Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevem, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Kgl.res. 14.11.2003

Kongelig resolusjon 14. november 2003


Foredratt av statsråd Lars Sponheim


Statsrådsak nr. 13/03

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevem, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Trykket