Ot.prp. nr. 84 (1997-98)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner mv. til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen legger med dette frem forslag til lovregler om begrensninger i adgangen til å handle finansielle instrumenter for egen regning for enkelte ansatte i finansinstitusjoner, forvaltningsselskap for verdipapirfond og enkelte selskaper som inngår i finanskonsern. I lovforslaget gjøres det også enkelte endringer i reglene om egenhandel foretatt av ansatte i verdipapirforetak.

Regjeringen viser til at reglene for finansnæringen skal bidra til gode vilkår for sparing og til god forvaltning av kapital. For sparing og investering spiller verdipapirmarkedet en viktig rolle. I verdipapirmarkedet utstedes og omsettes standardiserte andeler i lån (obligasjoner) og eierandeler (aksjer). Dermed kan prosjekter finansieres med kapital fra mange uavhengige sparere. Den enkelte sparer eller investor kan ha en annen tidshorisont enn prosjektets levetid, ettersom verdipapiret kan omsettes til andre. På denne måten bidrar verdipapirmarkedet til å skille spare- og investeringsbeslutninger, noe som er en forutsetning for en velfungerende økonomi. Verdipapirmarkedet kan bare virke etter hensikten hvis deltakerne har tillit til måten det fungerer på. Regjeringens lovforslag tar sikte på å redusere faren for interessekonflikter mellom ansatte og kunder i finansnæringen og forbedre tilliten til det norske verdipapirmarkedet generelt.

I brev til Kredittilsynet 27. februar 1997 la Finansdepartementet til grunn at det er behov for generelle regler for egenhandel foretatt av ansatte og andre personer med særlig tilknytning til finansinstitusjoner. Kredittilsynet ble bedt om å utarbeide utkast til forskrifter som forholdsvis raskt kunne regulere disse spørsmålene. Kredittilsynet ble videre bedt om å utforme forslag til lovregler om handel med verdipapirer som ansatte i finansinstitusjoner mv. foretar for egen regning. På bakgrunn av forslag fra Kredittilsynet fastsatte Finansdepartementet 11. juni 1997 forskrift om minstekrav til internregler for verdipapirforetak, finansinstitusjoner mv. om egenhandel i finansielle instrumenter for tjenestemenn i forvaltningsselskap for verdipapirfond. Kredittilsynet fastsatte 6. juni 1997 forskrift om egenhandel i finansielle instrumenter for tjenestemenn i forvaltningsselskap for verdipapirfond. Ved Kredittilsynets brev av 3. april 1997 fikk Finansdepartementet oversendt et høringsnotat med forslag til lovregler om «ansattes egenhandel i finansielle instrumenter». Notatet ble sendt på høring ved Finansdepartementets brev av 28. april 1997. Høringsfristen var 1. august 1997. Den nærmere bakgrunnen for lovforslaget er beskrevet nærmere under kap. 2.

Lovforslaget vil omfatte ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med det aktuelle foretakets forvaltning av finansielle instrumenter for foretakets eller dets kunders regning. Regjeringen legger opp til at også visse tillitsvalgte (styremedlemmer, varamedlemmer og observatører til styret) skal omfattes. Videre foreslås visse restriksjoner på nærståendes handel i finansielle instrumenter.

Regjeringen har kommet til at det ikke bør foreslås et totalforbud for ansatte mv. å handle i finansielle instrumenter for egen regning. Det antas at et slikt forbud vil gå lengre enn det hensynene bak regelverket skulle tilsi. Det foreslås imidlertid konkrete situasjonsbestemte handleforbud, som etter Regjeringens syn vil redusere faren for interessekonflikter og bedre tilliten til verdipapirmarkedet generelt. En rekke av de foreslåtte begrensningene i adgangen til å handle for egen regning gjelder allerede for ansatte i verdipapirforetak. Forslaget innebærer imidlertid at tilsvarende begrensninger vil gjelde ansatte i andre foretak med sentrale roller i finansmarkedet.

Regjeringen foreslår at ansatte i finansinstitusjoner mv. ikke skal kunne handle i derivater. De ansatte skal heller ikke kunne foreta salg av finansielle instrumenter vedkommende ikke eier (såkalt «shortsalg»), lån av finansielle instrumenter eller lånefinanisering av finansielle instrumenter med sikkerhet i finansielle instrumenter. Det foreslås en generell bindingstid på 12 måneder ved erverv av finansielle instrumenter. Videre foreslås et eksplisitt forbud mot egenhandel forut for foretakets handel (såkalt «front running»), og forbud mot å handle direkte med porteføljer/fond som forvaltes av vedkommendes arbeidsgiver. For å hindre at ansatte skal kunne oppnå særlige fordeler i kraft av sin stilling, foreslår Regjeringen videre et forbud mot at ansatte i finansinstitusjoner mv. benytter de verdipapirforetak som arbeidsgiver regelmessig bruker. Forsåvidt gjelder ansatte i forvaltningsselskaper for verdipapirfond, foreslås i tillegg et forbud mot at ansatte erverver verdipapirfondsandeler i de fond forvaltningsselskapet forvalter. Når det gjelder ansatte i verdipapirforetak som driver med analyse av finansielle instrumenter, vil Regjeringen foreslå et handleforbud for de ansatte i fire uker forut for offentliggjøring av analysen.

I samsvar med det som allerede gjelder for ansatte i forvaltningsselskaper for verdipapirfond, foreslår Regjeringen en generell regel om krav til habilitet for ansatte i verdipapirforetak og finansinstitusjoner mv. Videre foreslås en plikt for den ansatte å på forhånd opplyse motparten om en handel inngås på vegne av den ansatte selv.

For å sikre at foretakene kontrollerer at ansatte overholder lovbestemmelsene om egenhandel, foreslås en plikt for foretakene å ha interne retningslinjer som sikrer en effektiv kontroll av at egenhandelsbestemmelsene overholdes av de ansatte. Den ansatte skal melde fra om sin egenhandel til foretaket. Foretaket skal melde fra om de ansattes egenhandel til Kredittilsynet.

Regjeringen legger opp til at regelverket om egenhandel skal få anvendelse overfor ansatte i foretak som er etablert i Norge, uavhengig av om det er et norsk foretak eller foretak med hovedsete i annen EØS-stat som driver virksomhet her i riket gjennom filial.

Til dokumentets forside