Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag

Rapport fra ekpsertgruppe

Ekspertgruppen kommer i rapporten med flere anbefalinger til hvordan lærerrollen kan styrkes de neste årene.

Ekspertgruppa om lærerrollen ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 27. juli 2015 og har bestått av følgende personer: Thomas Dahl (leder), Berit Askling, Kåre Heggen, Lise Iversen Kulbrandstad, Torunn Lauvdal, Lars Qvortrup, Kjell G. Salvanes, Kaare Skagen, Siw Skrøvset og Fredrik W. Thue. Ekspertgruppas sekretær har vært Sølvi Mausethagen.

Formålet med arbeidet har vært å frambringe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i dagens lærerrolle, sett i et historisk perspektiv. Dette kunnskapsgrunnlaget danner utgangspunkt for forslag om hvordan lærerrollen kan utvikles.

Rapport om lærerrollen.pdf