Ot.prp. nr. 64 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Hovedinnhold

Denne proposisjonen inneholder forslag til endringer i lov 04.07.2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova). Forslagene innebærer:

 • at kravet til formål for å få godkjent en frittstående videregående skole erstattes med krav til innhold og kvalitet

 • at det innføres en rett til godkjenning av frittstående videregående skoler for søkere som oppfyller kravene i loven

 • en rett til godkjenning for skoler som oppfyller vilkårene i loven med mindre godkjenning innebærer vesentlige negative konsekvenser for fylkeskommunen

 • en presisering om at voksne med rett til videregående opplæring kan tas inn ved frittstående videregående skoler

 • at internasjonale videregående skoler kan godkjennes etter en skjønnsmessig vurdering

 • endringer i reglene om skolepenger

 • forskriftshjemler for å regulere inntak av utenlandske søkere og søknadsfrist i forbindelse med godkjenning av friskoler

 • at reglene om godkjenning av skoler som har til formål å gi videregående yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler (jf. friskoleloven § 2-2 bokstav e) videreføres i form av et eget kapittel i loven

1.2 Høringen

Høringsbrev med forslag til endringer i lov om frittstående skoler (friskolelova) ble sendt på høring 17. desember 2003. Fristen for å uttale seg til forslaget ble satt til 20. februar 2004. Departementet har mottatt nærmere 60 høringssvar. Flertallet av høringsinstansene slutter seg til forslagene fra departementet. Et lite mindretall, blant annet Skolenes Landsforbund, Elevorganisasjonen, Landsorganisasjonen i Norge (LO) og et par fylkeskommuner, støtter ikke prinsippene i lovforslaget.

Departementet viser til synspunktene fra høringsinstansene under de ulike kapitlene i proposisjonen.

Høringsbrevet ble sendt til følgende instanser:

 • Akademikerne

 • Barneombudet

 • Departementene

 • Elevorganisasjonen

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene v/utdanningsavdelingene

 • Handels- og Servicenæringenes hovedorganisasjon (HSH)

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillingsombudet

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Læringssenteret

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Skolelederforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Privatskoleorganisasjonene

 • Riksrevisjonen

 • Skolenes Landsforbund

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt skriftlige uttalelser om innholdet i høringsforslaget fra følgende organer og organisasjoner:

 • Finansdepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Finnmark fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Oppland fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Egil Danielsens stiftelse

 • Folkekulturforbundet

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kristne friskolers forbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Merkantilt Institutt

 • Nasjonalt organ for kvalitet i Utdanningen

 • Norges Bondelag

 • Norsk forbund for fjernundervisning

 • Norsk skolelederforbund

 • Norske Privatskolers Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Rogaland bondelag

 • Skolenes Landsforbund

 • Utdanningsforbundet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Elevorganisasjonen

 • Forum for kunstfaglig grunnutdanning

 • Gjennestad gartnerskole

 • Natur Videregående skole

 • Sonans privat gymnas

 • Steinerskolene i Norge

 • Vinterlandbruksskolen på Jæren

 • Rusfri-Kristenfolkets Edruskapsråd

Følgende instanser har gitt skriftlig tilbakemelding om at de ikke har noen merknader til høringsforslaget:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Helsedepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Sosialdepartementet

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Likestillingsombudet

Til forsiden