Ot.prp. nr. 71 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å endre § 3 i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann (fiskeforbudsloven). Endringen innebærer at fiskeforbudsloven gir åpning for å tillate utlendinger å delta i jakt på kystsel i Norge.

Norsk sjøpattedyrpolitikk er basert på prinsippene om vern og bærekraftig høsting med utgangspunkt i vitenskapelig rådgivning. Innenfor disse rammer har norske myndigheter uavbrutt arbeidet for å normalisere situasjonen i fangstnæringene etter tilbakeslagene på 1980-tallet. De senere årene har det vært stadig større fokusering på sjøpattedyrenes rolle i økosystemet, og nyere forskning viser at rasjonell forvaltning av sjøpattedyr kan ha stor betydning for økonomien i fiskeriene. Det er økende forståelse, både nasjonalt og internasjonalt, for at en aktiv sjøpattedyrforvaltning er en nødvendig del av en helhetlig forvaltning av de marine ressursene.

Forvaltningen av kystselbestandene hører også til i bildet av en helhetlig forvaltning av de marine ressurser. Det fastsettes kvoter årlig og det drives i dag en viss jakt på kystsel, men kvotene blir per i dag ikke utnyttet. Fiskeridepartementet er opptatt av å sikre at de kvotene som fastsettes faktisk blir nyttet, og samtidig av å øke verdiskapingen knyttet til disse kvotene.

Det har vært fremmet ønske om å åpne opp for at utenlandske jegere skal få anledning til å delta i jakt på kystsel, både fra næringsorganisasjoner og privatpersoner, og på denne bakgrunn fremmer Regjeringen forslag om at også utenlandske jegere skal gis adgang til å delta i jakt på kystsel i Norge.