Forsiden

Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Feil i forslag til vedtak

Jeg viser til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), som ble lagt fram for Stortinget i dag.

I avsnitt 2.3.14 i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) er det omtalt endringer av bevilgningsforslag under Forsvarsdepartementets budsjett. Blant de endringene som der omtales, er en økning av bevilgningsforslaget på kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet, post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet med 8,5 mill. kroner. Videre er det omtalt endret kapittel og posttilknytning for bevilgningen til kompensasjonsordningen for veteraner med psykiske belastningsskader, samt påføring av stikkordet "overslagsbevilgning" på posten. I omtalen legges det opp til en bevilgning til kompensasjonsordningen på 135,9 mill. kroner på kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet, (ny) post 21 Spesielle driftsutgifter, og at bevilgningsforslaget på kap. 1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben, post 21 reduseres med tilsvarende beløp, til null.

Ved en feil har ovennevnte endringer ikke kommet med i forslaget til vedtak I om endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014. Det vil ikke være praktisk mulig å fremme en ny proposisjon til Stortinget om endringer av Prop. 1 S (2013-2014) innen fristen 10. november. Det ville derfor være ønskelig om Stortinget ved dets behandling av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) vurderer å fatte vedtak i ovennevnte saker slik det er gitt uttrykk for i proposisjonen at er intensjonen.

Med hilsen
Siv Jensen