Ot.prp. nr. 6 (2007-2008)

Om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i straffeprosessloven og tvisteloven m.m. i samsvar med eit vedlagt forslag.