OECDs undersøkelse "Policies for Information, guidance and counselling services Country Note Norway

OECDs undersøkelse "Policies for Information, guidance and counselling services Country Note Norway

I 2001 gjennomførte Utdannings- og forskningsdepartementet, i samarbeid med Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og Læringssenteret, OECD-undersøkelsen "Policies for information, guidance and counselling services". Denne OECD-undersøkelsen gjennomføres i 13 land og skal avsluttes med en internasjonal rapport og konferanse i 2003. Undersøkelsen tar for seg informasjons- veiledning- og rådgivningstjenester rettet mot barn, unge og voksne i forhold til utdanning, yrkesvalg og jobbsøking/karriere. En nasjonal styringsgruppe med representanter fra Utdannings- og forskningsdepartementet, Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og Læringssenteret har vært ansvarlig for gjennomføringen av den norske delen av undersøkelsen. Hoveddelen av undersøkelsen har vært en spørreundersøkelse som ble sendt ut til ca 40 institusjoner, organisasjoner og fagpersoner. Det kom inn svar fra ca 20 av disse. Den samlede norske besvarelsen utgjorde ca 70 sider, inkludert spørsmålene. OECD har utarbeidet en landrapport for Norge som er basert på spørreskjemabesvarelsen, samt de samtaler og intervjuer OECDs "Review Team" gjennomførte i løpet av en uke under sitt besøk i Norge i februar 2002. I rapporten trekkes det noen konklusjoner mht. Norges sterke og svake sider når det gjelder informasjons- veilednings- og rådgivningstjenester (kap.6). I vedlegg 3 i rapporten oppsummerer OECD sine forslag og anbefalinger til norske myndigheter.

Lenke til OECDs hjemmeside for Career Information and Guidance Activity finnes på

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-document-602-nodirectorate-no-27-22633-4,FF.html

Vedlegg

OECD Review of career guidance policies