Om delegasjon og myndighetsfordeling etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og om delegasjon etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 23.01.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON

Statsråd: Lars Sponheim

Ref.nr.:

Saksnr:

2004/00123

Dato:

23.01.2004

Om delegasjon og myndighetsfordeling etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og om delegasjon etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl

Dette forslaget til kronprinsregentens resolusjon legges frem av Landbruksdepartementet i samråd med Fiskeridepartementet.

Bakgrunn

Regjeringen iverksatte 1. januar 2004 en stor reform på matområdet. En del av dette er å gjennomføre en forenklet modell for finansiering av matforvaltningen. Med begrepet ”matforvaltningen” forstås virksomhet som utføres av Mattilsynet og dets støttefunksjoner. Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) gir hjemmel til å ilegge gebyr og avgifter til finansiering av tilsyn og kontroll innenfor lovens virkeområde.

For å gjennomføre finansieringsmodellen har det vært nødvendig å innføre tilsvarende bestemmelser om gebyr og avgifter i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (heretter referert til som dyrevernloven), lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (heretter referert til som dyrehelsepersonelloven) og lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl (heretter referert til som husdyravlloven). Forslag om slike tilpasninger ble fremmet i Ot.prp. nr. 16 (2003-2004). Endringsloven ble sanksjonert 19. desember 2003.

Endringen innebærer også at tilsynsoppgavene etter disse lovene, i dag ligger hos Mattilsynet.

Delegering av Kongens myndighet etter dyrehelsepersonelloven og husdyravlloven

Som følge av endringen av dyrehelsepersonelloven er Kongen i § 27 a, gitt myndighet til å gi forskrifter om gebyr og avgifter på lovens område. Kongen er gitt tilsvarende hjemmel i ny § 6 a i husdyravlloven. Som ledd i omstruktureringen av matforvaltningen er det forutsatt at Kongens myndighet etter bestemmelsene delegeres til Landbruksdepartementet.

Delegering og myndighetsfordeling etter dyrevernloven § 30 a

Som følge av endringen av dyrevernloven er Kongen i § 30 a, gitt myndighet til å gi forskrifter om gebyr og avgifter. Som ledd i omstruktureringen av matforvaltningen er det forutsatt at Kongens myndighet etter bestemmelsene delegeres til Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet etter de samme prinsipper som er lagt til grunn ved myndighetsfordelingen av matloven.

Det vil si at Landbruksdepartementet tildeles kompetanse når det gjelder avgifter og gebyr relatert til terrestriske dyr. Fiskeridepartementet tildeles kompetanse når det gjelder avgifter og gebyr relatert til sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Landbruksdepartementet

Tilrår:

I

Delegasjon etter lov 20. desember 1974 om dyrevern:

Den myndighet som i lovens § 30 a er lagt til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet for avgifter og gebyr relatert til terrestriske dyr.

Den myndighet som i lovens § 30 a er lagt til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet for avgifter og gebyr relatert til sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

II

Delegasjon etter lov 15. juni 2004 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell:

Den myndighet som i lovens § 37 a er tillagt Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

III

Delegasjon etter lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl:

Den myndighet som i lovens § 6 a er tillagt Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

IV

Delegasjonene trer i kraft straks.

Kronprinsregentens resolusjon av 23. januar 2004