Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget – høring av forslag til gjennomføring av avtalen

Vedlagt følger forslag til gjennomføring av ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2016

Vår ref.: 12/4407

Vedlagt følger forslag til gjennomføring av ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.

En ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget ble signert av de to landenes regjeringer i Helsingfors 30. september i år. Avtalen vil medføre årlige økonomiske utgifter for staten, og dette gjør det nødvendig å innhente Stortingets samtykke til inngåelse i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd. De nevnte utgiftene er knyttet til den fremtidige overvåkingen av laksebestandene i vassdraget. 

Proposisjonen til Stortinget vil bestå av to hoveddeler:

  1. Forslag til avtale.
    Forslag til avtale var på høring tidligere i år, og denne delen av proposisjonen vil bygge på den kongelige resolusjonen som lå til grunn for signeringen av avtalen der også høringen av avtalen er omtalt. Den kongelige resolusjonen og forslaget til avtale følger vedlagt.
  2. Forslag til gjennomføring av avtalen.
    Den nye avtalen vil innebære at det må etableres nye forvaltningsverktøy og -prosedyrer for Norges oppfølging av avtalen, og disse skal omtales i proposisjonen til Stortinget. Det vil bli lagt særlig vekt på å belyse den fremtidige overvåkingen av laksebestandene. Denne delen av proposisjonen vil bli basert på det vedlagte høringsnotatet og på høringsuttalelsene til dette.

Proposisjonen til Stortinget er planlagt fremmet i januar 2017. Gitt Stortingets samtykke, skal den nye avtalen tre i kraft fra og med fiskesesongen 2017.

Vi ber om at eventuelle merknader til det vedlagte forslaget sendes Klima- og miljødepartementet senest 14. desember 2016. Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt.

Med hilsen

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

Steinar Hermansen
fagdirektør

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Finansdepartementet
Sametinget
Miljødirektoratet
Statens naturoppsyn
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Tana kommune
Karasjok kommune
Norsk institutt for naturforskning
Havforskningsinstituttet
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA
Tanavassdragets fiskerettshavere
Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Tana JFF
Karasjok JFF
Norske lakseelver 

Kopi:
Utenriksdepartementet

Til toppen