Nytt navn på Statens forurensningstilsyn

­­­­­1. Saksframstilling

Statens forurensningstilsyn ble opprettet ved Kongelig resolusjon av 24. mai 1974 som et ekspertorgan under Miljøverndepartementet. Oppgavene til det nye tilsynet var i stor grad å sørge for å rydde opp i de store forurensningsproblemene som hadde utviklet seg. Det ble etter hvert etablert omfattende lovgivning på forurensningsområdet som Statens forurensningstilsyn forvaltet. Som følge av det store behovet for å stille forurensningsbegrensende vilkår for en stor rekke virksomheter har en viktig del av Statens forurensningstilsyns arbeid også vært å føre tilsyn med at krav overholdes.

Samfunnsutviklingen og utviklingen på miljøområdet har ført til at miljøpolitikken i økende grad har fokusert på de store globale utfordringene som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og utslipp miljøgifter. Statens forurensningstilsyns organisasjon, virksomhet og prioriteringer har derfor over tid endret seg betydelig. Statens forurensningstilyn har fått stadig flere oppgaver knyttet til klima, og arbeidet på dette feltet utgjør en stadig større del av etatens virksomhet. En rekke departementer og direktorater arbeider med tiltak og virkemidler i kampen mot klimaendringene og Statens forurensningstilsyn har fått en sentral samordningsfunksjon på direktoratsnivå i dette arbeidet.  Statens forurensningstilsyn arbeider i tillegg bl.a. med overvåkning av klimagasser i atmosfæren, faktainformasjon om klimagassutslipp, utslippsregnskap for klimagasser i Norge og har rollen som nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Statens forurensningstilsyn har ansvaret for å forvalte kvoteloven med forskrifter og har omfattende oppgaver i forbindelse med det norske kvotesystemet, herunder internasjonalt samarbeid i forhold til EU og globalt. De samarbeider også i denne forbindelse med en rekke andre fagetater.

2. Departementets vurderinger

Departementet mener det er grunn til å gi Statens forurensningstilsyn et navn som i større grad signaliserer den bredde i direktoratsoppgaver de har, og at arbeidet med klima er blitt en helt sentral og høyt prioritert del av deres arbeidsoppgaver. Det foreslås derfor at Statens forurensningstilsyn gis navnet Klima- og forurensningsdirektoratet. Hele navnet vil bli brukt i logo, brev, rapportomslag m.v. Det er kun behov for kortnavnet ’ Klif ’ i forbindelse med blant annet e-postadresser. Navnet vil på nynorsk være Klima- og forureiningsdirektoratet. På engelsk vil det være Climate and Pollution Agency. På grunn av planleggingsbehov endres navnet fra 18. januar 2010.

Miljøverndepartementet tilrår: 

Statens forurensningstilsyns navn endres til Klima- og forurensningsdirektoratet fra og med 18. januar 2010.