Oppdatert jordvernstrategi

Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i budsjettet for 2019, som Stortinget behandlet med kommentarer.

Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i budsjettet for 2019, som Stortinget behandlet med følgende kommentarer.

Strategien inneholder 18 tiltak, herav 16 tiltak som er oppdatert fra foregående strategi, jf. under. I tillegg inneholder strategien følgende to nye tiltak.

 1. Regjeringen vil utrede en søknads- eller meldeplikt for å regulere landbruket sin egen nedbygging.
 2. Regjeringen vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jord.

Du kan lese den oppdaterte strategien (vedlegg 4), og den første strategien

De 16 tiltakene som er oppdatert fra foregående strategi:

 1. Nasjonalt jordvernmål
 2. Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
 3. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging
 4. Formidling av nasjonal jordvernpolitikk
 5. Regionale areal- og transportplaner
 6. Byvekstavtaler
 7. Konkretisering av nasjonale jordverninteresser
 8. Rettledning om fortetting, transformasjon og konsentrert utbygging
 9. Spredt utbygging
 10. Planlegging av samferdselsprosjekt
 11. Jordflytting
 12. Plankompetanse
 13. Kommunestruktur og -størrelse
 14. Faglig kunnskapsgrunnlag
 15. Evaluering av plan- og bygningsloven
 16. Nasjonal jordvernpris