Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 Statsbudsjettet (Gul bok)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2021

I

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Utgifter:

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

1

Apanasje

12 967 000

50

Det kongelige hoff

223 991 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

87 900 000

324 858 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

1

Apanasje

10 792 000

10 792 000

Sum Det kongelige hus

335 650 000

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

123 515 000

21

Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres

10 000 000

133 515 000

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

195 450 000

195 450 000

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

108 070 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 800 000

122 870 000

Sum Regjering

451 835 000

Stortinget og tilknyttede organ

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

1 000 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

139 900 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

10 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

200 300 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

16 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 500 000

1 378 800 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

1

Driftsutgifter

7 600 000

7 600 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

92 200 000

92 200 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

1

Driftsutgifter

34 600 000

34 600 000

45

Norges institusjon for menneskerettigheter:

1

Driftsutgifter

26 100 000

26 100 000

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

550 600 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

27 900 000

578 500 000

Sum Stortinget og tilknyttede organ

2 117 800 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 01

121 027 000

121 027 000

Sum Høyesterett

121 027 000

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikspolitikken

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 451 214 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 630 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 522 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 156 000

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

196 000

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

2 517 078 000

103

Regjeringens representasjon:

1

Driftsutgifter

67 355 000

67 355 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

10 341 000

10 341 000

Sum Administrasjon av utenrikspolitikken

2 594 774 000

Utenriksformål

115

Næringsfremme, kultur og informasjon:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

13 192 000

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

28 752 000

71

Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 21

8 070 000

50 014 000

116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag

1 418 050 000

1 418 050 000

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

3 311 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

2 678 000 000

5 989 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

95 038 000

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

255 081 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

11 889 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

14 886 000

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

22 392 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

53 490 000

452 776 000

Sum Utenriksformål

7 909 840 000

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 708 482 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

140 208 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 570 000

1 886 260 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

290 264 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 896 000

314 160 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter

54 654 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

140 477 000

195 131 000

Sum Forvaltning av utviklingssamarbeidet

2 395 551 000

Utviklingssamarbeidet

150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 803 354 000

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

300 000 000

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

380 000 000

5 483 354 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

70

Fred og forsoning, kan overføres

418 260 000

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

270 060 000

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres

764 829 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

268 138 000

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

274 690 000

1 995 977 000

152

Menneskerettigheter:

70

Menneskerettigheter, kan overføres

633 817 000

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

165 000 000

798 817 000

159

Regionbevilgninger:

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

634 011 000

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

792 134 000

72

Afghanistan, kan overføres

510 241 000

75

Afrika, kan overføres

2 402 693 000

76

Asia, kan overføres

483 503 000

77

Latin-Amerika og Karibia, kan overføres

210 339 000

5 032 921 000

160

Helse:

70

Helse, kan overføres

3 681 186 000

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

235 500 000

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

45 000 000

3 961 686 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning, kan overføres

1 978 798 000

71

Forskning, kan overføres

76 298 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

793 714 000

2 848 810 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

402 736 000

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres

715 966 000

72

Fornybar energi, kan overføres

439 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

124 000 000

75

Norfund - tapsavsetting

438 288 000

95

Norfund - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 239 864 000

3 359 854 000

163

Klima, miljø og hav:

70

Miljø og klima, kan overføres

1 228 218 000

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

281 967 000

1 510 185 000

164

Likestilling:

70

Likestilling, kan overføres

158 319 000

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

100 300 000

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

538 600 000

73

Sårbare grupper, kan overføres

522 000 000

1 319 219 000

170

Sivilt samfunn:

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 028 471 000

2 028 471 000

171

FNs utviklingsarbeid:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

598 400 000

71

FNs barnefond (UNICEF)

426 600 000

72

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres

70 000 000

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres

59 099 000

1 154 099 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette:

70

Verdensbanken, kan overføres

1 086 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

847 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

90 000 000

73

Gjeldslette, kan overføres

355 700 000

2 378 700 000

179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter

550 808 000

550 808 000

Sum Utviklingssamarbeidet

32 422 901 000

Sum Utenriksdepartementet

45 323 066 000

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

394 257 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 160 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 096 000

414 513 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter

233 998 000

233 998 000

Sum Administrasjon

648 511 000

Grunnopplæringen

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

356 265 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

208 508 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

72 807 000

637 580 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

16 014 000

16 014 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

143 126 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 019 000

145 145 000

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre:

70

Freds- og menneskerettighetssentre

100 838 000

71

Det europeiske Wergelandsenteret

11 084 000

111 922 000

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

23 973 000

21

Spesielle driftsutgifter

112 556 000

60

Tilskudd til landslinjer

243 207 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

87 660 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

36 265 000

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

9 185 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

302 816 000

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring

691 500 000

74

Prosjekttilskudd

6 739 000

75

Grunntilskudd

95 337 000

1 624 718 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 572 195 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 600 858 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 826 000

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 919 000

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

40 529 000

71

Tilskudd til vitensentre

85 352 000

3 396 679 000

227

Tilskudd til særskilte skoler:

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

42 752 000

78

Tilskudd

186 434 000

229 186 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

3 154 601 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 718 569 000

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning

161 878 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

128 845 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

22 133 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

365 466 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

42 046 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

30 104 000

78

Kompletterende undervisning

24 772 000

79

Toppidrett

56 903 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 190 000

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

83 337 000

84

Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen

3 000 000

5 793 844 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

646 680 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 030 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 678 000

692 388 000

Sum Grunnopplæringen

12 647 476 000

Barnehager

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

470 156 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342 000

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

72 233 000

704 280 000

Sum Barnehager

704 280 000

Høyere yrkesfaglig utdanning

240

Fagskoler:

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 025 451 000

61

Utviklingsmidler til fagskoler

44 543 000

1 069 994 000

241

Felles tiltak for fagskoler:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 723 000

31 723 000

242

Norges grønne fagskole - Vea:

1

Driftsutgifter

30 349 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 307 000

31 656 000

Sum Høyere yrkesfaglig utdanning

1 133 373 000

Kompetansepolitikk og livslang læring

251

22. juli-senteret:

1

Driftsutgifter

15 675 000

15 675 000

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

987 051 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 549 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

708 000

993 308 000

254

Studieforbund mv.:

70

Tilskudd til studieforbund

68 920 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

3 510 000

72 430 000

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

119 118 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 051 000

128 169 000

257

Kompetanseprogrammet:

70

Tilskudd, kan overføres

376 134 000

376 134 000

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

159 940 000

159 940 000

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

1 745 656 000

Høyere utdanning og forskning

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

38 845 890 000

70

Private høyskoler

1 903 015 000

40 748 905 000

270

Studentvelferd:

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.

123 380 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

803 507 000

926 887 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Driftsutgifter

175 020 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

175 030 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning:

50

Virksomhetskostnader

157 515 000

51

Tiltak for internasjonalisering

236 400 000

52

Tiltak for høyere utdanning

282 954 000

676 869 000

273

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning:

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

213 265 000

213 265 000

274

Universitetssenteret på Svalbard:

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

36 322 000

36 322 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

177 135 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

155 000 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

97 404 000

429 539 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

19 392 000

19 392 000

285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 768 581 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 895 400 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

790 086 000

55

Virksomhetskostnader

800 883 000

5 254 950 000

286

Regionale forskningsfond:

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

194 982 000

194 982 000

287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter:

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

223 974 000

223 974 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

49 436 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

327 390 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 529 593 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

827 055 000

75

UNESCO-kontingent

24 303 000

76

UNESCO-formål

4 240 000

3 762 017 000

289

Vitenskapelige priser:

51

Holbergprisen

17 896 000

71

Abelprisen

16 809 000

72

Kavliprisen

11 703 000

46 408 000

Sum Høyere utdanning og forskning

52 708 540 000

Integrering og mangfold

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

304 983 000

304 983 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 070 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 029 000

50

Norges forskningsråd

7 404 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

6 035 134 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

1 022 285 000

62

Kommunale innvandrertiltak

250 006 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 357 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

153 748 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker mv.

16 992 000

73

Tilskudd

31 258 000

7 644 283 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

82 423 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

32 494 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 060 508 000

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting

546 000

1 175 971 000

Sum Integrering og mangfold

9 125 237 000

Sum Kunnskapsdepartementet

78 713 073 000

Kulturdepartementet

Administrasjon

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

174 736 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 130 000

78

Tilskudd til priser og konkurranser m.m.

9 810 000

79

Til disposisjon

13 020 000

198 696 000

Sum Administrasjon

198 696 000

Frivillighetsformål

315

Frivillighetsformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 430 000

60

Tilskudd til frivilligsentraler

206 800 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 803 920 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 000 000

73

Tilskudd til studieforbund m.m.

163 000 000

78

Frivillighetstiltak

23 140 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

298 973 000

86

Idrettstiltak

35 040 000

2 541 303 000

Sum Frivillighetsformål

2 541 303 000

Kulturformål

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

189 750 000

51

Fond for lyd og bilde

44 970 000

55

Norsk kulturfond

861 890 000

71

Statsstipend

10 640 000

72

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

313 480 000

73

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

158 340 000

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

322 875 000

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

271 095 000

76

Tilskudd til amatørteaterformål

22 530 000

2 195 570 000

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

23 780 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

38 320 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

266 400 000

341 000 000

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

99 140 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 690 000

22

Forsvarets musikk

49 860 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

23 000 000

70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner

2 654 670 000

2 893 360 000

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

74 623 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 300 000

52

Norges forskningsråd

14 480 000

71

Kultur som næring

60 750 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

12 820 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

83 900 000

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

2 250 000 000

78

Barne- og ungdomstiltak

59 740 000

82

Nobels Fredssenter

33 645 000

86

Talentutvikling

54 150 000

2 667 408 000

326

Språk- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

732 123 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 420 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 800 000

73

Språkorganisasjoner

36 445 000

74

Det Norske Samlaget

19 835 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

14 090 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

82 435 000

955 148 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Driftsutgifter

79 566 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 795 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

7 240 000

90 601 000

328

Museer m.m.:

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 280 920 000

78

Andre museums- og kulturverntiltak

72 000 000

2 352 920 000

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

395 876 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 720 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 135 000

78

Arkivtiltak

9 150 000

462 881 000

Sum Kulturformål

11 958 888 000

Medieformål m.m.

334

Film- og dataspillformål:

1

Driftsutgifter

120 414 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 685 000

50

Filmfondet

552 835 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

41 360 000

73

Regionale filmtiltak m.m., kan overføres

122 055 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

19 100 000

862 449 000

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter

55 561 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 105 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

428 517 000

73

Medietiltak

24 110 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

21 053 000

79

Norsk rikskringkasting AS - NRK

6 584 886 000

7 251 232 000

337

Kompensasjons- og vederlagsordninger:

70

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

51 660 000

71

Vederlagsordninger, kan overføres

228 490 000

280 150 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

88 685 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 965 000

94 650 000

Sum Medieformål m.m.

8 488 481 000

Likestilling og ikke-diskriminering

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

22 240 000

22 240 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 565 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

31 890 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

15 780 000

73

Likestillingssentre

16 110 000

78 345 000

352

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

21 960 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

238 350 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

30 560 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

19 495 000

310 365 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

49 090 000

49 090 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

460 040 000

Sum Kulturdepartementet

23 647 408 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

479 519 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

38 521 000

50

Norges forskningsråd

55 469 000

70

Overføringer til private

12 651 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

15 365 000

601 525 000

Sum Administrasjon

601 525 000

Rettsvesen

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 61, post 01

2 760 973 000

21

Spesielle driftsutgifter

86 393 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

2 724 000

2 850 090 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

248 045 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 591 000

286 636 000

Sum Rettsvesen

3 136 726 000

Straffegjennomføring og konfliktråd

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

4 872 334 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 1

96 384 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 808 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

86 200 000

70

Tilskudd

33 934 000

5 126 660 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

179 195 000

179 195 000

433

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

138 083 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

13 611 000

70

Tilskudd

22 622 000

174 316 000

Sum Straffegjennomføring og konfliktråd

5 480 171 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politiet:

1

Driftsutgifter

19 535 578 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

9 689 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

33 239 000

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning

130 255 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

214 549 000

48

Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF), kan overføres

48 894 000

70

Tilskudd

66 156 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

7 215 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

315 729 000

20 361 304 000

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

631 994 000

631 994 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter

967 936 000

967 936 000

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

300 999 000

300 999 000

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

9 079 000

9 079 000

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

5 762 000

5 762 000

Sum Politi og påtalemyndighet

22 277 074 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

924 603 000

21

Spesielle driftsutgifter

23 810 000

22

Spesielle driftsutgifter - Nødnett, kan overføres

500 137 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

114 552 000

70

Overføringer til private

6 898 000

1 570 000 000

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

26 927 000

26 927 000

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

47 123 000

47 123 000

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

681 925 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 977 470 000

2 659 395 000

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

113 475 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 736 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 244 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

58 637 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

121 106 000

73

Tilskudd til Redningsselskapet

124 798 000

453 996 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

343 768 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 000 000

363 768 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

5 121 209 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

54 297 000

54 297 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

1 224 855 000

1 224 855 000

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

4 492 000

4 492 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

17 500 000

17 500 000

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

259 861 000

21

Spesielle driftsutgifter

115 105 000

374 966 000

Sum Andre virksomheter

1 676 110 000

Statens sivilrettsforvaltning, rettshjelp, erstatningsordninger m.m.

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

608 502 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

59 810 000

668 312 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

116 762 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

65 428 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

23 704 000

205 894 000

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

78 950 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

324 562 000

403 512 000

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

149 853 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 035 000

157 888 000

Sum Statens sivilrettsforvaltning, rettshjelp, erstatningsordninger m.m.

1 435 606 000

Svalbardbudsjettet m.m.

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

377 978 000

377 978 000

481

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter

56 108 000

56 108 000

Sum Svalbardbudsjettet m.m.

434 086 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 060 401 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

581 433 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

13 867 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 756 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

56 199 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

149 329 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

50 800 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 480 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres

51 205 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

18 448 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

55 400 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

35 047 000

2 085 365 000

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

277 709 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

15 894 000

293 603 000

Sum Beskyttelse og innvandring

2 378 968 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

42 541 475 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

413 942 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

73 215 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

122 327 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 119 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

66 403 000

50

Forskningsprogrammer

53 324 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 090 000

736 420 000

502

Tariffavtalte avsetninger:

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

195 000 000

195 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

669 775 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 798 000

22

Fellesutgifter

138 287 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 673 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

9 025 000

901 558 000

Sum Administrasjon

1 832 978 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

1 889 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

176 932 000

2 065 953 000

Sum Fylkesmannsembetene

2 065 953 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

173 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 769 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

33 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

193 551 000

2 169 051 000

531

Eiendommer til kongelige formål:

1

Driftsutgifter

27 512 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

47 620 000

75 132 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

1

Driftsutgifter

21 347 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

335 000 000

356 347 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 600 530 000

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

540

Digitaliseringsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

158 105 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 678 000

22

Bruk av nasjonale fellesløsninger

109 300 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale fellesløsninger, kan overføres

119 360 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

176 298 000

26

StimuLab, kan overføres

20 702 000

28

Altinn, kan overføres

181 892 000

29

Tjenesteeierfinansiert drift av Altinn, kan overføres

112 900 000

71

IT-standardisering

837 000

924 072 000

541

IT- og ekompolitikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

19 619 000

50

Forskningsprogrammer

167 395 000

60

Bredbåndsutbygging

264 082 000

70

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk, kan nyttes under post 22

33 956 000

485 052 000

542

Internasjonalt samarbeid:

1

Driftsutgifter

4 858 000

70

Internasjonale program, kan overføres

78 812 000

83 670 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter, kan overføres

234 741 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

14 942 000

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

125 253 000

374 936 000

Sum Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

1 867 730 000

Personvern

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

66 487 000

66 487 000

546

Personvernnemnda:

1

Driftsutgifter

2 564 000

2 564 000

Sum Personvern

69 051 000

Distrikts- og regionalpolitikk

553

Regional- og distriktsutvikling:

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

780 770 000

62

Kompetansepiloter, kan overføres

16 920 000

63

Interreg og Arktis 2030

104 548 000

65

Omstilling

99 046 000

74

Klynger og innovasjon

219 665 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

31 858 000

1 252 807 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

32 869 000

73

Merkur, kan overføres

61 310 000

94 179 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

1 346 986 000

Samiske formål

560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

539 182 000

51

Divvun

7 628 000

55

Samisk høgskole

5 507 000

552 317 000

563

Internasjonalt reindriftssenter:

1

Driftsutgifter

6 244 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 864 000

9 108 000

Sum Samiske formål

561 425 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter:

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 136 000

60

Rom, kan overføres

3 729 000

70

Nasjonale minoriteter

7 989 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

9 480 000

73

Kvensk språk og kultur

10 836 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

14 473 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres

5 188 000

52 831 000

Sum Nasjonale minoriteter

52 831 000

Kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 369 000

60

Innbyggertilskudd

134 458 338 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

808 012 000

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

2 269 747 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

1 025 000 000

65

Regionsentertilskudd

202 897 000

66

Veksttilskudd

190 848 000

67

Storbytilskudd

604 898 000

139 593 109 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

36 916 160 000

62

Nord-Norge-tilskudd

713 613 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

1 632 000 000

39 261 773 000

573

Kommunestruktur:

60

Kommunesammenslåing

53 200 000

53 200 000

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

11 023 904 000

11 023 904 000

577

Tilskudd til de politiske partier:

1

Driftsutgifter

8 739 000

70

Sentrale organisasjoner

311 821 000

71

Kommunale organisasjoner

34 667 000

73

Fylkesorganisasjoner

75 751 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

22 501 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 478 000

461 957 000

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

111 201 000

70

Informasjonstiltak

5 537 000

116 738 000

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

11 780 000

11 780 000

Sum Kommunesektoren mv.

190 522 461 000

Bolig, bomiljø og bygg

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

3 048 808 000

76

Utleieboliger, kan overføres

239 727 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

11 588 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

50 480 000

3 350 603 000

585

Husleietvistutvalget:

1

Driftsutgifter

35 859 000

35 859 000

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

103 364 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

43 830 000

147 194 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

3 533 656 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling:

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

65 195 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

20 160 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 910 000

92 265 000

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

914 320 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

267 626 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

17 161 000

1 199 107 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

1 291 372 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

205 744 973 000

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

222 309 000

222 309 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.:

21

Spesielle driftsutgifter

76 175 000

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

33 885 000

50

Norges forskningsråd

119 000 000

70

Tilskudd

52 510 000

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

72 240 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk

17 250 000

371 060 000

Sum Administrasjon

593 369 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

254 820 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

184 700 000

439 520 000

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

12 619 970 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 130 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

60 210 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

315 215 000

13 030 525 000

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

91 015 000

91 015 000

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

13 561 060 000

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 400 000

16 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

9 413 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-25 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

249 000 000

9 637 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

21 000 000

22 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

32 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning

5 100 000 000

5 134 000 000

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

70 000 000

70 000 000

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

187 000 000

187 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

15 066 400 000

Tiltak for bedrede levekår mv.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

87 080 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

152 085 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

119 260 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

14 550 000

372 975 000

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

372 975 000

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak:

1

Driftsutgifter

309 710 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 956 475 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 710 180 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

72 550 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

76 265 000

10 125 180 000

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 000 000

4 000 000

Sum Arbeidsmarked

10 129 180 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter

725 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 600 000

742 350 000

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

308 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 010 000

339 610 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

156 285 000

156 285 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd, kan overføres

3 496 000

3 496 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.:

1

Driftsutgifter

20 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 130 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 064 000

24 104 000

649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 475 000

2 475 000

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

1 268 320 000

Kontantytelser

660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

40 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

119 000 000

159 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

29 000 000

29 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere:

70

Tilskudd

42 900 000

42 900 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

3 010 000 000

3 010 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

349 800 000

349 800 000

Sum Kontantytelser

3 590 700 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

44 582 004 000

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

240 073 000

240 073 000

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

767 715 000

70

Norsk Helsenett SF

153 885 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 724 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

505 375 000

1 465 699 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

27 739 000

22

Beredskapslagring legemidler

1 100 000 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 130 000

1 131 869 000

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 935 000

71

Internasjonale organisasjoner

60 317 000

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 000 000

86 252 000

704

Norsk helsearkiv:

1

Driftsutgifter

65 064 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 771 000

73 835 000

708

Eldreombud:

1

Driftsutgifter

10 035 000

10 035 000

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

73 562 000

73 562 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

3 081 325 000

Folkehelse mv.

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

221 493 000

22

Salgs- og beredskapsprodukter m.m.

144 325 000

23

Forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19

3 770 000 000

4 135 818 000

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

12 432 000

12 432 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

98 635 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

95 336 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

180 553 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 700 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

64 135 000

459 359 000

717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 793 000

70

Tilskudd

61 941 000

73 734 000

Sum Folkehelse mv.

4 681 343 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 430 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

4 626 900 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

578 237 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

58 525 149 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

20 611 342 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

15 583 528 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 921 895 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

41 695 651 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 284 140 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 296 723 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

8 115 434 000

81

Protonsenter, kan overføres

176 000 000

82

Investeringslån, kan overføres

7 859 447 000

83

Byggelånsrenter, overslagsbevilgning

339 000 000

86

Driftskreditter

1 800 000 000

178 432 876 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 773 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

135 308 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 362 000

151 443 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

82 452 000

21

Spesielle driftsutgifter

59 936 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 965 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

111 844 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 224 000

270 421 000

737

Historiske pensjonskostnader:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

131 006 000

131 006 000

Sum Spesialisthelsetjenester

178 985 746 000

Sentral helseforvaltning

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 311 448 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

49 262 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

87 149 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

69 056 000

1 516 915 000

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

221 349 000

70

Advokatutgifter

48 798 000

71

Særskilte tilskudd

21 294 000

291 441 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

161 162 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 779 000

176 941 000

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

178 643 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

151 115 000

329 758 000

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

1 259 971 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 387 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 147 000

1 423 505 000

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

322 981 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 632 000

354 613 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

1

Driftsutgifter

111 181 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 479 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 735 000

129 395 000

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

161 669 000

161 669 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

40 174 000

40 174 000

Sum Sentral helseforvaltning

4 424 411 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

215 937 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

9 273 000

61

Vertskommuner

932 308 000

63

Investeringstilskudd - rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

3 171 967 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

728 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

2 622 971 000

67

Utviklingstiltak

75 269 000

68

Kompetanse og innovasjon

414 591 000

69

Investeringstilskudd - netto tilvekst, kan overføres

806 835 000

71

Frivillig arbeid mv.

73 544 000

72

Landsbystiftelsen

85 843 000

73

Særlige omsorgsbehov

87 616 000

75

Andre kompetansetiltak

11 513 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

126 724 000

9 362 391 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

172 241 000

60

Forebyggende helsetjenester

420 961 000

61

Fengselshelsetjeneste

188 963 000

63

Allmennlegetjenester

857 787 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 296 000

73

Seksuell helse, kan overføres

59 979 000

74

Stiftelsen Amathea

26 035 000

1 771 262 000

765

Psykisk helse, rus og vold:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

186 879 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

230 507 000

62

Rusarbeid, kan overføres

455 178 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

174 715 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

469 245 000

73

Utviklingstiltak mv.

167 459 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 912 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

245 130 000

2 238 025 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 917 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 652 000

16 569 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i kommunene

13 388 247 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

54 964 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

309 349 000

364 313 000

Sum Tannhelse

364 313 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

130 419 000

130 419 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

53 557 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

88 477 000

142 034 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 470 000

61

Tilskudd til kommuner

160 416 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

27 869 000

294 755 000

Sum Kunnskap og kompetanse

567 208 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

205 492 593 000

Barne- og familiedepartementet

Administrasjon

800

Barne- og familiedepartementet:

1

Driftsutgifter

151 059 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 138 000

161 197 000

Sum Administrasjon

161 197 000

Familie og oppvekst

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

24 719 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

104 917 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

108 813 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

32 947 000

271 396 000

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

11 995 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

9 811 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

5 325 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 1 og kap. 858, post 1

28 424 000

55 555 000

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

359 875 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 058 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

224 567 000

612 500 000

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

9 200 000

9 200 000

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 510 000 000

1 510 000 000

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

17 358 000 000

17 358 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61, post 62 og post 71

60 904 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

12 527 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

44 220 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

506 597 000

62

Utvikling i kommunene

112 159 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

166 243 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

67 278 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

12 115 000

982 043 000

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter, kan overføres

10 605 000

10 605 000

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

22 377 000

22 377 000

Sum Familie og oppvekst

20 831 676 000

Barnevernet

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

234 765 000

234 765 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

69 424 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 524 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 029 000

50

Forskning og utvikling

18 590 000

60

Kommunalt barnevern

820 000 000

61

Utvikling i kommunene

66 872 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72

26 703 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

38 211 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

133 468 000

1 190 821 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

3 960 974 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

25 433 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 846 907 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

385 036 000

7 218 350 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

118 693 000

118 693 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten:

1

Driftsutgifter

592 934 000

21

Spesielle driftsutgifter

25 052 000

617 986 000

Sum Barnevernet

9 380 615 000

Forbrukerpolitikk

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

82 465 000

51

Markedsportaler

27 266 000

109 731 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge:

70

Driftstilskudd

11 264 000

11 264 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 816 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

6 081 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 640 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

6 722 000

17 259 000

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

104 370 000

104 370 000

Sum Forbrukerpolitikk

242 624 000

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

880

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 257 153 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

107 970 000

2 365 123 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

2 621 000

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

940 232 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 299 000

78

Ymse faste tiltak

15 376 000

963 528 000

882

Kirkebygg og gravplasser:

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

69 320 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

18 462 000

87 782 000

Sum Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

3 416 433 000

Sum Barne- og familiedepartementet

34 032 545 000

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning og rammebetingelser

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

444 003 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 798 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres

10 300 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

412 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

45 550 000

71

Miljøtiltak Raufoss

2 100 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

4 000 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap Norge

31 600 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

3 150 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

15 300 000

76

Tilskudd til Standard Norge

37 450 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

13 100 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

9 200 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 300 000

1 108 651 000

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

123 550 000

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 400 000

133 050 000

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

54 000 000

54 000 000

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

395 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 345 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

178 800 000

597 845 000

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

189 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 000 000

300 250 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

60 000 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

8 700 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

9 250 000

77 950 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter

44 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

247 200 000

30

Opprydding Søve

22 200 000

314 000 000

908

Institutt for energiteknikk:

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 01

314 300 000

71

Tilskudd til sikring av atomanlegg

35 000 000

72

Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur

40 000 000

389 300 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 902 000 000

1 902 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

440 400 000

440 400 000

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

120 800 000

120 800 000

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

34 690 000

34 690 000

913

Dagligvaretilsynet:

1

Driftsutgifter

6 500 000

6 500 000

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

11 100 000

11 100 000

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

457 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 600 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

113 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 100 000

597 100 000

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 000 000 000

71

Tilskudd til velferdsstasjoner

2 500 000

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

255 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

1 900 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

15 000 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres

6 500 000

1 280 900 000

Sum Forvaltning og rammebetingelser

7 368 536 000

Forskning og innovasjon

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 697 420 000

51

Tilskudd til marin forskning

407 880 000

2 105 300 000

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

89 800 000

51

Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres

31 500 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

262 000 000

71

Internasjonal romvirksomhet

510 200 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

22 200 000

73

EUs romprogrammer

594 000 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

85 000 000

76

Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres

11 000 000

95

Egenkapital Space Norway AS

344 058 000

1 949 758 000

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

603 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

427 800 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

204 100 000

1 235 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

24 800 000

24 800 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

179 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

160 850 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 900 000

435 650 000

928

Annen marin forskning og utvikling:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 800 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

69 200 000

72

Tilskudd til Nofima AS

101 200 000

202 200 000

930

Design og arkitektur Norge:

70

Tilskudd

67 000 000

67 000 000

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

278 721 000

278 721 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

8 100 000

8 100 000

Sum Forskning og innovasjon

6 307 029 000

Markedsadgang og eksport

940

Internasjonaliseringstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 750 000

70

Eksportfremmetiltak

75 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

21 300 000

107 050 000

Sum Markedsadgang og eksport

107 050 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

22 700 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

245 000 000

54

Risikokapital, Investinor AS

50 000 000

70

Forvaltningskostnader for særskilte oppdrag

8 000 000

71

Tilskudd til drift av Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

40 000 000

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, Mantena AS

79 900 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

455 000 000

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

92 000 000

992 600 000

Sum Statlig eierskap

992 600 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

14 775 215 000

Landbruks- og matdepartementet

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

163 588 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 376 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

287 000

181 971 000

Sum Administrasjon m.m.

181 971 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

103 170 000

103 170 000

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

1 366 485 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 264 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1 383 949 000

Sum Matpolitikk

1 487 119 000

Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

239 706 000

239 706 000

1137

Forskning og innovasjon:

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

232 677 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

194 856 000

54

Næringsrettet matforskning m.m.

170 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

2 000 000

599 533 000

Sum Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

839 239 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

70

Støtte til organisasjoner

39 302 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 298 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk

7 927 000

48 527 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

30 205 000

30 205 000

1140

Høstbare viltressurser - forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.:

1

Driftsutgifter

14 920 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 890 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

35 278 000

72 088 000

1141

Høstbare viltressurser - jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.:

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

3 630 000

75

Organisasjoner - høstbare viltressurser

6 889 000

10 519 000

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

240 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 051 000

50

Arealressurskart

7 638 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

174 945 000

70

Tilskudd til fjellstuer

816 000

71

Tiltak for bærekraftig reindrift, kan overføres

4 500 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

492 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

76

Tilskudd til oppkjøp av melkekvoter

188 500 000

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

350 000 000

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

20 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

1 056 255 000

1148

Naturskade - erstatninger:

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning

159 000 000

159 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

4 971 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

72 674 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

44 690 000

122 335 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 400 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 295 553 000

70

Markedstiltak, kan overføres

273 145 000

71

Tilskudd ved avviklingssvikt, overslagsbevilgning

46 500 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 896 050 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 566 800 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

291 309 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 553 145 000

16 940 902 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

42 400 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

7 300 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

95 800 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

4 000 000

149 500 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn:

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 052 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 040 000

24 092 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

18 613 423 000

Sum Landbruks- og matdepartementet

21 121 752 000

Samferdselsdepartementet

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

190 600 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

29 000 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

69 100 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

291 700 000

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

14 400 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

134 400 000

148 800 000

Sum Administrasjon m.m.

440 500 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

690 000 000

690 000 000

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

254 500 000

254 500 000

1314

Statens havarikommisjon:

1

Driftsutgifter

88 000 000

88 000 000

Sum Luftfartsformål

1 032 500 000

Veiformål

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter

3 924 500 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

7 484 700 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

2 260 500 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30

928 400 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1332, post 66

11 668 000 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 074 100 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

41 900 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport, kan overføres

20 000 000

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres

100 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

1 573 300 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

1 435 000 000

30 510 400 000

1321

Nye Veier AS:

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 785 100 000

5 785 100 000

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

19 300 000

19 300 000

Sum Veiformål

36 314 800 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak:

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov, kan overføres

270 600 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

926 700 000

71

Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak

100 000 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering, kan overføres

79 000 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

15 000 000

1 391 300 000

1332

Transport i byområder mv.:

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

2 630 000 000

65

Konkurransen Smartere transport, kan overføres

16 800 000

66

Tilskudd til byområder, kan overføres

2 805 300 000

5 452 100 000

Sum Særskilte transporttiltak

6 843 400 000

Jernbaneformål

1351

Spordrift AS:

96

Aksjekapital

200 000 000

200 000 000

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

367 500 000

21

Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

245 400 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

4 559 900 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

9 183 600 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

1 178 400 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

16 099 700 000

74

Tilskudd til togmateriell mv.

62 400 000

75

Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane

90 000 000

76

Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

23 000 000

31 809 900 000

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

96 600 000

96 600 000

Sum Jernbaneformål

32 106 500 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 878 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 100 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

280 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

193 778 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

34 300 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

11 200 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

31 600 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, kan overføres

52 900 000

74

Tilskudd til kystkultur

10 800 000

2 524 478 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø:

50

Tilskudd

52 200 000

52 200 000

Sum Kystforvaltning

2 576 678 000

Posttjenester

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

740 200 000

740 200 000

Sum Posttjenester

740 200 000

Sum Samferdselsdepartementet

80 054 578 000

Klima- og miljødepartementet

Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

293 936 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 088 000

50

Helhetlig profilering, grønne løsninger

10 796 000

51

Den naturlige skolesekken

10 442 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

52 541 000

71

Internasjonale organisasjoner

91 774 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

5 162 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

153 178 000

684 917 000

1410

Kunnskap om klima og miljø:

21

Miljøovervåking

277 159 000

22

Miljøkartlegging

130 302 000

23

MAREANO, kan overføres

46 800 000

50

Basisbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

220 753 000

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

384 738 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

7 274 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

39 723 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

5 310 000

1 112 059 000

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

32 639 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

10 249 000

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

26 666 000

69 554 000

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

380 257 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekter

142 857 000

523 114 000

Sum Fellesoppgaver, forskning, internasjonalt arbeid m.m.

2 389 644 000

Klima, naturmangfold og forurensning

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

717 944 000

21

Spesielle driftsutgifter

326 350 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

242 870 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

147 535 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

30 167 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

90 419 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

540 000

33

Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres

950 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

2 053 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

455 101 000

36

Statlige erverv, marint vern, kan overføres

6 200 000

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

17 090 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 483 000

60

Tilskudd til ivaretakelse av naturmangfold i kommuneplanlegging

1 000 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

224 244 000

62

Tilskudd til grønn skipsfart, kan overføres

13 820 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

1 000 000

64

Skrantesykeprøver fra fallvilt

1 200 000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

20 560 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

92 962 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

40 792 000

71

Marin forsøpling, kan overføres

70 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

145 885 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

80 426 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

2 567 000 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning

534 000 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

141 000 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

16 416 000

78

Friluftsformål, kan overføres

180 776 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

450 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21

67 933 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres

42 806 000

83

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres

4 000 000

84

Internasjonalt samarbeid

5 508 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres

77 826 000

6 379 596 000

1422

Miljøvennlig skipsfart:

21

Spesielle driftsutgifter

7 912 000

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21

32 188 000

40 100 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

28 772 000

28 772 000

1425

Fisketiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

15 960 000

16 060 000

1428

Enova SF:

50

Overføring til Klima- og energifondet

3 315 744 000

3 315 744 000

Sum Klima, naturmangfold og forurensning

9 780 272 000

Kulturminner og kulturmiljø

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

145 828 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 509 000

22

Flerårige prosjekter kulturminneforvaltning, kan overføres

31 115 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

41 064 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap, kan overføres

159 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

57 575 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

65 972 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

16 459 000

77

Tilskudd til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 232 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

64 690 000

689 104 000

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

129 740 000

129 740 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø

818 844 000

Nord- og polarområdene

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

240 809 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

100 354 000

50

Stipend

536 000

341 699 000

1472

Svalbards miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbards miljøvernfond

20 658 000

20 658 000

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

36 010 000

36 010 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning:

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 533 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

28 812 000

53 345 000

Sum Nord- og polarområdene

451 712 000

Internasjonalt klimaarbeid

1481

Klimakvoter:

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 062 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

280 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

310 000

283 372 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

99 075 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

3 081 543 000

3 180 618 000

Sum Internasjonalt klimaarbeid

3 463 990 000

Sum Klima- og miljødepartementet

16 904 462 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

416 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

111 880 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 500 000

541 980 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

424 342 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 800 000

444 142 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter

840 184 000

22

Opplæringskontoret OK stat

7 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 100 000

864 684 000

Sum Finansadministrasjon

1 850 806 000

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

1 589 675 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

136 200 000

1 725 875 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

7 104 910 000

21

Spesielle driftsutgifter

199 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

346 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

96 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

91 200 000

70

Tilskudd

5 700 000

7 843 910 000

1619

Skatteklagenemnda:

1

Driftsutgifter

70 966 000

70 966 000

Sum Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

9 640 751 000

Offisiell statistikk

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

610 266 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

253 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 400 000

873 566 000

Sum Offisiell statistikk

873 566 000

Andre formål

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

29 000 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 250 000 000

31 250 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

8 400 000 000

8 400 000 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet:

21

Spesielle driftsutgifter

130 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

300 000 000

430 000 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter:

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

3 000 000

3 000 000

Sum Andre formål

40 083 000 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 160 900 000

10 160 900 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

88 000 000 000

88 000 000 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

98 160 900 000

Sum Finansdepartementet

150 609 023 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

878 085 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

137 153 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

9 713 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

88 985 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

144 326 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

377 212 000

1 635 474 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres

4 849 692 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

3 134 666 000

7 984 358 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

244 388 000

244 388 000

1720

Forsvaret:

1

Driftsutgifter

30 604 510 000

70

Tilskudd Afghan National Army (ANA) Trust Fund

60 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

23 208 000

30 687 718 000

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

2 365 616 000

2 365 616 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 814 461 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

93 029 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 345 238 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

350 000 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

109 095 000

20 711 823 000

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

822 712 000

822 712 000

Sum Forsvarsdepartementet

64 452 089 000

Olje- og energidepartementet

Administrasjon

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

191 626 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

17 000 000

50

Overføring til andre forvaltningsorganer, kan overføres

500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

8 500 000

71

Norsk Oljemuseum

14 700 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 500 000

236 826 000

Sum Administrasjon

236 826 000

Petroleum

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

309 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

122 000 000

496 500 000

1815

Petoro AS:

70

Administrasjon

357 000 000

357 000 000

Sum Petroleum

853 500 000

Energi og vannressurser

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

607 500 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

200 000 000

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

89 000 000

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

45 000 000

26

Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi

62 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 22

23 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

68 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

6 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

20 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

7 200 000

1 154 700 000

Sum Energi og vannressurser

1 154 700 000

Forskning og næringsutvikling

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Norges forskningsråd

735 530 000

51

Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen

100 000 000

70

Nordisk Energiforskning

10 000 000

72

Norwegian Energy Partners

35 000 000

880 530 000

Sum Forskning og næringsutvikling

880 530 000

CO2-håndtering

1840

CO2-håndtering:

50

Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering

164 000 000

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72

105 000 000

71

Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

165 000 000

72

Langskip - fangst og lagring av CO2, kan overføres

2 275 000 000

2 709 000 000

Sum CO2-håndtering

2 709 000 000

Sum Olje- og energidepartementet

5 834 556 000

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

5 200 000 000

5 200 000 000

Sum Ymse

5 200 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter

398 943 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

12 000 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 815 409 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 669 245 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

578 232 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

602 555 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

956 359 000

74

Tap på utlån

415 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

32 351 302 000

46 799 545 000

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

361 232 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 282 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

72 541 000

71

Tap på lån

11 000 000

72

Rentestøtte

2 100 000

90

Nye lån, overslagsbevilgning

18 050 000 000

18 508 155 000

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon - prosjekter, fond

507 600 000

70

Basiskostnader

174 000 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

120 600 000

72

Innovasjonskontrakter, kan overføres

328 800 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

1 165 300 000

75

Grønn plattform, kan nyttes under post 50, 71, 72 og 76

102 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

583 600 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 500 000

80

Næringstiltak på Svalbard

2 050 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

66 700 000 000

69 687 950 000

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

38 200 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

138 500 000

90

Lån, overslagsbevilgning

155 000 000

331 700 000

2429

Eksportkredittordningen:

70

Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS

121 300 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

90

Utlån

5 000 000 000

5 121 500 000

Sum Statsbankene

140 448 850 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

30

Investeringer

23 800 000 000

23 800 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet

23 800 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 593 922 000

2 Driftsutgifter

2 199 763 000

3 Avskrivninger

1 506 000 000

4 Renter av statens kapital

697 200 000

6 Til reguleringsfondet

-135 000 000

-1 325 959 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

78 800 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

1 261 700 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

327 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

743 376 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

900 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

312 372 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

303 566 000

2 600 855 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-211 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

211 000 000

0

51

Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

5 000 000

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt - alminnelig garantiordning

5 000 000 000

5 005 000 000

2470

Statens pensjonskasse:

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-654 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

512 000 000

3 Avskrivninger

100 000 000

5 Til investeringsformål

60 000 000

6 Til reguleringsfond

-35 000 000

-17 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

163 640 000

146 640 000

Sum Statens forretningsdrift

7 752 495 000

Folketrygden

Foreldrepenger

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

20 167 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

888 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

515 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

54 000 000

21 624 000 000

Sum Foreldrepenger

21 624 000 000

Arbeidsliv

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

100 000 000

100 000 000

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

18 386 000 000

18 386 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

1 170 000 000

1 170 000 000

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger:

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

20 000 000

20 000 000

Sum Arbeidsliv

19 676 000 000

Sosiale formål

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

1 650 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

120 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

38 000 000

76

Bidragsforskott

705 000 000

2 513 000 000

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

39 640 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 500 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 250 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 730 000 000

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

105 265 000

45 225 265 000

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

31 380 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

146 000 000

72

Legeerklæringer

400 000 000

31 926 000 000

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

103 950 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

38 000 000

104 058 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 576 300 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 652 400 000

72

Stønad til servicehund

5 480 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

117 500 000

74

Tilskudd til biler

759 600 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 728 300 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

318 700 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 765 600 000

78

Høreapparater

814 800 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

83 730 000

10 822 410 000

2670

Alderdom:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

79 950 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

158 480 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

6 510 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 250 000 000

251 190 000 000

2680

Etterlatte:

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 080 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

785 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

83 000 000

74

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

1 000 000

75

Stønad til barnetilsyn til gjenlevende i arbeid, overslagsbevilgning

3 000 000

1 952 000 000

2686

Stønad ved gravferd:

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

235 000 000

235 000 000

Sum Sosiale formål

447 921 675 000

Helsetjenester

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp

2 300 050 000

71

Psykologhjelp

345 000 000

72

Tannbehandling

2 320 022 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 364 674 000

6 329 746 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler

11 031 000 000

71

Legeerklæringer

8 988 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 129 960 000

13 169 948 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

72

Egenandelstak

6 636 170 000

6 636 170 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

472 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 358 225 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 155 000 000

72

Jordmorhjelp

72 040 000

73

Kiropraktorbehandling

201 964 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

200 000 000

7 459 229 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land

10 008 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

199 980 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

224 980 000

434 968 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag

202 345 000

202 345 000

Sum Helsetjenester

34 232 406 000

Sum Folketrygden

523 454 081 000

Statens pensjonsfond utland

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet

98 501 000 000

98 501 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland

98 501 000 000

Totale utgifter:

1 836 011 550 000

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Inntekter:

Inntekter under departementene

Regjering

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

20 200 000

20 200 000

Sum Regjering

20 200 000

Stortinget og tilknyttede organ

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter

6 000 000

3

Leieinntekter

1 100 000

7 100 000

3051

Riksrevisjonen:

1

Refusjon innland

2 000 000

2

Refusjon utland

300 000

2 300 000

Sum Stortinget og tilknyttede organ

9 400 000

Utenriksdepartementet

3100

Utenriksdepartementet:

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

36 656 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

131 400 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

45 312 000

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

213 686 000

Sum Utenriksdepartementet

213 686 000

Kunnskapsdepartementet

3220

Utdanningsdirektoratet:

1

Inntekter ved oppdrag

13 977 000

13 977 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

2

Salgsinntekter mv.

15 623 000

15 623 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

12 495 000

12 495 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Inntekter ved oppdrag

36 030 000

2

Salgsinntekter mv.

11 064 000

47 094 000

3242

Norges grønne fagskole - Vea:

2

Salgsinntekter mv.

5 009 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 307 000

6 316 000

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

8 651 000

2

Salgsinntekter mv.

388 000

9 039 000

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

634 000

644 000

3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

14 582 000

14 582 000

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner,

ODA-godkjente utgifter

11 582 000

11 582 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

21 151 000

21 151 000

Sum Kunnskapsdepartementet

152 513 000

Kulturdepartementet

3300

Kulturdepartementet:

1

Ymse inntekter

91 000

91 000

3320

Norsk kulturråd:

1

Ymse inntekter

4 451 000

4 451 000

3322

Bygg og offentlige rom:

1

Ymse inntekter

142 000

2

Inntekter ved oppdrag

32 692 000

32 834 000

3323

Musikk og scenekunst:

1

Ymse inntekter

354 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

29 549 000

29 903 000

3325

Allmenne kulturformål:

1

Ymse inntekter

2 228 000

2 228 000

3326

Språk- og bibliotekformål:

1

Ymse inntekter

21 586 000

2

Inntekter ved oppdrag

16 720 000

38 306 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Ymse inntekter

31 539 000

2

Leieinntekter m.m.

4 213 000

35 752 000

3329

Arkivformål:

1

Ymse inntekter

6 988 000

2

Inntekter ved oppdrag

5 241 000

12 229 000

3334

Filmformål m.m.:

1

Ymse inntekter

6 130 000

2

Inntekter ved oppdrag

7 056 000

13 186 000

3335

Medieformål:

2

Inntekter ved oppdrag

2 253 000

70

Gebyr

1 200 000

3 453 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:

2

Gebyr - lotterier

8 700 000

4

Gebyr - stiftelser

170 000

7

Inntekter ved oppdrag

7 177 000

16 047 000

Sum Kulturdepartementet

188 480 000

Justis- og beredskapsdepartementet

3400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Diverse inntekter

5 782 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 027 000

6 809 000

3410

Domstolene:

1

Rettsgebyr

330 251 000

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

25 045 000

3

Diverse refusjoner

1 961 000

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

2 440 000

359 697 000

3430

Kriminalomsorgen:

2

Arbeidsdriftens inntekter

96 268 000

3

Andre inntekter

21 713 000

4

Tilskudd

2 520 000

120 501 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

3

Andre inntekter

1 117 000

1 117 000

3433

Konfliktråd:

2

Refusjoner

746 000

746 000

3440

Politiet:

1

Gebyr - pass og våpen

630 950 000

2

Refusjoner mv.

278 210 000

3

Salgsinntekter

79 301 000

4

Gebyr - vaktselskap

4 354 000

6

Gebyr - utlendingssaker

285 178 000

7

Gebyr - sivile gjøremål

1 076 406 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

65 000 000

2 419 399 000

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter

17 549 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

19 513 000

37 062 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

2

Refusjoner

18 204 000

18 204 000

3445

Den høyere påtalemyndighet:

2

Refusjoner

2 142 000

2 142 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Gebyr

127 658 000

2

Refusjoner driftsutgifter Nødnett

34 074 000

3

Diverse inntekter

28 206 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett

75 118 000

5

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

470 012 000

6

Refusjoner

7 026 000

742 094 000

3454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Refusjoner

28 358 000

28 358 000

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Inntekter

29 723 000

29 723 000

3469

Vergemålsordningen:

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

4 411 000

4 411 000

3470

Fri rettshjelp:

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

4 326 000

2

Fri rettshjelp, ODA-godkjente utgifter

5 396 000

9 722 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Diverse inntekter

5 000

5 000

3481

Samfunnet Jan Mayen:

1

Refusjoner og andre inntekter

6 502 000

6 502 000

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 170 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

49 927 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

264 914 000

5

Refusjonsinntekter

4 623 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

22 624 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

13 212 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

26 783 000

383 253 000

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

4 169 745 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

2

Diverse inntekter

40 372 000

3

Brukerbetaling

66 967 000

107 339 000

3525

Fylkesmannsembetene:

1

Inntekter ved oppdrag

176 932 000

176 932 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

2

Diverse inntekter

2 513 000

2 513 000

3540

Digitaliseringsdirektoratet:

3

Diverse inntekter

90 000

5

Bruk av nasjonale fellesløsninger

109 300 000

6

Tilleggstjenester til nasjonale fellesløsninger

4 600 000

7

Tjenesteeierfinansiert drift av Altinn

112 900 000

86

Tvangsmulkt

100 000

226 990 000

3542

Internasjonalt samarbeid:

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 640 000

2 640 000

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Diverse gebyrer

294 000

294 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter:

2

Diverse inntekter

2 864 000

2 864 000

3585

Husleietvistutvalget:

1

Gebyrer

1 822 000

1 822 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Diverse inntekter

110 000