Ot.prp. nr. 84 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Utdannings- og forskningsdepartementet foreslår i proposisjonen en bestemmelse om læringsmiljøet i lov om fagskoleutdanning.

Lov om fagskoleutdanning av 20. juni 2003 nr. 56 omfatter korte og yrkesrettede utdanningstilbud på nivå over videregående opplæring. Loven regulerer både private og offentlige utdanningstilbud. For å bli godkjent etter loven, må utdanningstilbyder søke om godkjenning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Forslaget inneholder bestemmelser om krav til arbeidsmiljøet, bestemmelse om ansvarsforhold og studentorgan og bestemmelser om tilsynsordning, herunder tilsynsorgan og sanksjoner. Det foreslås at kravet til læringsmiljøet skal omfatte krav til både det fysiske arbeidsmiljøet og det psykiske arbeidsmiljøet. Forslaget legger opp til at Arbeidstilsynet får tilsynsansvaret. Styret, som er det øverste ansvarlige styringsorgan ved utdanningsinstitusjonen, jf. lov om fagskoleutdanning § 3, pålegges det overordnede ansvaret for læringsmiljøet.