NOU 2023: 17

Nå er det alvor— Rustet for en usikker fremtid

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Litteratur

Agerup, U., T. Grunnan, H. Schultz Heireng og K. Hammarstrøm Løkken (2016). Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak. FFI-rapport 16/01234.

Aghion, P, Y. Algan, P. Cahuc og A. Scleifer (2010). Regulation and distrust. The Quarterly Journal of Economics.

Algan, Y. og P. Cahuc (2010). Inherited Trust and Growth. American Economic Review, Vol. 100, No. 5.

Allcott, H. og M. Gentzkow (2017). Social media and fake news in the 2016 election. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211-236.

Allertsen, M. og T. Morken (2022). Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Angell, E., B. Kårtveit, V. Nygaard, og J.Å. Riseth (2022). Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene. Norwegian Research Centre AS. Rapport 11-2022.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet (2021). Hurdalsplattformen. For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 2021–2025.

Arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet (2023). Tilgang på veterinærtjenester i Norge.

Arctic Council (2023). Arctic Council Observers. www.arctic-council.org.

Arriola, C., S. Guilloux-Nefussi, S-H. Koh, P. Kowalski, E. Rusticelli og F. Van Tongeren (2020). Efficiency and risks in global value chains in the context of COVID-19. OECD Economics Department Working Papers, Nr. 1637.

Atlantic Council (2022). US Treasury Secretary Janet Yellen on the next steps for Russia sanctions and ‘friend-shoring’ supply chains. www.atlanticcouncil.org.

Auglend, R.L. (2018). Politiet i krig og ved okkupasjon: noen folkerettslige og nasjonalrettslige perspektiver.

Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye veier AS og Statens vegvesen (2019). Nasjonal transportplan 2022–2033. Oppdrag 6 Samfunnssikkerhet.

Avinor AS, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye veier AS og Statens vegvesen (2020). Nasjonal transportplan 2022–2033. Oppfølgingsspørsmål til oppdrag 9, spørsmål 1–85.

Aamaas, B., H.A. Aaheim, K. Alnes, B.V. Oort, H. Dannevig og T. Hønsi (2018). Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge. Report 2018:14. CICERO Center for International Climate Research og Vestlandsforskning.

Bane Nor SF (2023). Narvik / Áhkánjárga – Boden – Luleå – Stockholm, Ofotbanen F8. www.banenor.no.

Barberá, P., J.T. Jost, J. Nagler, J.A. Tucker og R. Bonneau (2015). Tweeting from left to right: Is online political communication more than an echo chamber? Psychological Science, 26(10), 1531-1542.

Bardalen, A., I. Pettersen, S.V. Dombu, O. Rosnes, K. Mittenzwei og A. Skulstad (2022). Klimaendring utfordrer det norske matsystemet. Sammendragsrapport. NIBIO BOK 8(4)2022.

Bardalen, A., L. Aune-Lundberg og H. Ulfeng (2023). Kunnskapsgrunnlag for norsk jordvernstrategi. NIBIO-rapport, vol. 9, nr. 38.

BarentsWatch 2022). Deling av offentlige data via BarentsWatch. Hva hindrer etatene i å dele mer data?

Barnholt Klepper, K., O.I. Bentstuen, A. Bergh, T. Broen, T. Kveberg, P.Y. Lindgren, E. Sivertsen, Ø. Sjøvik, K. Svenes, K. Waage og R. Windvik (2023). Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv. FFI-rapport 23/00879.

Basso, M.N., S. Hernes og J. Erraia (2022). Eksportmeldingen 2022. Menon publikasjon nr. 89/2022.

Beadle, A.W., S. Diesen, T. Nyhamar og E.K. Bostad (2019). Globale trender mot 2040 – et oppdatert fremtidsbilde. FFI-rapport 19/00045.

BedreVANN og Norsk Vann (2022). Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester.

Benestad, R., J. Mamen, K. Harstveit og J.S. Fuglestvedt (2023). Klimaendringer. www.snl.no.

Beredskapsnemnda for Statens informasjonstjeneste i krig (1957). Hvis det skulle bli krig. Veiledning for befolkningen.

Bergaust, J.C., S.R. Sellevåg, og F. Skjei (2022). Hva kan Norge lære av andre lands tilnærming til sammensatte trusler? – rapport til Forsvarskommisjonen. FFI-rapport 22/02310.

Bjørk, H.M., M. Magnæs, C. Brunsvik, S. Gundersrud, T. Mørkved, F.B. Olsen og L. Thorsberg (2022). Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg ny teknologi? – om behovene for grunnleggende endringer i måten vi utvikler og investerer i teknologi og forsvarsmateriell. FFI Rapport 22/02107.

Boston Consulting Group (2020). Områdegjennomgang av styringen av politi- og lensmannsetaten.

Brandtzæg, B.A. (2016). Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer. Telemarksforskning notat nr. 54/2016.

Brandtzæg, B.A., T.E. Lunder, A. Aastvedt, A. Thorstensen, S. Groven og G. Møller (2019). Utredning om små kommuner. Telemarksforskning, TF-rapport nr. 473.

Brannforbundet i Delta (2021). Enighet om ny særavtale for brann- og redningstjenesten. www.delta.no.

Bruun-Hanssen, H. (2021). Forsvarssjefen: Status og utfordringer i Forsvaret. www.oslomilsamfund.no.

Caspersen, E. og I. B. Hovi (2014). Sårbarhet og beredskap i godstransport. TØI rapport 1324/2014.

Centre for High North Logistic (2019). Maritime Traffic and Transportation Infrastructure along the Northern Sea Route.

Clement, V., K.K. Rigaud, A. de Sherbinin, B. Jones, S. Adamo, J. Schewe, N. Sadiq og E. Shabahat (2021). Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. World Bank. www.worldbank.org.

COSCOS (2023). Company Profile.

Council of the European Union (2022). Council recommendation on a Union-wide coordinated approach to strengthen the resilience of critical infrastructure.

Departementene (2019a). Mat, mennesker og miljø. Regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023. www.regjeringen.no.

Departementene (2019b). Nasjonal strategi for digital sikkerhet.

Digitaliseringsdirektoratet (2021). Et økosystem er mer enn en samling fellesløsninger. www.digdir.no.

Digitaliseringsdirektoratet (2022). Rammeverk for digital samhandling. www.digdir.no.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2008) Direktoratenes faglige rolle En rolle under økende press?

Direktoratet for forvaltning og IKT (2017). Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter.

Direktoratet for forvaltning og IKT (2018). En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport.

Direktoratet for forvaltning og IKT og Forsvarets forskningsinstitutt (2017). Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde. Difi-rapport 2017:4.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2020a). Innbyggerundersøkelsen 2021.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2020b). Statlig tilsyn med kommunene. Kartlegging av omgang, samordning og nytte.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2022a). Hvor går regional stat? Endringer med funksjonsbasert organisering i statlige etater.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2022b). Færre og bedre – en evaluering av statsforvalterinstruksen.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2022c). Evaluering av nærpolitireformen – en vurdering av resultater og effekter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2007). Forsterkning, beskyttelse og samvirke – Sivilforsvarsstudien 2007.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2021.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014–2021). Kommuneundersøkelsen 2014–2021.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2014). Beredskapsgjennomgang. Oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid 2014–2019.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2015a). Klimahjelperen. En veileder i hvordan ivareta samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planlegging av plan- og bygningsloven.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2015b). Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016a). Samfunnets kritiske funksjoner. Hvilken funksjonsevne må samfunnet opprettholde over tid?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016b). Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser Grunnbok: Introduksjon og prinsipper.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016c). Konseptutredning Sivilforsvaret 2016.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017a). Risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017b). Framtidens sivilforsvar – DSBs anbefaling til ny organisering og sivile beskyttelsestiltak.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018a). Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018b). DSBs retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018c). Totalforsvaret: Sammen for et tryggere Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2018d). Risikoanalyse av legemiddelmangel – Krisescenarioer 2018 – analyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2019a). Beredskapsanalyse skogbrann.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2019b). Skogbrannsesongen 2018. Erfaringer og læringspunkter.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2019c). Analyser av krisescenarioer 2019.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2019d). Kommuneundersøkelsen 2019.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2020a). Evaluering av Viking Sky-hendelsen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2020b). Kommuneundersøkelsen 2020.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2020c). Risikostyring i digitale verdikjeder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2020d). Veileder i kontinuitetsplanlegging. Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2021a). DSBs høringssvar NOU 2021: 6 Koronakommisjonens rapport.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2021b). Bred gjennomgang av elsikkerhetsområdet. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022a). Nødnett i bruk. En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022b). DSBs årsrapport 2021.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022c). Felles satsingsområder for nød- og beredskapskommunikasjon mot 2030. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022d). Ny fagutdanning for brann og redning. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022e). Ny etterutdanning for nød- og beredskapsaktørene. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022f). Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022g). Kommuneundersøkelsen 2022.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022h). Europeisk samarbeid gir bedre beredskap. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022i). Evaluering av DSBs håndtering av koronapandemien.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023a). Kommuneundersøkelsen 2023.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023b). DSBs internasjonale humanitære konsepter. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023c). Omkomne i brann. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023d). Ny CBRNE-prosedyre. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023e). Befolkningens bevissthet og atferd knyttet til egenberedskap 2023.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023f). Egenberedskap. Du er en del av Norges beredskap. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023g). Konsept for nytt nødnett er besluttet. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023h). Kurssenteret. www.dsb.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2023i). Veileder for tilsyn med farlig stoff.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Nødnett (2023). Grenseoverskridende kommunikasjon. www.nodnett.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statsforvalteren og Helsedirektoratet (2022). Statsforvalterens samordningsrolle i håndteringen av covid-19.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn (2021). Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap

Direktoratet for sivilt beredskap og Forsvarets overkommando (1998). Totalforsvaret. Historie, samtid og fremtidige utfordringer.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (2020). Innsatsområder under atomhandlingsplanen. www.dsa.no.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (2022a). Møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. www.dsa.no.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (2022b). Hva gjør vi på DSA? www.dsa.no.

Direktoratet for økonomistyring (2018). Veileder til utredningsinstruksen. Instruks om utredning av statlige tiltak.

Dombu, S.V., A. Bardalen, E. Strand, B. Henriksen og L. Lamprinakis (2021). Norsk matsikkerhet og forsyningsrisiko. Rapport fra arbeidsgruppe i NIBIO. NIBIO-rapport, vol. 7, nr. 145.

Dubestemmer.no (2023). Her kan du lære om personvern, nettvett og digital dømmekraft. www.dubestemmer.no.

Dyregrov, A. (2018). Katastrofepsykologi. Fagbokforlaget.

Eikebrokk, B., H.M. Lund Kvitsand, R. Kviseth Tinmannsvik, S. Antonsen, K.O. Gjerstad, S. Bruaset, A. Salte, E. Grøv og A. Lein Aalberg (2021). Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019. SINTEF 2021:00115.

Ekspertutvalget – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur (2019). Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet.

Endregard, M. og G.F Rongved (2022). Fremtidens totalforsvar – gjensidighet eller gjenstridighet? i G.F. Rongved og P.M. Norheim-Martinsen (red.), Totalforsvaret i praksis. Gyldendal.

Energinet (2022). Baltic Pipes modtageterminal er begyndt at modtage gas fra Norge. www.energinet.dk.

Energifakta Norge (2022a). Kraftproduksjon. www.energifaktanorge.no.

Energifakta Norge (2022b). Strømnettet. www.energifaktanorge.no.

Engen, O.A. (2023). Samfunnssikkerhet. www.snl.no.

Ese, J., C. Bjørkquist, M.J. Fineide, G.V. Hansen, M.K. Helgesen og H. Ramsdal (2021). Covid-19 pandemien – statsforvalterens rolle. En gjennomgang av hvordan statsforvalterne i Norge håndterte innføring av omfattende nasjonale smitteverntiltak som følge av covid-19 pandemien våren 2020. Høgskolen i Østfold. Oppdragsrapport 2021:2.

Etterretningstjenesten (2022). FOKUS 2022. Etterretningstjenestens årlige vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Etterretningstjenesten (2023). FOKUS 2023. Etterretningstjenestens årlige vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.

European Bank for Reconstruction and Development (2023). Belt and Road Initiative. www.ebrd.com.

European Commission (2020). 2020 Strategic Foresight Report. Charting the course towards a more resilient Europe.

European Commission (2022a). Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, Norway.

European Commission (2022b). REPowerEU: A plan to rapidly reduce dependence on Russian fossil fuels and fast forward the green transition.

European Commission (2023). Ensuring global food supply and food security. www.agriculture.ec.europa.eu.

European Council (2022a). Conclusions – 20 and 21 October 2022.

European Council (2022b). A Strategic compass for security and defence.

European External Action Service (2022). EU-China relations. www.eeas.europa.eu.

European Social Survey (2014). (Samfunnsvitenskapelig, komparativ spørreundersøkelse).

European Union Agency for Cybersecurity (2023). About ENISA – The European Union Agency for Cybersecurity. www.enisa.europa.eu.

EU og Nato (2023). Joint Declaration on EU-NATO Cooperation by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization.

EØS-notatbasen (2021). EU4Health-programmet. www.regjeringen.no.

EØS-notatbasen (2023). Kompetansesenter for cybersikkerhet. www.regjeringen.no.

Faktisk.no (2023). Tenk. Undervisningsopplegg for ungdom i kritisk mediebruk og kildebevisshet. www.tenk.faktisk.no.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable. Rome, FAO.

Felleskjøpet (2019). Behov og muligheter for beredskapslagring av korn i Norge.

Fimreite, A.L., P. Lango, P. Lægreid og L.H. Rykkja (red.) (2014). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget.

Finanstilsynet (2021). Veileder om utkontraktering. Rundskriv 7/2021.

Finanstilsynet (2022). Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2022.

Finanstilsynet (2022b). Finanstilsynets retningslinjer for gjenopprettingsplaner. Rundskriv 1/2022.

Finanstilsynet (2023). Beredskapsutvalget for finansiell infrastruktur (BFI). www.finanstilsynet.no.

Finanstilsynet og Norges Bank (2016). Tilsyn med beredskapen i det elektroniske betalingssystemet mv. www.norges-bank.no.

Finanstilsynet og Norges Bank (2019). Beredskapsløsninger i betalingssystemet. www.norges-bank.no.

Finanstilsynet og Norges Bank (2021). Høringsnotat TIBER-NO.

Finnish Institute of International Affairs, FIIA (2022). Nordic resilience: Strengthening cooperation on security of supply and crisis preparedness.

Fiskeridirektoratet. Sluttseddelregisteret. www.fiskeridir.no.

Fiskeridirektoratet (2023). Offisiell statistikk fiskeflåten.

FN-sambandet (2023). Verdens helseorganisasjon (WHO). www.fn.no.

Folkehelseinstituttet (2018). Utbruddsveilederen.

Folkehelseinstituttet (2020). Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019.

Folkehelseinstituttet (2023a). Drikkevann. www.fhi.no.

Folkehelseinstituttet (2023b). Beredskapsregisteret for covid-19. www.fhi.no.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022). The state of Food Security and Nutririon in the World 2022. www.fao.org.

Forskningsrådet (2018). Programplan 2018-2027. Samfunnssikkerhet (SAMRISK).

Forskningsrådet (2020). Idékraft verden trenger. Strategi for Norges forskningsråd 2020–2024.

Forsvaret (2013). Manual i krigens folkerett.

Forsvarets høgskole (2023). Kurs, studier og enkeltemner. www.forsvaret.no.

Forsvarets operative hovedkvarter (2018). Prosedyre for nominering av nøkkelpunkter og skjermingsverdige objekter.

Forsvarets operative hovedkvarter (2022). Norsk vertslandsstøttekonsept til bruk i totalforsvaret (Vertslandsstøttekonseptet).

Forsvarets sanitet (2021). Konsept for Forsvarets traumesystem i Norge.

Forsvarsdepartementet (2015). Et felles løft. Rapport fra ekspertgruppen for forsvaret av Norge.

Forsvarsdepartementet (2020). Evaluering av forsvarssektorens håndtering av koronapandemien.

Forsvarsdepartementet (2022). Om langtidsplanlegging i forsvarssektoren. www.regjeringen.no.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (2018). Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag.

Forsvarsstaben (2019). Forsvarets fellesoperative doktrine.

Fosse, A., A. Svensson, I. Konradsen, og B. Abelsen (2022) Tensions between local, regional and national levels in Norway’s handling of COVID-19. Scandinavian Jounral of Public Health.

Frivillighet Norge (2020). Frivillighetspolitikk – kart. www.frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge (2022a). Statusrapport for frivilligheten og Frivillighet Norges årsrapport 2021.

Frivillighet Norge (2022b). Søke om økonomisk støtte.

Försvarsdepartementet (2023). Regeringen bjuder in deltagare til Näringslivsrådet.

Försvarshögskolan (2019). Kris och säkerhet på hög nivå. www.fhs.se.

Försvarshögskolan (2023a). Vi forskar och utbildar för en säkrare värld. www.fhs.se.

Försvarshögskolan (2023b). Strategisk chefsutveckling. Ett chefsprogram för högre chefer i offentlig förvaltning. www.fhs.se.

Gjerde, S. og M.S. Winsvold (2016). Bruk av frivillige i søk og redning. En pilotstudie i to politidistrikt. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Gjeseth, G. (1946). Forsvarskommisjonen av 1946. Planleggingen av norsk etterkrigsforsvar på 1940-tallet.

Gould, E.D. og A. Hijzen (2016). Growing apart, losing trust? The impact of Inequality on Social Capital. IMF Working paper 16/176.

Hagen, J.M., G.H. Rodal, E. Hoff, B. Lia, J.E. Torp og S. Gulichsen (2003). Beskyttelse av samfunnet med fokus på transportsektoren. FFI rapport 2003/00929.

Hansen, V.W. og M.S. Winsvold (2021). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 1: Framskrivinger. En analyse av risikoen for uønskede hendelser i fremtiden. Rapport 2021: 8, Institutt for samfunnsforskning.

Hansen, V.W. og M.S. Winsvold (2022). Fremtidens frivillige beredskap. Delrapport 2: Beredskapsorganisering i møte med fremtiden.

Helse Nord RHF (2021). Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Interregional rapport 2023–2027.

Helse Nord RHF (2022a). Årlig melding 2022. Krav som rapporteres til styret i Helse Nord RHF.

Helse Nord RHF (2022b). Prosjekt blodberedskap. www.helse-nord.no.

Helse Nord RHF og Forsvarets personell- og vernepliktssenter (2022). Avtale mellom Helse Nord RHF og Forsvarets personell- og vernepliktssenter om pilotfase for ny modell for disponering av helsefaglig personell i fred, krise, krig og internasjonal innsats.

Helsedirektoratet (2012). Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.

Helsedirektoratet (2016). Mestring, samhørighet og håp – veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Helsedirektoratet (2019a). Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for nasjonal beredskap i helse- og omsorgssektoren 2019.

Helsedirektoratet (2019b). Nasjonal legemiddelberedskap – vurderinger og anbefalinger. Rapport IS-2837

Helsedirektoratet (2020a). Koronavirus – beslutninger og anbefalinger. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2020b). Utvidet beredskap på legemidler under covid-19. www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2021) Beredskapsutvalget for biologiske hendelser (BUB). www.helsedirektoratet.no

Helsedirektoratet (2022). Beredskap og krisehåndtering. www.helsedirektoratet.no.

Helsedirektoratet (2023). Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten – evalueringsrapport 2022.

Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022). Samhandling mellom brann- og redningsvesen og helsetjenesten.

Helsetilsynet (2021). Tilsyn med ambulanseflytjenesten. Undersøkelse av om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet (2018). Nasjonal helseberedskapsplan.

Helse- og omsorgsdepartementet (2021a). Drikkevann. www.regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet (2021b). Organisering av luftambulansetjenesten. Rapport fra ekspertgruppe.

Helse- og omsorgsdepartementet (2022a). Verdens helseorganisasjon. www.regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet (2022b). Ekspertutvalg om tvang. www.regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet (2022c). Høring – Innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet (2023). Tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2023.

Helse- og omsorgsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet (2023) Over 1000 pasienter og pårørende fra Ukraina evakuert med norsk hjelp. www.regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet (2023). Norge sender medisiner og medisinsk utstyr til Syria. www.regjeringen.no.

Henriksen, L.S., K. Strømsnes og L. Svedberg (red.) (2019). Civic Engagement in Scandinavia: Voluteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Cham: Springer International Publishing.

Henriksen, S.V., T. Brenden, L. Hoel, B.I. Kruke og T-G. Myhrer (2022). Evaluering av PSTs og politiets håndtering i tilknytning til Kongsberg-hendelsen 13. oktober 2021. Politihøgskolen.

Holden IV (2022). Hovedrapport. Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak – covid-19. Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Holmøyvik, E. (2020). Utgreiing av statsrettslege spørsmål i samband med styresmaktenes handtering av Covid-19. Universitetet i Bergen.

Hovedredningssentralen (2018). Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse – prinsipper – verdier.

Hovedredningssentralen (2021). Evaluering. Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum.

Hybrid CoE (2023). Establishment.

Høgberg, B.M., E. Holmøyvik og C.C. Eriksen (red.) (2023). Kriseregulering – lovgivning under koronakrisen. Fagbokforlaget.

Høydal, H.R. (2007). Samordning av samfunnssikkerhet i norsk sentralforvaltning. Universitetsforskning Bergen.

Håkenstad, M. (2019). Den væpnede dugnaden – totalforsvaret under den kalde krigen i P.M. Norheim-Martinsen (red.), Det nye totalforsvaret. Gyldendal, Oslo.

IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre (2020) Global Report on Internal Displacement 2020. www.internal-displacement.org.

Innst. S. nr. 241 (1997–1998) Innstilling fra forsvarskomiteen om hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002.

Innst. 306 S (2014–2015) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Innst. 204 L (2019–2020) Innstilling fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen om Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven).

Innst. 270 S (2021–2022) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina).

Innst. 464 S (2021–2022) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Innst. 6 S (2022–2023) Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5).

Innst. 229 L (2022–2023) Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon).

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2021). Styrket beredskap for personer med innvandrerbakgrunn i kriser.

International Monetary Fund (2022). Global Trade Needs More Supply Diversity, Not Less. www.imf.org.

Justis- og beredskapsdepartementet (2019a). Justis- og beredskapsdepartementets hovedinstruks til Politiets sikkerhetstjeneste.

Justis- og beredskapsdepartementet (2019b). Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen.

Justis- og beredskapsdepartementet (2020). Hovedinstruks for Hovedredningssentralen.

Justis- og beredskapsdepartementet (2021). Tildelingsbrev 2021. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Justis- og beredskapsdepartementet (2022a). Arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. www.regjeringen.no.

Justis- og beredskapsdepartementet (2022b). Tildelingsbrev 2022 politiet.

Justis- og beredskapsdepartementet (2022c). G-04/2022 – Rundskriv om Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører med ansvar for samfunnssikkerhet, kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur mv.

Justis- og beredskapsdepartementet (2022d). Tildelingsbrev 2022. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet (2022e). Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endring i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør.

Justis- og beredskapsdepartementet (2023a). Hovedinstruks til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet (2023b). Tildelingsbrev 2023 politiet.

Justis- og beredskapsdepartementet (2023c). Tildelingsbrev 2023. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet (2019). Hovedinstruks for Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet (2016). Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016–2020.

Justitsministeriet (2023). Styrelsen for Forsyningssikkerhed. www.justitsministeriet.dk.

Kantar (2020–2022). Frivillighetsbarometer 2020–2022.

Kantar (2022). Politiets innbyggerundersøkelse 2021.

Kartverket (2023). Referanserammer for Noreg. www.kartverket.no.

Klima- og miljødepartementet (2021). Det grønne skiftet. www.regjeringen.no.

Klima- og miljødepartementet (2022). Ny strategi for å møte klimaendringene. www.regjeringen.no.

Klima- og miljødepartementet (2023a). Meteorologisk institutt. www.regjeringen.no.

Klima- og miljødepartementet (2023b). Matsvinnutvalget. www.regjeringen.no.

Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (2021). Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn: Hovedrapport 2020.

Kollewe, J. (2022). Friendshoring: what is it and can it solve our supply problems? The guardian.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2021a). Hvordan skal statlige virksomheter tilpasse seg ny fylkesstruktur? www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2021b). Ansvarsområder og oppgaver i Kommunal- og distriktsdepartementet. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2021c). Høring – Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2021d). Tildelingsbrev [til statsforvalteren].

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022a). Hva er statsforvaltningen? www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022b). Fylkesinndelingen fra 2024. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022c). Skal sette ned ekspertutval for nasjonal kontroll med digital infrastruktur.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022d). Digitaliseringsrundskrivet. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022e). Tilleggshøring til ny ekomlov – datasenterregulering. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2022f). Vil gjere det enklare å bygge i område utsette for flodbølge som følge av fjellskred.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2023a). Hovedinstruks for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2023b). Klimatilpasning. www.regjeringen.no.

Kommunal- og distriktsdepartementet (2023c). Hovedinstruks for Digitaliseringsdirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016). Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter rettet mot kommunesektoren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2019). Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Med prinsipper og retningslinjer.

Kunnskapsbanken for Nord-Norge (2022). Varestrømmer og viktige markeder.

Kunnskapsdepartementet (2017a). Veileder for sektoransvaret for forskning.

Kunnskapsdepartementet (2017b). Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Kunnskapsdepartementet (2021). Rapport fra ekspertgruppe. Innvandrerbefolkningen under koronapandemien. Smitte, vaksine og konsekvenser for integreringen.

Kunnskapsparken Bodø (2022). Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2022.

KPMG (2021). IKT-sikkerhet i Østre Toten kommune forut for dataangrepet 9. januar 2021.

Kripos (2022a). Politiets trusselvurdering 2022.

Kripos (2022b). Vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser.

Kripos (2023). Politiets trusselvurdering 2023.

KS (2020a). KS storbynettverk. www.ks.no.

KS (2020b). Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering. www.ks.no.

Kvalbein, A., H. Wium Lie og A. Birkeland (2022). Utredning – mobildekning langs riksveier. Rapport for Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kystvakten (2022). Kystvaktens høringssvar til NOU 2022: 1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensede havområder.

Kystverket (2023). Havner. www.kystverket.no.

Landbruksdirektoratet (2021). Matsvinn i jordbrukssektoren. Kartlegging for 2020. Rapport nr. 21/3-29.

Landbruksdirektoratet (2022a). Norskprodusert mathvete øker. www.landbruksdirektoratet.no.

Landbruksdirektoratet (2022b). Beredskapslagring av matkorn. Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring for matkorn. Rapport nr. 31/2022.

Landbruksdirektoratet (2022c). Fakta om hveteproduksjon, eksport og import. www.landbruksdirektoratet.no.

Landbruksdirektoratet (2023a). Om direktoratet. www.landbruksdirektoratet.no.

Landbruksdirektoratet (2023b). Markedsreguleringen. www.landbruksdirektoratet.no.

Lanbruksdirektoratet (2023c). Beredskapslagring av matkorn. Forslag til utforming. Rapport 17/2023.

Landbruks- og matdepartementet (2020). Importvernet for jordbruksvarer. www.regjeringen.no.

Leknes, S. og S.A. Løkken (2022). Befolkningsframskrivinger for kommunene 2022.

Leraand, D. (2022). Oljekrisen 1973–1974. www.snl.no.

Livsmedelsverket (2021). Nationellt lager för nödvattenmaterial.

Livsmedelverket (2022). Beredskap i offentliga kök. www.livsmedelverket.se.

Lovvedtak 43 (2022–2023) Vedtak til lov om endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon).

Løvgren, M., A. Høgestøl og A. Kotsadam (2022). Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. NOVA Rapport 2/22. Oslo: NOVA, OsloMet.

Malerud, S., A.C. Hennum og N. Toverud (2021). Situasjonsforståelse ved sammensatte trusler – et konseptgrunnlag. FFI-rapport 21/00246.

Markussen, T.E., M. Stenstadvold, P-T. Hoff og J.R. Wang (2021). Etterevaluering av TETRA Nødnettprosjektet. Agenda Kaupang.

Markussen, S. m.fl. (2022). Effektiv og sikker infrastruktur for deling og bruk av relevant statistikk og data i kriser. Rapport frå ekspertgruppe nedsatt av kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser.

Mattilsynet (2019). Status for drikkevannsområdet i landets kommuner.

Mattilsynet (2022). Drikkevann. www.mattilsynet.no.

Mattilsynet (2023). Om Mattilsynet. www.mattilsynet.no.

Medietilsynet (2021a). Undervisningsopplegg. Kildekritikk og falske nyheter. www.medietilsynet.no.

Medietilsynet (2021b). Undervisningsopplegg. Seniorskole: Slik oppdager du falske nyheter og håndterer innhold på nett. www.medietilsynet.no.

Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet.

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge.

Meld. St. 32 (2015–2016) Svalbard.

Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet.

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner.

Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken.

Meld. St. 7 (2019–2020) Nasjonal sykehusplan 2020–2023.

Meld. St. 10 (2019–2020) Høytflyvende satellitter – jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet.

Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet.

Meld. St. 5 (2020–2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden.

Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord (Nordområdemeldingen).

Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021.

Meld. St. 17 (2020–2021). Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033.

Meld. St. 27 (2020–2021) Nordisk samarbeid.

Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur — Mobil-, bredbånds- og internettjenester.

Meld. St. 31 (2020–2021) Finansmarkedsmeldingen 2021.

Meld. St. 10 (2021–2022) Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren.

Meld. St. 12 (2021–2022) Finansmarkedsmeldingen 2022.

Meld. St. 1 (2022–2023) Nasjonalbudsjettet 2023.

Meld. St. 5 (2022–2023) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032

Meld. St. 9 (2022–2023) Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet – Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig.

Meld. St. 10 (2022–2023) Bærekraftig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi.

Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.

Meld. St. 16 (2022–2023) Nordisk samarbeid.

Menon Economics (2022). Næringslivets behov for transportinfrastruktur i Nord-Norge.

Mercell (2022). Anskaffelse av risiko- og sårbarhetsanalyse av strukturendringene innen raffinerivirksomheten. Konkurransegrunnlag. Oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet.

Miljødirektoratet (2021). Klimarisiko i kommunene. www.miljodirektoratet.no.

Miljødirektoratet (2022). FNs klimapanel (IPCC). www.miljodirektoratet.no.

Miljødirektoratet og EY (2018). Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land.

Miljøstatus (2022). CO2 i atmosfæren har økt kraftig. www.miljostatus.miljodirektoratet.no.

Ministry of the Interior (2022). Amendments to Border Guard Act help prepare for incidents. www.intermin.fi.

Muggerud, H. K. (2007). Detektering av Øydrift i Distribusjonsnettet. Masteroppgave, NTNU.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018). Så bygger vi säkerhet i Norden. Ett svenskt myndighetsperspektiv.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2022a). Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2022b). Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2022c). Hemberedskap. www.dsb.no.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2022d). Kurser inom olika ämnesområden. www.msb.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2023a). Frivilliga försvarsorganisationer. www.msb.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2023b). Kontinuitetshantering. www.msb.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2023c). Expertseminarium: Cybersäkerhet och digital suveränitet – lärdomar från Ukraina och rekommendationer för Sverige

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Ekomstatistikken. www.ekomstatistikken.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2017a). Rapport om status for Natos Baseline Requirement 6: Resilient Civil Communication Systems.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2017b). Robuste og sikre nasjonale transportnett – målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2017c). Nkom foreslår nasjonal autonomi i ekomnett. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2020a). Ekominfrastruktur i Finnmark. En kartlegging av sårbarheter ved ekominfrastrukturen i Finnmark.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2020b). Tilbyders sikkerhets- og beredskapsplikter. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2021). Risikoområder. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2022a). 50 millioner til styrking av digital infrastruktur i Troms. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2022b). 5G utbyggingen øker investeringene i elektroniske kommunikasjonsnett. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2022c). Robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030 – Målbilder og virkemidler.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2022d). Veileder til offentlige aktører for innplassering av infrastruktur for mobilnett.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2022e). Styrket samarbeid om beredskap mellom ekom- og kraftsektoren. Arbeidsgruppens forslag til tiltak for bedre samarbeid mellom ekomselskaper og krafnettselskaper.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2022f). Nkom Agenda 2022.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2023a). Nkoms program for forsterket ekom. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2023b). Offentlig støtte til bredbåndsutbygging. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2023c). Ekomportalen – tilrettelegger for utbygging av bredbånd. www.nkom.no.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2023d). Frekvenser og elektronisk utstyr. www.nkom.no.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2017). Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2020a). Veileder i departementenes identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner. www.nsm.no.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2020b). Veileder for tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2022a). Oversikt over innmeldte grunnleggende nasjonale funksjoner. www.nsm.no.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2022b). Risiko 2022. Økt risiko krever økt årvåkenhet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2023). Risiko 2023. Økt forutsigbarhet krever høyere beredskap.

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (2018). De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn. Utfordringer og tiltak for en styrket redningstjeneste.

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (2010). Kurskatalog høsten 2010.

Nato (2016). Cyber Defence Pledge. www.nato.int.

Nato (2021a). Strengthened Resilience Commitment. www.nato.int.

Nato (2021b). Countering cognitive warfare: awareness and resilience. www.nato.int.

Nato (2022a). NATO’s strategic concept. www.nato.int.

Nato (2022b). Resilience, civil preparedness and Article 3. www.nato.int.

Nato (2022c). NATO Defence Planning Process. www.nato.int.

Nato (2022d). Statement by NATO Heads of State and Government. www.nato.int.

Nato (2022e). Resilience committee. www.nato.int.

Nato (2023). Relations with the European Union. www.nato.int.

Naturfareforum (2023). Om oss.

NHO Transport (2022). Ansvarsforhold ved persontransportberedskap må avklares.

NordForsk (2020). NORDRESS. www.nordforsk.org.

Nordisk råd (2019). Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet.

Nordisk samarbeid (2023a). Om Nordisk ministerråd. www.norden.org.

Nordisk samarbeid (2023b). Om Nordisk råd. www.norden.org.

Nordisk samarbeid (2023c). Demokrati, säkerhet, klimat – ledord i Nordiske rådets internationella strategi. www.norden.org.

Nord universitet (2020) Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke (NORDLAB). www.nord.no.

Norges Bank (2015). Finansiell infrastruktur 2015.

Norges Bank (2019). Krisehandtering. www.norges-bank.no.

Norges Bank (2021). Utredning om en utvidelse av Norges Banks rolle som oppgjørsbank I forbindelse med realtidsbetalinger.

Norges Bank (2022). Finansiell infrastruktur 2022.

Norges Forsvarsforening (1961). Totalforsvaret. Kildahl boktrykkeri.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (2018). Vold og overgrep i samiske samfunn.

Norges Rederiforbund (2023). Rederiforbundets sikkerhets- og beredskapsarbeid. www.rederi.no.

Norges sjømatråd (2021). Nøkkeltall. www.seafood.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2018). Kraftbransjens uavhengighet av offentlig ekom.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2021a). KILE – kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi. www.nve.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2021b). Naturfareforum – Insentiver til og finansiering av forebygging mot naturfare. NVE Rapport nr. 9/2021.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2021c). Reparasjonsberedskap i sentral- og regionalnettet, og tilknyttede kraftstasjoner. NVE rapport nr. 4/2021.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2021d). Tilstandsvurdering av kraftforsyningen 2021. NVE rapport nr. 32/2021.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2022a). Lavere kraftpriser med en styrket kraftbalanse. www.nve.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2022b). Svar på oppdrag – Handlingsrom for tiltak knyttet til overføring av kraft til utlandet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2022c). Veiledning til kraftberedskapsforskriften. www.nve.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2022d). Rasjonering i kraftsystemet. www.nve.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2022e). Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). www.nve.no.

Norges vassdrags- og energidirektorat (2023). Avbruddsstatistikk. www.nve.no.

Norsk Industri (2022). Rådgivning ved kjemikalieuhell. www.norskindustri.no.

Norsk klimaservicesenter (2015). Klima i Norge 2100. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015. www.klimaservicesenter.no.

Norsk klimaservicesenter (2023) Om Norsk klimaservicesenter. www.klimaservicesenter.no.

Norsk koronamonitor (2021). Hvem er de som ikke vil ta vaksine?

Norsk Naturskadepool (2023). Hva er Norsk Naturskadepool?

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM), Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet (2022). Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway.

Norsk petroleum (2023). Eksport av olje og gass. www.norskpetroleum.no.

Norsk Romsenter (2023). Om oss. www.romsenter.no.

Norsk senter for informasjonssikring (2023). Om oss. www.norsis.no.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (2019). 25 år med EØS-avtalen. Hvor hender det? Nr. 12 2019.

Norsk Vann (2020a). Rekrutteringsbehov i vannbransjen – status og prognose 2020–2050. Rapport 258/2020.

Norsk Vann (2020b). Håndtering av covid-19 – evaluering av samarbeid mellom leverandører av kjemikalier til vannbehandling og avløpsrensing, sluttbrukere og myndigheter.

Norsk Vann (2021). Effektivisering = organisering + teknologi + metodikk under forutsigbare rammebetingelser. Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene.

Norsk Vann (2023). Om Norsk Vann. www.norskvann.no.

Norske Kvinners Sanitetsforening (2023a). Beredskap i kriser og ulykker.

Norske Kvinners Sanitetsforening (2023b). Våre kampsaker.

Northern Sea Route Information Office (2021). Analysys of Shipping traffic in the NSR waters in 2020.

NOU 1991: 2 Norsk landbrukspolitikk – Utfordringer, mål og virkemidler.

NOU 1995: 31 Beredskapslovgivningen i lys av endrede forsvars- og sikkerhetspolitiske rammebetingelser.

NOU 2000: 24 Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet.

NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst. Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner.

NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU.

NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer.

NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskapning, forsyningssikkerhet og miljø.

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen.

NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser.

NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer — Politianalysen.

NOU 2015: 13 Digital sikkerhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden.

NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — Produktivitetskommisjonens andre rapport.

NOU 2016: 18 HjertespråketForslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk.

NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet. Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid.

NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd. Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet.

NOU 2018: 16 Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.

NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi.

NOU 2019: 2 Fremtidige kompetansebehov II — Utfordringer for kompetansepolitikken.

NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool.

NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer.

NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.

NOU 2020: 15 Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Rapport fra Koronakommisjonen.

NOU 2022: 1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder — Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger.

NOU 2022: 3 På trygg grunn. Bedre håndtering av kvikkleirerisiko.

NOU 2022: 5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2. Rapport fra Koronakommisjonen.

NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet.

NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale. Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere.

NOU 2023: 4 Tid for handling – personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet. Likt ansvar – ulike forutsetninger.

NOU 2023: 14 Forsvarskommisjonen av 2021 – Forsvar for fred og frihet.

NRK (2021). Eksplosjon ved hydrogenstasjon. www.nrk.no.

Nygaard, V. og S.U. Søreng (2003). Kartlegging av dagligvarebeholdningen i hushold i Nord-Norge – med henblikk på en krisesituasjon. Norut Rapport 2003:8.

Næringslivets hovedorganisasjon (2022). Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB).

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (2020). Ressursbedrifter For Gjensidig Assistanse – RFGA. www.nso.no.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (2022). Industrivern. www.nso.no.

Næringslivets sikkerhetsråd (2021). Beredskapsundersøkelsen 2021.

Næringslivets sikkerhetsråd (2022). Mørketallsundersøkelsen 2022. www.nsr-org.no.

Næringslivets sikkerhetsråd (2023). Om NSR. www.nsr-org.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2020). Høring – Romutvalgets utredning Rett i bane. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2021a). Rådet for matvareberedskap. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2021b). Norsk lønn i norske farvann. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2021c). Norsk Romsenter – revidert tildelingsbrev for 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet (2021d). Maritim næring. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2022a). Screeningutvalget. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2022b). Vil styrke kunnskapen om norsk matvareberedskap. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2022c). Vil gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2023a). Rådet for drivstoffberedskap. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2023b). Romvirksomhet. www.regjeringen.no.

Nærings- og fiskeridepartementet (2023c). Underliggende etater. www.regjeringen.no.

Nødvarsel (2023). Om nødvarsel.

Nød-SMS (2023). Nød-SMS. www.nodsms.no.

OECD (2017). OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017. www.oecd.org.

OECD (2022). Drivers of Trust in Public Institutions in Norway. www.oecd.org.

Olerud, K., A. Tjernshaugen og G. Andersen (2023). Bærekraftig utvikling. www.snl.no.

Oljedirektoratet (2022). Ressursrapport 2022. www.npd.no.

Olje- og energidepartementet (2021). Kraftforsyningen. www.regjeringen.no.

Olje- og energidepartementet (2022). Skjerper beredskapen på norsk sokkel. www.regjeringen.no.

Olsen, B., A. Mineev, E. Bullvåg, S. Ovesen, A. Middleton, E. Hoff og A. Bryksenkov (2022). Business index north – Socio-Economic Resilience in the Barents Arctic.

Online.no og Schibsted Partnerstudio (2023). Stoppet 16 millioner svindelanrop i fjor. www.online.no.

Oslo Economics, Cowi og Kinei (2022). Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser. OE-rapport 2022-2.

Oslo universitetssykehus (2023). Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret. www.oslo-universitetssykehus.no.

Ot.prp. nr. 7 (1999–2000) Om lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen).

Ot.prp. nr. 65 (2003–2004) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.

Papada, E., D. Altman, F. Angiolillo, L. Gastaldi, T. Köhler, M. Lundstedt, N. Natsika, M. Nord, Y. Sato, F. Wiebrecht og S.I. Lindberg (2023). Defiance in the Face of Autocratization. Democracy Report 2023.

Partssammensatt maritimt utvalg (2021). Forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

Pedersen, S., I. Kjelsaas, C. Aarre Halvorsen og P. Aalen (2022). Ståa i norske kommuner. En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Menon-publikasjon nr. 46/2022.

Pedersen, S., U. Eidsvig, S.G. Winter-Larsen og Ø.N. Handberg (2022). Forprosjekt om den samfunnsøkonomiske verdien av å forebygge mot fysisk risiko som er utløst av klimaendringer. Menon-publikasjon nr. 48/2022.

Pedersen, M, T. Vormdal, og T. Engøy (2022). Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret. FFI rapport 22/01114.

Pettersen, I. (2014). Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning. NOTAT 2014–12. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Pettersen Orm, M. og M. Andersen Engevik (2022). Indikatorer for tidlig varsling av forsyningsutfordringer i hvetemarkedet. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Politidirektoratet (2008). Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov i politiet.

Politidirektoratet (2020a). Politiets beredskapssystem del I. Retningslinjer for politiets beredskap.

Politidirektoratet (2020b). Rundskriv POD 2020/11.

Politidirektoratet (2021a). Politiets håndtering av Covid-19 – underveisevaluering per desember 2021.

Politidirektoratet (2021b). Høringssvar – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud).

Politidirektoratet (2022). Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022–2025).

Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2022). Samhandling mellom politiet og brann- og redningsvesenet. Rapport fra arbeidsgruppe.

Politidirektoratet og Helsedirektoratet (2012). Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og ansvar

Politiets sikkerhetstjeneste (2023). Nasjonal trusselvurdering 2023.

Politihøgskolen (2018). Rammeplan for Bachelor – politiutdanning.

Politihøgskolen (2022). Felles etter- og videreutdanning for nød- og beredskapsaktørene. Oppsøkt 12.12.2022.

Prop. 91 L (2009–2010) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Prop. 111 L (2010–2011) Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven).

Prop. 61 LS (2014–2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen).

Prop. 68 L (2015–2016) Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler).

Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven).

Prop. 14 S (2020–2021) Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren.

Prop. 180 S (2020–2021) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027).

Prop. 231 S (2020–2021) Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Prop. 62 L (2021–2022) Endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.).

Prop. 78 S (2021–2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina).

Prop. 119 S (2021–2022) Samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.

Prop. 1 S (2022–2023) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2023. Nærings- og fiskeridepartementet.

Prop. 1 S (2022–2023) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2023. Justis- og beredskapsdepartementet.

Prop. 1 S (2022–2023) Svalbardbudsjettet. Justis- og beredskapsdepartementet.

Prop. 1 S (2022–2023) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2023. Kommunal- og distriktsdepartementet.

Prop. 31 L (2022–2023) Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon).

Prop. 109 LS (2022–2023) Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881.

Rapport fra evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia (2005). 26.12.

Rapport fra ekspertutvalg (2021). Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020.

Rege, M. m.fl. (2022). Juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data, samt bruk av randomiserte forsøk, i kriser. Ekspertgruppe nedsatt av kjernegruppen for et bedre kunnskapssystem for håndtering av kriser.

Regeringen (2021). Kommittédirektiv – Nationell samordning av försörjningsberedskapen. Dir. 2021:65.

Regeringen (2023). Kommittédirektiv – Tilläggsdirektiv til Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap. Dir. 2023:35.

Regeringskansliet (2021). Nationell samordning av försörjningsberedskapen. Dir. 2021:65

Regeringskansliet (2023). Civilt försvar. www.regeringen.se

Regjeringen (2022). Krisepakken til næringslivet som følge av krigen i Ukraina er klar. www.regjeringen.no.

Regjeringen (2023a). Bærekraftsmålene. www.regjeringen.no.

Regjeringen (2023b). Arktisk råd. www.regjeringen.no.

Regjeringen (2023c). Regjeringen vil oppnå NATOS to-prosentmål i 2026. www.regjeringen.no.

Reinsch, W.A., E. Benson og A. Arasasinham (2022). Securing Semiconductor Supply Chains: An Affirmative Agenda for International Cooperation. Center for Strategic & International studies.

REN (2021). Transformator. www.ren.no.

REN (2023). Beredskap. www.ren.no.

Riekeles, H., M. Hoel, O. Rosnes og J. M. Skjelvik (2022). Samfunnsøkonomiske nytteeffekter av beredskapslagring av matkorn. Vista Analyse, rapport 20222/14.

Riksrevisjonen (2007). Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard. Dokument nr. 3:8 (2006–2007).

Riksrevisjonen (2014). Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper. Dokument 3:2 (2014–2015).

Riksrevisjonen (2018). Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Dokument nr. 3:11 (2017–2018).

Riksrevisjonen (2021a). Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper. Dokument 3:2 (2021–2022).

Riksrevisjonens (2021b). Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Dokument 3:7 (2020–2021).

Riksrevisjonen (2022a). Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring. Dokument 3:6 (2021–2022).

Riksrevisjonen (2022b). Riksrevisjonens undersøkelse av politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver. Dokument 3:7 (2021–2022).

Riksrevisjonen (2023a). Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor. Dokument 3:7 (2022–2023).

Riksrevisjonen (2023b). Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann. Dokument 3:8 (2022–2023).

Ringholm, T. og M. Aanesen (2004) Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark. NORUT Samfunnsforskning AS. Rapport nr. 03/2004

Rothstein, B. og E.M. Uslaner (2006). All for All: Equality, Corruption and Social Trust 2006.

Rothstein, B. og S. Holmberg (2017). Trusting other people. Journal of Public Affairs. 2017:17.

Rothstein, B. og S. Holmberg (2020). Social Trust–The Nordic Gold. Social Europe. Research Essay No, 11.

Rød, J.K., T. Opach, S. Scherzer og G. Setten (2019). Er norske kommuner klare for en farligere fremtid? Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling.

Rørstad, K., P. Børing og Espen Solberg (2023). NHOs kompetansebarometer 2022. En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2022. NIFU rapport 2023:1.

Samferdselsdepartementet (2020). Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren. www.regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet (2022a). Statsbudsjettet 2022 – Supplerende tildelingsbrev nr. 3.

Samferdselsdepartementet (2022b). Supplerende tildelingsbrev 7 – responsmiljø for håndtering av digitale hendelser for veisektoren og samarbeidsforum for digital sikkerhet.

Samferdselsdepartementet (2022c). Slik er norsk jernbane organisert. www.regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet (2022d). Samfunnssikkerhet i samferdselssektoren – ansvar og oppgaver. www.regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (2021). Norsk luftromstrategi.

Samisk parlamentarisk råd (2021). Grensehindre i Sápmi. Rapport fra Samisk parlamentarisk råds utvalg for identifisering av grensehindre i samiske områder (samisk grensehinderutvalg).

Sellevåg, S.R., K. Brattekås, J. Andreassen Bruvoll, P.M. Hjertvik Buvar, H. Fardal, B. Farsund, E-M. Fykse, H. Gisnås, K. Hellesø-Knutsen, S. Kirkhorn, K.O. Nystuen, R. Olsen og R.A. Seehuus. (2020). Samfunnssikkerhet mot 2030 – utviklingstrekk. FFI-rapport 20/00530.

Sellevåg, S.R., G.A. Birkemo, H. Brevik, M. Endregard, G. Enemo, T. Grunnan, A. Johnsen, R. Lausund, O.J. Senstad, og Aa. Thuv (2022). Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – oppdrag for Totalberedskapskommisjonen. FFI-rapport 22/02620.

Sivertsen, E.G., N. Hellum, A. Bergh og A.L. Bjørnstad (2021). Hvordan gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier. FFI-rapport 21/01237.

Sivilforsvaret (2022a). Varsling av befolkningen. www.siviforsvaret.no.

Sivilforsvaret (2022b). Om tilfluktsrom. www.siviforsvaret.no.

Sivilforsvaret (2023). Dette er Sivilforsvaret. www.siviforsvaret.no.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket (2021). Overordnet strategi for maritim digital sikkerhet.

Skiple, J.K. og M.S. Winsvold (2020). Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid. Rapport 2020: 4, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Skjelland, E. m.fl. (2023). Forsvarsanalysen 2023. FFI-rapport 23/00659.

Skodvin, K.E. (2022) Oppgavefordeling mellom politi og forsvar – konstitusjonelle tillegg og praktiske konsekvenser. Tidsskrift for strafferett. 2022, 22 (4), 331-354.

SOU 2019:51. Näringslivets roll inom totalförsvaret.

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft.

SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap.

Standard Norge (2021). NS5814:2021 Krav til risikovurderinger.

Standard Norge (2023). Oversikt over standarder for samfunnssikkerhet. www.standard.no.

Statens vegvesen (2020). Nasjonal transportplan 2022-2033.Overordnet vurdering og beskrivelse av påvirkningen på samfunnssikkerhet i investeringsprosjektene.

Statens vegvesen (2022). Forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon. www.vegvesen.no.

Statens vegvesen (2023). Skjemaer for transportløyve. www.vegvesen.no.

Statens vegvesen og Vegdirektoratet (2015). Trafikkberedskap. Håndtering av uforutsette hendelser på veg.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (2021). Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand? Helsehjelp og samfunnsvern for pasienter med psykose og økt voldsrisiko. Rapport 5-2021.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (2023). Helsehjelp til personer med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisiko.

Statistisk sentralbyrå. Levekårsundersøkelsen 2019–2022.

Statistisk sentralbyrå (2016). Nordmenn på tillitstoppen i Europa. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2020a). Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2020b) Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040. www.ssb.no

Statistisk sentralbyrå (2022a). Mindre omdisponering av dyrka jord. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2022b). Statistikkbanken. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2022c). Befolkningen på Svalbard. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2023a). Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2023b). Utenrikshandel. www.ssb.no.

Statistisk sentralbyrå (2023c). Befolkningsframskrivinger. www.ssb.no.

Statnett (2021). Utøvelse av systemansvaret – retningslinjer og praktisering. www.statnett.no.

Statnett (2022a). Økende forbruk gir kraftunderskudd fra 2027. www.statnett.no.

Statnett (2022b). Retningslinjer for fos § 12 – Anstrengte driftsituasjoner og driftsforstyrrelser.

Statnett (2022c). Energisituasjonen 2022-2023. Gjennomgang av mulige SAKS-tiltak.

Statsforvalteren i Innlandet (2022). Evaluering etter uvær i Innlandet november 2021. Rapport 11 | 2022.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (2022). Fylkes-ROS for Troms og Finnmark 2022-2025.

Statsforvalteren (2019). Felles plan for Evakuerte- og pårørendesenter.

Statsministerens kontor (2022). Om r-konferanser. Forberedelse av saker til regjeringskonferanse.

Statsministerens kontor og Olje- og energidepartementet (2023). Bedre styring av forsyningssikkerheten. www.regjeringen.no.

Statsrådet (2022). Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen. Statsrådets publikationer 2022:60.

Stavland, B, og J. Bruvoll (2019). Resiliens – hva er det og hvordan kan det integreres i risikostyring. FFI-rapport 19/00363.

Stenérus Dover, A-S., A. Odell, P. Larsson og J. Lindgren (2019). Beredskapslagring. En kunskapsöversikt om bered­skapslagring som ett verktyg för ökad försörjningsberedskap i Sverige. Totalförsvarets forskningsinstitut.

Stjørdal, Trondheim og Ørland kommune (2018). Gradert ROS-analyse. Risikovurdering av hybride hendelser. Ugradert hovedrapport.

Stoltenberg, T. (2009). Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Stortinget (2020). Forskrifter etter koronaloven. www.stortinget.no.

Støren, K.S. og E. Rønning (2021). Livskvalitet i Norge. SSB rapport 2021/27.

St.meld. nr. 24 (1992–93) Det fremtidige sivile beredskap.

St.meld. nr. 48 (1993–94) Langtidsplan for det sivile beredskap 1995–98.

St.meld. nr. 25 (1997–98) Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden 1999–2002.

St.meld. nr. 39 (2003–2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid.

St.meld. nr. 37 (2004–2005) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering.

St.meld. nr. 42 (2004–2005) Politiets rolle og oppgaver.

St.meld. nr. 17 (2002–2003) Om statlige tilsyn.

Svenska kraftnät (2023). Regelverk och riktlinjer. www.svk.se.

Sysselmesteren på Svalbard (2022a). Høring – NOU 2022: 1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder.

Sysselmesteren på Svalbard (2022b). Svalbard-ROS 2022–2026. En analyse av risiko og sårbarhet på Svalbard.

Säkerhetskomittén (2022). Comprehensive Security – Finnish Model of Preparedness. Presentasjon for Totalberedskapskommisjonen, 22. september 2022.

Sør-Vest politidistrikt (2021). Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud). Ekstern foreleggelse for etaten.

The World Bank (2022). Agricultural land (% of land area). www.data.worldbank.org.

Thingvold, C. og Ø. Skogvang (2021). Utredning for beredskapslagring av smittevernutstyr, medisinsk-teknisk utstyr og legemidler. Safetec

Thorsen, D.E. (2022). Rettsstat. www.snl.no.

Tømmerås, A.M. og M.J. Thomas (2022). Nasjonale befolkningsframskrivinger 2022. Sammendrag av forutsetninger og resultater.

United Nations Conference on Trade and Development (2022). Handbook of Statistics 2022

Utenriksdepartementet (2019). Hva er EØS-midlene? www.regjeringen.no.

Utenriksdepartementet (2021). Programområder 2014–2021. www.regjeringen.no.

Utenriksdepartementet (2022a). Utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen. www.regjeringen.no.

Utenriksdepartementet (2022b). Redegjørelse om viktige EU- og EØS-spørsmål. www.regjeringen.no.

Utenriksdepartementet (2022c). Europeisk dugnad for ukrainske pasienter. www.regjeringen.no.

Utenriksdepartementet (2022d). EU-byråer Norge deltar i. www.regjeringen.no.

Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (2022). Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett. www.regjeringen.no.

UNHCR (2022) Global Trends www.unhcr.org

Utsyn – Senter for utenriks og sikkerhet (2022). Fagnotat. Forsvar av tillit og demokrati: Hvem har ansvaret for den mentale beredskapen?

Varsom-plattformen (2021). Vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms. www.varsom.no.

Vest brann- og redningsregion (2022). Årsrapport 2021.

Von der Leyen, K., L.G. Almklov, S. Antonsen, T.A. Galloway, T.K. Haavik, H.S Høyem, L. Krehic og J.S. Rønnevik (2023a). Et overordnet samfunnsøkonomisk blikk på Totalberedskapskommisjonens anbefalinger. SØF-rapport 05/23, NTNU Samfunnsforskning.

Von der Leyen, K., L.G. Almklov, S. Antonsen, T.A. Galloway, T.K. Haavik, H.S Høyem, L. Krehic og J.S. Rønnevik (2023b). Avgiftsfritak for kjøretøy som brukes av frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner. SØF-rapport 06/23, NTNU Samfunnsforskning.

Von der Leyen, K., L.G. Almklov, S. Antonsen, T.A. Galloway, T.K. Haavik, H.S Høyem, L. Krehic og J.S. Rønnevik (2023c). Samfunnsøkonomisk drøfting av en forsterkningsordning for kommunal krisehåndtering. SØF-rapport 07/23, NTNU Samfunnsforskning.

Winsvold, M.S. (2022). Frivillighetens rolle i lokal beredskap. Presentasjon for Totalberedskapskommisjonen, 25. oktober 2022.

World Food Programme (2023). WFP Global Operational Response Plan: Update #7 – February 2023. www.wfp.org.

World Justice Project (2022). The 2022 WJP Rule of Law Index. www.worldjusticeproject.org.

World Trade Organization (2022). The crisis in Ukraina. Implications of the war for global trade and development.

Øren, A., P. Grytten Almklov, T.E. Evjemo og S. Antonsen (2021). Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø. SINTEF 2021:00384.

Øst-Finnmarkrådet (2022). Styrking av tiltakssonen i Øst-Finnmark.

Lover

Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814.

Lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven).

Lov 22. juni 1928 nr. 27 om landets kornforsyning (kornforsyningsloven).

Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

Lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven).

Lov 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven).

Lov 17. juli 1953 nr. 9 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven). (Opphevet).

Lov 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak. (Opphevet).

Lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produker og forbrukertjenester (produktkontrolloven).

Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven).

Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven).

Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring (naturskadeforsikringsloven).

Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).

Lov 17. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven).

Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova).

Lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak (pristiltaksloven).

Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven).

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).

Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven).

Lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven).

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).

Lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v (betalingssystemloven).

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven).

Lov 18. juni 2000 nr. 122 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven).

Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forsking (helseforskningsloven).

Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven).

Lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-loven).

Lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven).

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven).

Lov 16. juni 2017 nr. 60 om klimamål (klimaloven).

Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

Lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).

Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

Midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). (Opphevet).

Lov 11. juni 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven).

Lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven).

Lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven).

Forskrifter

Forskrift 5. mai 1980 nr. 5 om krigsutflytting.

Forskrift 16. mai 1997 nr. 477 om gjennomføring av konvensjon av 13. januar 1993 om forbud mot kjemiske våpen (forskrift om forbund mot kjemiske våpen).

Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (forskrift om krav til beredskapsplanlegging).

Forskrift 17. desember 2001 nr. 1421 om kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften).

Forskrift 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet.

Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer).

Forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Forskrift 16. februar 2004 nr. 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften).

Forskrift 14. juni 2005 nr. 548 for sivil transportberedskap.

Forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll.

Forskrift 18. desember 2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Forskrift 22. august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt.

Forskrift 20. desember 2011 nr. 1434 om industrivern.

Forskrift 10. september 2012 nr. 866 om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett (klassifiseringsforskrifta).

Forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften).

Forskrift 18. desember 2012 nr.1293 om sivilbeskyttelseslovens anvendelse på Svalbard og om beredskapsplikt for Lonyearbyen lokalstyre (forskrift om sivilbeskyttelsesloven på Svalbard).

Forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg.

Forskrift 29. mai 2013 nr. 539 om sikring av havner.

Forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Forskrift 21. oktober 2013 nr. 1241 om prioritet i mobilnett.

Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

Forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konksekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften).

Forskrift 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).

Forskrift 16. juni 2017 nr. 779 om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften).

Forskrift 29. juni 2018 nr. 1104 om et råd for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens beredskapsplikter.

Forskrift 15. februar 2019 nr. 152 om systemer for betalingstjenester.

Forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Forskrift 15. september 2021 nr. 2755 om organisering, bemanning og utrusting av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

Forskrift 15. september 2021 nr. 2777 om meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet mv.

Forskrift 7. desember 2021 nr. 1158 om energiutredninger.

Forskrift 19. januar 2022 nr. 100 om sikring på jernbane (sikringsforskriften).

Forskrift 20. januar 2022 nr. 102 om nasjonal beredskap på jernbane.

Forskrift 14. februar nr. 253 om sivilforsvar (sivilforsvarsforskriften).

Forskrift 22. juni 2022 nr. 1109 om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19.

Forskrift 28. februar 2023 nr. 280 om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).

Annet regelverk

Instruks for statsforvaltere (statsforvalterinstruksen), fastsatt ved kongelig resolusjon 7. august 1981.

Justisdepartementets samordningsfunksjon på beredskapssektoren og om rådet for sivilt beredskap, fastsatt ved kongelig resolusjon 16. september 1994. (Opphevet).

Nye nasjonale forutsetninger for den sivile beredskapsplanlegging, fastsatt ved kongelig resolusjon 21. april 1995. (Opphevet).

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene (instruks om det sivile beredskapsarbeidet), fastsatt ved kongelig resolusjon 3. november 2000. (Opphevet).

Instruks for behandling av polarsaker og for Det interdepartementale polarutvalg (polarutvalgsinstruksen), fastsatt ved kongelig resolusjon 18. oktober 2002.

Instruks for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps koordinerende roller (instruks for DSBs koordinerende roller), fastsatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2005.

Overføring av ansvar for risiko- og krisekommunikasjon og ansvar for Regjeringens kriseinformasjonsenhet fra Moderniseringsdepartementet til Justis- og politidepartementet fra 1. juli 2005 ? nedleggelse av regjeringens kriseinformasjonsenhet fra januar 2006, fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2005.

Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering (instruks for dep.arbeid med samfunnssikkerhet mv.), fastsatt ved kongelig resolusjon 15. Juni 2012. (Opphevet).

Mandat for og sammensetning av Kriseutvalget for atomberedskap med rådgivere, samt mandat for Statsforvalteren (mandat for Kriseutvalget for atomberedskap m.m.), fastsatt ved kongelig resolusjon 23. august 2013.

Delegering av Kongens myndighet etter strålevernlovens § 16, annet ledd til Kriseutvalget for atomberedskap (deleg. til Kriseutvalget etter strålevernloven), fastsatt ved kongelig resolusjon 23. august 2013.

Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF), fastsatt 25. oktober 2013.

Instruks for statsforvalteren og Sysselmesteren på Svalbard sitt arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015.

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016.

Ansvaret for samfunnssikkerhet i sivil sektor på nasjonalt nivå og Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og IKT-sikkerhet, fastsatt ved kongelig resolusjon 10. mars 2017.

Instruks om Forsvarets bistand til politiet (bistandsinstruksen), fastsatt ved kongelig resolusjon 16. juni 2017.

Delegering etter lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (deleg. etter lov om næringsberedskap), fastsatt ved kongelig resolusjon 16. juni 2017.

Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet (samfunnssikkerhetsinstruksen), fastsatt 1. september 2017.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt ved kongelig resolusjon 28. september 2018.

Instruks om vakthold og sikring av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret i fred, krise og væpnet konflikt (objektsikringsinstruksen), fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2019.

Organisasjonsplan for redningstjenesten, fastsatt ved kongelig resolusjon 6. desember 2019.

Internasjonale rettskilder

Traktat mellem Norge, Amerikas Forente Stater, Danmark, Frankrike, Italia, Japan, Nederlandene, Storbritannia og Irland og de britiske oversjøiske besiddelser og Sverige angående Spitsbergen, 9. februar 1920 (Svalbardtraktaten).

Convention on international civil aviation, 7. desember 1944 (overenskomst om internasjonal sivil luftfart).

North Atlantic Treaty, 4. april 1949 (traktat for det nordatlantiske området).

Geneva-convention relative to the protection of civilian persons in time of war, with annexes, 12. august 1949 (Geneve-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid, med vedlegg (konvensjon IV)).

Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons, 1. juli 1968 (traktat om ikke-spredning av kjernefysiske våpen).

International convention for the safety of life at sea, 1. november 1974 (internasjonal konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs).

Protocol additional to the Geneva Conventions of 12-08-1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (Protocol I), 8. juni 1977 (tilleggsprotokoll til Geneve-konvensjonene av 12-08-1949 hva angår beskyttelse av ofre for internasjonale væpnede konflikter (protokoll I)).

International convention on maritime search and rescue, 27. April 1979 (internasjonal konvensjon om ettersøking og redning til sjøs).

United Nations convention on the law of the sea, 10. desember 1982 (De forente nasjoners havrettskonvensjon).

Agreement on the European Economic Area, 2. mai 1992 (avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde).

Agreement concluded by the Council of the European Union and Iceland and Norway concerning the latters association with the implementation, application and development of the Schengen acquis, 18. mai 1999 (avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket).

Convention on the rights of persons with disabilities, 13. desember 2006 (konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne).

Beredskapslag, 29. desember 2011 nr. 1552.

Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (Text with EEA relevance).

Regulation (EU) 2021/836 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (Text with EEA relevance).

Regulation (EU) 2021/887 of the European Parliament and of the Council of 29 May 2021 establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020. COM /2022/454 final.

Consolidated version of the Treaty on European Union (2016C 202/01), 1. mars 2020.

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act) (Text with EEA relevance).

Regulation (EU) 2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014, (EU) No 909/2014 and (EU) 2016/1011 (Text with EEA relevance).

Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, amending Regulation (EU) No 910/2014 and Directive (EU) 2018/1972, and repealing Directive (EU) 2016/1148 (NIS 2 Directive) (Text with EEA relevance).

Regulation (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on the resilience of critical entities and repealing Council Directive 2008/114/EC (Text with EEA relevance).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. European Union Disaster Resilience Goals: Acting together to deal with future emergencies. COM/2023/61 final.

Commission Recommendation of 8 February 2023 on Union disaster resilience goals 2023/C 56/01.

Regulation (EU) 2023/588. Regulation (EU) 2023/588 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2023 establishing the Union Secure Connectivity Programme for the period 2023-2027.

Til forsiden