt. 2011 side 1755 (Gate Gourmet)

Rt. 2012 side 983 (Stena Drilling)

Rt. 2012 side 1628 (Nordavis)

Rt. 2013 side 342 (Beredskapshjem)

Rt. 2013 side 354 (Avlaster I)

Rt. 2013 side 998 (Quality People)

Rt. 2013 side 1392 (Leger i spesialisering)

Rt. 2013 side 1730 (YIT)

Rt. 2015 side 718 (Kirkens bymisjon)

HR-2016-589-A

HR-2016-1366-A (Avlaster II)

HR-2017-561-A (Posten II)

HR-2018-880-A (Linjebygg)

HR-2018-1944-A

HR-2018-2371-A (Norwegian)

HR-2019-1914-A (Avlaster III)

HR-2019-2104-U

HR-2020-2109-A

Lagmannrettsdommer

Hålogaland lagmannsrett 18. desember 1986 (NAD-1986-1066)

Eidsivating lagmannsrett 25. februar 1991

Borgarting lagmannsrett 8. mai 1996

Borgarting lagmannsrett 29. mai 2019 (LB-2018-42779)

Tingrettsdommer

Asker og Bærum tingrett 30. juni 2016 (TAHER-2015-104340)

Arbeidsretten

ARD 1920–21 side 341

ARD 1936 side 36 (Vestnes skipsbyggeri)

ARD 2004 side 163 (A-pressen)

AR 2017 side 13

EU-domstolen

C-66/85 (Lawrie-Blum)

C-24/85 (Spijkers)

C-3/87 (Agegate)

C-22/98 (Becu mfl.)

C-256/01 (Allonby)

C-212/04 (Adeneler)

C-438/05 (Viking Line)

Forente saker C-378/07 og C-380/07 (Angelidaki)

C-232/09 (Danosa)

C-393/10 (O’Brien)

C-290/12 (Della Rocca)

C-270/13 (Iraklis Haralambidis v Calogero Casili)

C-413/13 (FNV Kunsten)

C-533/13 (AKT)

C-229/14 (Balkaya)

C-216/15 (Ruhrlandklinik)

C-566/15 (Erzberger mot TUI)

C-610/18 (AFMB mfl.)

C-681/18

EFTA-domstolen

E-14/15 (Holship)

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

Demir and Baykara mot Tyrkia (storkammer) 12. november 2008 (sak nr. 34503/97)

Litteratur

Aarbakke, M., Skåre, J., Aarbakke A., Knudsen, G. og Ofstad, T. (2017). Bekreftet à jour 1. oktober 2020, Juridika. Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Acemoglu, D. og Restrepo, P. (2018). Modeling Automation. AEA Papers and Proceedings 2018, 108, 48–53.

Acemoglu, D. (2019). It’s good jobs, stupid. Economics for Inclusive Prosperity. Research Brief. Massachusets: MIT.

Acemoglu, D. og Restrepo, P. (2019b). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. Journal of Economic Perspectives. Vol. 33 (2), 3–30.

Agell, J. og Lommerud, K. E. (1993). Egalitariansim and growth. The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 95, No. 4, 559–579.

Alsos K. og Å. A. Seip (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I Seip, E. og Forbord, H.: Festskrift for Arbeidsdepartementet 1913–2013, 327–363. Oslo: Arbeidsdepartementet.

Alsos, K. og Steen Jensen, R. (2013b). Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen. Rapport 41-2013. Oslo: Fafo.

Alsos, K., Bråten, M. og Trygstad, S. C. (2016). Sjatteringer av likhet. Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft. Fafo-rapport 2016:15. Oslo: Fafo.

Alsos, K., Oldervoll, J. og Øistad, B. S. (2017). Bare plunder og heft: Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor. Fafo-rapport 2017:26. Oslo: Fafo.

Alsos, K., Jesnes, K., Nesheim, T. og Øistad, B. S. (2017). Når sjefen er en app. Fafo-rapport 2017:41. Oslo: Fafo.

Alsos, K., Nergaard., K. og Svarstad, E. (2021). Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler. Fafo-rapport 2021:07. Oslo: Fafo.

Alsos, K. og Dølvik, J. E. (red) (2021). The Future of Work in the Nordic countries. Opportunities and challenges for the Nordic Working Life Models. Tema Nord 2021:520. København: Nordisk Ministerråd.

Alstadsæter, A., Bratsberg, B., Eielsen, G., Markussen, S., Røed, K. og Raaum, O. (2020). Koronakrisen etter 10 uker – Hvem er (ikke) tilbake i jobb? Oslo: Frischsenteret.

Amdahl Seim, A., Nilsen, S. K., Fauchald, R. og Amdahl Seim, E. (2019). Digitalisering, norsk arbeidsorganisering og ledelse. Notat desember 2019. Trondheim: SINTEF.

Andenæs, M. H. (2016). Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. 3. utgave ved Andenæs, O., Berge, S. og Christoffersen, M. B. Oslo: eget forlag.

Andersen, S. K., Ibsen, C. L., Alsos, K., Nergaard, K. og Sauramo, P. (2015).Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I Gyes, G. V. og Schulten, T. (red.): Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussel: ETUI.

Andersen, R. K. og Jordfald, B. (2016). Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014. Fafo-rapport 2016:39. Oslo: Fafo.

Andersen, R.K. og Ødegård, A.M. (2017). Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Fafo-notat 2017:10. Oslo: Fafo.

Andreasson, U. (2017). Tillid – det nordiske gull. København: Nordisk ministerråd.

Arbeidstilsynet (2018). Risiko for arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet. En sammenligning av norske og utenlandske arbeidstakere. Kompass Tema nr. 1-2018. Trondheim: Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet mfl. (2020). Felles årsrapport fra Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten og politiet om innsats mot arbeidslivskriminalitet 2019.

Arbeidstilsynet mfl. (2021). Felles årsrapport fra Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten og politiet om innsats mot arbeidslivskriminalitet 2020.

Arbeidstilsynet (2021b). Årsrapport 2020.

Arntz, M., Gregory, T. og Zierhan, U. (2017). Revisiting the risk of automation. Economic Letters, Vol. 159: 157–160.

Atkinson, J. (1984). The flexible firm and the shape of jobs to come. Labour market issues No. 5, 26–29.

Autor, D. og Reynolds, E. (2020). The nature of work after the COVID crisis: Too few low-wage jobs. Essay 14. The Hamilton Project, Brookings.

Baldersheim, H., Pettersen, P.A. og Rose, L.E. (2011). Den krevende borger. Utfordringer for demokrati og tjenesteyting i kommunene. Dokumentasjonsrapport november 2011. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap.

Barnard, C. (2012). EU Employment law. Oxford: Oxford University press.

Barnard, C. (2014). Posting matters. Arbeidsrett. Vol. 11 (1), 1–28.

Barnard, C. (2016). The substantive law of the EU. Oxford: Oxford University press.

Barrero, J. M., Bloom, N. og Davis, S. J. (2020). Why Working From Home Will Stick. Working Paper No. 2020-174. Chicago: University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics.

Barth, E., Moene, K. O. og Willumsen, M. (2003). Likhet under press. Oslo: Gyldendal.

Barth, E., Moene, K. O. og Willumsen, F. (2015). The Scandinavian model – an interpretation. Journal of Public Economics, 117.

Barth, E., Bryson, A., Davis, J. og Freeman, R. (2016). It’s where you work: Increases in Earnings Dispersions Across Establishments and Individuals in the US. Journal of Labor Economics 34(2), 67–97.

Barth, E. og Østbakken, K. M. (2021). Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidslivet. Vol. 38 (1), 23–40.

Behrendt, C., Nguyen, Q. A. og Rani, U. (2019). Social protection systems and the future of work: Ensuring social security for digital platform workers. International Social Security Review. Vol. 73 (3).

Bekkedal, T. (2021). Why obviously self-employed have a right to collective bargaining and why obviously they don’t. Upublisert manuskript. Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2016). Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2015/16. Gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel. Oslo: Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2020). Bemanningsbarometeret. Bemanningsbransjens utvikling. Utarbeides kvartalsvis i samarbeid med Prognosesenteret. Oslo: Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2021). Bemanningsbarometeret. Bemanningsbransjens utvikling. Utarbeides kvartalsvis i samarbeid med Prognosesenteret. Oslo: Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel (2021b). Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2020/21. Oslo: Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Benedictow, A., Dapi, B., Eggen, F. W., Gjefsen, H. M., Kjelsrud, A., Måøy, J., Tofteng, M. og Svarstad, E. (2021). Evaluering av ordningen med tariffavtaler. Rapport 13–2021. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Bennett, P., Bütikofer, A., Salvanes, K. G. og Steskal, D. (2020). The Urban Wage Premium and the Changing Nature of Work and Selection from 1958–2017. Paper 23 March 2020.

Berg, J., Furrer, M., Harmon, E., Rani, U. og Silberman, M. S. (2018). Digital labour platforms and the future of work. Towards decent work in the online world. Geneve: ILO.

Berg, P. (1930). Arbeidsrett. Oslo: Olaf Norlis forlag.

Bergene, A. C., Egeland, C., Bonde Hansen, P. og Wathne, C.T. (2015). Når unntaket blir en del av regelen. En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidig ansettelser. AFI-rapport 1-2015. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Bergene, A. C., Nergaard, K. og Svalund, J. (2019). Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie. Delrapport. Fafo-rapport 2018:47. Oslo: Fafo.

Berglund, T., Dølvik, J. E., Rasmussen, S. og Røed Steen, J. (2020). Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization? Nordic future of work project 2017–2020. Working paper 2, 2nd edition. Oslo: Fafo.

Bhuller, M. og Eika, L. (2019). Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt? Digitalt vedlegg til utredning fra Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe (NOU 2019: 7).

Bjørnstad, R. (red.) (2015). Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler. Rapport nr 2-2015. Oslo: Senter for lønnsdannelse.

Bjøru, E. C., Hippe, J. M., Helgheim Holte, J., Røtnes, R., Trygstad, S. C. og Bergene, A. C. (2019). Når velferd er til salgs. Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester. Fafo-rapport 2019:11. Oslo: Fafo.

Brancati, C. U., Pesole, A. og Fernández-Macías, E. (2019). Digital Labour Platforms in Europe: Numbers, Profiles, and Employment Status of Platform Workers. Technical report by the Joint Research Centre (JRC). Brussel: European Commission.

Bratsberg, B. og Raaum, O. (2012). Immigration and Wages: Evidence from Construction. The Economic Journal, 122(565), 1177–1205.

Bratsberg, B., Røed, K. og Raaum, O. (2014). Arbeidsinnvandring – varig gevinst? Søkelys på arbeidslivet. Vol. 31(4), 275–295.

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K. og Schøne, P. (2014b). Immigration Wage Effects by Origin. Scandinavian Journal of Economics, 116(2), 356–393.

Bratsberg, B., Røed, K. og Raaum, O. (2018). Job loss and immigrant labor market performance. Oslo: Frischsenteret.

Broughton, A., Green, M., Rickard, C., Swift, S., Eichhorst, W., Tobsch, V., Magda, I., Lewandowski, P., Keister, R., Jonaviciene, D., Ramos Martin, N. E., Valsamis, D., Tros, F. (2016). Precarious Employment in Europe: Patterns, Trends and Policy Strategies. Brussel: European Parliament/ IES.

Brynjolfsson, E. and McAfee, A. (2014) The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton.

Bråten, M., Albrechtsen, E., Andersen, R. K., Tovslid, T. og Værnes, R. (2014). Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien. Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko. Fafo-rapport 2014:54. Oslo: Fafo.

Buvik, M., Thun, S. og Øyum, L. (2018). Partssamarbeid og forbyggende arbeidsmiljøarbeid. Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og hvordan bidrar partssamarbeidet til dette? Trondheim: SINTEF.

Calmfors, L., Danielsson, P., Kolm, A-S. og Pekkarainen, T. (2017). Arbetsmarknadsekonomisk rapport. Tudelningarna på arbetsmarknaden. Stockholm: Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Calmfors, L., Ek, S., Kolm, A.-S., Pekkarainen, T. og Skedinger, P. (2018). Olika vägar til jobb. Rapport. Stockholm: Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Cappelli, P. og Keller, J.R. (2013). Classifying work in the new economy. Academy of Management Review, Vol. 38 (4), 575–596.

Card, D. (2009). Immigration and Inequality. American Economic Review, 99(2), 1–21.

Carlin, M. (red.) (2015). Effekter av teknologiske endringerpå norsk nærings- og arbeidsliv. Rapport A27222. Trondheim: SINTEF.

Christensen, J. O., Finne, L. B., Garde, A. H., Nielsen, M. B., Sørensen, K. og Vleeshouwes, J. (2020). The influence of digitalization and new technologies on psychosocial work environment and employee health: A literature review. Rapport nr. 2 (årgang 21). Oslo: Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Christensen, J. O., Finne, L. B., og Kristiansen, J. (2021). The future of the Nordic psychosocial work environment: Implications for occupational health. TemaNord 2021:507. København: Nordisk Ministerråd.

Coase, R. H., 1937. The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386–405.

Countouris, N., Deakin, S., Freedland, M., Koukiadaki, A. og Prassl, J. (2016). Report on temporary employment agencies and temporary agency work. A comparative analysis of the law on temporary work agencies and the social and economic implications of temporary work in 13 European countries. Geneve: ILO og EU.

Davis-Blake, A. og Broschak, J. P. (2009). Outsourcing and the changing Nature of Work. The Annual Review of Sociology 35, 321–340.

De Backer, K., Menon, C., Desnoyers-James, I. og Moussiegt, L. (2016). Reshoring: Myth or Reality? OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 27. Paris: OECD.

De Cuyper, N., De Jong, H., De Witte, K., Isaksson, T. R. og Schalk, R. (2008). Literature review of theory and research on the psychological impact of temporary employment: Towards a conceptual model. International Journal of Management Reviews, 10(1), 25–51.

De Groen, W. P., Kilhofer, Z., Lenaerts, K. og Mandl, I. (2018). Employment and working conditions of selected types of platform work. Luxembourg: Eurofound.

Dingel, J. I. og Neiman, B. (2020). How Many Jobs Can be Done at Home? Journal of Public Economics. Vol. 189.

Drange, I., Falkum, E. og Wathne, C. T. (2020). Styring, ledelse og tillit. Medbestemmelsesbarometeret 2020. AFI-rapport 2020:05. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet AFI OsloMet – storbyuniversitetet.

Duggan, J., Sherman, U., Carbrey, R. og McDonnel, A. (2020). Algorithmic management and app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM. Human Resource Management Journal 2020;30, 114–132.

Dustmann, C., Schönberg, U. og Stuhler, J. (2016). The Impact of Immigration: Why Do Studies Reach Such Different Results? Journal of Economic Perspectives, 30 (4), 31–56.

Dølvik, J. E. (2013). Grunnpilarene i de nordiske modellene. Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. Fafo-rapport 2013:13. Oslo: Fafo.

Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hippe, J. M. og Jordfald, B. (2014). Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46. Oslo: Fafo.

Dølvik, J. E. og Røed Steen, J. (2018). The Nordic future of work. Drivers, insititutions, and politics. TemaNord 2018:555. København: Nordisk Ministerråd.

ECON Pöyry (2009). Bemanningsbransjen. Struktur, utvikling og rolle. Rapport 2009-083. Oslo: ECON Pöyry.

Edvardsen, K. (2012). Retten til fast ansettelse: Praktiske problemstillinger tilknyttet grunnbemanningslæren. Arbeidsrett. Vol. 9 (2), 103–141.

Eide, L. S., Grünfeld, L. A., Hernes, S. M. og Hvide, H. (2020). Akademikere og entreprenørskap. Publikasjon nr. 97. Oslo: Menon Economics.

Eldring, L. og Friberg, J.H. (2011). Polonia i Norge. Fafo-rapport 2011:27. Oslo: Fafo.

Eldring, L., Ødegård, A. M., Andersen, R. K., Bråten, M., Nergaard, K. og Alsos, K. (2011). Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport 2011:09. Oslo: Fafo.

Ellingsen, D., A. Grimsmo, M. H. Ingelsrud, A. Underthun og C. T. Wathne (2016). Jakten på den bærekraftige fleksibiliten. Typologier av ansatte i bemanningsbransjen. FoU-resultat 08:2016. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet

Elstad, J. I. og Heggebø, K. (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 36 (3), 139–157.

Emmenegger, P. mfl (2012). The age of Dualization. Changing face of inequality in Deindustrializing Societies. New York: Oxford University Press.

Engblom, M. (2020). Atypical Employment Relationships: The Position in Finland. Waas, B. og van Voss G. H. (red.) Restatement of Labour Law in Europe: Vol II Atypical Employment Relationships. (s. 225–246). Oxford: Hart Publishing.

Engebretsen, L. S., Salvanes, K. G. og Vassengen, J. F. (2012). Midlertidige stillinger – et springbrett til permanente stillinger? Økonomiske analyser 5/2012. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Engelstad, E. (2019) Slutt med mobilen i handa? – Egenbemanning, underentreprise og innleie i byggenæringa i Oslo og Akershus høsten 2019. Rapport utgitt av Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening (El og IT Forbundet), Rørleggernes Fagforening avdeling 605, Tømrer og Byggfagforeningen avdeling 601 og Oslo Bygningsarbeiderforening avdeling 603 (Fellesforbundet).

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Esser, I. og Olsen, K. M. (2012). Perceived job quality. Autonomy and job security within a multi-level framework, European Sociological Review 28 (4), 443–454.

ETUC mfl. (2002). The European Framework Agreement on Telework. Adopted by the Social Dialogue Committe on 28 June 2002.

EU-kommisjonen (2019). The European Green Deal. Annex to to the Communication from the the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Brussel: European Commission.

EU-kommisjonen (2021). Consultation document. First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work. Brussel: European Commission.

Eurofound (2020). New forms of employment. 2020 update. New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Eurofound (2020b). Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation, Challenges and prospects in the EU. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Eurofound (2020c). De europeiske arbeidsmiljøundersøkelser. Hentet fra: European Working Conditions Surveys (EWCS) | Eurofound (europa.eu)

Eurofound (2020d), Living, working and COVID-19. COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Eurostat (2018). Self-employed statistics. Hentet fra: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Self-employment_statistics. Brussel: Eurostat.

Evju, S. (2010. Styringsrett og restkompetanse. Arbeidsrett. Vol. 7 (1–2), 49–65.

Evju, S. (2011). Utviklingstrekk i den individuelle Arbeidsretten. Arbeidsrett. Vol. 8 (3–4), 143–163.

Evju, S. (red.) (2014). Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

Evju, S. (2014). Norway. I Freedland, M. og Prassl, J. (red). Viking, Laval and beyond. Oxford: Hart publishing.

Falkum, E., Hagen, I. M. og Trygstad, S. C. (2009). Bedriftsdemokratiets tilstand, Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009. Fafo-rapport 2009:35. Oslo: Fafo.

Falkum, E. (2020), Makt og opposisjon i arbeidslivet. Maktforskyvninger fra 1900 til 2020. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Finci, A. (2019) Norsk industri 2018 og andre norske sekundærnæringer. Pilene peker oppover. Statistisk sentralbyrå. Oslo-Kongsvinger.

Finnestrand, H. O. (2011). The role of the shop steward in organizations using high involvement workplace practices. (2011:299). NTNU: Trondheim.

Finnestrand, H. O. (2015). Fra partssamarbeid til individuelt ansvar. I Bungum, B., Forseth, U. og Kvande, E. (red.), Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Bergen: Fagbokforlaget.

Forskerforbundet (2021). Statistikk – midlertidig ansatte. Hentet fra: https://www.forskerforbundet.no/midlertidig-ansettelse/statistikk/

Fougner, J. (2006). Virksomhetsoverdragelse og tilpasning. Arbeidsrett. Vol. 3 (1), 65–76.

Fougner, J. (2009). Læren om fast ansettelse ved varig behov. Arbeidsrett. Vol. 6 (2), 98–104.

Fougner, J., Holo, L., Sundet, T. L. og Thorkildsen, T. (2018). Arbeidsmiljøloven. Kommentarutgave. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Fougner J. (2019). Norsk Arbeidsrett, Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern. Oslo: Universitetsforlaget.

Fredriksen, H.H. og Mathisen, G. (2014). EØS-rett. Bergen: Fagbokforlaget.

Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? OMS Working Papers. University of Oxford.

Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254–280

Friberg, J. H. og Haakestad, H. (2015). Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid. Søkelys på arbeidslivet, 32(3), 182–205.

Friberg, J. H. (2016). Arbeidsmigrasjon. Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi? Fafo-rapport 2016:2. Oslo: Fafo.

Gallie, D. (red.), (2007). Employment Regimes and the Quality of Work. Oxford: Oxford University Press.

Georgieff, A. og A. Milanez (2021), What happened to jobs at high risk of automation? OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 255. Paris: OECD.

Gleditsch, R., Thomas, M. J. og Syse, A. (2020). Nasjonale befolkningsframskrivninger 2020. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Global Entrepreneurship Monitor (2020). 2019/2020 Global Report. London: Global Entrepreneurship Research Association.

Goldschmidt, D. og Schmieder, J. F. (2017). The Rise of Domestic Outsourcing and the Evolution of the German Wage Structure. Quarterly Journal of Economics, 132(3), 1165–1217.

Gooderham, P. N., Navrbjerg, S. E., Olsen, K. M. og Steen, C. R. (2015), The labor market regimes of Denmark and Norway – One Nordic model? Journal of Industrial Relations, 57 (2), 166–186.

Goos, M., Manning, A., og Salomons, A. (2014). Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring. The American Economic Review, 104(8), 2509–2526.

Granden, G. (2013). Styrearbeid. En håndbok for ansatte i selskap og konsern. Oslo: Gyldendal.

Grimsby, L. S., Eide, L. S. og Grünfeld, L. A. (2016). Organisering av arbeidsliv. Forskjeller i skatt og tilgang på velferdsgoder. Menon-publikasjon nr. 55-2016. Oslo: Menon Economics.

Grødem, A. S. (2020). Eldre arbeidstakere med ny teknologi. Kommunikasjon og motivasjon i arbeidslivet under koronatiltakene. Rapport nr. 11. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Grünfeld, L., Salvanes, K.G., Hvide, H., Jensen, T.B. og Skogstrøm, J.F. (2016) Selvstendig næringsdrivende i Norge. Hvem er de og hva betyr de for fremtidens arbeidsmarked? Menon-publikasjon nr. 14-2016. Oslo: Menon Economics.

Grünfeld, L., Scheffer, M. og Stemland Eide, L. (2020). Privat eierskap i Norge 2018. Publikasjon nr. 13/2020. Oslo: Menon Economics.

Hagedorn-Rasmussen, P. og Klethagen, P. (2019). International management concepts meeting Nordic working life. I Hvid, H.S. og Falkum, E. (red) (2019). Work and wellbeing in the Nordic countries: Critical perspectives on the world’s best working life. London: Routledge.

Hagen, I. M., Seip, Å. A. og Svalund, J. (2020). Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling? Fafo-rapport 2020:28. Oslo: Fafo.

Hall, P. A. og Soskice, D. (2001) Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press.

Halvorsen, K. og Stjernø, S. (2008). Work, oil and welfare. The welfare state in Norway. Oslo: Universitetsforlaget.

Hedegaard, C. og Kreutzer, I. (2016). Grønn konkurransekraft. Rapport fra ekspertutvalg utnevnt av regjeringen. Hentet fra: Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (gronnkonkurransekraft.no)

Heian, M. T., Kleppe, B. og Løyland, K. (2015). Kunstnerundersøkelsen 2013. Kunstnernes inntekter. Bø: Telemarksforskning.

Hernes, G. (2006). Den norske mikromodellen. Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafo-notat 2006:25. Oslo: Fafo.

Heum, P. (2019). Globalisering og verdiskaping i norsk økonomi. Magma 7/2019, 16-19.

Hoen, M. F., Markussen, S. og Røed, K. (2019). Immigration and Social Mobility. Oslo: Frischsenteret.

Holman, D. (2013). Job types and job quality in Europe. Human Relations, 66(4), 475–502.

Hotvedt, M. J. (2016). Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter. Oslo: Gyldendal.

Hotvedt, M. J. (2016b). Arbeidsgiveransvar i formidlingsøkonomien? Tilfellet Uber. Lov og Rett. Vol. 55 (8), 484–503.

Hotvedt, M. J. (2018). Arbeidstaker – quo vadis? Den nyere utviklingen av arbeidstakerbegrepet. Tidsskrift for rettsvitenskap. Vol. 131 (1), 42–103.

Hotvedt, M. J. (2020). Kollektive forhandlinger for oppdragstakere? Rekkevidden av adgangen til å forhandle tariffavtaler i lys av internasjonal rettsutvikling. Arbeidsrett. Vol. 17(1), 1–44.

Hotvedt, M. J., Munkholm, N. V., Pind, D. A., Westregård, A., Ylhäinen, M. og Alsos, K. (2020b). The future of Nordic labour law. Facing the challenges of changing labour relations. Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models. Temanord 2020-534. København: Nordisk Ministerråd.

Huttunen, K., Møen, J. og Salvanes, K.G. (2018). Job Loss and Regional Mobility. Journal of Labor Economics. Vol. 36 (2).

Hvid, H.S. og Falkum, E. (red) (2019). Work and wellbeing in the Nordic countries: Critical perspectives on the world’s best working life. London: Routledge.

Haavind (2020). Utredning om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet. Oslo: Advokatfirmaet Haavind.

ILO (2016). Non-standard Employment around the World. Understanding challenges – shaping prospects. Geneve: ILO.

ILO (2017). Decent Work and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Geneve: ILO.

ILO (2018). Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. Geneve.

ILO (2019). ILO Centenary Declaration of the Future of Work. Adopted by the Conference at its one hundred and eighth session, Vedtatt 21. juni 2019. Geneve: ILO.

ILO (2019b). Work for a brighter future. Global Commission on the Future of Work. Geneve:

ILO (2020). World Employment and Social Outlook. Trends 2020. Geneve: ILO.

ILO (2020b). Promoting employment and decent work in a changing landscape. Kartlegging utarbeidet av ILOs Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations. Report III (Part B). Geneve: ILO.

ILO (2021). World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work. Geneve: ILO.

Ilsøe, A. og Larsen, T. P. (red) (2021). Non-standard work in the Nordics: Troubled waters under the still surface. Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models. TemaNord 2021: 503. København: Nordisk Ministerråd.

Ingelsrud, M. H. og Steen, A. (2019). Norsk arbeidsliv 2019. Kompetanse i det digitale arbeidslivet. YS Arbeidslivsbarometer. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet AFI OsloMet – storbyuniversitetet.

Ingelsrud, M. H., Hansen, P. B. og Underthun, A. (2020). Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid. Rapport 2020:08. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet AFI OsloMet – storbyuniversitetet.

Ingelsrud, M. H. og Bernstrøm, V. (2021). Hjemmekontor: Utbredelse og sentrale kjennetegn i 2021. Delrapport. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet OsloMet – storbyuniversitetet.

Inghammar, A. (2020). Atypical Employment Relationships: The Position in Sweden. I Waas, B. og van Voss G. H. (red.) Restatement of Labour Law in Europe: Vol II Atypical Employment Relationships. (s. 859–880). Oxford: Hart Publishing.

Isachsen, A. J. (2015). Globalisering. Magma, 2015 nr. 5, 20–29.

Jakobsen, E., Engebretsen, B. E., Myklebust, A. og Skogli, E. (2019). Tjenestenæringene i Norge mot 2050. Publikasjon nr. 84/2019. Oslo: Menon Economics.

Jesnes, K. og Nergaard, K. (2019). Kunst og kultur – organisasjoner i endring? Fafo-rapport 2019:22. Oslo: Fafo.

Jesnes, K. og Oppegaard, S. M. N. (red). Platform work in the Nordic models: Issues, cases and responses. Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models. TemaNord 2020:513. Nordic Council of Ministers.

Jordhus-Lier, D. (2015). Extinguishing fires: Coping with outsourcing in Norwegian hotel workplaces. I Jordhus-Lier, D. og Underthun, A. (red.): A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. London: Routledge.

Kalleberg, A.L. (2000). Nonstandard Employment Relations: Part-Time, Temporary and Contract Work. Annual Review of Sociology 26, 341–365.

Kalleberg, A. L. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition. American Sociological Review, 74 (1), 31–48.

Katz, L. F. og Krueger, A. B. (2018). The Rise and Nature of Alternative Work Arrangements in the United States 1995–2015. ILR Review. Vol. 72 (2), 382–416.

Katz, L. F. og Krueger, A. B. (2019). Understanding Trends in Alternative Work Arrangements in the United States. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 5 (5), 132–146.

Kenney, M. og Zysman, J. (2018). Entrepreneurial Finance in the Era of Intelligent Tools and Digital Platforms: Implications and Consequences for Work. BRIE Working Paper 2018-8. Berkeley, California: University of California, Berkeley.

Kilhofer, Z., De Groen, W. P., Lenaerts, K., Smits, I., Hauben, H., Waeyaert, W., Giuacumactos, E., Lhernould, J. P. og Robin-Olivier, S. (2020). Study to gather evidence on the working conditions of platform workers. VT/2018/032. Brussel: European Commission.

Kilskar, S., Skaufel, K. Wasilkiewicz, B. Nygaard og A. Øren (2017). Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Kartlegging av muligheter og utfordringer. Trondheim: SINTEF i samarbeid med IdeThandling.

Knutstad, G. og Torvatn. H. (2020). Lær av de beste. Hvordan skaffe seg konkurransekraft gjennom digitalisering? Trondheim: SINTEF.

Kristiansen, J. (2016). På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegrep? I Mulder B. J. mfl. (red.): Sui Generis. Festskrift til Stein Evju, Oslo 2016, 389–398. Oslo: Universitetsforlaget.

KS (2019). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.

Kvamstad-Lervold, B., Holte, E. A. og Johansen, U. (2019). Fremtidsmuligheter i maritime næringer. Rapport OC2019 A-120. Trondheim: SINTEF.

Kvernberg Andersen, T., Kamsvåg, P. F. og Torvatn, H. (2020). Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene? Rapport 2020:00560. Trondheim: SINTEF.

Lepak, D. P. og Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24(1), 31–48.

Levin, M., Nilssen, T., Ravn, J. E. og Øyum, L. (2012) Demokrati i arbeidslivet. Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn. Bergen: Fagbokforlaget.

Lund-Sørensen, A. og Munkholm, N. V. (2020). Key concepts and changing labour relations in Denmark Part 1 Country report Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 4. Pillar VI. Oslo: Fafo.

Løken, E. og Stokke, T. A. (2009). Labour Relations in Norway. Fafo-rapport 2009:33. Oslo: Fafo.

Madsen, P. K. (2003). «Flexicurity» through labour market policies and institutions in Denmark. I Auer, P. og Cazes, S. (red.): Employment stability in an age of flexibility. Geneve: ILO.

McKinsey Global Institute (2021). The future of work after COVID-19.

Moene, K., Barth, E., Krueger, I., Lind, J. T. og Mehlum, H. (2009). Den skandinaviske modellen og økonomisk ulikhet. Vedlegg til NOU 2009: 10. Fordelingsutvalget.

Monkerud, L.C., Indset, M., Klausen, J.E. og Stokstad, S. (2016). Kommunal organisering 2016. NIBR-rapport 2016:20. Oslo: NIBR.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021. Lagt frem av regjeringen, Sametinget, hovedorganiasjonene i arbeidslivet og Voksenopplæringsforbundet.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (2020). Situasjonsbeskrivelse 2020. Arbeidslivskriminalitet.

Nätti, J. og Nergaard, K. (2019). Dualization or normalisation of part-time work in the Nordic countries: work insecurity and mobility over time. I Nicolaisen. H. mfl. (red). (2019): Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Bristol: Policy Press.

Nedelkolska, L. og Qunitini, G. (2018). Automation, skill use and training. Social, Employment and Migration Working Papers 202. Paris: OECD.

Nergaard, K. (2004). Atypisk arbeid. Fafo-rapport 430. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. og Stokke, T. A. (2007). Har den norske forhandlingsmodellen overlevd? I Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. og Hippe, J. M. (red.): Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Nergaard, K. (2010). Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk. Fafo-notat 2010:25. Oslo: Fafo.

Nergaard, K., T. Nesheim, K. Alsos, Ø. M. Berge, S. C. Trygstad og A.M. Ødegård (2011). Utleie av arbeidskraft 2011. Fafo-rapport 2011:33. Oslo: Fafo.

Nergaard, K., Alsos, K., Bråten, M. og Jensen, R. S. (2015). Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 2015:10. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2018). Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport. Fafo-rapport 2018:38. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2018b). Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017. Fafo-notat 2018:20. Oslo: Fafo.

Nergaard, K., Andersen, R. K., Alsos, K. og Oldervoll, J. (2018c). Fleksibel arbeidstid. En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 2018:15. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2019). Innleie i byggebransjen i Trondheim. Resultater fra en kartlegging høsten 2018. Fafo-rapport 2019:20. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2020). Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2018/2019. Fafo-notat 2020:12. Oslo: Fafo.

Nergaard, K. (2020b). Hjemmekontor og bruk av digitale løsninger. Faktaflak. Oslo: Fafo.

Nesheim, T., Olsen, K.M. og Kalleberg, A.L. (2007). Externalizing the core: Firms’ use of employment intermediaries in the information and communication technology industries. Human Resource Management, 46 (2), 247–264.

Nesheim, T., Fahle, B. og Tobiassen, A.E. (2014). When eksternal conultants work on internal projects. Exploring managerial challenges. I Koene, B., Galais, N. og Garsten, C. (red.): Management and organization of temporary work. London: Routledge.

Nesheim, T. (2016). Fast ansettelse eller løsere kobling til virksomheten? I Mikkelsen, A. og Laudal, T. (red.): Strategisk HRM 1. Ledelse, organisasjon, strategi og regulering (2. utg) Oslo: Cappelen Damm.

Nesheim, T. (2017). Tilknytningsformer for arbeid. Virksomhetsstudien. Arbeidsnotat 07-2017. Bergen: SNF – Samfunns- og næringslivsforskning.

Nykamp, H, Skålholdt, A. og Ørstavik, F. (2011). Sikkerhet i komplekse prosjekter. Rapport 23. Oslo: NIFU.

Næringslivets Hovedorganisasjon (2018). Verden og oss. Næringslivets perspektivmelding 2018.

Næringslivets Hovedorganisasjon (2019). Økonomisk overblikk 2/2019.

Næringslivets Hovedorganisasjon (2020). Økonomisk overblikk 4/2020.

Næringslivets Hovedorganisasjon (2021). Økonomisk overblikk 1/2021.

Nørstebø, V. S. mfl. (2020). Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak. Rapport 2020: 958. Trondheim: SINTEF.

OECD (2010) OECD Employment Outlook 2010. Paris.

OECD (2013). OECD Employment Outlook 2013. Paris.

OECD (2014). OECD Employment Outlook 2014. Paris

OECD (2017). OECD Employment Outlook 2017. Paris

OECD (2018). OECD Employment Outlook 2018. Paris

OECD (2019). OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work. Paris.

OECD (2019b). Negotiating Our Way Up. Collective Bargaining in a Changing World of Work. Paris.

OECD (2020). OECD Employment Outlook 2020. Paris.

OECD (2020b). Economic Outlook 2020. Paris.

Olsen, K.M. (2004). Non-standard Work in two different Employment Regimes: Norway and the United States. Work, Employmnet & Society, 18 (2), 321–348.

Olsen, K. M. (2006). Inside Out. Non-standard Work, Employment and Diverse Interests. SNF Report no. 03/06. Bergen: SNF – Samfunns- og næringslivsforskning.

Olsen, K. M. (2006b). Atypiske ansettelser – dårlige jobber? Tidsskrift for Samfunnsforskning 47 (3), 387–412.

Olsen, K. M. (2006c). The Role of Nonstandard Workers in Client-Organization Relations. Industrielles / Industrial Relations 61 (1).

Olsen, K. M. (2016). Utfordringer ved midlertidighet i organisasjoner. Magma nr. 3/2016, 40–47.

Oslo Economics (2020). Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser. Rapport 2020-56. Oslo: Oslo Economics.

Pajarinen, M., Rouvinen, P og Ekeland, A. (2015). Computerization and the future of jobs in Norway. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Pesole, A., Brancati, U. M. C, Fernández-Macías, E., Biagi, F. og González Vázquez, I. (2018). Platform Workers in Europe Evidence from the COLLEEM Survey. EUR – Scientific and Technical Research Reports. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Pettersen, I. og Romsaas, I. M. (2019). Arbeidskraftens tilknytningsformer i matindustrien. Rapport vol. 5 nr. 159. Ås: Norsk Institutt for bioøkonomi.

Pfeffer, J. og Baron, J.A. (1988). Taking the workers back out: Recent trends in the structuring of employment. Organizational Behavior, 10, 257–303

Politidirektoratet (2021). Politiets trusselvurdering.

Pressl, J. (2018). Humans as a Service. The Promise and Perils of Work in the Gig Economy. Oxford: Oxford University Press.

Proba (2016). Skatteregler og velferdsordninger for selvstendige. Proba Samfunnsanalyse.

Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78.

Rahman, K. S. og Thelen, K. (2019). The Rise of the Platform business Model and the Transformation of Twenty-First-Century Capitalism. Politics & Society, 47(2), 177–204.

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. (2019). Tiltak for reduksjon av midlertidighet i UH-sektoren.

Ravn, J. E. (2015). Forhandling, forvaltning og forvandling. Den norske samarbeidsmodellens mulighetsrom i fremtidens arbeidsliv. I Bungum, B., Forseth, U., og Kvande, E. (red.) Den norske modellen : Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Bergen: Fagbokforlaget.

Risak, M. og Dullinger, T. (2018). The Concept of «worker» in the EU law. Status quo and potential change. Report 140. European Trade Union Institute.

Rolandsson, B. Alasoini, T., Berglund, T., Dølvik, J.E. og Hedenus, A. (2020). Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries. Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models. TemaNord 2020:540. København: Nordisk Ministerråd.

Roverud, L. H., Kjølvik, T. K., Nesheim, T. og Jesnes, K. (2017). Mellomledd i oppdragsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet, 34(3), 199–215.

Rørstad, K., Børing. P., Solberg, E. og Carlsten, T. C. (2018). NHOs Kompetansebarometer 2018. Rapport 2018: 23. Oslo: NIFU.

Rørstad, K., Børing.P. og Solberg, E. (2021). NHOs Kompetansebarometer 2020. Rapport 2021: 4. Oslo: NIFU.

Røtnes, R., Ingerød Steen, J., Steen, J.R. og Jesnes, K. (2019). The knowledge-intensive platform economy in the Nordic countries. Oslo: Nordic Innovation.

Røtnes, R., Steen, J., Kordt, A. H. og Flatval, V. S. (2020). Verdikjeder i Norge. Rapport 16-2020. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Salvanes, K. G. (2009). Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein litteraturoversikt med vekt på resultat for Noreg. Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Salvanes, K. G. (2017). Omstillingsevnen i norsk økonomi under finanskrisen. Bakgrunnsnotat for Perspektivmeldingen 2017. Arbeidsnotat 2017/7. Oslo: Finansdepartementet.

Samant, Y. (2020). Plattformøkonomien og HMS-utfordringer. Ramazzini 27 (1), 10–14.

Samfunnsøkonomisk analyse (2017). Analyse av former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet. Rapport 69-2017. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomisk analyse (2021). Evaluering av allmenngjøringsordningen. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19. (2020–2021). Rapporter fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet.

Schartum, D.W. (2013). Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet. CompLex 3/2013. Oslo: Universitetet i Oslo, Senter for rettsinformatikk.

Schramm-Nielsen, J., Lawrence, P. og Sivesind, K. H. (2004). Management in Scandinavia. Culture, Context and Change. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Selberg, N. (2017). Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsliga ansvar i komplexa organisationer En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö. Lund: Media-Tryck.

Skar, H. (2019). Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. Vol. 132 (3–4), 269–306.

Skjæveland, A. M. (2015). Globalisering og det norske arbeidsmarkedet. Magma 5/2015, 53–64.

Skjønberg, A. N., Hognestad, E. og Hotvedt, M. J. (2017). Individuell arbeidsrett. Oslo: Gyldendal.

Skogli, E., Wifstad, K. og Stokke, O.M. (2017). Verdien av gode råd. Rådgivernæringens størrelse og betydning i Norge. Publikasjon nr. 64/2017. Oslo: Menon Economics.

Skjønberg, A. N., Hognestad, E. og Hotvedt, M. J. (2017). Individuell arbeidsrett (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Slagstad, R. (1998). De nasjonale strateger. Oslo: Pax forlag.

Solli-Sæther, H. (2006). Transplants´ role stress and work performance in IT outsourcing relationships. Series of Dissertations 6/2006. Oslo: Handelshøyskolen BI.

Solli-Sæther, H. og Gottschalk, P. (2007) Rapport fra Outsourcingsundersøkelsen 2009. Oslo: Handelshøyskolen BI.

Solli-Sæther, H. og Gottschalk, P. (2010) Rapport fra Outsourcingsundersøkelsen 2007. Oslo: Handelshøyskolen BI.

Standing, G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2014). Midlertidige ansettelsesformer og helse – en kunnskapsoversikt. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2015). Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. STAMI-rapport, årgang 16, nr. 3. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2017). Arbeidsmiljøet i Norge og EU – en sammenlikning. Basert på data frå European Working Conditions Survey. STAMI-rapport, årgang 18, nr. 3. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2018). Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018. STAMI-rapport, årgang 19, nr. 3. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2021). Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. STAMI-rapport, årgang 22, nr. 4. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2021b). Årsrapport 2020. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (2021c). Arbeid hjemmefra. Helse og arbeidsmiljø. En systematisk kunnskapsoppsummering. STAMI-rapport, årgang 22, nr. 3. Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Statsbygg (2021). Innleie, faglærte og lærlinger. Resultater fra kartlegging høsten 2020.

Steen, A. H., Nergaard, K. og Drange, I. (2017). Organisering av uorganiserte. FoU-resultat 2017:06. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2021). Regjeringen.

Strøm, M., von Simson, K. og Østbakken, K.M. (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport 2018:2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Strøm, M. og von Simson, K. (2020). Atypisk arbeid i Norge 1995–2018. Rapport 2020:12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Svalund, J. og Nielsen, R.A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet 34 (1–2), 44–62.

Svalund, J. og Berglund, T. (2018). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 24, 261–277.

Svalund, J., Sletvold Øistad, B. og Alsos, K. (2019). Arbeidstakeres håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie. Oslo: Fafo-rapport 2019:38. Oslo: Fafo.

Thorsrud, E. og Emery, F. E. (1969) Mot en ny bedriftsorganisasjon. Eksperimenter i industrielt demokrati. Fra samarbeidsprosjektet LO/NAF. Oslo: Tanum.

Tranvik, T. og Bråten, M. (2015). Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk styring og kontroll i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning, vol. 56, nr. 4, 419–448.

Trygstad, S. C., Alsos, K., Bråten, M. og Hagen, I. M. (2019). Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2019:23. Oslo: Fafo.

Trygstad, S. C., Alsos, K., Andersen, R. K., Bråten, M., Hagen, I. M. og Steen Jensen, R. (2021). Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning. Fafo-rapport 2021:10. Oslo: Fafo.

Ulstein, H., Grünfeld, L.A. og Ekrann, G. (2012). Industrielt eierskap i Norge. Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet. Menon-pulikasjon nr. 11. Oslo: Menon Economics.

Underthun, A., Holm Ingelsrud, M. og Steen, A. H. (2019). Nye regler for midlertidige ansettelser i staten – en effektevaluering. AFI-rapport 03-2019. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet OsloMet – storbyuniversitetet.

Utenriksdepartementet (2016). EU-EØS-håndboken.

van den Heuvel, A. (2019). Minstelønn – forpliktelser, begrensninger og løsninger. Oslo: Gyldendal.

Vázquez, I. G. mfl. (red). (2019). The changing nature of work and skills in the digital age. Brussel: European Commission Joint Research Centre.

Virke og FranchiseArkitekt (2020). Franchiserapporten 2020. Nettside: franchiserapporten-2020.pdf (franchiseportalen.no)

Von Brasch, T., Gjelsvik, M. L. og Sparrmann, V. (2018). Deunization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy. Economic Systems Research, 30(3).

von Simson, K. (2009). Kan vikarbyråarbeid være et springbrett til arbeidslivet for ikke-vestlige innvandrere? Søkelys på arbeidslivet, 26(3).

von Simson, K. (2016). Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet, 33(3).

Vosko, L. F. (2010) Managing the Margins: Gender, Citizenship and the International Regulation of Precarious Employment. Oxford: Oxford University Press.

Waas, B. og van Voss, G. H. (red.) (2017). Restatement of Labour Law in Europe. Volume 1. The Consept of Employee. Oxford: Hart Publishing.

Waas, B. og van Voss G. H. (red.) (2020). Restatement of Labour Law in Europe: Vol II Atypical Employment Relationships. Oxford: Hart Publishing.

Walbækken, M. og Ibenholt, K. (2020). Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester. Rapport 2020:19. Oslo: Samfunnsøkonomisk analyse.

Weil, D. (2019). Understanding the Present and Future of Work in the Fissured Workplace Context. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences 5(5), 147–65.

Westregård, A. (2019). Key concepts and changing labour relations in Sweden. Part 1. Country report. Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 8. Pillar VI. Oslo: Fafo.

Williams, C.C., Llobera, M. og Horodnic, A.V. (2020). Tackling undeclared work in the collaborative economy and bogus self-employment. Working paper. Brussels: European platform tackling undeclared work.

Winje, E., Schefer, M., Fjose, S. og Grimsby, G. (2019). Klimaomstilling i norsk næringsliv. Rapport 2019:95. Oslo: Menon Economics.

Woxholth, G. (2018). Selskapsrett. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Juridisk.

Ylhäinen, M. (2020). Key concepts and changing labour relations in Finland. Part 1. Country report. Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 5. Pillar VI. Oslo: Fafo.

Ødegaard, A. M., Jordfald, B., Flatval, V. S., Steen, J. og Svarstad, E. (2021). Franchise og konsern. Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting. Fafo-rapport 2021:8. Oslo: Fafo.

Øistad, B. S., Svalund, J., Dølvik, J. E. og Jesnes, K. (2019). Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? Søkelys på arbeidslivet 36 (3), 120–138.

Østby, L. og Aalandslid, V. (2020). Innvandring og innvandrere i Norden. En komparativ analyse. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside