Økt innsats mot menneskehandel

Norge har i mange år deltatt i arbeidet med å bekjempe handel med kvinner og barn. Her kan du lese om noen av de mange prosjektene i søkerladene til EU som har fått støtte.

Økt innsats mot menneskehandel

Norge har i mange år deltatt i arbeidet med å bekjempe handel med kvinner og barn. Her kan du lese om noen av de mange prosjektene i søkerladene til EU som har fått støtte.

Handel med mennesker er et internasjonalt og grenseoverskridende problem. Kvinner og barn er særlig utsatte grupper.

Norge i mange år deltatt i dette arbeidet gjennom internasjonale organisasjoner som FN og OSSE, og har særlig støttet prosjekter på Balkan og i Østersjøområdet. Den norske innsatsen har særlig vært rettet mot forebygging, assistanse og rehabilitering av ofre for menneskehandel. I 2003 ble innsatsen trappet betydelig opp gjennom en egen handlingsplan.

Kvinner og barn
Bekjempelse av menneskehandel er en del av Regjeringens arbeidet mot organisert internasjonal kriminalitet. Samarbeid med nasjonale myndigheter er en viktig del av arbeidet, i tillegg til blant annet å styrke kvinner og barns rettigheter og stilling i samfunnet.

Her er noen av prosjektene som Handlingsplanen for søkerlandene til EU har støttet når det gjelder kampen mot menneskehandel og oppfølging av ofrene:

Polen: Norge støtter et prosjekt som går ut på å hjelpe 50 kvinnelige ofre for menneskehandel til å vende hjem til sine respektive land. Dette er i hovedsak kvinner som har vært utsatt for sexhandel. Prosjektet drives av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon ( IOM) i samarbeid med den ikke-statlige organisasjonen La Strada. Organisasjonen har en informativ hjemmeside hvor du kan lese mer om prosjektet som har mottatt 700.000 kroner i støtte fra Handlingsplanen.

Litauen: Etter norsk mønster skal det opprettes det et juridisk rådgivningskontor for kvinner i Litauen. Senteret i hovedstaden Vilnius er et viktig tiltak for å styrke kvinners rettigheter og forebygge menneskehandel som følge av prostitusjon. Les mer om prosjektet her ( NB! Intern lenke til sak under LITAUEN).

Latvia: I samarbeid med Pro sentret i Oslo har organisasjonen Genders opprettet et senter for prostituerte i Riga som er ofre for menneskehandel. Handlingsplanen har støttet driften av et drop-in senter i Riga og utviklingen av en mobil enhet. Målet med prosjektet er å forebygge menneskehandel og informere om hiv og seksuelt overførbare sykdommer. Du kan lese mer om prosjektet her. Genders har fått en halv million kroner i norsk støtte.

Estland: Det juridiske informasjonssenteret for menneskerettigheter i Tallin ( LIHR) har utarbeidet en håndbok om menneskehandel i Estland som utgis i estisk og russisk språkdrakt. Målgruppen for håndboken er offentlige myndigheter og ikke-statlige organisasjoner, risikogrupper og lærere. Målet er å øke bevisstheten om hvordan menneskehandel kan forebygges og bekjempes. Prosjektet har fått 65.000 kroner i støtte fra Norge.

Bulgaria: Senter for demokratistudier ( CSD) i Bulgaria har fått 1,1 millioner kroner til et treårig prosjekt som går ut på å finne analytiske og politiske virkemidler mot korrupsjon og menneskehandel. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Southeast European Legal Delvelopment Initiative ( SELDI). Her kan du lese et referat fra en workshop om temaet som ble avholdt i februar 2004.

Romania: Norge har støttet kampanjen til IOM når det gjelder forebygging av menneskehandel i Romania og andre land på Balkan. Kunnskap og informasjon er avgjørende i dette arbeidet. En informasjonskampanje rettet mot barn og unge fra 11 år og oppover ved alle landets skoler var en sentral del av prosjektet. Her kan du lese en rapport om arbeidet.

Les mer: