Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevem, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Kgl.res. 14.11.2003

Kongelig resolusjon 14. november 2003


Foredratt av statsråd Lars Sponheim


Statsrådsak nr. 13/03

Ot.prp. nr. 16 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevem, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.

Trykket