Planlegging av fritidsbebyggelse

Innspill til revidering av veileder T-1450

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Rambøll og Norsk Turistutvikling laget rapport med innspill til revisjonen av veileder T-1450.

Den nye veilederen skal tydeliggjøre hovedprinsippene som skal legges til grunn for kommunal og regional planlegging av fritidsboliger. Veilederen skal ha hovedfokus på kommunal planlegging, men skal også si noe om fritidsbebyggelse som del av regional planlegging og utvikling.

Planlegging av fritidsbebyggelse - innspill til revidering av veileder T-1450 (pdf)