Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Økt treffsikkerhet – bedre effekt – mindre byråkrati. Rapport fra ekspertgruppe.

Levert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet 19. desember 2017.

Ekspertgruppens mandat har vært å få oversikt over dagens tilskuddsordninger rettet mot kommunesektoren for så å identifisere utfordringer og forbedringsområder.

Ekspertgruppen peker på et behov for en kraftig opprydding og foreslår å etablere et system for fremtiden som samtidig gir en helhetlig og samordnet statlig styring og økt handlefrihet for kommunene til å finne gode og innovative løsninger lokalt.

Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren (PDF)