Ot.prp. nr. 38 (1998-99)

Om lov om endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (regler for bruk av vannscootere og liknende)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter. Det foreslås at det i loven tas inn et nytt kapittel 5 om regler for bruk av vannscootere og liknende. Forslaget innebærer at bruk av denne type fartøy som utgangspunkt blir forbudt. Kommunen vil ved forskrift kunne gjøre unntak fra forbudet for nærmere angitte områder. Reglene vil gjelde for bruk av vannscootere og liknende både på sjø og i vassdrag.

Hensikten med de nye reglene er å ivareta miljøhensyn. Bruk av vannscootere og liknende er et nytt eksempel på en trussel mot miljøet i de nære sjø- og vannområdene. Antall slike fartøy øker, og stadig flere mennesker plages av støy fra disse. Allmennhetens bruk av vannscootere og liknende er begrenset til lystkjøring og sport, og har ingen nyttefunksjon utover dette. Bruken av slike fartøy er forurensende og kan skade dyrelivet og plantelivet. Dette er et problem som det bør gripes fatt i tidlig, før bruken blir for utbredt.

Selv om flere gjeldende lover gir muligheter for lokalt å fastsette restriksjoner for bruk av vannscootere og liknende, er dette ikke tilstrekkelig. Det er behov for en innstramming og for klarere regler, etter mønster av reglene i Sverige og Danmark. Det foreslås at Miljøverndepartementet får det overordnede ansvaret for forvaltningen av de nye reglene, selv om fritids- og småbåtloven som sådan hører inn under Justisdepartementet.